Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко , Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

20.2. Порядок і строки розгляду скарг в державному управлінні

Існує два варіанти розгляду і вирішення скарг:
| адміністративний передбачає розгляд у позасудовому, адміністративному порядку;
| судовий - розгляд скарг в процесі здійснення правосуддя, у порядку кримінального або цивільного виробництва
У законодавстві звернення першого типу називаються скаргами, іноді заявами або апеляціями Адміністративний порядок не виключає звернення зі скаргою до суду, який може розглядати питання несвоєчасного виконання судових рішень про стягнення аліментів або відшкодування збитку. Такі звернення розглядаються не судом, а суддею, головою суду відповідно до норм адміністративного права Таким чином, адміністративна і судова скарги розрізняються головним чином не адресатом, а порядком розгляду
Звернення громадянина до суду закон називає скаргами і позовами Згідно цивільно-процесуального законодавства позовні заяви направляються до суду першої інстанції у зв'язку з порушенням прав майнового характеру громадянина іншим громадянином або суб'єктом влади Можливі випадки подання позовної заяви про відшкодування моральної шкоди. Всі інші звернення до суду називаються скаргами
Особисту відповідальність за організацію прийому та розгляду звернень несуть керівники відповідних структур
Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, їх керівники та інші посадові особи при розгляді звернень зобов'язані:
| уважно розбиратися в їх істоті, в разі необхідності витребувати потрібні документи, направляти працівників на місця для перевірки, вживати інших заходів для об'єктивного вирішення питання;
| приймати обгрунтоване рішення за зверненнями, забезпечувати правильне і своєчасне виконання цих рішень;
| повідомляти громадянам у письмовій або усній формі про рішення, прийняті за зверненнями, а у разі їх відхилення вказувати мотиви;
| систематично аналізувати і узагальнювати звернення, які у них критичні зауваження з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що породжують порушення прав і охоронюваних законом інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи державних та громадських органів, підприємств, установ, організацій, їх керівників та інших посадових осіб
Громадянин, не згодний з рішенням, прийнятим за його скаргою, має право оскаржити дане рішення в той орган або тому посадовій особі, яким безпосередньо підпорядковані державний або громадський орган, підприємство, установа, організація або посадова особа, які прийняли оскаржуване рішення Скарги громадян, що надходять з редакцій газет, журналів, телебачення, радіо та інших засобів масової інформації, а також виступи і опубліковані у пресі матеріали, пов'язані із зверненнями, розглядаються державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями в порядку і строки, передбачені законодавством
Для розгляду звернень можуть залучатися депутати та представники громадськості У необхідних випадках звернення, а також результати їх розгляду, що мають суспільне значення , повинні обговорюватися на зборах трудових колективів і за місцем проживання. Всі державні і громадські органи зобов'язані систематично перевіряти стан справ з розгляду звернень громадян на підпорядкованих їм підприємствах, в установах, організаціях, вживати заходів до усунення причин і умов, що породжують порушення прав, свобод та інтересів громадян, що викликають надходження повторних звернень.
Порушення встановленого порядку розгляду звернень, бюрократичне ставлення до них, тяганина, а також переслідування громадян у зв'язку з поданням звернень або за що міститься в них критику тягнуть щодо винних посадових осіб відповідальність згідно з законодавством. Ті ж діяння посадових осіб, що заподіяли істотну шкоду державним чи громадським інтересам, правам і інтересам громадян, тягнуть за собою кримінальну відповідальність Подача громадянином звернення в наклепницьких цілях тягне відповідальність відповідно до законодавства
Генеральний прокурор Російської Федерації і йому прокурори здійснюють загальний нагляд за точним і однаковим виконанням законів при розгляді звернень громадян усіма міністерствами, підприємствами, установами, організаціями, виконавчими і розпорядчими органами, громадськими організаціями та посадовими особами, вживають заходів до поновлення порушених прав та захисті законних інтересів громадян, притягають винних до відповідальності
Загальний термін розгляду скарг громадян - один місяць. З цього правила встановлені три винятки
1. Заяви і скарги, що не вимагають додаткового вивчення і перевірки, вирішуються невідкладно, але не пізніше 15 днів.
2. Якщо для дозволу звернення необхідно проведення спеціальної перевірки, витребування додаткових матеріалів або прийняття інших заходів, термін виробництва може бути продовжений керівником організації або його заступником, але не більше ніж на 15 днів з повідомленням про це особі, яка подала заяву чи скаргу
3. Скарги військовослужбовців та членів їх сімей вирішуються в центральних органах протягом 15 днів, а в місцевих - протягом семи днів У разі необхідності строк може бути продовжений, але не більше ніж на 15 днів
Початок перебігу строку вирішення скарги відлічується з дня її надходження в державну чи громадську організацію Моментом закінчення терміну дозволу скарги вважається дата направлення або дата, коли розпочато виконання У виробництві за скаргами громадян виділяються чотири стадії
1. Первинна обробка - отримання письмових скарг, вислуховування усних, реєстрація їх і забезпечення первинного руху в п'ятиденний термін. Визначення, хто і як працюватиме зі скаргою.
2. Перевірка скарги - збір інформації, бесіди з людьми, ознайомлення з законодавством
3. Прийняття рішення - повідомляється заявнику.
4. Виконання прийнятого рішення.
Відповідальність організації настає, якщо:
| скоєно протиправне дію;
| заподіяно майнову шкоду;
| існує причинний зв'язок між неправильними діями і шкодою;
| збиток наступив з вини установи
Завдані громадянину збитки відшкодовуються за рахунок коштів державного (муніципального) бюджету Відшкодуванню підлягають :
| заробіток та інші трудові доходи, які є основним джерелом засобів існування громадянина, яких він втратив внаслідок незаконних дій;
| майно, конфісковане, вилучене, стягнуте, звернене в доход держави;
| суми, виплачені громадянином юридичній консультації за надання юридичної допомоги для відшкодування судових витрат, а також інші суми, виплачені у зв'язку з незаконними діями
На прохання потерпілого слідчі органи, прокуратура або суд зобов'язані в місячний термін письмово повідомити трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання про оправдавшем громадянина вирішенні
Матеріальною підставою настання відповідальності є незаконний акт слідчих, прокурорських, судових органів або судді і реальна шкода. Однак для вирішення питання про стягнення шкоди необхідно ще й процесуальна підстава - акт компетентного органу про скасування незаконного акта, про припинення кримінальної чи адміністративної справи. Закон Російської Федерації «Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян» передбачає, що кожен громадянин має право звернутися до суду, якщо вважає, що неправомірними діями (рішеннями) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та їх об'єднань або посадових осіб порушені його права і свободи.
До дій (рішень), які можуть бути оскаржені до суду, належать колегіальні і єдиноначальні дії (рішення), в результаті яких:
| порушено права і свободи громадянина ;
| створено перешкоди здійсненню громадянином його прав і свобод;
| на громадянина незаконно покладено будь-яка обов'язок або його незаконно притягнуто до будь-якої відповідальності
Громадянин має право звернутися до суду або до вищестоящого в порядку підлеглості органу (посадовій особі) Вищестоящі суб'єкти зобов'язані розглянути скаргу в місячний термін. Якщо громадянину в задоволенні прохання відмовлено або він не одержав відповіді протягом місяця з дня її подачі, він вправі звернутися зі скаргою до суду. Скарга подається за розсудом громадянина або до суду за місцем його проживання, або до суду за місцем знаходження органу (посадової особи). Військовослужбовець має право в такому ж порядку звернутися у військовий суд зі скаргою на дії (рішення) органу військового управління і військових посадових осіб
Прийнявши скаргу до розгляду, суд на прохання громадянина або за своєю ініціативою має право призупинити виконання оскаржуваного рішення Для звернення до суду встановлено такі терміни: три місяці з дня, коли громадянинові стало відомо про порушення його права, один місяць - з дня одержання громадянином письмового повідомлення про відмову у задоволенні скарги або з дня закінчення місячного терміну після подачі скарги, якщо громадянином ні був отриманий на неї письмову відповідь Пропущений з поважної причини термін подання скарги може бути відновлений судом
Встановивши обгрунтованість скарги, суд визнає оскаржувані дії (рішення) незаконними, зобов'язує задовольнити вимоги громадянина, скасовує застосовані до нього заходи відповідальності чи іншим шляхом відновлює його порушені права і свободи Якщо оскаржуване дію (рішення) суд визнає законним, він відмовляє в задоволенні скарги. Рішення суду направляється відповідному органу, об'єднання чи посадовій особі і громадянинові не пізніше 10 днів після вступу рішення в законну силу. Про виконання судового рішення має бути повідомлено суду і громадянинові не пізніше ніж у місячний строк з дня його отримання Розгляд судами скарг громадян на акти посадових осіб і органів управління - це адміністративна юрисдикція, яка характеризується такими особливостями:
| вирішуються спори між громадянином і суб'єктом управління про законність дій останнього;
| спори вирішуються звичайними судами;
| порядок вирішення справ регламентується нормами Цивільного процесуального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації
Відповідно до закону в суд не можуть бути оскаржені акти:
| перевірка яких віднесено до виключної компетенції Конституційного Суду;
| стосуються оборони і державної безпеки Російської Федерації;
| щодо яких спеціальним чином передбачений інший порядок судового оскарження
Широкими повноваженнями з вирішення спорів громадян та органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, наділені арбітражні суди, діяльність яких регулюється Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації Таким чином, судовий порядок розгляду скарг є надійним способом охорони прав громадян, дотримання законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та їх посадових осіб
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20.2. Порядок і строки розгляду скарг у державному управлінні"
 1. Коментар до статті 30.5
  строки, встановлені ч. 1 коментованої статті, підлягають скарги (заяви) на постанови (рішення) про призначення адміністративного покарання, за винятком скарги на постанову про адміністративний арешт, розглянутої у строки, визначені ч. 3 даної статті, скарга (заява) на постанову про припинення провадження у справі за наявності обставин, що виключають провадження у
 2. Стаття 30.5. Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  розгляду в десятиденний строк з дня її надходження з усіма матеріалами справи до суду, орган, посадовій особі, правомочним розглядати скаргу. 2. Скарги на постанови по справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52 цього Кодексу, підлягають розгляду в п'ятиденний строк з дня їх надходження з усіма матеріалами до суду, правомочний
 3. Стаття 30.16. Межі та строки розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  розгляду в порядку нагляду, постанову по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів перевіряються виходячи з доводів, викладених у скарзі, протесті, і заперечень, що містяться у відгуку на скаргу, протест. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, в інтересах законності має право перевірити справу про
 4. Стаття 30.15. Прийняття до розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  розгляду в порядку нагляду скарги, протесту суддя виносить ухвалу. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, зобов'язаний сповістити особу, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також потерпілого про подання скарги, принесення протесту і надати зазначеним особам можливість ознайомитися зі скаргою, протестом і подати
 5. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову по справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості протягом трьох діб. 5. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення державної митом не
 6. Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
    порядок розгляду, що обумовлено характером оскаржуваного визначення. Так, скарга на ухвалу суду касаційної інстанції про повернення касаційної скарги, яке виноситься суддею одноосібно (ч. 2 ст. 278 АПК РФ) і за загальним правилом перешкоджає подальшому руху справи, розглядається колегіальним складом цього суду в 10-денний строк з дня її надходження до суду. При цьому суддя,
 7. Стаття 30.4. Підготовка до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення суддя, посадова особа: 1) з'ясовують, чи є обставини, що виключають можливість розгляду скарги даними суддею, посадовою особою, а також обставини, що виключають провадження у справі; 2) дозволяють клопотання, при необхідності призначають експертизу , истребуют додаткові матеріали, викликають
 8. Стаття 30.4. Підготовка до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення суддя, посадова особа: 1) з'ясовують, чи є обставини, що виключають можливість розгляду скарги даними суддею, посадовою особою, а також обставини, що виключають провадження у справі; 2) дозволяють клопотання, при необхідності призначають експертизу , истребуют додаткові матеріали, викликають
 9. 21.6. Судовий контроль за законністю у сфері державного управління
    розгляді скарг на дії та рішення органів і посадових осіб, що порушують права і свободи громадян; - розгляді справ про адміністративні правопорушення (якість проведеного розслідування, законність винесених постанов тощо); - розгляді скарг і протестів на постанови у справах про адміністративні правопорушення; - перевірці законності нормативних правових
 10. Стаття 50. Порядок розгляду скарги
    розгляді скарги на рішення Дисциплінарного комітету у справі про дисциплінарне порушення перевіряє обгрунтованість прийнятого рішення та його відповідність законодавству Російської Федерації і внутрішніми документами Організації. 2. Для розгляду скарги на рішення Дисциплінарного комітету Рада директорів має право: 1) викликати представника (представників) члена Організації, залученого до
 11. Стаття 30.5. Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    розгляду в десятиденний строк з дня її надходження з усіма матеріалами справи до органу, посадовій особі, правомочним розглядати скаргу. (В ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1.1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення підлягає розгляду у двомісячний строк з дня її надходження з усіма матеріалами справи до суду, правомочний розглядати
 12. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    терміни, встановлені статтями 30.2 - 30.8 цього Кодексу. 4. Копії рішень надсилаються особам, зазначеним у статті 30.8 цього Кодексу, у триденний строк з дня винесення
 13. Стаття 401.5. Повернення касаційних скарги, подання без розгляду
    розгляду, якщо: 1) касаційні скарга, подання не відповідають вимогам, передбаченим статтею 401.4 цього Кодексу; 2) касаційні скарга, подання подано особою, яка не має права на звернення до суду касаційної інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в касаційному порядку; 4) надійшло прохання про відкликання касаційних скарги, подання; 5) касаційні
 14. Стаття 412.4. Повернення наглядових скарги, перед-уявлення без розгляду по суті
    розгляду по суті, якщо: 1) наглядові скарга, подання не відповідають вимогам, передбаченим статтею 412.3 цього Кодексу; 2) наглядові скарга, подання подано особою, яка не має права на звернення до суду наглядової інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в порядку нагляду; 4) надійшло прохання про відкликання наглядових скарги, подання; 5) наглядові скарга,
 15. Стаття 49. Термін розгляду скарги
    скаргу, що надійшла згідно з цим Кодексом, протягом двох місяців з дня отримання
 16. Стаття 382. Строки розгляду наглядової скарги або подання прокурора
    терміни розгляду наглядової скарги або подання прокурора в суді наглядової інстанції. Термін розгляду наглядової скарги або подання прокурора починає текти з дня їх надходження до суду наглядової інстанції, а закінчується в день винесення суддею суду наглядової інстанції одного з визначень, передбачених ч. 2 ст. 381 ЦПК. У президії верховного суду республіки, крайового,
 17. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову по справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості протягом трьох діб. 5. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення державним митом не обкладається. 6. Скарга на постанову судді про призначення
 18. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій
    порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну подачі скарги на ухвалу, і при визначенні строків та порядку розгляду відповідних
 19. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
    терміни, встановлені статтями 30.2 - 30.8 цього Кодексу. 4. Копії рішень надсилаються особам, зазначеним у статті 30.8 цього Кодексу, у триденний строк з дня винесення рішення. 5. Рішення суду за скаргою на винесене посадовою особою постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена крім осіб, зазначених у частині 1 статті 30.1 цього Кодексу,
 20. Стаття 333. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
    розгляд суддею районного суду повинно проводитися за правилами ст. 327 ЦПК. Це означає, що приватна скарга, подання прокурора повинні подаватися до відповідного районного суду через світового суддю; скарга, подання прокурора, які не відповідають вимогам, передбаченим законом, можуть бути залишені без руху, а також повернуті яка подала їх особі; мировий суддя зобов'язаний
© 2014-2022  yport.inf.ua