Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

9.2.3. Англосаксонська група правових систем

Англосаксонська група правових систем грунтується на визнанні основним джерелом права судового чи адміністративного прецеденту, наділення нормативними властивостями судових і адміністративних актів. Діють загальні правила, відповідно до яких одного разу сформульоване судове рішення стає обов'язковим по інших аналогічних справах. Відсутній розподіл права на приватне і публічне. Прийнято говорити про «загальне» або «природному» право і про право «справедливості» або «позитивному» праві, маючи на увазі під першим - «неписані», під другим - «писані» нормативно-правові встановлення. Тут не надається серйозного значення також виділенню галузей права. Правова ідеологія заснована на юридичному позитивізмі.
Ця одна з найбільш поширених правових сімей в сучасному світі. Вона визначає суть національних правових систем таких держав, як Англія, США, Канада, Австралія, Північна Ірландія, Нова Зеландія та багатьох інших. Майже третя частина населення земної кулі в цей час живе по принципах, споконвічно закладеним в дану правову родину і особливо в її ядро - англійське право.
Англосаксонську правову сім'ю часто називають, як уже зазначалося раніше, сім'єю загального права (common law). Від інших правових родин вона відрізняється, насамперед, тим, що в якості домінуючого джерела права в ній визнається судовий (адміністративний) прецедент. Згідно з існуючими правилами суд при вирішенні яке б то не було питання є формально зв'язаним рішенням з аналогічного питання, винесеним вищестоящим судом або судом тієї ж інстанції. При цьому слід зауважити, що фактично в процесі вибору відповідного прецеденту, його тлумачення, прийняття або неприйняття під приводом значної відмінності обставин знову розглянутої справи від раніше розглянутого і став прецедентом, суд в цілому і окремі судді мають значну свободою, роблячи упор або на схожість юридичних казусів, або на їх суттєва відмінність. Визнання прецеденту джерелом права дає можливість суду фактично творити право. Визнання прецеденту має місце й за межами англосаксонського права. Однак не можна в подібних випадках назвати його основним джерелом права.
Існує і цілий ряд інших важливих своєрідностей цієї правової сім'ї. Наприклад, відсутність в англійська правовій системі чітко вираженого в порівнянні з континентальним правом розподілу на галузі права; орієнтація норм загального права - продукту судової діяльності з розгляду конкретних справ - насамперед на вирішення конкретних проблем, а не на формулювання загального правила поведінки, орієнтованого на майбутнє (що проявляється, зокрема, у відсутності чіткої розробки юридичного категоріального апарату); традиційне перебільшення ролі процесуального права по відношенню до інших галузей права, надання йому в ряді випадків більшого значення, ніж матеріальному праву.
Ці та інші подібні особливості в тій чи іншій мірі охоплюють всі без винятку правові системи, що входять в сім'ю англосаксонського права. Найбільш повно і яскраво вони відбиваються в англійському праві. Менш виразно й послідовно вони проявляються в американській і канадській правових системах.
Причин такого нерівномірного поширення тих чи інших рис на різні правові системи багато. Але найбільш важливі з них полягають у різних історичних, національних, культурних та інших умовах, в яких виникають і розвиваються або ж у які переносяться ті чи інші правові інститути і моделі.
У XX в. серед джерел англійського права різко зростає роль делегованого законодавства, особливо у сфері освіти, медичного обслуговування, соціального страхування. Вищою формою делегованого законодавства вважається «наказ у Раді» - урядовий акт, що видається від імені корони і Таємної ради. Багато акти делегованого законодавства видаються міністерствами та іншими органами управління за уповноваженням парламенту. Їх розвиток, так само, як і розвиток статутного права, обумовлено не тільки внутрішніми потребами країни, але і зовнішніми причинами, що стосуються міжнародного економічного та іншого співробітництва. Велике значення в цьому відношенні має розвиток зв'язків Англії з країнами Британської співдружності, а також її роль в рамках Європейського економічного союзу (ЄЕС).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2.3. Англосаксонська група правових систем "
 1. Тема 10. Правові системи країн Латинської Америки
  англосаксонської правових
 2. 24. Основні правові системи сучасності
  англосаксонської правової сім'ї, де джерелом права був прецедент, тут цю роль виконують нормативно-правові акти, сформовані в єдину систему. 3. Система мусульманського (релігійного) права. Існує в країнах, де традиційно діє іслам (Іран, Саудівська Аравія, Ірак та інших). У переважній більшості країн даної системи джерелом права є лише релігійні
 3. 5. Доктрини
  англосаксонської доктриною, a statute - це те, що іменується законом в рамках континентальної правової системи і лише різновид, хоча і найважливіша, законів в англосаксонській
 4. 15. Основні правові системи сучасності
  англосаксонської системи права: 1) основним джерелом права виступає судовий прецедент (правила поведінки, сформульовані суддями в їх рішенні по конкретній справі і поширюються на аналогічні справи), 2) провідна роль у формуванні права (правотворчості) відводиться суду; 3) чільне значення має в першу чергу процесуальне право, яке багато в чому визначає право
 5. Глава 18. Середньовічне держава в Англії
  англосаксонське держава - Англію. На початку XI в. англійський престол був захоплений данцями, які правили аж до повернення англосаксонської династії в особі Едуарда Сповідника (1042). У 1066 р. правитель Нормандії герцог Вільгельм, маючи благословення римського папи і французького короля, висадився з військом на острів і, розгромивши англосаксонське ополчення, став англійським королем.
 6. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії, 2010
  англосаксонського права, питання конвергенції даних правових сімей, проблеми співвідношення права Європейського союзу з національним і міжнародним правом, питання джерел права Євросоюзу і прецедентного права та ін При підготовці та написанні книги широко використовувалися відповідні роботи зарубіжних і вітчизняних авторів, а також документальний матеріал і законодавство Євросоюзу і
 7. § 3. Злочини, що посягають на основи політичної системи Російської Федерації
  групи злочинів осно-ви політичної системи розуміються як легітимність державної влади, тобто конституційна основа її функціонування, а також безперешкодне здійснення своїх політич-ських функцій державними і громадськими діячами. До цієї групи злочинів відносяться діяння, передбачені ст. 277-279
 8. § 5. Російське цивільне законодавство у цивільно-правових системах сучасності
  англосаксонське право, точніше, з точки зору "класики", чистих прецедентних форм, - англійське право), засноване на судових прецедентах. Це англійське і американське право (крім штату Луїзіани), а також національні юридичні системи Австралії, Канади (крім провінції Квебек), Новій Зеландії, ряду інших країн, колишніх колоній Британської імперії. Ці дві групи правових сімей
 9. Тема 20. Змішані правові системи
  правових систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та
 10. Тема 8. Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
  групи. Право ФРН - модель германської правової
 11. ГЛАВА 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО промислово розвинених країнах
  англосаксонського, або англо-американського права), або континентальній системі права, що склалася в континентальній частині Західної Європи на базі рецепції римського приватного права. Історично сформовані відмінності національних рис цивільного права окремих країн в умовах наростаючої економічної взаємозалежності між учасниками світового співтовариства держав поступово зменшуються в
 12. 20.1. Поняття і типологія правових систем
  англосаксонська система загального права характеризується тим, що в її основі лежить судовий прецедент, тобто вона являє собою систему некодифицированного права. На характер формування джерел права, на форму їх вираження в чому впливають сформовані правові традиції і культура, образ юридичного мислення. Наприклад, для романо-германської правової системи характерний розгляд справ
 13. 28. Які джерела прецедентного права Європейського Союзу?
  Англосаксонської правової сім'ї (Великобританія, Ірландія) * (53) або "судова практика" (франц. jurisprudence) - у країнах континентальної Європи (інші держави-члени) * (54). Прецедентне право / судова практика Європейського Союзу створюється в ході тлумачення Судом положень установчих документів та інших джерел первинного і вторинного права організації. Даючи офіційне
 14. Англосаксонське держава.
  Англосаксонський період, зберігаються відношення до короля як до військового ватажка і принцип виборів при заміщенні престолу. Поступово, однак, монарх затвердив своє право верховної власності на землю, монопольне право на карбування монети, мита, на отримання натуральних поставок з усього вільного населення, на військову службу з боку вільних. У англосаксів існував прямий податок в
 15. 3. Правова сім'я - специфічна категорія порівняльного правознавства
  групи правових систем, що мають подібні юридичні ознаки, що дозволяють говорити про відносне єдності цих систем. Поняття «правова сім'я» відображає ті особливості деяких правових систем, які є результатом подібності їх конкретно-історичного розвитку: структури, джерел, провідних інститутів і галузей, правової культури, традицій і т.д. При вивченні іноземної права і
 16. Правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві
  англосаксонської системи права); теорія місцезнаходження юридичної особи (теорія осілості) - національність юридичної особи визначається місцем знаходження його адміністративного центру (країни континентальної системи права); теорія основного місця діяльності - національність юридичної особи визначається основним місцем виробничої діяльності (країни, що розвиваються, наприклад,
 17. 25. Система права, правова система Росії
  групувати в певній послідовності. Елементи системи права: 1) правові норми - вихідні частини системи права; 2) правові інститути - сукупність правових норм, їх невелика група, регулююча один вид суспільних відносин (інститут дарування в цивільному праві та т. д.). Можуть бути галузевими (угоди), міжгалузевими (власність); матеріальними (купівля-продаж),
 18. 2. Фінансова система Російської Федерації: поняття і склад.
  Група однорідних ек. відносин, взаємопов'язаних за формами і методами акумуляції або розподілу грошових коштів). Склад фін.сістеми РФ: 1.бюджетная система з вхідними в неї держ. та місцевими бюджетами; 2.внебюджетние цільових фондів; 3.фінанси предприятий/объединений/организаций/учреждений/отраслей народного госп-ва; 4.імущественное і особисте страхування; 5.кредіт (держ. і банківський). +
 19. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять та інститутів права правових сімей. Основні
 20. Тема 9. Правові системи Скандинавських країн
  правових систем Скандинавських країн в самостійну правову сім'ю. Історичний розвиток правових систем Скандинавських країн. Уніфікація та гармонізація законодавства Скандинавських країн. Особливості правових систем Скандинавських країн. Система джерел
© 2014-2022  yport.inf.ua