Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Договір надання послуг

1. Визначення. Договір надання послуг - це угода, в силу якого виконавець послуг (услугодатель) зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (ст. 779 * ГК РФ).
2. Сутність і значення. На відміну від договорів підрядного типу, договір надання послуг в якості об'єкта зобов'язання передбачає неовеществленную (матеріальний) результат дій виконавця, який передається замовнику, а власне дії самого услугодателя, як правило, неовеществленную (нематеріального) характеру і тісно пов'язані з особою услугодателя. Тісний зв'язок підряду і возмездного надання послуг, яка передбачає застосування правил про підряд до відносин послуг (ст. 783 ГК РФ), тим не менш, не виключає принципових відмінностей цих груп угод. У договорі підряду оплаті підлягає матеріалізований результат (виготовлена річ, вироблена робота тощо), переданий замовнику і прийнятим їм, між тим в оплатне надання послуг оплачується не результат, а сама послуга, дії услугодателя, споживані замовником в процесі їх надання.
Таким чином, сутність договору надання послуг виражається:
- в нематеріальному характер дій (діяльності) з надання послуг;
- в невіддільності послуги від особистості услугодателя.
У Цивільному кодексі вперше відплатним надання послуг присвячена окрема глава, норми якої регулюють основні положення досить великої групи договорів возмездного надання послуг фактичного характеру, зокрема договори надання послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, аудиторських, консультаційних, інформаційних послуг, послуг з навчання, туристичного обслуговування і т.д. Закон виділяє з послуг фактичного характеру дві окремі самостійні групи відносин: зберігання і перевезення, що мають особливе цивільно-правове регулювання.
У літературі та законодавстві виділяються й інші, крім зазначених, зобов'язання з надання послуг як фактичного, так і юридичного характеру:
а) доручення, комісія, б) транспортна експедиція, агентування; в) позика, кредит, банківський вклад, а також інші банківські послуги. Дані категорії відплатних послуг в силу своєї специфіки розглядаються далі в якості самостійних видів договорів (див. схему N 6).
Договір надання послуг укладається на певний строк або без зазначення строку. За юридичною природою даний договір:
- консенсусний;
- БЕЗОПЛАТНО;
- двосторонній.
3. Суб'єкти. Сторонами договору надання послуг є замовник і виконавець (або услугодатель). Закон не пред'являє спеціальних вимог до правового статусу замовника і услугодателя. Ними можуть бути будь-які суб'єкти цивільних правовідносин.
4. Істотні умови та зміст. Предмет договору надання послуг - вчинення услугодателем дій (певної діяльності) за завданням замовника. Замовник зобов'язаний оплатити надані йому послуги у строки та в порядку, які зазначені у договорі возмездного надання послуг.
У разі неможливості виконання, що виникла з вини замовника, послуги за загальним правилом підлягають оплаті в повному обсязі. Разом з тим, якщо неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає, замовник відшкодовує виконавцю фактично понесені ним витрати, якщо інше не передбачено законом або договором возмездного надання послуг.
---
| Оплатне надання послуг |
L - T - T --- T --- T ---
- --- | | L ---
--- - + --- + --- + --- + ---
| Посередницькі | | Фінансові | | Транспортні + - | Інші послуги + ---
| послуги | | послуги + --- | послуги + | | + --- |
L --- TTT-L - TT - TT --- | L --- TT-| | L- --- T + | |
--- | | | --- | | | | | --- --- | | | | --- | | | |
| Доручення + - | | | Позика + - | | | | | Перевезення + - | | | | Медичні + - | | |
L --- | | L --- | | | | L --- --- | | | L --- | | |
--- | | --- --- + - | | | --- + | | --- + - | |
| Комісія + --- | | Факторинг + - | | | Організація | | | | Освітні | | |
L --- | L --- --- | | | перевезень | | | L --- | |
--- --- + --- + --- | L --- | | --- | |
| Агентування | | Банківський вклад | | --- | | | Туристські + --- |
L --- L --- | | Транспортна + - | L --- --- |
--- | | експедиція | | --- --- +
| Банківський рахунок + - L --- | | Юридичні і т.д. |
L --- --- | L --- ---
| Буксирування + ---
L ---
Схема N 6. Оплатне надання послуг
5. Виконання і припинення. Якщо інше не передбачено договором возмездного надання послуг, виконавець зобов'язаний надати послуги особисто.
Крім загальних підстав припинення договору надання послуг (витікання терміну договору, угода сторін про його припинення і т.д.), ГК РФ містить і спеціальні. Так, замовник має право відмовитися від виконання договору возмездного надання послуг за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат. Зі свого боку услугодатель право відмовитися від виконання зобов'язань за договором возмездного надання послуг лише за умови повного відшкодування замовникові збитків. Цей порядок припинення зобов'язань підкреслює і відмінність договору возмездного надання послуг від підрядного договору.
6. Окремі види. Коротка глава Цивільного кодексу, присвячена відплатним надання послуг, безумовно, не охоплює все різноманіття відносин послуг, що займають значний сектор майнового обороту. Найбільш значимі договори про надання послуг передбачено самим Кодексом - перевезення, зберігання, позика і кредит, банківські послуги. Інші договори про оплатне надання послуг, підпорядковуючись загальним принциповим положенням глави 39 ЦК РФ, регулюються також окремими федеральними законами та підзаконними правовими актами, в т.ч. адміністративного, службового характеру. До таких договорів, зокрема, відносяться:
- послуги зв'язку, інформації, доступу в Інтернет;
- медичні та ветеринарні послуги;
- правові, аудиторські, консалтингові послуги;
- туристсько-екскурсійні та готельні послуги;
- освітні послуги;
- комунальні послуги;
- культурно-видовищні та спортивно-оздоровчі послуги та ін
Особливе регулювання окремих видів договорів возмездного надання послуг спеціальними законами та підзаконними актами обумовлено специфікою відносин, часто тягнуться в інші галузі права (в основному, адміністративне). Зокрема, федеральні закони "Про зв'язок" від 7 липня 2003 р. N 126-ФЗ (СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2895), "Про поштовий зв'язок" від 17 липня 1999 р. N 176-ФЗ (СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3697), "Про освіту" від 10 липня 1992 р. (в ред. ФЗ від 13 січня 1996 р. N 12-ФЗ / / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1797 ; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 150), "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації" від 24 листопада 1996 р. N 132-ФЗ (СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5491) і ряд інших, визначаючи основні правила надання відповідних послуг, деталізуються підзаконними актами (постановами Уряду). Серед таких актів слід відзначити Правила надання готельних послуг в Російській Федерації, утв. Постановою Уряду РФ від 25 квітня 1997 р., Правила надання послуг телефонного зв'язку, затв. Постановою Уряду РФ від 26 вересня 1997 р., Правила надання послуг з вивезення твердих і рідких побутових відходів, затв. Постановою Уряду РФ від 10 лютого 1997 р., Правила надання платних медичних послуг населенню медичними установами, затв. Постановою Уряду РФ від 13 січня 1996 р., Правила надання послуг (виконання робіт) з технічного обслуговування і ремонту автомототранспортних засобів, затв. Постановою Уряду РФ від 11 квітня 2001 р., та ін
Відмінною рисою даної категорії договорів возмездного надання послуг є комплексність і багатосторонність охоплених ними відносин, часто виходять за класичний предмет цивільно-правового регулювання. Так, характер медичних послуг передбачає необхідність отримання особистих, що становлять лікарську таємницю, відомостей, а сутність туристських послуг - особливу форму договору (путівка, туристський ваучер і т.д.). Істота окремих видів послуг обумовлює також і зміст прав і обов'язків, особливості відповідальності сторін. Зокрема, обмежено розмір майнової відповідальності услугодателя за договорами послуг зв'язку, в т.ч. поштового, включені особливі вимоги до якості в договорах надання послуг громадського харчування, специфіці припинення договору медичних послуг і т.д.
У спеціальному регулюванні окремих видів послуг важливе значення набуває публічного характеру, що надаються, визначаючи і договори про такі послуги, як публічні договори.
У цьому зв'язку "наскрізну" силу для всіх категорій побутових послуг має Закон РФ "Про захист прав споживачів". Цей закон передбачає не тільки додаткові права споживачів, але і особливий порядок і розмір відповідальності услугодателя. Послуги ж, що надаються комерційними організаціями у підприємницькій діяльності юридичним особам та підприємцям, як правило, обумовлюють і підвищену (порівняно з побутовими послугами) ступінь відповідальності обох сторін, і стандартний, передбачений цивільним законодавством, порядок її настання і розмір.
У певних видах договорів возмездного надання послуг необхідно враховувати і відоме монопольне становище услугодателя (послуги телефонного зв'язку, житлово-комунальні послуги тощо), тим більше що в деякій мірі на особливості цивільно-правового регулювання таких договорів впливають норми публічного права, а також нормотворча діяльність суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.
Слід додатково зазначити, що до договорів возмездного надання послуг застосовуються норми про підряд (ст. 702-739 ГК РФ), але тільки за умови, якщо це не суперечить особливостям предмета договору возмездного надання послуг та спеціальному законодавству про окремі види послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Договір надання послуг "
 1. Стаття 783. Правове регулювання договору надання послуг
  договором возмездного надання послуг, якщо це не суперечить статтям 779 - 782 цього Кодексу, а також особливостям предмета договору возмездного надання
 2. 1. Система договорів возмездного надання послуг
  договорів возмездного надання послуг може будуватися за різними критеріями. Згідно ст. 783 ГК поряд із загальними положеннями про підряд до договору возмездного надання послуг застосовуються і положення про побутовому підряді, якщо замовником виступає громадянин-споживач. Це дає підстави для виділення в якості його видів: - договору надання побутових послуг; - договору возмездного
 3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  договірні відносини в цивільному праві. Душанбе, 1984. Романець Ю. Договір надання послуг / / Закон. 1999. N 10. Шерстобитов А.Є. Цивільно-правове регулювання договірних відносин у сфері обслуговування. М., 1987. Шешенин О.Д. Загальні проблеми зобов'язань по наданню послуг / / Вісник МГУ. Серія Право. 1983. N
 4. Стаття 780. Виконання договору надання послуг
  договором возмездного надання послуг, виконавець зобов'язаний надати послуги
 5. Стаття 779. Договір надання послуг
  договором возмездного надання послуг, якщо дана вимога обгрунтовується умовою, що ставлять розмір оплати послуг в залежність від рішення суду, яке буде прийнято в майбутньому (Постанова Конституційного Суду РФ від 23.01.2007 N 1 -П). 1. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити
 6. Стаття 781. Оплата послуг
  договором возмездного надання послуг, якщо дана вимога обгрунтовується умовою, що ставлять розмір оплати послуг в залежність від рішення суду, яке буде прийнято в майбутньому (Постанова Конституційного Суду РФ від 23.01.2007 N 1-П). 1. Замовник зобов'язаний оплатити надані йому послуги у строки та в порядку, які зазначені у договорі возмездного надання послуг. 2. У разі неможливості
 7. Стаття 782. Одностороння відмова від виконання договору возмездного надання послуг
  договору надання послуг за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат . Про застосування пункту 2 статті 782 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 06.06.2002 N 115-О. 2. Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за договором возмездного надання послуг лише за умови повного відшкодування замовникові
 8. Договір надання послуг. Загальні положення
    договорі підряду оплаті підлягає матеріалізований результат (виготовлена річ, вироблена робота тощо), переданий замовнику і прийнятий ним. У договорі возмездного надання послуг оплачується не результат, а сама послуга, дії услугодателя, споживані замовником в процесі їх надання. Сутність договору возмездного надання послуг виражається: - у нематеріальному характер дій
 9. 1. Поняття договору возмездного надання послуг
    договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (ст. 779 ЦК). Договір надання послуг є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Сторонами даного договору виступають услугодатель, іменований виконавцем, і
 10. У
    договору надання У. XIII, 54, § 2 (1) - с. 85 - 86 - поняття зобов'язань з надання У. XIII, 54, § 1 (1) - с. 82 - 84 - правові У. XIII, 54, § 4 (5) - с. 112 - 113 - система договорів возмездного надання У. XIII, 54, § 4 (1) - с. 95 - 96 - зміст договору возмездного надання У. XIII, 54, § 3 (1 - 2) - с. 89 - 95 - соціальні У. XIII, 54, § 4 (3) - с. 105 - 106 -
 11. 21.7. Договір надання послуг
    договору належать надання послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, аудиторських, консультаційних, інформаційних послуг, послуг з навчання, туристичного обслуговування та інших, за винятком послуг перевезення, транспортної експедиції, банківського вкладу, банківського рахунку та ін Сторони договору - виконавець, особа, що надає послуги, і замовник - особа, якій послуга надається. Ними
 12.  2. Договір надання послуг
    возмездного надання
 13.  Глава 7. Договір надання ПОСЛУГ
    Глава 7. Договір надання
 14.  § 4. Види договорів возмездного надання послуг
    договорів возмездного надання
 15.  § 3. Зміст договору надання послуг
    договору надання
© 2014-2022  yport.inf.ua