Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Бичкова. Цивільне право України (договірні та недоговірні зобовязання), 2006 - перейти к содержанию учебника

Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу

. У наш час одним із найпоширеніших видів роздрібної купівлі-продажу є продаж товарів за допомогою самообслуговування у різноманітних супермаркетах, універмагах, взуттєвих магазинах тощо.
Отже, продаж товарів за допомогою самообслуговування -це спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець має вільний до них доступ, самостійно їх оглядає, відбирає, а розраховується за підібрані товари у вузлі розрахунку та контролю.
При цьому самообслуговування не виключає можливості індивідуального обслуговування покупців при продажу окремих видів товарів. Зокрема, деякі товари потребують нарізки, зважування,
відмірювання продавцями, тому у залах самообслуговування можуть знаходитися відповідні прилавки. Крім того, при купівлі окремих товарів може знадобитися допомога продавця у вигляді надання відповідної консультації, піднесення необхідного товару зі складу тощо.
Правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 29 березня 1999 р. № 199, виділяють ще два підвиди роздрібної купівлі-продажу:
1) продаж товарів на замовлення - форма роздрібного продажу товарів, за якої покупець здійснює попереднє їх замовлення безпосередньо в об'єкті торгівлі або через торгового агента чи за допомогою телефону, персонального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку та одержує товари в обумовленому місці та в зазначений час (наприклад, замовлення по телефону піци);
2) продаж товарів удома - форма роздрібного продажу товарів уповноваженим представником продавця вдома у покупця, за місцем його роботи, відпочинку тощо, як за попереднім запрошенням покупця, так і без такого (наприклад, влаштування продавцем так званих презентацій у санаторіях, офісах).
Залежно від товару, що є предметом договору роздрібної купівлі-продажу, можна також виділити окремі підвиди цього договору (договір роздрібної купівлі-продажу взуття, хліба, транспортних засобів тощо), особливості яких встановлюються відповідними підза-конними актами.
У цьому параграфі дано, звичайно, не вичерпний перелік різновидів договору роздрібної купівлі-продажу. Нормативними актами або домовленістю сторін можуть встановлюватися й інші його підвиди. Крім того, продавець і покупець можуть укласти правочин, який буде об'єднувати кілька перерахованих вище договорів.
Список рекомендованої літератури
1. Алексеева Е.В. Гражданско-правовое регулирование розничной купли-продажи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. - Л., 1985. - 16 с.
2. Косінов С А. Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в Україні за договором купівлі-продажу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -X., 1999.-19 с.
3. Соловьев АЛ. Розничная купля-продажа. - М.: Приор, 1996.
-144 с.
4. Язев ВЛ. Договор розничной купли-продажи товаров. - М.,
1974.-80 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Інші підвиди договору роздрібної купівлі-продажу"
 1. 2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.
  Роздрібна купівля-продаж є найпоширенішим видом договорів купівлі-продажу. Ми кожного дня робимо певні покупки, не задумуючись про те, що укладаємо цей договір, не згадуючи про його правові наслідки. Але все це відбувається до того моменту, поки не виникне питання про неналежне виконання продавцем своїх обов'язків за договором. Тому законодавець встановив чіткі правила договору роздрібної
 2. § 3. Категорія господарського (підприємницького) договору
  Свого часу мала поширення теорія господарського договору як особливого виду договору. Зараз цей вид угод набув дещо інших рис, він активно використовується у сфері підприємницької діяльності. З'явився цей договір у СРСР ще під час кредитної реформи 30-х років. Але протягом тривалого часу термін "господарськіїй Договір" вживався у законодавчих актах не часто і, як правило, лише стосовно одного з
 3. § 1. Договір купівлі-продажу
  Відносини купівлі-продажу в широкому розумінні регулюються гл. 54 ЦК. (інституту традиційної купівлі-продажу присвячені §§ 1-2 'зазначеної глави), Законом України від 12 травня 1991 р. "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 1 грудня 2005 р.), а також іншими нормативними актами різної юридичної сили залеж.- но від особливостей предмета договору (правочини із земельними ділянками -
 4. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
  1. Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у
 5. § 6. Структура (система) цивільного права
  Структура цивільного права - систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей або розділів), розташованих у послідовності та ієрархії, що визначаються внутрішньою логікою відповідної галузі. Варто зазначити, шо в літературі з цивільного права при характеристиці внутрішньої побудови (розміщення норм) цієї галузі йдеться як про "систему", так і про
 6. § 2. Акти цивільного законодавства України
  Характеризуючи акти цивільного законодавства України, слід звернути увагу на те, що ЦК розрізняє: основу цивільного законодавства України (Конституція) і акти власне цивільного законодавства як такого. Конституція не є актом цивільного законодавства у безпосередньому значенні, оскільки є основою усього законодавства України і містить норми різного характеру, визначаючи основи не лише
 7. §11. Фізична особа як підприємець
  Як згадувалося вище, важливим елементом дієздатності фізичної особи є бізнесдієздатність - можливість займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
 8. § 5. Види (форми) юридичних осіб приватного права
  Юридичні особи можуть створюватись у будь-якій формі, яка передбачена законом. Стаття 83 ЦК передбачає такі форми юридичних осіб: а) товариства; б) установи. Крім того, у цій нормі йдеться про допустимість створення юридичних осіб у інших формах, "встановлених законом". Враховуючи особливості методу цивільно-правового регулювання, про які йшлося у перших главах цієї книги, це положення
 9. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  Держава, Автономна Республіка Крим і територіальні громади здійснюють цивільну дієздатність через свої органи та представників. Частіше зазначені соціально-публічні утворення реалізують свою цивільну дієздатність через органи, котрі діють у межах компетенції, визначеної законом. Так, згідно зі ст. 170 ЦК держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах
 10. § 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
  Традиційно речі розглядаються як головний, найпоширеніший об'єкт цивільних прав'. Відлуння цього підходу помітне іі у вітчизняному цивільному законодавстві. Наприклад, розділ III Загальної частини ЦК 1922 р. називався "Об'єкти права (майно)" і, ототожнюючи поняття "об'єкти права" та "майно", містив виключно норми, присвячені речам (майну). У розділі III книги 1 ЦК 2003 р. "Об'єкти цивільних прав"
© 2014-2022  yport.inf.ua