Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

1. Конституційно-правове регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних відносин

Конституція Республіки Казахстан регулює відносини у сфері економіки, соціальної та духовно-культурного життя в досить обмеженому обсязі. Відповідні положення можна виокремити з статей, що містяться в перших двох розділах Конституції.
Економічні відносини. До числа основоположних принципів діяльності республіки ч. 2 ст. 1 Конституції відносить серед іншого економічний розвиток на благо всього народу.
Як встановлено в ст. 6 Конституції, в республіці визнаються і рівним чином захищаються державна і приватна власність, а згідно з ч. 2 ст. 26 власність, в тому числі право успадкування, гарантується законом. При цьому в регулюванні інституту власності застосовується сучасне розуміння відносин власності. У ч. 2 ст. 6 казахстанської Конституції прямо відтворено положення ч. 2 ст. 14 Основного закону для Німеччини 1949 р., який, у свою чергу, відтворила частину третю ст. 153 Веймарської конституції Німеччини 1919 р., предусмотревшая, що власність зобов'язує і користування нею повинно одночасно служити суспільному благу. Тому суб'єкти та об'єкти власності, обсяг і межі здійснення власниками своїх прав, гарантії їх захисту визначаються законом.
Враховуючи перехідний етап розвитку, на якому знаходиться казахстанське суспільство, Конституція встановила в ч. 3 ст. 6, що земля та її надра, води, рослинний і тваринний світ, інші природні ресурси знаходяться у державній власності. Земля може перебувати у приватній власності на підставах, умовах і в межах, встановлених законом.
Аналіз конституційних положень, включаючи згадана вище в п. 1 § 2 цієї глави зміст ч. 5 ст. 12 Конституції, дозволяє виділити наступні ключові моменти конституційно-правового регулювання інституту власності:
- проголошення і рівну юридичну захист усіх форм власності;
- виняткову державну власність на природні ресурси , крім землі. Що стосується землі, то Конституція допускає можливість переходу частини її в приватну власність під жорстким державним контролем;
- користування власністю в інтересах не тільки власника, а й суспільства, з чого випливає неприпустимість використання власності всупереч інтересам суспільства ;
- встановлення меж прав власника, якими є права і свободи інших осіб, конституційний лад і громадська моральність.
Таке регулювання відносин власності дозволяє наповнити реальним змістом конституційний принцип соціальної держави.
У зв'язку з цим слід нагадати, що Конституція, проголошуючи свободу підприємницької діяльності, передбачає регулювання і обмеження законом монополістичної діяльності і забороняє недобросовісну конкуренцію. Господарська діяльність і підприємництво регулюються Законом "Про свободу господарської діяльності та розвитку підприємництва в Казахській РСР" 1990 г. і Законом "Про захист і підтримку приватного підприємництва" 1992 р. зі подальшим їх зміною Указом Президента Республіки Казахстан від 1995 Законодавство передбачає відмову від прямого втручання держави у приватну підприємницьку діяльність при регулюванні форм і способів захисту приватного підприємництва та його підтримки, декларує максимальну свободу для приватних підприємців, охорону комерційної таємниці та відповідальність державних органів і посадових осіб за порушення прав приватних підприємців. За офіційними даними, завдяки підтримці держави сьогодні в Казахстані діють 372 тис. суб'єктів малого та середнього бізнесу, що забезпечують трудову зайнятість 1,4 млн. громадян *.
* Див: Рогов І. Казахстан: через стабільність до демократії / / Вісті. 2000. 4 травня.
Регулювання соціальних відносин також підпорядковане ряду конституційних цілей і принципів. Зокрема, у згаданій ч. 2 ст. 1 Конституції як основоположних принципів діяльності республіки проголошено суспільна злагода.
Певною мірою ми вже торкалися цієї проблеми у зв'язку з викладенням соціальних прав і свобод. У зв'язку з цим держава взяла на себе обов'язок законодавчо врегулювати відповідні відносини, забезпечивши їхню необхідними нормативними та інституційними гарантіями. Так, регулювання закону підлягають трудові відносини, засновані на конституційних правах, які викладені у ст. 24 вищого закону республіки. Поряд з державним гарантуванням мінімального розміру заробітної плати та пенсій та інших видів соціального забезпечення, зазначених у згаданій вище ч. 1 ст. 28 Конституції, ч. 2 цієї статті говорить про заохочення добровільного соціального страхування, створення додаткових форм соціального забезпечення та благодійності.
Крім гарантованого ч. 2 ст. 29 Конституції встановлюваного законом обсягу безкоштовної медичної допомоги в ч. 3 цієї статті передбачається необхідність законодавчого регулювання підстав та порядку одержання платної медичної допомоги в державних і приватних лікувальних установах, а також в осіб, що займаються приватною медичною практикою.
У ст. 25 містяться гарантії права на житло, хоча воно як таке і не згадується. У ч. 1 цієї статті заборонено позбавлення житла інакше, як за рішенням суду, а ч. 2 зобов'язує державу зазначеним у законі категоріям громадян, які потребують житло, надавати його за доступну плату з державних житлових фондів відповідно до встановлених законом норм.
Згідно ст. 27 Конституції шлюб і сім'я, материнство, батьківство і дитинство перебувають під захистом держави.
Багатонаціональний склад населення республіки, що нараховує більше 100 етносів, породжує проблеми міжнаціональних відносин, яких ми вже торкалися в п. 1 § 2 цієї глави. Згідно ст. 7 Конституції державна мова республіки - казахський, але в державних організаціях і органах місцевого самоврядування нарівні з казахською офіційно вживається російська мова. Держава дбає про створення умов для вивчення і розвитку мов народу Казахстану. Конституція в ст. 93 поклала на місцеві представницькі та виконавчі органи обов'язок створити всі необхідні організаційні, матеріальні та технічні умови для вільного і безкоштовного оволодіння державною мовою усіма громадянами згідно із спеціальним Законом "Про мови", прийнятим у травні 1997 р. про прагнення влади вирішити ці питання практично свідчить, наприклад, те, що в Казахстані видаються газети на 11 національних мовах, дві телестудії віщають на 12 мовах, радіостанції - на 6 мовах народів республіки. У Казахстані на 7 рідних мовах в дошкільних установах виховується 426 тис. дітей, у загальноосвітніх школах - більше 3 млн. Близько 106 тис. дітей представників національних меншин свою рідну мову вивчають як самостійний предмет.
Наведені в попередньому абзаці цифри в цілому виробляють сприятливе враження. Разом з тим вони свідчать про наявність значних невирішених проблем, якщо розглядати їх не абстрактно, а в поєднанні з реальностями сучасного Казахстану, з 16,7 млн. чоловік населення якого (1998 р.) понад 49% складають національні меншини.
При Президентові республіки діє консультативний орган - Асамблея народів Казахстану, де представлені всі національно-культурні центри країни.
Сучасний рівень виробництва і технологій, протиріччя між економікою та екологією, що створили загрозу для існування людини, зажадали конституційного встановлення та детального регулювання поточним законодавством завдань держави з охорони здорового навколишнього середовища (ст. 31 Конституції). Для Казахстану, на території якого проводилися ядерні випробування і запуски ракет в космічний простір, проблема стану навколишнього середовища має особливе значення. Мабуть, з цієї причини до Конституції за прикладом ч. 3 ст. 41 Конституції Росії включена норма, згідно з якою підлягають притягненню до відповідальності згідно з законом посадові особи, які допустили приховування фактів і обставин, що загрожують життю і здоров'ю людей.
Духовно-культурні відносини. Насамперед у цьому зв'язку слід згадати сферу освіти. Поряд з гарантіями отримання громадянами безкоштовної освіти в державних навчальних закладах, можливості якого, як ми бачили, в даний час невеликі, Конституція зобов'язує державу законодавчо врегулювати підстави та порядок отримання платної освіти у приватних навчальних закладах та визначити загальнообов'язкові стандарти освіти, які обов'язкові для будь-яких навчальних закладів. На практиці, наскільки можна судити, платна освіта надається не тільки в приватних, а й у державних навчальних закладах.
Республіка проголошена світською державою і будує свою діяльність на основі відділення релігії і церкви від держави. Держава не втручається в діяльність релігійних об'єднань, одночасно гарантуючи рівноправність віросповідань. На території Казахстану представлені релігійні громади і церква найбільших світових релігій: ісламу (суніти), християнства (переважна більшість віруючих - православні, є також протестанти, баптисти), іудаїзму, буддизму. Отже, в сучасному Казахстані існує багатоконфесійна суспільство, при тому, що в етнічному плані домінують дві національності: казахи і росіяни, які становлять близько 80% всього населення республіки. Церква тут виступає головним чином як хранитель моральних, культурних та історичних традицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Конституційно-правове регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних відносин "
 1. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  конституційним правом в найменшій мірі в порівнянні з іншими підсистемами суспільного ладу. Це й зрозуміло: адже йдеться по суті про внутрішній світ людини. Тільки тоталітарні режими претендують на повний контроль і над цією сферою життя суспільства, в демократичному ж суспільстві людина самоцінна і автономний і його внутрішній світ належить йому одному. Завдання держави і права,
 2. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 3. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 4. 1. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
  конституційно-правових інститутів, що належать до економічної
 5. 1. Конституційно-правове регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних відносин
  регулюванні даних проблем, необхідно звернутися до основоположних положеннями ст. 25 Конституції, в якій поряд з проголошенням права всіх на підтримку мінімального рівня здорового та культурного життя встановлюється обов'язок держави докладати зусиль для подальшого розвитку суспільного добробуту, соціального забезпечення та народного здоров'я. З цього обов'язку держави
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційно-правовий інститут економічної системи? 3. У чому відмінність між публічною і приватною власністю? У яких формах виступають обидва типи власності? Чи може орган публічної влади бути приватним власником? А посадова особа? 4. У чому полягає соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (з
 7. 1. Конституційно-правове регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних відношенні
  конституційному регулюванні відносин соціальних. Частина 3 ст . 78 Конституції зобов'язує республіку зміцнювати становище жінок в суспільстві, особливо матерів і професійно працюють. Відповідно до ст. 79 шлюб, материнство і сім'я знаходяться під заступництвом і охороною республіки. Багатодітні сім'ї держава оточує особливою турботою. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей чесними
 8. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 9. Література
  конституційного права Індії. М.: Прогресс, 1986. Володін А. Г. Індія: становлення інститутів буржуазної демократії. М.: Наука, 1989. Державність і модернізація в країнах Південно-Східної Азії / Відп. ред. В. Ф. Васильєв, Ю. О. Льовтонова. М.: ИВ РАН, 1997. Домріна А. Н. Конституційний механізм надзвичайного стану: правове регулювання та практика застосування у Великобританії та Індії. М .:
 10. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу. З урахуванням цього можна
 11. 1. Конституційне регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних
    конституційних прав, свобод і обов'язків, то регулювання зазначених груп відносин має місце лише в преамбулі Конституції 1946 р. і лише у вигляді обов'язків республіки чи нації. Тут також широко проявилися соціалістичні погляди багатьох членів Установчих зборів. Так, в абзаці дев'ятому міститься вже згадуване вище положення: «Усяке майно, будь-яке підприємство, експлуатація
 12. Обов'язок держав співробітничати один з одним відповідно до Статуту
    економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими
 13. 3. Конституційне регулювання духовно-культурних відносин
    конституційні принципи. До відання Конфедерації віднесено відкриття та утримання університету та інших вищих навчальних закладів; вона може це робити, але не зобов'язана. Кантони ж зобов'язані піклуватися про достатній первинному навчанні, яке повинне знаходитися під виключним державним керівництвом. Первинне навчання обов'язково і в публічних школах безкоштовно. Відвідування публічних шкіл та
 14. 22. Права і свободи особистості в РФ
    економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін
 15. 4. РЕЛІГІЯ
    конституційне право не може ігнорувати релігію. Релігія зазвичай тісно пов'язана з церквою, яка представляє собою здебільшого ієрархічну структуру, позбавлену демократичних ознак і призначену для задоволення релігійних потреб віруючих. На практиці церква нерідко виходить за ці рамки і очолює або направляє руху віруючих, що переслідують політичні цілі.
 16. Стаття 22
    економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 17. 2. Конституційне регулювання соціальних та духовно-культурних відносин
    конституційне положення відображає визнання ролі даної церкви у збереженні болгарської культури. Державні органи прагнуть враховувати той факт, що Болгарія - поліконфесійна країна, тому, зокрема, на основі пропозицій офіційного керівництва релігійних організацій встановлені дні релігійних свят не тільки восточноправославного віросповідання, але і мусульманського,
 18. 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки
    конституційних обов'язків, що відносяться до даної сфери, слід відзначити обов'язок охороняти природне середовище (ст. 71), обов'язковість основного шкільного навчання дітей (п. 2 ч. 2 ст. 72), обов'язок берегти суспільну власність і зміцнювати її як непорушну основу розвитку держави, джерело багатства і сили вітчизни (ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua