Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Курсова робота представляє собою самостійне, розширене і поглиблене виклад основних питань тем курсу з залученням спеціалізованої наукової літератури і аргументованим узагальненням висловлених у ній позицій з даної проблематики. Метою написання курсового проекту є придбання та вдосконалення навичок науково-дослідної діяльності на основі розробки певної теми дисципліни. При її написанні необхідно скрупульозно ознайомитися з програмою навчального курсу, що має сприяти не тільки розширенню юридичного кругозору, а й більш осмисленого висвітлення теми. Це надає можливість проаналізувати її в системі інших знань, в більш широкому і різнобічному (міждисциплінарному) аспекті.
Тема і структура курсової роботи вибираються курсантами із запропонованого методичного матеріалу і узгоджуються з викладачем з подальшою реєстрацією їх у відповідному кафедральному журналі. Номер теми курсової роботи, як правило, повинен відповідати порядковому номеру слухача, визначеному в навчальному журналі групи. За погодженням з викладачем, що веде семінарські заняття, порядок вибір тим може бути змінений як щодо всієї навчальної групи, так і стосовно до конкретного курсанту при наявності заслуговують увагу аргументів. План теми курсової роботи та перелік рекомендованої літератури є зразковими. Слухач має право в установленому порядку включити додаткові питання або внести інші обгрунтовані корективи в план; він може вибірково підійти до рекомендованої літературі, залучаючи інші джерела, що публікуються в загальнополітичних та професійних журналах, інший періодичної і монографічної літературі. Навчальна та інша література з теми може бути взята з планів семінарських занять з однойменної темі, а також із загального переліку літератури з предмету, наведеного в кінці робочої програми дисципліни. При написанні курсової роботи рекомендується звертатися до різного роду словників (енциклопедичним, філософському, політичному, соціологічному, етимологічному, юридичній і т.д.) з метою більш глибокого і адекватного з'ясування суті (змісту) термінів, понять і категорій, застосовуваних у науковому обігу.
Слухач зобов'язаний відобразити в курсовій роботі знання Конституцій РФ і РТ, галузевого (поточного) законодавства, навчальної та спеціальної юридичної літератури з обраної теми. Загальнотеоретичні питання теми слід пов'язувати з діяльністю органів внутрішніх справ, залучаючи правові акти та узагальнений досвід роботи МВС РФ і РТ.
Слід виявити самий серйозне ставлення до належному оформленню курсової роботи, обсяг якої повинен коливатися в межах 40-50 сторінок рукописного тексту або 25-35 сторінок машинописного обрамлення.
Структуру курсової роботи складають наступні елементи:
? титульний лист,
? план,
? введення,
? питання теми,
? висновок,
? список залученої літератури.
Запитання плану текстуально відокремлюються, сторінки нумеруються, використовувана література обов'язково фіксується у вигляді виносок (в будь-якому практикується варіанті, але з неодмінним зазначенням прізвища та ініціалів автора, назвою цитованої роботи, місцем і роком її видання, сторінок). В кінці роботи автор ставить свій підпис і дату подання курсової роботи на кафедру.
У вступі виконавець курсового проекту повинен відобразити:
? актуальність теми дослідження;
? джерелознавчих базу, привлекаемую для виконання дослідження / НПА, НПД, ІПА і т.д.; навчальна література; монографії; періодика та ін можливі види джерел інформації /;
? розробленість теми у вітчизняній (зарубіжної) літератури / ПІБ авторів, що спеціалізуються на даній проблематиці /;
? мета дослідження;
? завдання дослідження (визначення кола джерел інформації, пошук інформації, вивчення інформації і т.д. - курсант повинен мати чітке уявлення про те, що собою являють по суті наукове дослідження проблеми);
? метод дослідження;
? структуру дослідження.
При написанні змісту глав (питань) курсової роботи виконавець повідомлений продемонструвати навички використання методів наукового дослідження (аналіз і синтез; індукція і дедукція; єдність історичного і логічного та ін.) Текст переважно пишеться від третьої особи (наприклад, такий-то автор наводить у своїй роботі таке-то визначення, зазначає такі-то властивості; виділяє наступні закономірності тощо) з посиланням на джерело інформації.
Висновок повинен логічно бути пов'язано з обгрунтуванням досягнення мети і завдань дослідження, поставлених у введенні курсової роботи.
Література, наведена у списку використаних робіт, але не відображена у виносках, зараховуватися не буде. Що поміщається в кінці роботи список літератури розбивається на три частини: спочатку вказуються нормативно-правові акти в порядку їх юридичної значимості, далі йде навчальна і довідкова література, нарешті - спеціалізовані джерела. Навчальна і періодична література в своїй основі (масі - 2/3) повинна датуватися строком видання, що не перевищує 2-5 років від року написання курсового проекту.
Цитування може бути:
? дослівним (в цьому випадку цитата береться в лапки);
? вільним (передача своїми словами суті цитати).
На титульному аркуші курсової роботи зверху вниз повинні бути зазначені найменування:
? вузу,
? кафедри,
? дисципліни,
? теми,
? спеціальне звання,
? номер взводу,
? прізвище, ім'я, по батькові курсанта,
? домашню адресу.
На другій сторінці викладається план роботи (зміст) із зазначенням сторінок розділів (питань). Далі поміщається матеріал за розділами. Сторінки повинні мати поля для зауважень рецензента.
Курсова робота у встановлені учбовим планом терміни представляється курсантом на кафедру (не пізніше як за один місяць до терміну її захисту); реєструється в кафедральному журналі; передається завідувачем кабінету на перевірку викладачеві кафедри відповідно до навчальної навантаженням . Кафедра доводить до відома курсантів результати перевірки курсових робіт. Допущена до захисту курсова робота зберігається на кафедрі до моменту її захисту. Порядок надання курсової роботи курсанту для її захисту визначається викладачем, що здійснює процес її захисту. Курсанту рекомендується мати чорновий варіант курсової роботи, що містить короткий виклад основного тексту.
У випадку, якщо викладачем робляться по представленому тексту курсової роботи суттєві зауваження, курсова робота повертається курсанту на усунення останніх. Виправлений (доопрацьований) варіант курсової роботи заново надається на кафедру разом з зробленими зауваженнями за первісним її тексту. Бажано новий варіант курсової роботи супроводити короткої пояснювальної запискою із зазначенням про вжиті діях щодо усунення зауважень рецензента.
У призначений термін кафедрою за погодженням з навчальним відділом інституту проводиться захист курсових робіт. У ході захисту курсової роботи курсант повинен бути готовим не тільки розкрити положення теми курсової роботи, але і дати відповіді на всі питання, пов'язані з процесом організації та проведення ним наукового дослідження.
Ті курсанти, які беруть участь у підготовці конкурсних робіт з дисципліни, у разі присудження їм призових місць за клопотанням наукового керівника - викладача кафедри - можуть бути в порядку заохочення звільнені від надання та захисту курсового проекту рішенням начальника кафедри. Конкурсна робота в подібних випадках оцінюється на «відмінно», про що робиться відмітка у відомості щодо захисту курсових робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ "
 1. Курсова робота. Адміністративне Правопорушення, 2011
  Курсова робота на тему: "Адміністративне
 2. Стаття 774. Обов'язки замовника
  тематику
 3. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  курсової формі навчання теоретичні знання працівники отримують в навчальних групах чисельністю від 10 до 30 осіб, що створюються в навчальних центрах, навчально-курсових комбінатах (пунктах), технічних школах і на організованих міністерствами і відомствами постійно діючих курсах - чисельністю 25 - 30 чоловік. Теоретичне навчання може проводитися також в установах початкової
 4. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
  методичних посібниках, підготовлених під керівництвом і за участю авторів в 1993 - 2000 рр.. Ці курси та допомоги витримали кілька видань, виявилися затребуваними читачем. З урахуванням думок самих студентів у роботі після кожної глави ставляться конкретні питання і наводиться список рекомендованої літератури для більш поглибленого з'ясування матеріалу, даються схеми, що ілюструють найбільш
 5. Передмова
  методичних прийомів, довідково-інформаційних матеріалів висвітлюється комплекс вузлових питань, пов'язаних з організацією життєвих відносин у суспільстві, з природою держави і права, з їх роллю у вдосконаленні життєдіяльності людей на цивілізованих засадах, з захистом прав, свобод і законних інтересів кожної особистості. Загальна теорія держави і права, «що просочує» юридичну науку
 6. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  курсового навчання та в інших
 7. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  курсове та інші форми професійного навчання на виробництві. 2. При індивідуальному навчанні учень вивчає самостійно курс теоретичних знань, користуючись при цьому консультаціями фахівців, і прикріплюється до кваліфікованого працівника для оволодіння практичними навичками або включається для цієї мети в бригаду, де отримує відповідну професійну підготовку під
 8. § 4.4. Науково-методичний центр Федеральної палати адвокатів Російської Федерації
  методичний центр (НМЦ) ФПА РФ створюється рішенням Ради Федеральної палати адвокатів на підставі ст. 37 п. 9 закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в РФ" і ст. 32 Статуту ФПА РФ з метою вивчення адвокатської практики, розвитку науки про адвокатуру, забезпечення адвокатів методичною допомогою. Основні завдання НМЦ. Призначення НМЦ ФПА РФ полягає у сприянні реалізації завдань Ради ФПА по
 9. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002
  методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни "Кримінальне право". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного кримінального законодавства XX в. Інтернаціоналізація кримінально-правових відносин і
 10. Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права у п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002
  методичного об'єднання університетів Російської Федерації з правознавства програмою з дисципліни "Кримінальне право". У ньому міститься науково-практичне дослідження Кримінального кодексу Росії 1996 з використанням практики його застосування. Разом з тим у підручнику викладається коротка історія вітчизняного кримінального законодавства XX в. Інтернаціоналізація кримінально -правових відносин та
 11. Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009
  курсова, диплом,
 12. Коментар до статті 8.15
  методичних документів про порядок і правила експлуатації та використання водних ресурсів водосховищ при вирішенні питань, пов'язаних з розробкою, узгодженням та затвердженням Правил експлуатації водосховищ, необхідно керуватися Загальними положеннями проекту Методичних вказівок з розробки правил експлуатації водосховищ, розроблених в порядок експлуатації водосховищ,
 13. Курсова робота. Нерухомість як різновид речей, 2009
  роботи є розгляд і вивчення нерухомого майна як різновиду речей у цивільному
© 2014-2022  yport.inf.ua