Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і правові основи дисци-плінарной відповідальності.

Дисциплінарне примус - це один з видів правового примусу, якому притаманні всі ознаки держ примусу, але існують і особливості:
1) заходи дисциплінарного примусу застосовуються у зв'язку з вчиненням дисциплінарного проступку, але м застосовуватися і для боротьби з моральними проступками;
2) дисциплінарні примусу є різновидом виконавчо-розпорядчої діяльності;
3) дисциплінарне примус здійснюють керівники всіх організацій ;
4) особливістю дисциплінарного примусу є наявність в основному заходів морального впливу;
5) дисциплінарне примус регламентують не-скількома галузями права:
i) трудовим,
ii) адміністративним,
iii) кримінально-виконавчим;
6) дисциплінарне примус не тільки персоніфікованого -царювати, а й строго індивідуально.
Дисциплінарне примус - це застосування на основі юр норм у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності суб'єктами дисциплинар-ної влади примусових заходів до підлеглих у зв'язку з вчиненням дисциплінарних проступків. Адміністра-активне право закріплює можливість застосування дисци-плінарних заходів впливу щодо 3х груп суб'єктів:
1) військовослужбовці, службовці держ органів і співро-ників міліції;
2) навчаються;
3) осіб, свобода яких тимчасово обмежена на ос-нове норм адміністративного права.
Нормативною основою для застосування заходів дисциплінарного примусу є:
1) статут збройних сил;
2) положення про службу в ОВС;
3) ФЗ «Про державну цивільну служ-бе»;
4) ФЗ «Про вищу і післявузівську профессиональ-ном освіті.
Заходи дисциплінарного впливу поділяються на 3 групи:
1) покарання (застосування заходів дисциплінарного воздей-наслідком);
2) відновлювальні (мат відповідальність);
3) інші заходи (які заходи не є на підставі закону заходами дисциплінарного впливу, але по суті є ними):
i) відсторонення від роботи строком на 1 місяць,
ii) інші.
Дисциплінарна відповідальність - це накладення дисциплінарного стягнення на основі правових норм суб'єктами дисциплінарної влади на підлеглих чле-нів стійких колективів за дисциплінарні проступки та інші правопорушення. Особливості дисциплінарної відповідальності:
1) застосовується за дисциплінарні проступки, але м застосовуватися і за інші правопорушення;
2) складається з застосування дисциплінарного визиску-ня;
3) реалізується в рамках лінійної влади;
4) підстава і порядок відповідальності регулюються різними галузями права, але в основному трудо-вим і адміністративним.
Фактичним підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок. Дисциплінарний проступок - це шкідливе, антигромадську діяння, вчинене членом сталого колективу, що складається в порушенні обов'язків, пов'язаних з перебуванням особи в даному колективі. За скоєний дисциплінарний проступок накладається дисциплінарне стягнення. Набір дис-ціплінарних стягнень різний для різних категорій суб'єктів.
Для студентів та аспірантів:
1) зауваження,
2) догану,
3) сувору догану,
4) виключення.
Для співробітників міліції:
1) зауваження,
2) догану,
3) сувору догану,
4) попередження про неповну службову відпо-відно,
5) пониження в посаді,
6) позбавлення заохочувального нагрудного знака,
7) зниження в званні,
8) звільнення.
Для військовослужбовців-контрактників:
1) догана,
2) сувору догану,
3) позбавлення нагрудного знака,
4) дострокове звільнення в запас.
Для строковиків-військовослужбовців:
1) 5 нарядів поза чергою,
2) позбавлення чергового звільнення з військової ча-сти.
84.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття та правові основи дисци-плінарной відповідальності. "
 1. Відповідальність гос службовців.
  Відповідальність державних службовців настає за порушення законності і службової дисципліни, невиконання або неналежне виконання ними своїх посадових обов'язків. Службова дисципліна на державній службі - обов'язкове для службовців дотримання службового розпорядку державного органу і службової регламенту, встановлених відповідно до федеральними законами, іншими
 2. Дисциплінарне виробництво.
  Дисциплінарне виробництво - це регульоване нормами діяльність суб'єктів дисциплінарної влади щодо застосування дисциплінарних стягнень. Стадії дисциплінарного провадження: 1) службове розслідування; 2) розгляд дисциплінарної справи; 3) перегляд справи (факультативна), 4) виконання накладеного стягнення. З'ясовується чи був здійснений дисциплінарний проступок, чи винна особа в його
 3. Контрольні питання
  1. Поняття і основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина
 4. § 2. Система муніципального права
  Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
 5. Тема 20. Юридична відповідальність, її види та принципи
  Юридична відповідальність: поняття, види. Правові підстави юридичної відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус. Юридична відповідальність і правове покарання. Функції юридичної відповідальності. Система принципів юридичної відповідальності. Заходи адміністративного та дисциплінарного впливу. Кримінальне покарання, його види. Цивільно-правові санкції.
 6. Тема 28. Юридична відповідальність як правове явище
  1. Введення. 2. Поняття та правові властивості юридичної відповідальності. Позитивна і негативна юридична відповідальність. 3. Види негативної юридичної відповідальності, їх правова характеристика. 4. Загальправові та галузеві принципи і функції юридичної відповідальності. 5. Обставини, що виключають юридичну відповідальність, і підстави звільнення від юридичної відповідальності за
 7. Поняття, правові основи і види ад-міністратівной відповідальності.
  Адміністративна відповідальність - це вид юриди-чеський відповідальності, яка виражається в застосуванні уповноваженим органом або д / л адміністративного покарання до особи, яка вчинила правопорушення. Ознаки: 1) заходи адміністративної відповідальності м устанавли-тися як законами, так і підзаконними актами; 2) фактична підстава відповідальності - адміністра-активне правопорушення; 3)
 8. Контрольні запитання до розділу 1
  1. Поняття і типи держави. 2. Ознаки та функції держави. 3. Ознаки правової держави. 4. Визначення поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11.
 9. Список літератури
  1. Гегель Г.В.Ф. Філософія права. М., 1990. 2. Дубінін Н.П., Карпець І.І., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведінка. Відповідальність. М., 1982. 3. Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1978. 4. Здравомислов А.Г. Соціологія конфлікту: Навчальний посібник. М., 1996. 5. Колосова Н.М. Конституційна відповідальність - самостійний вид юридичної відповідальності / / Держава і
 10. Поняття цивільно-правової відповідальності
  Поняття цивільно-правової
 11. Контрольні питання до чолі
  1. Предмет і метод правового регулювання адміністративного права. 2. Джерела адміністративного права. 3. Учасники адміністративного правовідносини. 4. Адміністративне право та дієздатність. 5. Право громадянина на судовий і адміністративне оскарження (скаргу). Порядок і строки оскарження. 6. Органи виконавчої влади та їх класифікація. Органи державного управління.
 12. Контрольні питання до § 5.8
  1. Поняття і зміст зобов'язання. 2. Часткові і солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. 3. Виконання зобов'язань (спосіб, термін, місце виконання). 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань: поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7.
 13. § 1. Поняття і види цивільно-правової відповідальності
  § 1. Поняття і види цивільно-правової
 14. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. Грибанов В.П. Відповідальність за порушення цивільних прав та обов'язків. М., 1974. Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Л., 1955. Комаров А.С. Відповідальність у комерційному обороті. М., 1991. Малеин Н.С. Правопорушення: поняття, причини, відповідальність. М., 1985. Матвєєв Г.К. Підстави
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Дати визначення і коротку характеристику цивільного права як галузі єдиного російського права. 2. Які існують джерела цивільного права? 3. Що являють собою звичаї ділового обороту? 4. Назвати суб'єкти цивільних правовідносин і дати їх коротку характеристику. 5. Які економічні та організаційні передумови визнання організації юридичною особою?
 16. Поняття і правові основи мате-риальной відповідальності.
  Матеріальна відповідальність - це застосування відновного санкцій з метою відшкодування заподіяної майнової шкоди. Вона настає, якщо заподіяно прямий реальний збиток при виконанні службових обов'язків протиправним діянням, вчиненим винне, якщо між діянням і шкодою є прямий зв'язок. Адміністративним правом регламентується тільки мат відповідальність військовослужбовців.
 17. К
  Кабальна угода II, 13, § 3 (12) - с. 505 - 506 Казенні підприємства - поняття К. п. II, 8, § 5 (3) - с. 323 - 324 - субсидіарну відповідальність засновника К. п. II, 8, § 5 (3) - с. 324 - 325 Казна II, 10, § 1 (2) - с. 376, 378; II, 10, § 2 (3) - с. 388 Казус, см. Випадок Кауза, см. Підстава угоди Каузальні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 453 - 454 Колегії адвокатів II, 9, § 4
© 2014-2022  yport.inf.ua