Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення с: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)
(1) Стаття 245 КУАП визначає завдання провадження в справах про адмінправопорушення. Загалом, норми цієї статті мають суто декларативний характер, оскільки наводять лише формальні засади, яким має відповідати провадження в справах про адмінправопорушення, причому незалежно від індивідуального суб'єктного складу конкретного адміністративного провадження.
(2) Завданнями провадження в справах про адмінправопорушення коментована стаття називає:
а) своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, що забезпечується, з одного боку, встановленням чітких строків розгляду справ органами, визначеними статтею 213 цього Кодексу, а, з другого боку, закріпленням вичерпного порядку провадження у справах щодо конкретних складів адмінправопорушень, визначених статтями цього Кодексу, що виражається, зокрема, у закріпленні порядку такого провадження у Інструкціях/Положеннях/Порядках оформлення матеріалів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, що діють стосовно до кожного суб'єкта розгляду справи про адмінправопорушення, визначеного розділом ІІІ цього Кодексу (див. ДОДАТКИ), та встановленням у них чітких та однозначних вимог щодо повноти та об'єктивності розгляду справи;
б) вирішення кожної справи про адміністративне правопорушення в точній відповідності з законом, що означає обов'язок органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення та накладати за результатами такого розгляду відповідні адміністративні стягнення, неухильно додержуватися, по-перше, вимог цього Кодексу щодо порядку провадження в справах про адмінправопорушення та санкцій відповідальності за конкретні склади правопорушень, а, по-друге, здійснювати провадження у справах про адмінправопорушення лише стосовно тих фактів порушень, кваліфікація яких прямо вказує на юридичний факт порушення тих чи інших вимог спеціального закону, який регламентує відповідну сферу правовідносин, на яку посягає дане порушення. Згідно статті 7 цього Кодексу, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами;
в) забезпечення виконання винесеної постанови, що обумовлює необхідність застосування усіх передбачених цим Кодексом заходів забезпечення виконання рішення уповноважених органів/посадових осіб про притягнення до адміністративної відповідальності та застосування накладеного адміністративного стягнення;
г) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності, чому, зокрема, покликаний сприяти обов'язок кожного суб'єкта розгляду справи про адміністративне правопорушення, визначеного статтею 213 цього Кодексу, готувати звіт з відомостями статистичного спостереження щодо кількості зафіксованих адмінправопорушень та санкцій відповідальності, застосованих в результаті накладення адміністративних стягнень, а також характер окремих з передбачених цим Кодексом адміністративних стягнень, спрямованих не лише на створення для порушника невідворотної необхідності зазнати несприятливих наслідків скоєного проступку, але й сформувати адекватний ступінь правової свідомості та правової культури учасників правовідносин, регламентованих нормами, порушеними цим проступком. Крім того, згідно статті 6 цього Кодексу, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.
Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю, адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення"
 1. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (5) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо громадян та посадових
 2. План
  провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 3. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  справах про адміністративні
 4. Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
  статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.1 (.94 р. № 244/94-ВР, від 05.04.2005 р. № 2342-ІІІ) (1) Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих
 5. Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
  справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні
 6. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 7. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про
 8. Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
  статтею 188/21. Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії. (Доповнено статтею 244і9 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-ІУ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. № 3610-VI) (І) Стаття
 9. Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  справу, протоколу та інших матеріалів
 10. Стаття 2. Завдання кримінального провадження
  провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був
 11. Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
  статті, адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад- при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого
 12. Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх вітання. (Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ) (1) Відповідно до частини 1 статті 214 цього Кодексу адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
 13. 3. Справи про адміністративне правопорушення
  про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3 2 Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (До. даток 2), сторінки якого повинні бути ігноровані та пронумеровані, а також скріплені межах кожного календарного року окремо.
 14. Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
  статтею 1Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії. (Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 09.07.2010 р. № 2479-VI; із змінами, внесеними згідно Із Законом України від 07.07.2011 p. № 36I0-VI) (1) Стаття
 15. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держфінмоніторингу. 3.3. Облік
 16. Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
  статтею 185 цього Кодексу. Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає. (Доповнено статтею 2211 згідно із Законом України від 07.07.2010 p. № 2453-VI) (1) Стаття 221-1 КУАП наділила всі місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, виші спеціалізовані суди та Верховний Суд України правом розглядати справи про
 17. Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
  статтями 95 і 188. Від імені органів центрального орт ану виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів
 18. Стаття 244/5. Органи державного контролю за цінами
  статті 1652,1883). Від імені органів державного контролю за цінами розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції з контролю за цінами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній
© 2014-2022  yport.inf.ua