Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 138. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів)

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) передбачаються в бюд-жете суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів).
Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) утворюють регіональний фонд фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів).
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац третій пункту 1 статті 138 після слів "до місцевих бюджетів," буде доповнено словами "а також порядок визначення критерію вирівнювання розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) ".
Порядок і методика розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських ок-Ругова), в тому числі порядок розрахунку та встановлення замінюють частину зазначених дотацій додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів , затверджуються законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 пункт 2 статті 138 буде викладено в новій ре-редакції.
2. Обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) затверджується зако-ном суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, за винятком дотацій, зазначених у пункті 4 цієї статті, надаються муніципальним районам (міським окру-гам), рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівень, встановлений в якості критерію вирівнювання розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) визначається співвідношенням опо-вих доходів на одного жителя, які можуть бути отримані бюджетом муніципального району (міського округу) виходячи з рівня розвитку та структури економіки і (або) податкової бази (податкового потенціалу), і аналогічного показника в середньому по муниципаль-ним районам та міським округах даного суб'єкта Російської Федерації з урахуванням відмінностей в структурі населення, соціально-економічних, кліматичних, географічних та інших об'єктивних факторах і умови, що впливають на вартість надання му-муніципальних послуг у розрахунку на одного жителя.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Визначення рівня розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) проводиться за єдиною методикою, що забезпечує порівнянність податкових доходів муніципальних районів і міських округів, а також показників, харак-теризует чинники та умови, що впливають на вартість надання муніципальних послуг у розрахунку на одного жителя.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Використання при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) показ-ників фактичних доходів і витрат за звітний період та (або) показників прогнозованих доходів і витрат бюджетів окремих на них муніципальних районів (міських округів) не допускається.
Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості муніципального району (міського округу) з урахуванням зазначених у цьому пункті дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) не може перевищувати рівень розрахункової бюджетної забезпеченості з урахуванням відповідних дотацій іншого муніципального району (міського округу), який до розподілу зазначених дотацій мав вищий рівень розрахункової бюджетної забезпеченості.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У складі дотацій, зазначених у цьому пункті, можуть бути виділені дотації, що відображають окремі показники (умови), що враховуються при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів). Особливості розрахунку зазначених дотацій визначаються методикою розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муниципаль-них районів (міських округів). Законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації і (або) прийняті-ми відповідно до нього нормативними правовими актами виконавчих органів державної влади суб'єкта Російської Феде-рації можуть бути встановлені особливості перерахування і використання зазначених дотацій.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Частина дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) може надавати-ся муніципальним районам (міським округах), за винятком муніципальних районів (міських округів), зазначених у пункті 1 статті 142.2 цього Кодексу, виходячи з чисельності жителів муніципального району (міського округу) у розрахунку на одного жителя відповідно до єдиної методики.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Законом суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено різний порядок розрахунку зазначених дотацій для бюджетів муніципальних районів і бюджетів міських округів.
Абзаци третій - сьомий втратили чинність з 1 січня 2009 року. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 310-ФЗ.
4.1. При складанні та (або) затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації за узгодженням з представницькими орга-нами муніципальних утворень дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) можуть бути повністю або частково замінені додатковими нормативами відрахувань до бюджетів муніципальних районів (місто-ських округів) від податку на доходи фізичних осіб.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці другому пункту 4.1 статті 138 слова "на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть виключені, зазначений абзац після слів "розрахунок-ного обсягу дотації" буде доповнено словами "(частини розрахункового обсягу дотації)".
Зазначений додатковий норматив на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) розраховується ється як відношення розрахункового обсягу дотації муніципальному району (міському округу) до прогнозованого відповідно до єдиної методики обсягом податку на доходи фізичних осіб.
Додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб встановлюються на строк не менше трьох років. Зраді-ня зазначених нормативів відрахувань до бюджетів муніципальних районів (міських округів) протягом поточного фінансового року не допускається.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці четвертому пункту 4.1 статті 138 слова "обсягу розрахункової дотації" будуть замінені словами "розрахункового обсягу дотації (частини розрахункового обсягу дотації) на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) ".
Кошти, отримані муніципальним районом (міським округом) по додатковому нормативу відрахувань від податку на до-ходи фізичних осіб понад обсяг розрахункової дотації, вилученню до бюджету суб'єкта Російської Федерації і (або) обліку при подальші-щем розподілі міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам не підлягають.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці п'ятому пункту 4.1 статті 138 слова "в обсязі нижче розрахункової дотації" будуть замінені словами "нижче розрахункового обсягу дотації (частини розрахункового обсягу дотації) на вирів-Нівань бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) ".
Втрати бюджету муніципального району (міського округу) у зв'язку з отриманням коштів з додаткового нормативу відрахування до Пенсійного фонду лений від податку на доходи фізичних осіб в обсязі нижче розрахункової дотації компенсації з бюджету суб'єкта Російської Федерації і (або) обліку при подальшому розподілі міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам не підлягають.
(П. 4.1 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 пункт 5 статті 138 буде викладено в новій ре-редакції.
5. Розподіл дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) між муни-ціпальнимі районами (міськими округами) і (або) замінять їх додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізич-них осіб до бюджетів муніципальних районів (міських округів) затверджуються законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 138. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів)"
 1. 46. Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів)
  Створення регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) передбачено ст. 138 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів). Порядок утворення фонду і методика розподілу дотацій з
 2. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  Дотації - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній основі. Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень
 3. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  Форми та порядок надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів визначені у ст. ст. 142-142.3 БК РФ. Законом суб'єкта РФ може бути передбачено перерахування до бюджету суб'єкта РФ субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом
 4. § 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
  Далеко не всі муніципальні освіти мають однакову бюджетну забезпеченість. Більшість отримують фінансову допомогу з інших бюджетів, і лише кілька муніципальних утворень є фінансовими донорами, перераховуючи значну частину своїх доходів у регіональний і федеральний бюджети (це в основному муніципальні освіти з великими запасами природних ресурсів). Природно, що в
 5. Стаття 131. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації передбачаються у складі федераль-ного бюджету і розподіляються між суб'єктами Російської Федерації відповідно до єдиної методики, що затверджується Правитель-ством Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу. (П. 1 в ред.
 6. 45. Регіональні фонди фінансової підтримки поселень
  Створення регіональних фондів фінансової підтримки поселень передбачено ст. 137 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки поселень утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів, фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень щодо здійснення їх повноважень щодо вирішення питань місцевого значення. Порядок утворення фонду і
 7. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
  Правова основа створення Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ встановлена положеннями ст. 131 БК РФ. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФобразуется у складі федерального бюджету в цілях вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ і розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ відповідно до
 8. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 9. § 26. Міжбюджетні трансферти
  Міжбюджетні трансферти надаються з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації, з бюджетів суб'єктів Російської Федерації і з місцевих бюд жетів у формах, встановлених главою 16 Бюджетного кодексу Російської Федерації. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету пре доставляються за умови дотримання органами державної
 10. § 2. Місцевий бюджет
    Місцевий бюджет - форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій місцевого самоврядування. Кожне муніципальне утворення має власний місцевий бюджет. Бюджет муніципального району та зведення бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, складають консолідований бюджет муніципального району - зведення бюджетів
 11. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
    1. Фінансові органи міських і сільських поселень представляють бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста
© 2014-2022  yport.inf.ua