Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 26. Міжбюджетні трансферти


Міжбюджетні трансферти надаються з федерального
бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації,
з бюджетів суб'єктів Російської Федерації і з місцевих бюд
жетов у формах, встановлених главою 16 Бюджетного кодексу
Російської Федерації.

Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету пре
доставляються за умови дотримання органами державної
влади суб'єктів Російської Федерації бюджетного законодав
тва і законодавства Російської Федерації про податки і
зборах. Операції з міжбюджетними трансфертами, предоставля
новлюються у формі субвенцій та міжбюджетних субсидій у рамках
виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації, осуще
ствляют в порядку, встановленому федеральному законом про фе
деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
період та прийнятими відповідно до них нормативними право
вимі актами Уряду Російської Федерації. У визначений
них федеральним законом випадках бюджетам суб'єктів Росій
ської Федерації можуть надаватися міжбюджетні трансферти
для їх направлення бюджетам окремих муніципальних образо
ваний.
Розглянемо докладніше форми міжбюджетних трансфертів.
Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів
Російської Федерації передбачаються у складі федераль
ного бюджету і розподіляються між суб'єктами Російської
Федерації відповідно до єдиної методики, що затверджується
Урядом Російської Федерації.
Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів
тов Російської Федерації утворюють Федеральний фонд фінан
совою підтримки суб'єктів Російської Федерації.
Обсяг зазначених дотацій визначається виходячи з необхід
мости досягнення мінімального рівня розрахункової бюджетної
забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Мінімальний
рівень бюджетної забезпеченості з урахуванням дотацій на вирів
Нівань бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Фе
дерации на черговий фінансовий рік і плановий період визна
деляется в порядку, встановленому Урядом Російської
Федерації. Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів
тов Російської Федерації визначається співвідношенням між
розрахунковими податковими доходами на одного жителя, які
можуть бути отримані консолідованим бюджетом суб'єкта
Російської Федерації виходячи з рівня розвитку та структури
економіки і (або) податкової бази (податкового потенціалу), і
аналогічним показником в середньому за консолідованим бюд
жетам суб'єктів Російської Федерації з урахуванням структури на
селища, соціально-економічних, географічних, кліматичних
чеських та інших об'єктивних факторів та умов, що впливають на
вартість подання одного і того ж обсягу державних
них і муніципальних послуг у розрахунку на одного жителя.
У складі дотацій на вирівнювання бюджетної забезпечено
сти можуть бути виділені дотації, що відображають окремі фак
тори та умови, що враховуються при визначенні рівня розрахункової

бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації.
Обсяг зазначених дотацій не може перевищувати 10 відсотків обсягів по
ма дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
Проект розподілу дотацій між суб'єктами Російської
Федерації вноситься до Державної Думи у складі проекту
федерального закону про федеральний бюджет і затверджується при
розгляді проекту зазначеного федерального закону у другому
читанні.
У складі федерального бюджету можуть надаватися субси
дии бюджетам суб'єктів Російської Федерації на вирівнювання
забезпеченості з метою реалізації ними окремих витратних
зобов'язань. Сукупність субсидій бюджетам суб'єктів Росій
ської Федерації з федерального бюджету утворює Федеральний
фонд співфінансування витрат.
Мета та умови надання та витрачання субсидій, кри
терии відбору суб'єктів Російської Федерації для надання
ня зазначених міжбюджетних субсидій та їх розподілу між
ду суб'єктами Російської Федерації встановлюються федераль
вими законами та прийнятими відповідно до них норматив
вими правовими актами Уряду Російської Федерації
на строк не менше трьох років. Виділення субсидій суб'єктам Росій
ської Федерації на цілі або відповідно до умов, що не пре
редбачені федеральними законами або нормативними пра
вовимі актами Уряду Російської Федерації, не допуска
кається.
Порядок розподілу субсидій бюджетам суб'єктів Росій
ської Федерації та їх обсяг встановлюються федеральними зако
нами про федеральний бюджет і прийнятими відповідно до ними
нормативними правовими актами Уряду Російської
Федерації. При цьому допускається твердження не розподілений
ного між суб'єктами Російської Федерації обсягу субсидій
у розмірі не більше 5 відсотків загального обсягу відповідної
субсидії , затвердженого на перший рік планового періоду, і не
більше 10 відсотків загального їх обсягу, затвердженого на другий
рік. Федеральним законом про федеральний бюджет окремі види
міжбюджетних трансфертів, у тому числі і субсидії, можуть не
розподілятися між суб'єктами Російської Федерації. Середовищ
ства фонду спрямовуються у вигляді субсидій на часткове відшкодування
ня видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації:
1) з надання громадянам субсидій на оплату житлового
приміщення та комунальних послуг;
2) щодо здійснення заходів соціальної підтримки ветеранів
праці, трудівників тилу, реабілітованих осіб та осіб, постражда
дали від політичних репресій;
3) на виплату щомісячної допомоги на дитину в відповід
до законодавства;

4) на утримання дитини в сім'ї опікуна і прийомній сім'ї,
а також на оплату праці прийомного батька;
5) на реалізацію заходів, передбачених регіональ
вими програмами переселення, включеними до Державного
ную програму зі сприяння добровільному пересе
лению в Російську Федерацію співвітчизників, прожива
чих за кордоном, та ін
З метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень,
виникають при виконанні переданих їм окремих повно
мочий Російської Федерації, передбачено виділення з фе
дерального бюджету субвенцій бюджетам суб'єктів Російської
Федерації. Сукупність субвенцій бюджетам суб'єктів Росій
ської федерації з федерального бюджету утворює Федеральний
фонд компенсацій.
Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації рас
пределяет у відповідності з методиками, що затверджуються Пра
вітельством Російської Федерації відповідно до требовани
ями Бюджетного кодексу, федеральних законів і нормативних
правових актів Президента та Уряду Російської Федера
ції. Розподіл субвенцій між суб'єктами Російської Фе
дерации здійснюється за єдиною для відповідного виду
субвенцій методикою пропорційно чисельності населення (від
слушних груп населення), споживачів державних (муни
ціпальних) послуг, іншими показниками з урахуванням нормативів фор
мування бюджетних асигнувань на виконання відповідного
чих зобов'язань і об'єктивних умов, що впливають на вартість
державних (муніципальних) послуг.
Зазначені методики розподілу субвенцій представляють
ся Урядом Російської Федерації у складі документів
і матеріалів, що вносяться до Державної Думи одночасно
з проектом федерального закону про федеральний бюджет на оче
говий фінансовий рік і плановий період. Проект распределе
ня субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з
федерального бюджету включається в проект федерального закону
про федеральний бюджет і затверджується при розгляді данно
го проекту в другому читанні. Допускається виділення субвенцій
бюджетам суб'єктів Російської Федерації для їх надання
ня місцевим бюджетам. Суб'єкти Російської Федерації має право
надавати субвенції бюджетам муніципальних районів для
надання їх бюджетам поселень, що входять до їх складу.
Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської
Федерації надаються у формі:
1) дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості по
селищ і муніципальних районів (міських округів);
2) субсидій місцевим бюджетам;

3) субвенцій місцевим бюджетам та субвенцій бюджетам авто
автономних округів, що входять до складу країв, областей, для реалі
ції повноважень органів державної влади суб'єктів Рос
сийской Федерації, переданих на підставі договорів , за
ключення відповідно до законодавства Російської Фе
дерации;
4) інших міжбюджетних трансфертів бюджету бюджетної сі
стеми Російської Федерації 1.
Форми, порядок і умови надання міжбюджетних
трансфертів бюджетам внутрішньоміських муніципальних образо
ваний з бюджетів суб'єктів Російської Федерації - міст
федерального значення Москви й Санкт-Петербурга - устанав
ливаются законами зазначених суб'єктів Російської Федерації.
Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів предостав
ляють у формі:
1) дотацій з бюджетів муніципальних районів на вирівню
вання бюджетної забезпеченості поселень;
2) субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень в бюдже
ти муніципальних районів на вирішення питань місцевого зна
чення міжмуніципального характеру;
3) субсидій, що перераховуються до бюджетів суб'єктів Російської
Федерації для формування регіональних фондів фінансової
підтримки поселень і регіональних фондів фінансової під
держки муніципальних районів (міських округів);
4) інших міжбюджетних трансфертів.
Міжбюджетні трансферти з бюджетів муніципальних рай
онов бюджетам поселень (за винятком субвенцій) переді
представляються за умови дотримання відповідними органу
ми місцевого самоврядування поселень бюджетного законодав
тва і законодавства Російської Федерації про податки і
зборах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 26. Міжбюджетні трансферти "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  міжбюджетних відносин "/ / Парламентська газета. 25 серпня 2004 N 155 - 156. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати збалансованість місцевих бюджетів та дотримання встановлених федеральними законами вимог до регулювання бюджетних правовідносин, здійсненню бюджетного процесу, розмірами дефіциту місцевих бюджетів, рівня і складу муніципального боргу, виконання
 2. 27.4. Управління в сфері бюджетної діяльності
  міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету та коефіцієнту вирівнювання для місцевих бюджетів; - питомій вазі капітальних вкладень у видатках державного бюджету України та пріоритетних напрямках їх використання і ряду інших показників. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних
 3. 7 . Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет.
  міжбюджетних трансфертів між суб'єктами Російської Федерації, текстові статті проекту Третє До 15 листопада поточного року Федеральний закон про федеральний бюджет в цілому; додатку до закону по кожному головному розпоряднику коштів федерального бюджету До 5 грудня поточного року проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік розглядається Радою Федерації
 4. 35. Правове регулювання і склад бюджетних доходів.
    міжбюджетні трансферти; безоплатні надходження від фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, у тому числі добровільні пожертви). Залежно від порядку зарахування до бюджету в теорії ФП виділяють доходи закріплені і регулюючі. Закріплені доходи бюджетів - це доходи, які в соот. з зак-вом повністю або у твердо фіксованій
 5. 39. Правовий режим Резервного фонду.
    міжбюджетних трансфертів з метою забезпечення збалансованості бюджетів державних позабюджетних фондів РФ, з внесенням відповідних змін до зведену бюджетний розпис федерального бюджету. 6. Міністерство фінансів Російської Федерації в ході виконання федерального бюджету має право в установленому Урядом Російської Федерації порядку використовувати без внесення змін до
 6. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
    міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 7.  43. Правовий режим субвенцій як форми міжбюджетних трансфертів.
    міжбюджетних
 8. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
    міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам муніципальних утворень з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Сукупність субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації утворює регіональний фонд співфінансування витрат. 2. У складі бюджету
 9. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
    міжбюджетних відносин; 2) визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження і виконання бюджетів, затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням; 3) встановлення порядку складання та подання у федеральні органи виконавчої влади бюджетної звітності; 4) встановлення порядку розмежування видаткових зобов'язань РФ,
 10. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
    міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єкта РФ; 4) встановлення загального порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів; 5) встановлення нормативів відрахувань до місцевих бюджетів від федеральних або регіональних податків і зборів; 6) тимчасове здійснення окремих бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування. До другої групи можна віднести наступні
© 2014-2022  yport.inf.ua