Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 27. Правовий режим резервних фондів


Бюджетним кодексом Російської Федерації допускається зі
будівля резервних фондів виконавчих органів державної
ної влади та місцевих адміністрацій. До таких фондів відносяться
резервний фонд Уряду Російської Федерації, резерв
ві фонди вищих виконавчих органів державної вла
сти суб'єктів Російської Федерації і резервні фонди місць-
1 У складі міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єктів Російської
Федерації утворюються регіональні фонди фінансової підтримки поселе
ний і муніципальних районів, фонд співфінансування витрат, регіональ
ві фонди компенсацій (ст. 137-140 Бюджетного кодексу Російської Феде
рації).

Них адміністрацій. Розмір резервних фондів виконавчих
органів державної влади (місцевих адміністрацій) ус
новлюють законами (рішеннями) про відповідні бюд
жетах і не може перевищувати 3 відсотки затвердженого загального
обсягу видатків. Кошти резервних фондів спрямовуються на
фінансове забезпечення непередбачених витрат, у тому числі
на проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації
ції наслідків стихійних лих та інших надзвичайних
ситуацій. Бюджетні асигнування резервних фондів использу
ються за рішенням відповідно Уряду Російської
Федерації, вищого виконавчого органу державної
влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої адміністра
ції.
У федеральному бюджеті передбачається створення двох ві
дов резервних фондів: резервний фонд Уряду Росій
ської Федерації і резервний фонд Президента Російської Фе
дерации.
Порядок використання бюджетних асигнувань резервного
фонду Уряду Російської Федерації встановлюється нір
мативно правовими актами Уряду Російської Феде
рації.
Так, Постановою Уряду Російської Федерації
від 8 липня 1997 № 838 «Про затвердження положення про порядок
витрачання коштів резервного фонду Уряду Росій
ської Федерації »1 встановлено, що кошти резервного фонду
Уряду Російської Федерації витрачаються на фінансування
рование:
1) державної підтримки громадських організацій та
об'єднань;
2) проведення ювілейних заходів Загальнодержавної
го значення;
3) виготовлення державних нагород, ювілейних медалей;
4) проведення зустрічей, симпозіумів, виставок та семінарів на
вищому рівні з проблем загальнодержавного значення;
5) виплати разових премій та надання разової матеріальної
допомоги громадянам за заслуги перед державою;
6) видання збірників нормативних актів і законодавства
Російської Федерації;
7) проведення ремонтних та відновлювальних робіт з заяв
кам органів державної влади Російської Федерації та
інших заходів.
Рішення Уряду Російської Федерації про виділення
коштів з резервного фонду Уряду Російської Феде-
1 Див: Відомості Верховної Ради Федерації. - 1997. - № 28. -
Ст. 3450.

Рації приймаються в тих випадках, коли коштів, що у
розпорядженні федеральних органів виконавчої влади та
органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федера
ції, що здійснюють ці заходи, недостатньо. Проекти
рішень Уряду Російської Федерації про виділення
коштів з резервного фонду Уряду Російської Феде
рації із зазначенням розміру коштів, що виділяються і напряму
їх витрачання готує Міністерство фінансів Російської
Федерації за дорученнями Уряду Російської Федера
ції.
Федеральні органи виконавчої влади та органи испол
чої влади суб'єктів Російської Федерації представля
ють до Міністерства фінансів Російської Федерації документи
з обгрунтуванням розміру испрашиваемую засобів, включаючи кошторисів-
но-фінансові звіти, а також у разі необхідності заклю
чення зацікавлених міністерств і відомств. Органи, в рас
поряжение яких виділяються кошти резервного фонду Пра
вительства Російської Федерації, у місячний термін після про
ведення відповідних заходів представляють у Міністер
ство фінансів Російської Федерації докладний звіт про цільових перевірок
вом використанні таких коштів.
Кошти з резервного фонду виділяються федеральним орга
нам виконавчої влади та органам виконавчої влади
суб'єктів Російської Федерації також на фінансування ме
роприятий, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, а
саме:
1) проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт у зоні
надзвичайних ситуацій;
2) закупівлю, випуск з державного матеріального ре
резерву, доставку і короткочасне зберігання матеріальних ре
сурсов для першочергового життєзабезпечення постраждалих
громадян;
3) розгортання та утримання тимчасових пунктів прожива
ня та харчування для евакуйованих постраждалих громадян протягом
необхідного терміну (але не більше місяця);
4) надання одноразової матеріальної допомоги постра
яка дала громадянам;
5) надання гуманітарної допомоги;
6) надання постраждалим громадянам матеріальної допомоги
у зв'язку з втратою майна 1.
2 Постанова Уряду Російської Федерації від 26 жовтня 2000
№ 810 «Про порядок виділення коштів з резервного фонду Уряду Рос
сийской Федерації з попередження надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійних лих »(у редакції Постанови Уряду Російської Фе
дерации від 20 листопада 2002 р. № 836) / / Збори законодавства Російської
Федерації. - 2000. - № 45. - Ст. 4472; 2002. - № 47. - Ст. 4686.

За рахунок коштів резервного фонду в установленому порядку
здійснюється погашення державних житлових серти
катів, виданих громадянам Російської Федерації, лишившим
ся житла внаслідок надзвичайної ситуації. У разі невозмож
ності використання державних житлових сертифікатів
дозволяється виплата компенсацій за втрачене житло в соот
відповідне з діючими в Російській Федерації соціальні
ми нормами.
Використання коштів резервного фонду Уряду на
інші цілі забороняється.
Федеральним бюджетом на черговий фінансовий рік і пла
новий період передбачається створення резервного фонду Пре
зидента Російської Федерації в розмірі не більше 1 відсотка ут
вержденію витрат федерального бюджету. Кошти резервного
фонду Президента Російської Федерації використовуються на фі
нансових забезпечення непередбачених витрат.
Зокрема, з коштів резервного фонду Президента Ріс
сийской Федерації виплачуються премії, стипендії, посо
бія окремим категоріям громадян (ученим , спортсменам, ра
цівникам культури, освіти), а також одноразова ма
териальное допомогу різним організаціям і установам зі
циального значення (дитячим будинкам, лікарням, специализи
ванням школам).
Використання бюджетних асигнувань фонду осуществля
ється на підставі указів і розпоряджень Президента Росій
ської Федерації. При цьому забороняється використання коштів
резервного фонду Президента Російської Федерації на прове
дення виборів, референдумів та висвітлення діяльності Пре
зидента Російської Федерації .
Порядок формування та обсяг резервних фондів у бюдже
тах суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування
ня встановлюється органами законодавчої (представник
ної) влади суб'єктів Російської Федерації і місцевого са
дування при затвердженні бюджету на черговий фінан
совий рік і плановий період. Використання коштів резерв
них фондів визначається вищим виконавчим органом го
сударственной влади суб'єкта Російської Федерації, місць
ної адміністрації. Звіт про використання бюджетних ассіг
нованій резервних фондів виконавчих органів державної
жавної влади (місцевих адміністрацій) додається до еже
квартального та річного звітам про виконання соответству
ющего бюджету.
Забороняється створення у видатковій частині бюджетів бюджетної
системи Російської Федерації резервних фондів законодавець
них (представницьких) органів влади і депутатів законодавець
них (представницьких) органів влади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 27. Правовий режим резервних фондів "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2]
 2. § 4. Акціонерні товариства
  правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  правових відносин у банківській сфері, що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 4. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  правових гарантій збереження їхніх вкладів. По-перше, як уже зазначалося вище, ліцензія на право залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади до запитання і на певний термін видається Банком Росії тільки тим комерційним банкам, які відповідають спеціальним пруденційних вимог. По-друге, якщо залучення фінансових ресурсів юридичних осіб Банком Росії не
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  правових форм, передбачених чинним законодавством. Тут застосовуються різні моделі організації господарської діяльності та управління нею. В аграрному секторі представлені як специфічні тільки для нього форми організації підприємницької діяльності (наприклад, сільськогосподарські кооперативи та селянські господарства), так і аналогічні тим, які широко використовуються
 6. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  правовими угодами майно. Статутний (складеного) капіталу товариства і суспільства забезпечує матеріальну базу на етапі їх створення, гарантує відповідальність за їхніми зобов'язаннями перед кредиторами, встановлює обсяг і зміст прав їх учасників * (889). Однак для господарських товариств і певною мірою для товариств з додатковою відповідальністю роль складеного капіталу в
 7. 4. Право власності господарських товариств
  правового режиму майна, що належить на праві власності господарським товариствам, відноситься необхідність створення резервних та інших спеціальних фондів. Фонди являють собою частину майна товариства (зазвичай у грошовій формі), що має строго цільове призначення, яке визначено законом або статутом товариства. В акціонерних товариствах створюється резервний фонд, який служить для
 8. 2. Здійснення готівкових розрахунків
    правовий режим готівки див. п. 6 § 2 гл. 11 т. I цього підручника. Відповідно до ст. 34 Закону про Банк Росії на Центральний банк РФ покладені організація виробництва, перевезення і зберігання банкнот і монет, створення їх резервних фондів; встановлення правил зберігання, перевезення та інкасації готівки для кредитних організацій; встановлення ознак платоспроможності грошових
 9. 6. Захист прав учасників майнового обороту в публічно - правових відносинах
    правові відносини з посиланням на непідвідомчість відповідних спорів означало б відмову від виконання основних завдань державних арбітражів (а потім і арбітражних судів) щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів організацій і підприємців. Тому спочатку в практиці державних арбітражів, а потім і в арбітражно - процесуальному законодавстві, що регулює
 10. 1. Поняття про страхування та договорі страхування
    правовому режиму, що і все інше майно власника (у даному випадку - фірми і пароплавства). Зазначена обставина має особливе значення для цивільного права, вихідним моментом розвитку якого завжди була майнова відособленість учасників. Досить вказати на те, що саме це породило в кінцевому рахунку конструкцію юридичної особи - одну з основних для
© 2014-2022  yport.inf.ua