Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 28. Дефіцит бюджету та джерела


його фінансування
Перевищення витрат над доходами бюджету призводить до його
дефіциту (від лат. Deficit - бракує) . Наявність дефіциту бюджету
в державі не завжди означає кризовий процес. У деяких
випадках дефіцит бюджету може бути і необхідним явищем,
оскільки брак коштів буде сприяти постійному
вишукування нових джерел доходів і скорочення в першу
чергу неефективних витрат, тобто держава буде більш
уважно ставитися до системи доходів і витрат і активи
зировать в цьому напрямку фінансову діяльність. Однак
при перевищенні витрат над доходами більш ніж на 20 відсотків
тов можуть наступити негативні явища - спад виробництва,
інфляція, неплатоспроможність , падіння курсу національної
валюти та ін До цього параметра держава може застосовувати раз
особисті методи подолання дефіциту. Свідчення тому - по
постійний дефіцит бюджету (у розмірі від 5 до 15 відсотків)
в багатьох економічно розвинених країнах, таких як США, Іта
лія, Німеччина, Японія та ін У 1997 р. в Європейському Союзі було
прийнято рішення, що дефіцит країн-учасниць ЄС не повинен
перевищувати 3 відсотків валового внутрішнього продукта1.
Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федера
ції розмір дефіциту федерального бюджету затверджується феде
ральних законом про федеральний бюджет на черговий фінан
совий рік і плановий період і не може перевищувати розмір не
нафтогазового дефіциту федерального бюджету. При цьому ненеф
тегазовий дефіцит федерального бюджету не може перевищувати
4,7 відсотка прогнозованого у фінансовому році валового внут
реннего продукта2.
Розмір дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації, ут
вержденію законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет
на відповідний рік, не може перевищувати 15 відсотків загального
річного обсягу доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації
без урахування затвердженого розміру безоплатних надходжень.
Для суб'єкта Російської Федерації, щодо якої
здійснюються заходи з контролю за організацією виконання
бюджету чи проводиться зовнішня перевірка річного звіту про
виконанні бюджету Рахунковою палатою Російської Федерації або
Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду, дефіцит
1 Валовий внутрішній продукт (ВВП) - показник, що виражає ісчіс
ленну в ринкових цінах сукупність кінцевого продукту (продукції, това
рів і послуг), створеного протягом року всередині країни (див.: Сучасний фі
нансово-кредитний словник. - М., 2005).
2 Положення про допустимий розмірі ненафтогазового дефіциту набирає
силу з 1 січня 2011 року (Федеральний закон від 26 квітня 2007 р. № 63-ФЗ).

Бюджету не може перевищувати 10 відсотків затвердженого загально
го річного обсягу доходів без урахування обсягу безоплатних по
ступленій. У разі затвердження законом суб'єкта Російської
Федерації про бюджет в складі джерел фінансування де
фіціта бюджету надходжень від продажу акцій та інших форм
участі в капіталі, що знаходяться у власності суб'єкта Ріс
сийской Федерації, і зниження коштів на рахунках з обліку коштів
бюджету дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації мо
жет перевищувати встановлені обмеження в межах суми ука
занних надходжень.
Розмір дефіциту місцевого бюджету, затверджений норматив
вим актом (рішенням) представницького органу місцевого само
управління про бюджет на відповідний рік, не може переви
шать 10 відсотків річного обсягу доходів місцевого бюджету без
обліку затвердженого розміру безоплатних надходжень.
Для муніципального освіти, щодо якої осу
ються заходи з контролю за організацією виконання
бюджету з боку контрольних органів суб'єкта Російської
Федерації дефіцит бюджету не повинен перевищувати 5 відсотків
затвердженого загального річного обсягу доходів місцевого бюдже
та без урахування безоплатних надходжень і надходжень налого
вих доходів за додатковими нормативами відрахувань.
Перевищення за даними річного звіту про виконання соот
ветствующего бюджету встановлених розмірів дефіциту бюд
жетов є порушенням бюджетного законодавства Ріс
сийской Федерації і тягне застосування заходів примусу, пре
чених Бюджетним кодексом Російської Федерації.
Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету
діляться на два види: внутрішні і зовнішні.
До внутрішніх джерел відносяться:
1) різниця між коштами, що надійшли від розміщення
державних цінних паперів Російської Федерації, номіналь
ная вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації,
і засобами, спрямованими на їх погашення;
2) різниця між коштами, отриманими від повернення бюд
житніх кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кредитів
(запозичень), наданих всередині країни, і сумою пре
доставлених всередині країни бюджетних кредитів за рахунок коштів
цільових іноземних кредитів (запозичень);
3) різниця між отриманими і погашеними Російської
Федерацією в валюті Російської Федерації бюджетними кре
дітамі, наданими федеральному бюджету іншими бюд
жетамі бюджетної системи Російської Федерації;
4) різниця між отриманими і погашенням Російської
Федерацією у валюті Російської Федерації кредитами кредит
них організацій;

5) різниця між отриманими і погашеними Російської
Федерацією у валюті Російської Федерації кредитами між
народних фінансових організацій;
6) зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів фе
дерального бюджету протягом відповідного фінансового року;
7) інші джерела внутрішнього фінансування дефіциту
федерального бюджету (надходження від продажу акцій, знаходячи
щихся у власності Російської Федерації, надходження від
реалізації державних запасів дорогоцінних металів і дра
гоценних каменів, зменшені на розмір виплат на їх пріоб
бання та ін.)
Зовнішні джерела виступають у таких формах:
1) різниця між коштами, що надійшли від розміщення
державних позик, які здійснюються шляхом випуску
державних цінних паперів від імені Російської Федерації
і номінальна вартість яких зазначена в іноземній валю
ті, і засобами, спрямованими на їх погашення;
2) різниця між отриманими і погашеними Російської
Федерацією в іноземній валюті кредитами іноземних дер
дарств, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення),
з урахуванням коштів, перерахованих з федерального бюджету ріс
Сийского постачальникам товарів і послуг на експорт в рахунок погашення
ня державного зовнішнього боргу Російської Федерації,
міжнародних фінансових організацій, іноземних юриди
чеських осіб;
3) різниця між отриманими і погашеними Російської
Федерацією в іноземній валюті кредитами кредитних органі
зацій;
4) інші джерела зовнішнього фінансування дефіциту фе
дерального бюджету.
Кредити Центрального банку Російської Федерації, а також
придбання ним державних і муніципальних цінних бу
маг при їх розміщенні не можуть бути джерелами финансирова
ня дефіциту відповідного бюджету.
Затверджений федеральним законом про федеральний бюджет
на черговий фінансовий рік і плановий період загальний обсяг
джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, не
пов'язаних з використанням коштів Резервного фонду, не може
перевищувати 1 відсоток прогнозованого валового внутрішнього про
дукта (ВВП), зазначеного у відповідному федеральному законі
про федеральний бюджет. Однак це обмеження може бути пре
вишено на суму бюджетних асигнувань Інвестиційного
фонду Російської Федерації, не використаних у звітному
фінансовому році.
Фінансування дефіциту бюджету суб'єктів Російської
Федерації здійснюється також за рахунок внутрішніх і зовнішніх

джерел, а місцевих бюджетів тільки за рахунок джерел внут
реннего фінансування.
З метою подолання дефіциту бюджету та забезпечення збалансова
сірованіе федерального бюджету в його структурі утворюються
Резервний фонд і Фонд національного добробуту. Формирова
ня цих фондів здійснюється за рахунок нафтогазових доходів фе
дерального бюджету, які складаються з надходжень від сплати:
- податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводень
ного сировини (нафта, газ горючий природний, газовий конденсат);
- вивізних митних зборів на нафту сиру;
- вивізних митних зборів на газ природний;
- вивізних митних зборів на товари, вироблені з
нафти.
Резервний фонд являє собою частину коштів федерального
бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління в це
лях здійснення нафтогазового трансферту у разі недоста
точності нафтогазових доходів для його фінансового забезпечення.
Нафтогазовий трансферт - це частина коштів федерального бюд
жета, використовувана для фінансування ненафтогазового дефи
ціта бюджету за рахунок нафтогазових доходів. Ненафтогазовий де
фіціта виникає при перевищенні витрат федерального бюд
жета у відповідному фінансовому році над обсягом доходів
без урахування нафтогазових доходів федерального бюджета1 і доходів
від управління коштами Резервного фонду і Фонду майбутніх
поколінь.
Резервний фонд формується за рахунок нафтогазових доходів у
обсязі, що перевищує затверджену величину нафтогазового
трансферту за умови, що накопичений обсяг фонду не пре
вишает його нормативної величини і доходів від управління середовищ
ствами Резервного фонду. Так, обсяг нафтогазового трансферту
на 2009 рік затверджено у сумі 2100000000000 рублів, а нормативна
величина Резервного фонду в сумі 3900000000000 рублей2. Федераль
вим законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий
рік і плановий період може бути передбачено використання
коштів фонду на дострокове погашення державного зовні
го боргу Російської Федерації. При цьому Міністерству фінан
сов Російської Федерації надано право в ході исполне
ня федерального бюджету використовувати кошти Резервного фон
да на фінансове забезпечення нафтогазового трансферту у разі
недостатності для його здійснення фактично надійшли
1 У загальному обсязі доходів федерального бюджету Російської Федерації частка
нафтогазових доходів по раніше висока і складе в 2008 р. 36,6%, в 2010 р.
прогнозується її зниження до 28,4%. - Прямуючи. авт.
2 Див ст. 1 Федерального закону від 27 липня 2007 р. № 198-ФЗ «Про федеральному
бюджеті на 2008 рік і плановий період 2009 і 2010 років» / / Відомості законо
дательства Російської Федерації. - 2007. - № 31. - Ст. 3995.

У звітному періоді поточного фінансового року нафтогазових до
ходів федерального бюджету. Внесення змін у федеральний
закон про федеральний бюджет в цьому випадку не потрібно.
Фонд національного добробуту являє собою частину
коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому уче
ту та управління. Формується Фонд національного благосост
яния за рахунок нафтогазових доходів в обсязі, що перевищує ут
  вержденію на відповідний фінансовий рік обсяг нафто
  газового трансферта1, у разі якщо накопичений обсяг коштів
  фонду досягає або перевищує його нормативну величину, а
  також доходи від управління коштами фонду.
  Метою управління коштами Резервного фонду є забезпе
  печення збереження його коштів та стабільного рівня доходів від
  його розміщення в довгостроковій перспективі. При управлінні середовищ-
  ствами зазначеного фонду з метою забезпечення стабільного уров
  ня доходів від його розміщення в довгостроковій перспективі допус
  кається можливість отримання негативних фінансових резуль
  татов в короткостроковому періоді. Управління коштами резервного
  го фонду і Фонду національного добробуту здійснюється
  Міністерством фінансів Російської Федерації в порядку, ус
  тановленном Урядом Російської Федерації. Окремі
  повноваження з управління коштами Резервного фонду можуть
  здійснюватися Центральним банком Російської Федерації, а
  Фонду національного добробуту - Центральним банком
  Російської Федерації і спеціалізованими фінансовими
  організаціями відповідно до договорів, що укладаються
  Мінфіном Росії в порядку, встановленому Урядом
  Російської Федерації.
  Кошти резервного фонду можуть розміщуватися в іноземну
  валюту і наступні види фінансових активів, номінований
  них в іноземній валюті:
  1) боргові зобов'язання іноземних держав і иност
  ранних державних агентств;
  2) боргові зобов'язання міжнародних фінансових орга
  нізацій у вигляді цінних паперів;
  3) депозити в іноземних банках і кредитних організаціях.
  Всі кошти нафтогазових доходів федерального бюджету, Ре
  зервного фонду і Фонду національного добробуту враховується
  ються на окремих рахунках з обліку коштів федерального бюдже
  та, відкритих Федеральним казначейством в Центральному банку
  Російської Федерації. Операції з нафтогазовими доходами фе-
  1 До 1 січня 2011 р. обсяг нафтогазового трансферту затверджується федераль
  вим законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
  період у розмірі, що не перевищує в 2008 р. - 6,1% прогнозованого обсягу
  валового внутрішнього продукту, в 2009 р. - 5,5%, в 2010 р. - 4,5% (п. 8 ст. 5
  Федерального закону № 63-ФЗ від 26 квітня 2007 р.).

  дерального бюджету, а також із засобами Резервного фонду і
  Фонду національного добробуту відображаються у звіті про ис
  полнении федерального бюджету. Міністерство фінансів Росій
  ської Федерації щомісяця публікує відомості про надходження і
  використанні нафтогазових доходів федерального бюджету, вели
  чині активів Резервного фонду і Фонду національного благосост
  яния на початок звітного місяця, зарахування коштів у зазначені
  фонди, їх розміщенні і використанні в звітному місяці.
  Перевищення доходів над витратами при виконанні бюджету
  називається профіцитом бюджету. Проте відповідно до прин
  ципом збалансованості бюджетів федеральний бюджет, бюд
  Жети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети дол
  жни складатися та затверджуватися без профіциту. Якщо в ході ис-
  полнения бюджету профіцит все ж виникає, то дополнитель
  але отримані доходи спрямовуються в першу чергу на пога
  шення боргових зобов'язань і інші цілі відповідно до зако
  ном (рішенням) про бюджет.
  За останні роки в Російській Федерації бюджет принима
  ється з профіцітом1. Це в першу чергу пов'язано із збільшенням
  ем доходів від продажу нафти і газу у зв'язку з різким зростанням їх
  ціни на світовому ринке2. У Федеральному законі «Про федеральному
  бюджеті на 2008 рік і на плановий період 2009 та 2010 років »
  перевищення доходів над витратами затверджено в сумі 74100000000
  в 2008 році, в сумі 14,2 млрд рублів в 2009 році, а в 2010 році
  прогнозується досягти рівності загального обсягу доходів і рас
  ходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 28. Дефіцит бюджету та джерела"
 1. § 3. Бюджетний процес в муніципальних утвореннях
    дефіциту бюджету та особливості управління муніципальним боргом в черговому фінансовому році, а також основні заходи, спрямовані на забезпечення своєчасного погашення боргових зобов'язань муніципального освіти і виплати відсотків по них; планований дефіцит (профіцит) бюджету в черговому фінансовому році або його відсутність, а також передбачуване збільшення або зменшення розміру
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    дефіцит енергії шляхом позики певної кількості енергії у інших енергосистем з наступним поверненням такої ж кількості енергії. За легальної конструкції договір товарного кредиту - консенсусний. До нього можуть бути застосовані правила, що регламентують відносини за кредитним договором, якщо інше не передбачено самим договором товарного кредиту і не випливає із суті зобов'язання.
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    дефіциті на ринку сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства відповідних видів, а також при зростанні ринкових цін понад максимального рівня їх коливань на ринку здійснюються товарні інтервенції. Формою товарних інтервенцій є організація розпродажу сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства з федерального і регіонального продовольчих фондів в обсягах та за
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    дефіциту місцевих бюджетів, рівня і складу муніципального боргу, виконання бюджетних і боргових зобов'язань муніципальних утворень. Видається, що і дані вимоги Закону можуть виконуватися досить формально: "на папері" можна "зрівняти" доходи і видатки бюджету, але на практиці це може призвести до того, що ряд найважливіших питань місцевого значення не буде профінансований.
 5. § 2. Предмет цивільного права
    дефіциті спеціальних правил до відносин між підприємцями (комерсантами) або за їх участю можуть і повинні застосовуватися в субсидіарної порядку (тобто додатково) загальногромадянські норми. Організаційні відносини. Хоча ідея виділення в предметі цивільного права так званих організаційних відносин відома давно, їй як і раніше перешкоджають дві основні причини: а) законодавець,
 6. § 3. Договори поставки та контрактації
    дефіциті правил § 5 гл. 30 ЦК застосовуються правила § 3 гл. 30 ГК, а якщо мова йде про контрактації для громадських потреб - § 4 гл. 30 ЦК (див. п. 2 ст. 535 ЦК). Сам § 5 гл. 30 ГК своєму розпорядженні вкрай незначним числом правил, суть яких - у наступному. Додатковим істотною умовою договору контрактації (до найменування предмета і кількістю) за змістом ст. 537 ЦК є асортимент
 7. ОСОБЛИВОСТІ геополітичне положення та ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ
    дефіцит марганцю, хрому, глинозему, концентратів титану, молібдену, олова, рідкісних металів, ртуті та ін Нова для Росії проблема дефіциту ряду сировинних ресурсів призвела до зниження обсягів виробництва, а в деяких випадках і до зниження якості продукції металургії, скорочення випуску високоякісних легованих сталей і сплавів. У той же час, як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках
 8. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
    дефіциту, використовувана для складання і виконання бюджету, забезпечує со-поставімость показників бюджетів усіх рівнів, що включає функціональну та економічну класифікацію доходів, класифікацію витрат бюджетів всіх рівнів, джерел фінан-нансування бюджетного дефіциту, а також відомчу класифікацію видатків бюджету; бюджетне призначення - обсяг бюджетних коштів,
 9. 7. Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет.
    дефіцит (профіцит), перерахування до Стабілізаційного фонду Російської Федерації, загальний обсяг бюджету прийнятих зобов'язань та розподілу коштів бюджету діючих зобов'язань Друге До 20 жовтня поточного року Затвердження розподілу коштів бюджету прийнятих зобов'язань між головними розпорядниками коштів федерального бюджету, розподіл міжбюджетних трансфертів між
 10. 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.
    дефіцитом бюджету розуміється перевищення витрат над доходами. У разі прийняття бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним законом про бюджет м \ б передбачено залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету, затверджені
© 2014-2022  yport.inf.ua