Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються органами управління вказано-них фондів на черговий фінансовий рік і плановий період і представляються у федеральний орган виконавчої влади, здійснюва-ляющий вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, для внесення в установленому порядку в Уряд Російської Федерації з проектом федерального закону про тарифи страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та іншими документами і матеріалами, що подаються одночасно з проектами відповідних бюджетів.
2. Бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації за поданням Уряду Російської Федеративної-ції приймаються у формі федеральних законів не пізніше прийняття федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період.
3. У разі внесення проекту бюджету державного позабюджетного фонду Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період з дефіцитом затверджуються джерела фінансування дефіциту бюджету.
4. Проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період, внесені Урядом Російської Федерації в Державну Думу, повинні містити показники доходів і витрат відповідно до статей 146 і 147 цього Кодексу.
5. У Державній Думі проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації протягом трьох днів направляються Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи Прези-денту Російської Федерації, до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, в комітети Державної Думи для внесення зауважень і пропозицій, а також до Рахункової палати Російської Федерації на висновок.
Державна Дума відповідно до Регламенту Державної Думи направляє проекти бюджетів державних поза-бюджетних фондів Російської Федерації в комітет Державної Думи, відповідальний за розгляд бюджету (далі - Комітет з бюджету), і визначає профільні комітети з відповідним проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації.
На пленарному засіданні Державної Думи проекти федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фон-дов Російської Федерації повинні бути розглянуті в першому читанні до розгляду проекту федерального закону про федеральний бюджет у другому читанні.
6. Предметом розгляду проектів федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Феде-рації на черговий фінансовий рік і плановий період у першому читанні є основні характеристики бюджетів, до яких відно-сятся:
прогнозований в черговому фінансовому році і плановому періоді загальний обсяг доходів із зазначенням надходжень з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
загальний обсяг видатків в черговому фінансовому році і плановому періоді;
дефіцит (профіцит) бюджету державного позабюджетного фонду Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
7. Предметом розгляду проектів федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Феде-рації на черговий фінансовий рік і плановий період у другому читанні є:
Положення абзацу другого пункту 7 статті 145 (у редакції Федерального закону від 07.05. 2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правоот-носіння, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Розподіл витрат на черговий фінансовий рік і плановий період за розділами, підрозділами, цільовим статтям і групам видів витрат класифікації видатків бюджетів;
(в ред. Федерального закону від 07.05 .2013 N 104-ФЗ)
джерела фінансування дефіциту бюджету державного позабюджетного фонду Російської Федерації в черговому фі-нансових році і плановому періоді;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
текстові статті проектів федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період.
8. Розгляд поправок по предмету другого читання проводиться в Комітеті по бюджету, профільному комітеті.
Комітет з питань бюджету готує таблиці поправок і направляє їх до профільних комітетів, які розглядають і представляють результати розгляду поправок до Комітету по бюджету.
Комітет з питань бюджету, розглянувши зазначені матеріали, приймає рішення і формує зведені таблиці поправок, рекомендо-ванних до прийняття чи відхилення, що виносяться на розгляд Державної Думи.
Порядок взаємодії комітетів Державної Думи при розгляді проектів федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації та порядок узгодження розбіжностей між комітетами Державної Думи визначаються Регламентом Державної Думи.
Державна Дума розглядає проекти федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації у другому читанні протягом 25 днів після їх прийняття у першому читанні.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
9. Державна Дума розглядає в третьому читанні проекти федеральних законів про бюджети державних внебюджет-них фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період протягом 10 днів з дня їх прийняття у другому читанні.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
При розгляді в третьому читанні проекти федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період приймаються в цілому.
Прийняті Державною Думою федеральні закони про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федеративної-ції на черговий фінансовий рік і плановий період протягом п'яти днів з дня їх прийняття передаються на розгляд до Ради Феде-рації.
Рада Федерації відповідно до Регламенту Ради Федерації направляє прийняті Державною Думою федеральні за-кони про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації в комітет Ради Федерації, відповідальний за роз-гляд бюджету.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
10. Внесення змін до федеральні закони про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації осуще ствляется в порядку, передбаченому для внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет.
У випадку, встановленому пунктом 3 статті 212 цього Кодексу, положення федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації на поточний фінансовий рік і плановий період в частині, що відноситься до планового періоди-ду, можуть бути визнані такими, що втратили силу.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 09.04.2009 N 58-ФЗ)
11. Проекти бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів представляються вищими виконавчими ор-ганами державної влади суб'єктів Російської Федерації на розгляд законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації одночасно з проектами законів суб'єктів Російської Федерації про бюджети суб'єктів Російської Федерації і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації не пізніше прийняття законів суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації про бюджети суб'єктів Російської Федерації.
Порядок розгляду проектів законів суб'єктів Російської Федерації про бюджети територіальних державних поза-бюджетних фондів встановлюється законами відповідних суб'єктів Російської Федерації.
12. Рахункова палата Російської Федерації, органи державного фінансового контролю, створені законодавчими (перед-ставітельнимі) органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, проводять експертизу проектів бюджетів відпо-венно державних позабюджетних фондів Російської Федерації та територіальних державних позабюджетних фондів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів "
 1. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
 2. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 3. 26. Виконання бюджету
  Згідно ст. 215.1 БК РФ, виконання бюджету - це отримання всіх запланованих у бюджеті доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим
 4. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  Згідно ст. 143 БК РФгосударственний позабюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду
 5. 1. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права
  Бюджетне право Росії-це підгалузь російського права, частина фінансового права, його ведучий інститут; сукупність встановлюваних державою загальнообов'язкових норм, що визначають основи бюджетного устрою країни, складання, розгляду, затвердження та виконання державного бюджету і бюджетів суб'єктів РФ, що входять у бюджетну систему держави. Бюджетне право Росії також
 6. 4. Бюджетний процес
  Бюджетний процес-регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу, що полягає у складанні та розгляді проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також у контролі за
 7. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  У РФ існує кілька форм юридичного процесу: законодавчий процес, кримінальний процес, цивільний процес, арбітражний процес, бюджетний процес. Всі вони мають свої відмінні риси. Бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і
 8. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
 9. 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетний кодекс РФ відносить до бюджетних правовідносин відносини, які виникають у процесі формування доходів та здійснення видатків бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ, бюджетів муніципальних утворень і бюджетів державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу, а
 10. 24. Складання проектів бюджетів
  Складання проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складання проектів бюджетів передує робота з
 11. Державні позабюджетні фонди
    Державні позабюджетні фонди - не зовсім звичайний елемент бюджетної системи. Протиріччя закладено вже в найменуванні: даний елемент є частиною бюджетної системи, має власний бюджет, але називається позабюджетним. Насправді державні позабюджетні фонди за своєю природою найтіснішим чином вбудовані в бюджетну систему і не здатні до самостійного функціонування поза
 12. 20. Бюджетна класифікація
    Бюджетна класифікація РФ - це систематизована угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою
 13. Стаття 217.1. Касовий план
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під касовим планом розуміється прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовим-вом році. У касовому плані встановлюється граничний обсяг грошових коштів, що використовуються на здійснення операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N
 14. § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації та місцевого самоврядування
    Бюджетні повноваження як термін застосовуються в юриди чеський літературі для характеристики прав і обов'язків дер дарства, його суб'єктів і муніципальних утворень у галузі бюджету. Особливістю цих повноважень є те, що бюд жетних права в багатьох випадках поєднуються з обов'язками, а іноді одночасно і є ними. Наприклад, право на зі ставление та розгляд,
 15. 25. Рахункова палата Російської Федерації - орган державного фінансового контролю.
    Рахункова палата РФ (Рахункова палата) Структура: голова рахункової палати (призначається на посаду Держ. Думою за поданням Президента РФ); заступники голови (призначаються Радою Федерації за поданням Президента РФ); аудитори рахункової палати; апарат рахункової палати Система: Федеральні збори Рф = > Рахункова палата Сфера деят-ти: - осущ-ня гос-ного фінансового контролю за
© 2014-2022  yport.inf.ua