Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування


Бюджетні повноваження як термін застосовуються в юриди
чеський літературі для характеристики прав і обов'язків дер
дарства, його суб'єктів і муніципальних утворень в області
бюджету. Особливістю цих повноважень є те, що бюд
жетних права в багатьох випадках поєднуються з обов'язками, а
іноді одночасно і є ними. Наприклад, право на со
ставление та розгляд, затвердження і виконання проектів
бюджетів одночасно буде і обов'язком органів державної
жавної влади (органів місцевого самоврядування). Однак у
законодавстві права та обов'язки можуть бути закріплені від
дельно.
Значимість бюджетних повноважень визначається особливо
стю бюджетних відносин, оскільки саме повноваження (пра
ва та обов'язки) є регулятором процесу формування,
розподілу і використання централізованих грошових фондів.
Таким чином, бюджетні повноваження являють собою ус
тановленной Бюджетним кодексом та прийнятими відповідно
з ним правовими актами, що регулюють бюджетні правовідносини
носіння, права та обов'язки органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетно
го процесу з врегулювання бюджетних правовідносин.
Бюджетний кодекс Російської Федерації закріплює повно
мочія публічно-правових утворень у галузі регулювання
бюджетних відносин. Відповідно до ст. 7 Бюджетного кодек
са до бюджетних повноважень Російської Федерації ставляться:
1) встановлення загальних принципів організації та функціо
нирования бюджетної системи Російської Федерації, основ
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин;
2) визначення засад складання і розгляду проектів
бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, утверж
дення і виконання бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації, розгляду і затвердження звітів про їх исполне
нии та здійснення контролю за їх виконанням;
3) встановлення порядку складання і розгляду проек
тов федерального бюджету і бюджетів державних внебюд
житніх фондів, затвердження та виконання федерального бюд
жета і бюджетів державних позабюджетних фондів, осуще
ствления контролю за їх виконанням, затвердження звітів про
виконанні федерального бюджету та бюджетів державних
позабюджетних фондів, складання звіту про виконання кон
солідірованного бюджету Російської Федерації;

4) складання і розгляд проектів федерального бюдже
та і бюджетів державних позабюджетних фондів, утвержде
ня і виконання федерального бюджету і бюджетів державних
дарських позабюджетних фондів, здійснення контролю за їх
виконанням, зовнішня перевірка, розгляду і затвердження
звітів про виконання федерального бюджету і бюджетів дер
дарчих позабюджетних фондів, складання звіту про ис
полнении консолідованого бюджету Російської Федерації;
5) встановлення порядку складання та подання до феде
ральних органи виконавчої влади склепінь затверджених бюд
жетов суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів на
черговий фінансовий рік, звітів про виконання консолідованої
рова бюджетів суб'єктів Російської Федерації і інший
бюджетної звітності;
6) визначення порядку встановлення витратних зобов'язань
публічно-правових утворень;
7) визначення порядку встановлення і виконання витрата
них зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Російської
Федерації, муніципальних утворень;
8) визначення засад формування доходів і здійснення
видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
9) здійснення державних запозичень Російської
Федерації, надання державних гарантій, бюджет
них кредитів, управління державним боргом Російської
Федерації та державними активами;
10) встановлення єдиного порядку ведення бюджетного обліку
та подання звітності для бюджетів бюджетної системи
Російської Федерації та бюджетних установ;
11) інші бюджетні повноваження.
Бюджетні повноваження Російської Федерації і її суб'єктів
тов тісно взаємопов'язані, оскільки крім самостійного пред
мета ведення вони мають і предмети спільного ведення у сфері
бюджету. Сукупність бюджетних повноважень суб'єктів Росій
ської Федерації визначає їх бюджетно-правовий статус. До пів
повноваженнями суб'єктів Російської Федерації ставляться:
1) встановлення порядку складання і розгляду проектів
бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів территори
альних державних позабюджетних фондів, затвердження та
виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів
територіальних державних позабюджетних фондів, осуще
ствления контролю за їх виконанням і затвердження звіту про
виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів
територіальних державних позабюджетних фондів;
2) складання і розгляд проектів бюджету суб'єкта
Російської Федерації, бюджетів територіальних державних
них позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджету

суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних го
сударственних позабюджетних фондів, здійснення контролю
за їх виконанням, складання та затвердження звітів про використан
нении бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів тер
ріторіального державних позабюджетних фондів, составле
ня звітів про виконання консолідованого бюджету суб'єкта
Російської Федерації;
3) встановлення порядку подання у виконавчі орга
ни державної влади суб'єктів Російської Федерації ут
вержденію місцевих бюджетів, звітів про виконання місцевих
бюджетів та іншої бюджетної звітності, встановленої феде
ральних органами державної влади;
4) встановлення і виконання видаткових зобов'язань суб'єктів
та Російської Федерації;
5) встановлення нормативів відрахувань доходів до місцевих
бюджетів від федеральних податків і зборів, у тому числі від подат
гов, передбачених спеціальними податковими режимами, і
регіональних податків, що підлягають зарахуванню відповідно до
Бюджетним кодексом і законодавством про податки і збори в
бюджети суб'єктів Російської Федерації;
6) надання міжбюджетних трансфертів з бюджету
суб'єкта Російської Федерації;
7) здійснення державних запозичень та переді
ставление державних гарантій суб'єкта Російської Феде
рації, управління державним боргом суб'єкта Російської
Федерації та інші бюджетні повноваження.
До складу бюджетних повноважень суб'єктів Російської Федера
ції - міст федерального значення Москви й Санкт-Петер
Бурга - крім перерахованих вище входять:
- визначення законами джерел доходів бюджетів внут
рігородскіх муніципальних утворень;
- встановлення нормативів відрахувань доходів до бюджетів
внутрішньоміських муніципальних утворень від федеральних,
регіональних і місцевих податків і зборів, що підлягають зарахований
нию до бюджетів суб'єктів Російської Федерації - міст фе
дерального значення Москви й Санкт-Петербурга - в відповід
ствии до Бюджетного кодексу Російської Федерації і законо
дательством про податки і збори;
- визначення обсягу та порядку надання межбюджет
них трансфертів бюджетам внутрішньоміських муніципальних про
разований, у тому числі визначення порядку утворення в готелі зі
ставі бюджетів регіональних фондів фінансової підтримки
муніципальних утворень і порядку розподілу коштів
зазначених фондів;
- визначення переліку і порядку виконання витратних обя
зательств внутрішньоміських муніципальних утворень, витікаючи-
65
3 Мальцев

чих з повноважень з питань місцевого значення, установ
лених законами суб'єктів Російської Федерації - міст
федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, - і неко
торие інші повноваження.
Муніципальні освіти в особі органів місцевого само
управління володіють строго визначеними бюджетними підлогу
повноваженнями. З їх допомогою створюється фінансова база, необхід
травня для вирішення соціально-економічних завдань та інших питань
сов місцевого рівня. Основи бюджетних прав муніципальних
утворень закріплені Конституцією Російської Федерації
(ст. 8), Бюджетним кодексом Російської Федерації та Феде
ральних законом «Про фінансові основи місцевого самоврядування
ня».
Муніципальні освіти здійснюють такі бюджет
ві повноваження:
1) встановлення порядку складання і розгляду проекту
місцевого бюджету, затвердження і виконання місцевого бюдже
та, здійснення контролю за його виконанням і затвердження
звіту про виконання місцевого бюджету;
2) складання і розгляд проекту місцевого бюджету, ут
вержденіе і виконання місцевого бюджету, здійснення кон
троля за його виконанням, складання та затвердження звіту про
виконання місцевого бюджету;
3) встановлення і виконання видаткових зобов'язань муни
ціпального освіти;
4) визначення порядку надання міжбюджетних транс
трансфертів з місцевих бюджетів, надання міжбюджетних
трансфертів з місцевих бюджетів;
5) здійснення муніципальних запозичень і переді
ставление муніципальних гарантій, управління муніципальним
боргом;
6) інші бюджетні повноваження, віднесені Бюджетним ко
дексом та іншими федеральними законами до бюджетних повно
мочіям органів місцевого самоврядування.
Окремими бюджетними повноваженнями наділяються муници
смальни райони, поселення, а також їхні фінансові органи. При
цьому повноваження в сфері бюджету фінансового органу поселе
ня можуть здійснюватися фінансовим органом муніципального
району на основі угоди, що укладається між місцевою пекло
міністрації поселення і місцевою адміністрацією муниципаль
ного району.
Конституцією Російської Федерації (ст. 133) гарантірова
але право як її суб'єктів, так і місцевого самоврядування на
судовий захист, яка поширюється і на область бюд
житніх правовідносин. У разі порушення вищестоящими
органами влади бюджетних прав суб'єктів Російської Феде-

рації і муніципальних утворень відповідні предста
вітельние (законодавчі) органи має право звернутися до ар
арбітражного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування "
 1. § 1. Поняття муніципального права. Предмет і метод муніципального права
  бюджетних прав муніципальні освіти використовують норми бюджетного законодавства; при здійсненні операцій цивільно-правового характеру органи місцевого самоврядування керуються нормами цивільного права і т.д. Таким чином, предмет муніципального права включає в себе частину відносин, регульованих комплексно кількома галузями права. Тому частина норм різних галузей права
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Повноваження з вирішення питань місцевого значення (управління муніципальної власністю, формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, здійснення охорони громадського порядку та ін.), а також можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів;
 3. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
    бюджетної забезпеченості населення. Будівництво підприємств та (або) об'єктів, а також їх реконструкція з збереженням оборонної спрямованості виробництва тягне за собою обов'язковість відрахування частини асигнувань органам місцевого самоврядування ЗАТО. А кошти в розмірі не менше 10% від витрат на виробниче будівництво понад передбачені у зведених кошторисних витратах повинні
 4. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
    бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 5. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    повноважень. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування відповідає функціям, передбаченим Конституцією або законом. Гарантії фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування виражаються в тому, що: 1) органи місцевого самоврядування самостійно управляють муніципальної власністю (ч. 1 ст. 132 Конституції Російської Федерації). Стаття 51
 6. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    бюджетної забезпеченості поселень, що входять до складу муніципального району, за рахунок коштів бюджету муніципального району; 21) організація та здійснення заходів з цивільної оборони, захисту населення і території муніципального району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; 22) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально -оздоровчих місцевостей і курортів
 7. § 3. Статут муніципального освіти.
    повноваження виборних та інших органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування; види, порядок прийняття (видання), офіційного опублікування (оприлюднення) і вступу в силу муніципальних правових актів; термін повноважень представницького органу, депутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, а також
 8. § 2. Місцеві бюджети
    бюджетних правовідносин, здійснення бюджетного процесу, розмірами дефіциту місцевих бюджетів, рівня і складу муніципального боргу, виконання бюджетних і боргових зобов'язань муніципальних утворень. Формування, затвердження, виконання місцевого бюджету та контроль за його виконанням здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно з дотриманням вимог, встановлених
 9. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
    бюджетної забезпеченості яких є підставою для надання дотацій з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципального освіти, розмір оплати праці депутатів, членів виборних органів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ визначається
 10. § 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
    бюджетну забезпеченість. Більшість отримують фінансову допомогу з інших бюджетів, і лише кілька муніципальних утворень є фінансовими донорами, перераховуючи значну частину своїх доходів у регіональний і федеральний бюджети (це в основному муніципальні освіти з великими запасами природних ресурсів). Природно, що в таких умовах можливості бюджетів багатьох муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua