Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.1. Основи бюджетного обліку та бюджетної звітності

1. Єдина методологія і стандарти бюджетного обліку та бюджетної звітності встановлюються Міністерством фінансів Рос-сийской Федерації відповідно до положень цього Кодексу.
2. Бюджетний облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому висловлю-ванні про стан фінансових та нефінансових активів і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муні-ціпальних утворень, а також про операції, що змінюють зазначені активи і зобов'язання.
Бюджетний облік здійснюється відповідно до плану рахунків, що включає в себе бюджетну класифікацію Російської Фе-ської Федерації.
План рахунків бюджетного обліку та інструкція по його застосуванню затверджуються Міністерством фінансів Російської Федеративної-ції.
3. Бюджетна звітність включає:
1) звіт про виконання бюджету;
2) баланс виконання бюджету;
3) звіт про фінансові результати діяльності;
4) звіт про рух грошових коштів;
5) пояснювальну записку.
4. Звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації.
Звіт про виконання федерального бюджету може містити дані про касові надходження, які не є доходами та дже-рел фінансування дефіциту федерального бюджету, відповідно до законодавства Російської Федерації та угоди-ми між державами - учасниками Митного союзу про встановленні і про застосування в Митному союзі порядку зарахування та розподілу митних зборів (інших зборів, податків і зборів, що мають еквівалентну дію).
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Баланс виконання бюджету містить дані про нефінансових і фінансових активах, зобов'язаннях Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень на перший і останній день звітного періоду за рахунками плану рахунків бюджетного обліку.
Звіт про фінансові результати діяльності містить дані про фінансовий результат діяльності у звітному періоді і со-ставляется за кодами класифікації операцій сектору державного управління.
Звіт про рух грошових коштів відображає операції по рахунках бюджетів за кодами класифікації операцій сектора держав-ного управління.
Пояснювальна записка містить аналіз виконання бюджету та бюджетної звітності, а також відомості про виконання державного-венного (муніципального) завдання і (або) інших результати використання бюджетних асигнувань головними розпорядниками (распо-рядітелямі, одержувачами) бюджетних коштів у звітному фінансовому році.
5. Головними розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) можуть застосовуватися відомчі (внут-ренніе) акти, що забезпечують деталізацію фінансової інформації з дотриманням єдиної методології і стандартів бюджетного уче-та та бюджетної звітності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 264.1. Основи бюджетного обліку та бюджетної звітності "
 1. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 2. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  основи порядку та умов при-потягу до відповідальності за порушення бюджетного законодавства Російської
 3. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  бюджетний процес. Всі вони мають свої відмінні риси. Бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання,
 4. Стаття 270.1. Внутрішній фінансовий аудит
  бюджетної звітності та ведення бюджетного обліку, а також підготовку та організацію здійснення заходів, спрямованих на підвищення результативності (ефективності та економності) використання бюджетних
 5. Контрольні заходи
  бюджетної звітності є визначення достовірності показників річної бюджетної звітності та відповідність ведення бюджетного обліку законодавству. Завданнями проведення зовнішньої перевірки річного звіту про виконання бюджету є: - визначення дотримання єдиного порядку складання та подання річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів бюджету; - встановлення
 6. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 7. Тема 1. Поняття бюджетного права
  бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права. Регіональна складова джерел бюджетного права. Муніципальна складова джерел бюджетного права. Бюджетне законодавство Російської Федерації. Федеральний рівень бюджетного
 8. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
 9. Тема 9. Бюджетний контроль
  основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії. Аудит бюджету. Зовнішній аудит бюджету. Внутрішній аудит
 10. Контрольні питання і завдання
  основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації
 11. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету представ-ляють зведену бюджетну звітність відповідно в Федеральне
 12. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 13. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 14. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні
© 2014-2022  yport.inf.ua