Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 18. Відповідальність сторін договору під-допользованія

1. Сторони договору водокористування несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором водокористування відповідно до цивільного законодавства.
2. Несвоєчасне внесення водокористувачем плати за користування водним об'єктом тягне за собою сплату пені в розмірі однієї стопятідесятой діючої на день сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, але не більше ніж у розмірі двох десятих відсотка за кожний день прострочення. Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення вико-нання обов'язку по внесенню водокористувачем плати за користування водним об'єктом починаючи з наступного за визначеним у договорі водокористування днем ??внесення плати за користування водним об'єктом.
3. За паркан (вилучення) водних ресурсів в обсязі, що перевищує встановлений договором водокористування обсяг забору (вилучення) водних ресурсів, водокористувач зобов'язаний сплатити штраф за таке перевищення у розмірі п'ятикратної плати за користування водним об'єктом.
(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 18. Відповідальність сторін договору під-допользованія"
 1. Стаття 381. Наслідки припинення та невиконання зобов'язання, забезпеченого завдатком
  1. При припиненні зобов'язання до початку його виконання за угодою сторін або внаслідок неможливості виконання (стаття 416) завдаток повинен бути повернений. 2. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка дала завдаток, він залишається в іншої сторони. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка одержала завдаток, вона зобов'язана сплатити іншій стороні подвійну суму завдатку.
 2. Стаття 932. Страхування відповідальності за договором
  1. Страхування ризику відповідальності за порушення договору допускається у випадках, передбачених законом. 2. За договором страхування ризику відповідальності за порушення договору може бути застрахований тільки ризик відповідальності самого страхувальника. Договір страхування, не відповідний цій вимозі, мізерний. 3. Ризик відповідальності за порушення договору вважається застрахованим на
 3. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  Коментар до статті 1. Відповідно до законодавства сторона трудового договору (роботодавець або працівник), заподіяла шкоду іншій стороні, відшкодовує цю шкоду за правилами, визначеними ТК і іншими федеральними законами. Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матеріальної відповідальності, передбаченої ТК або
 4. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  Коментар до статті 1. Дотримання взаємних прав і обов'язків сторін трудового договору забезпечується заходами юридичної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачена ст. 232 у разі заподіяння шкоди одній стороні інший і, отже, є двосторонньою відповідальністю сторін вже існуючого трудового договору (на відміну від інших видів юридичної відповідальності).
 5. Стаття 425. Дія договору
  1. Договір набуває чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення. 2. Сторони вправі встановити, що умови укладеного ними договору застосовуються до відносинам, що виникли до укладення договору. 3. Законом або договором може бути передбачено, що закінчення терміну дії договору тягне припинення зобов'язань сторін за договором. Договір, в якому відсутня
 6. Стаття 1290. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  1. Відповідальність автора за договором про відчуження виключного права на твір і за ліцензійним договором обмежена сумою реального збитку, заподіяного іншій стороні, якщо договором не передбачено менший розмір відповідальності автора. 2. У разі невиконання або неналежного виконання договору авторського замовлення, за яке автор несе відповідальність, автор зобов'язаний
 7. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  Коментар до статті 1. Матеріальна відповідальність кожної сторони трудового договору настає за таких умов: 1) наявність майнової шкоди; 2) протиправна поведінка (дії або бездіяльність) заподіювача; 3) вина сторони в заподіянні збитку; 4) причинний зв'язок між поведінкою і наступившим шкодою. Зазначені умови повинні наступити одночасно. 2. Протиправним вважається
 8. 7. Відповідальність поклажодавця
  Безсумнівний інтерес при розгляді договору зберігання являє собою обов'язок поклажодавця нести відповідальність за збитки, завдані зберігачу у зв'язку з не відбувся зберіганням (якщо інше не передбачено законом або договором). Виходячи з доктрини, яка визнає обов'язок відшкодування збитків формою цивільно-правової відповідальності, можна зробити висновок, що відповідальність
 9. Стаття 929. Договір майнового страхування
  1. За договором майнового страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки
 10. Стаття 428. Договір приєднання
  1. Договором приєднання визнається договір, умови якого визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і могли бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому. 2. Приєдналася до договору сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання хоча і не суперечить закону та іншим
 11. Стаття 571. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міни
  Сторона, у якої третьою особою вилучено товар, придбаний за договором міни, вправі за наявності підстав, передбачених статтею 461 цього Кодексу, вимагати від іншої сторони повернення товару, отриманого останньої в обмін, і (або) відшкодування
 12. Стаття 400. Обмеження розміру відповідальності за зобов'язаннями
  1. За окремими видами зобов'язань і за зобов'язаннями, пов'язаними з певним родом діяльності, законом може бути обмежене право на повне відшкодування збитків (обмежена відповідальність). 2. Угода про обмеження розміру відповідальності боржника за договором приєднання або іншим договором, у якому кредитором є громадянин, який виступає в якості споживача, мізерно, якщо
 13. Стаття 931. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди
  1. За договором страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, може бути застрахований ризик відповідальності самого страхувальника чи іншої особи, на яку така відповідальність може бути покладена. 2. Особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, має бути назване в договорі
 14. Стаття 547. Відповідальність за договором енергопостачання
  1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором енергопостачання сторона, що порушила зобов'язання, зобов'язана відшкодувати заподіяний цим реальний збиток (пункт 2 статті 15). 2. Якщо в результаті регулювання режиму споживання енергії, здійсненого на підставі закону або інших правових актів, допущений перерву в подачі енергії абоненту, енергопостачальна
 15. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. КоАП передбачена відповідальність за ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами
 16. Стаття 670. Відповідальність продавця
  1. Орендар має право пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансової оренди, вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем, зокрема відносно якості і комплектності майна, термінів його постачання, і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем. При цьому орендар має права і несе
 17. Стаття 955. Заміна застрахованої особи
  Коментар до статті 955 § 1. Застраховані особи, які не є страхувальниками, зустрічаються в різних видах страхування. З названих в гол. 48 ЦК - в договорах страхування майна, відповідальності за заподіяння шкоди, особистого страхування. Умова договору страхування про застраховану особу узгоджується сторонами при укладенні договору, і до 1 березня 1996 М. Можливість односторонньої заміни
 18. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  1. Стаття, що містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків,
 19. Стаття 7
  1. Договір купівлі-продажу регулюється правом, що обирається сторонами. Угода сторін про такий вибір має бути явно виражене або прямо випливати з умов договору та поведінки сторін, розглядаються в їх сукупності. Такий вибір може обмежуватися частиною договору. 2. Сторони можуть у будь-який час домовитися про підпорядкування договору в цілому або його частини якого-небудь іншому праву, крім права,
 20. Стаття 818. Новація боргу у позикове зобов'язання
  1. За угодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням. 2. Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться з додержанням вимог про новацію (стаття 414) і вчиняється у формі, передбаченої для укладення договору позики (стаття 808). КонсультантПлюс: примітка. Про застосування до банків адміністративної