Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013
Прийнятий
Державною Думою
12 квітня 2006
Схвалений
Радою Федерації
26 травня 2006
(в ред. Федеральних законів від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 19.06.2007 N 102-ФЗ,
від 14.07.2008 N 118-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 24.07.2009 N 209-ФЗ,
від 27.12.2009 N 365-ФЗ, від 28.12.2010 N 420-ФЗ, від 11.07.2011 N 190-ФЗ,
від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 19.07.2011 N 246-ФЗ, від 19.07.2011 N 248 -ФЗ,
від 21.07.2011 N 257-ФЗ, від 21.11.2011 N 331-ФЗ, від 06.12.2011 N 401-ФЗ,
від 07.12 .2011 N 417-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ,
від 07.05.2013 N 87-ФЗ)
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
Стаття 2. Водне законодавство
Стаття 3. Основні принципи водного законодав-ства
Стаття 4. Відносини, регульовані водним законодав-ством
Стаття 5. Поверхневі водні об'єкти та подз-і водні об'єкти
Стаття 6. Водні об'єкти загального користування
Стаття 7. Учасники водних відносин
Стаття 7.1. Водогосподарські заходи та ме-ропріятія з охорони водних об'єктів
Глава 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ ПРАВА НА ВОДНІ ОБ'ЄКТИ
Стаття 8. Право власності на водні об'єкти
Стаття 9. Право користування водними об'єктами
Стаття 10. Припинення права користування водними об'єктами
Глава 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА В КОРИСТУВАННЯ
Стаття 11. Надання водних об'єктів у поль-тання на підставі договору водокористування або рішення про надання водного об'єкта в користування
Стаття 12. Договір водокористування
Стаття 13. Зміст договору водокористування
Стаття 14. Термін договору водокористування
Стаття 15. Переважне право водокористувачів-теля на укладення договору водокористування на новий термін
Стаття 16. Укладення договору водокористування
Стаття 17. Зміна і розірвання договору водо-користування
Стаття 18. Відповідальність сторін договору під-допользованія
Стаття 19. Передача прав та обов'язків за догово-ру водокористування іншій особі
Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом
Стаття 21. Надання водного об'єкта в поль-тання на підставі рішення про надання водного об'єк-єкта в користування
Стаття 22. Зміст рішення про надання водного об'єкта в користування
Стаття 23. Порядок прийняття рішення про предостав-леніі водного об'єкта в користування
Глава 4. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин
Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
Стаття 26. Передача здійснення окремих пів-жень Російської Федерації в галузі водних відносин органам державної влади суб'єктів Російської Феде-рації
Стаття 27. Повноваження органів місцевого само-врядування в галузі водних відносин
Стаття 28. Басейнові округу
Стаття 29. Басейнової ради
Стаття 30. Державний моніторинг водних об'єктів
Стаття 31. Державний водний реєстр
Стаття 32. Гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації
Стаття 33. Схеми комплексного використання і ох-рани водних об'єктів
Стаття 34. Резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
Стаття 35. Розробка і встановлення нормативів допустимого впливу на водні об'єкти та цільових показ-ників якості води у водних об'єктах
Стаття 36. Державний нагляд у сфері ис-користування та охорони водних об'єктів
Глава 5. ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Стаття 37. Цілі водокористування
Стаття 38. Види водокористування
Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів
Стаття 40. Захист конкуренції в області вико-вання водних об'єктів
Стаття 41. Призупинення або обмеження водо-користування
Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
Стаття 43. Використання водних об'єктів для це-лей питного та господарсько-побутового водопостачання
Стаття 44. Використання водних об'єктів для це-лей скидання стічних вод і (або) дренажних вод
Стаття 45. Використання водосховищ
Стаття 46. Використання водних об'єктів для це-лей виробництва електричної енергії
Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
Стаття 49. Використання водних об'єктів для ле-чебной і оздоровчих цілей
Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей
Стаття 51. Використання водних об'єктів для це-лей полювання
Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
Стаття 52. Використання водних об'єктів для раз-кою і видобутку корисних копалин
Стаття 52.1. Використання водних об'єктів для проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бу-рових та інших робіт
Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
Стаття 54. Використання водних об'єктів у місцях традиційного проживання і традиційної господарської діяльності корінних нечисленних народів Півночі, Сібі-ри і Далекого Сходу Російської Федерації
Глава 6. ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктах-тов
Стаття 56. Охорона водних об'єктів від забруднення і засмічення
Стаття 57. Охорона боліт від забруднення і засмічення
Стаття 58. Охорона льодовиків і снежников від забруднення й засмічення
Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектиро-вання, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи
Стаття 61. Охорона водних об'єктів при проведенні робіт
Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
Стаття 63. Використання, охорона, захист, програвання-ництво лісів, розташованих в водоохоронних зонах
Стаття 64. Зони, округу санітарної охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними ле-чебной ресурсами
Стаття 65. ВОДООХОРОННІ зони і прибережні захистів-ні смуги
Стаття 66. Особливо охоронювані водні об'єкти
Стаття 67. Зони екологічного лиха, зони надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, запобігання негативного впливу вод і ліквідація її наслідків
Глава 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Стаття 68. Адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства
Стаття 69. Відшкодування шкоди, заподіяної водним об'єктам внаслідок порушення водного законодавства
Природоресурсове право:
© 2014-2022  yport.inf.ua