Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 15. Переважне право водокористувачів-теля на укладення договору водокористування на новий термін

1. Водокористувач, який належно виконував свої обов'язки за договором водокористування, після закінчення терміну дей-наслідком договору водокористування має переважне перед іншими особами право на укладення договору водокористування на но-вий термін, за винятком випадку, якщо договір водокористування було укладено за результатами аукціону. Водокористувач зобов'язаний уве-доміть в письмовій формі виконавський орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені ча-стю 4 статті 11 цього Кодексу, про бажання укласти договір водокористування на новий термін не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цієї угоди.
2. При укладанні договору водокористування на новий термін умови договору можуть бути змінені за згодою сторін цього договору.
3. У разі, якщо водокористувач отримав від виконавчого органу державної влади або органу місцевого само-врядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, відмова в укладенні договору водокористування на новий термін, але протягом року з дня закінчення строку дії договору водокористування такий договір був укладений з іншою особою, водокористувач по сво-йому вибором вправі вимагати в суді переведення на себе прав та обов'язків за укладеним договором водокористування та відшкодування збитків, завданих відмовою поновити з ним договір водокористування, або тільки відшкодування таких збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15. Переважне право водокористувачів-теля на укладення договору водокористування на новий термін "
 1. Стаття 14. Термін договору водокористування
  1. Граничний термін надання водних об'єктів у користування на підставі договору водокористування не може становити більше ніж двадцять років. 2. Договір водокористування, укладений на термін, що перевищує встановлений частиною 1 цієї статті строк, вважається за-укладеним на строк, що дорівнює граничному терміну договору
 2. Стаття 12. Договір водокористування
  1. За договором водокористування одна сторона - виконавчий орган державної влади або орган місцевого само-врядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, зобов'язується надати іншій стороні - водокористувачеві водний об'єкт або його частина у користування за плату. 2. До договору водокористування застосовуються положення про оренду, передбачені Цивільним кодексом
 3. Стаття 1035. Переважне право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
  (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 216-ФЗ) 1. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору комерційної концесії має переважне право на укладення договору на новий термін. При укладенні договору комерційної концесії на новий строк умови договору можуть бути змінені за згодою сторін. 2. Якщо правовласник відмовив
 4. Стаття 13. Зміст договору водокористування
  1. Договір водокористування повинен містити: 1) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається осуще ствлять водокористування; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 1 статті 11 цього Кодексу;
 5. Стаття 621. Переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий термін
  1. Якщо інше не передбачено законом або договором оренди, орендар, який належно виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору оренди на новий термін. Орендар зобов'язаний письмово повідомити орендодавця про бажання укласти такий договір у строк, зазначений у договорі оренди, а якщо в
 6. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 7. Стаття 16. Укладення договору водокористування
  1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено настою-щим Кодексом. 2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у разі, якщо є декілька
 8. Стаття 19. Передача прав та обов'язків за догово-ру водокористування іншій особі
  1. Водокористувач за згодою виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, має право передавати свої права та обов'язки за договором водокористування іншій особі, за винятком прав і обов'язків за договором водокористування у частині забору (вилучення) водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів для
 9. Стаття 684. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін
  Після закінчення терміну договору найму житлового приміщення наймач має переважне право на укладення договору найму житлового приміщення на новий термін. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору найму житлового приміщення наймодавець повинен запропонувати наймачеві укласти договір на тих самих або інших умовах або попередити наймача про відмову від продовження договору у зв'язку з
 10. Стаття 18. Відповідальність сторін договору під-допользованія
  1. Сторони договору водокористування несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором водокористування відповідно до цивільного законодавства. 2. Несвоєчасне внесення водокористувачем плати за користування водним об'єктом тягне за собою сплату пенею в розмірі однієї стопятідесятой діючої на день сплати пені ставки рефінансування
 11. Глава 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА В КОРИСТУВАННЯ
  Водокористувачі, які здійснюють використання водних об'єктів на підставі рішень Уряду РФ або рішень орга-нів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами, відповідно прийнятих, виданих та ув'язнених до введення в дію Водного кодексу РФ, зберігають права довгострокового або короткострокового
 12. Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  За договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору
 13. Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  За договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди
 14. Переважне право укладення договору на новий термін
  . Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не порушував своїх обов'язків користувач, має
 15. Стаття 17. Зміна і розірвання договору водо-користування
  Зміна і розірвання договору водокористування здійснюються відповідно до цивільного