Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?

Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом можна укласти таким чином. Зразок договору перевезення вантажу автомобільним транспортом ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ № м. Дніпропетровськ 10 січня 2004 р. Автотранспортне підприємство ТОВ "ККК", надалі - "Перевізник", в особі директора Яроша О.О., що діє на підставі Статуту Товариства, і відкрите акціонерне товариство "ННН", надалі - "Замовник", в особі голови правління Олійника В.В., що діє на підставі Статуту товариства, уклали цей договір на таких умовах: 1. Предмет договору 1.1. Перевізник зобов'язується доставити довірений йому Замовником (чи зазначеним Замовником "Відправником") вантаж до пункту призначення і видати його Замовнику (чи зазначеному Замовником "Одержувачу"), а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену цим договором плату. 1.2. Об'єкт перевезення та інші особливі умови договору визначаються в узгодженому сторонами замовленні, що є невід'ємною частиною договору. 2. Зобов'язання Перевізника 2.1. Прийняти вантаж до перевезення на умовах, викладених у замовленні, перевірити відповідність складання та кріплення вантажу до вимог безпеки дорожнього руху. При міжнародних перевезеннях Перевізник має право не прийняти вантаж у випадках: - складання митних і транспортних документів з порушенням чинних нормативів; - якщо митне забезпечення, покладене на транспортний засіб та пакування вантажу виключає можливість доступу до вантажу без порушення такого забезпечення. 2.2. Одержати у Замовника (Відправника) копію належної товарно-транспортної накладної, а при міжнародних (транзитних) перевезеннях - додатково усі документи, необхідні для проходження вантажу через митницю (ліцензії, сертифікати, декларації та ін.). 2.3. Здійснити перевезення вантажу до місця призначення у термін, встановлений замовленням. 2.4. Забезпечити збереження вантажу на весь час перевезення, якщо інше не встановлено додатковими умовами замовлення. 2.5. Здати вантаж Замовнику (Одержувачу) в місці розвантаження з належною відміткою в товарно-транспортній накладній. За міжнародними перевезеннями вантаж здається тільки після повного митного оформлення. При виявленні недостачі (пошкодження) вантажу надати свого представника для участі у прийманні вантажу. 2.6. Забезпечити при перевезенні додержання Правил дорожнього руху та Правил перевезення вантажу. 2.7. У разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, пов'язаної з пошкодженням чи розсипом вантажу, а також при розкраданні вантажу на шляху - викликати на місце пригоди (місце розкрадання) представника Замовника. У міжнародних перевезеннях такий огляд проводити з участю представника митниці. 2.8. За відмови Замовника (Вантажоодержувача) від приймання вантажу перевезти його до власного місця схову і зберігати протягом 10 діб за рахунок Замовника. У разі відмови одержати вантаж після зазначеного в цій статті терміну Перевізник зобов'язаний розпорядитися вантажем на свій розсуд. У цьому випадку Замовнику відшкодовується тільки різниця між заявленою вартістю вантажу та видатками на його перевезення і зберігання. 2.9. Перевізник не несе відповідальності за невідповідність вантажу до зазначеного в супровідних документах, якщо цей вантаж пройшов митну перевірку і засоби забезпечення його збереження та підконтрольності митниці не порушені. 3. Зобов'язання Замовника 3.1. Нижчевикладені зобов'язання Замовника в повному обсязі поширюються на вказаних у замовленні Відправника і Одержувача. Відповідальність за виконання Відправником і Одержувачем умов цього договору повністю покладається на Замовника. 3.2. Замовник надає Перевізнику замовлення на перевезення за встановленою формою за п'ять діб до початку перевезення. Після узгодження і підписання Перевізником у термін до трьох діб цього замовлення починають діяти зобов'язання сторін, пов'язані з перевезенням. 3.3. До прибуття транспортного засобу під завантаження Замовник зобов'язаний підготувати вантаж до перевезення та здійснити завантаження, кріплення (укриття) в час і термін, обумовлені замовленням. За міжнародними перевезеннями Замовник зобов'язаний зробити повну митну перевірку вантажу. 3.4. По закінченні навантаження пред'явити вантаж представникові Перевізника і передати йому товарно-транспортні документи на вантаж. В обумовлених замовленням випадках передати також додаткові документи - перепустку, дозвіл і т. ін. За міжнародними перевезеннями обов'язкова передача Перевізнику ліцензій, сертифікатів та інших документів, що виключають затримку транспортного засобу на митниці. У випадках, передбачених митними правилами, здійснювати навантаження з участю представника митниці. Вантаж, не підготовлений до перевезення, або такий, що не має належних супровідних документів, вважається не пред'явленим до перевезення. 3.5. Розвантажити та прийняти вантаж, перевезений в обумовлений замовленням пункт призначення і термін. Підтвердити приймання записом у товарно-транспортній накладній. У міжнародних перевезеннях здійснювати вивантаження тільки після проходження митного догляду і одержання дозволу на ввезення. За наявності недостачі (пошкодження) вантажу здійснювати приймання тільки з участю представника Перевізника. 3.6. Направляти свого представника для участі в огляді (перевантаженні) вантажу у разі повідомлення про транспортну пригоду. За зовнішньоторговими перевезеннями забезпечувати виклик представника митниці. 3.7. Відшкодовувати витрати на підготовчі, вантажно-розвантажувальні роботи, що виникають із зобов'язань за договором. 3.8. Нести відповідальність за понаднормативний простій транспортного засобу, у т. ч. за затримку вантажу разом з транспортним засобом через невідповідність вантажу, зазначеному в митних деклараціях. 3.9. Замовник зобов'язаний використовувати транспортний засіб Перевізника не менш як повний (8-годинний) робочий день, а у випадках перевезень за межі м. Дніпропетровська - понад робочий час - перерахувати і видатки на відрядження водія транспортного засобу. 4. Вартість послуг та порядок розрахунків 4.1. Замовник сплачує Перевізнику, в термін до 48 годин з часу прийняття замовлення до виконання, вартість послуг з перевезення в сумі згідно з рахунком Перевізника. Крім того, за рахунок Перевізника він сплачує суми додаткових видатків, пов'язаних з усуненням перешкод при доставці вантажів (їх рятуванню при сніжних заметах, повенях та за інших незалежних від Перевізника обставин). 4.2. Вартість послуг за цим договором включає вартість витрат на перегін транспортного засобу до місця завантаження та від місця розвантаження до місцезнаходження гаража Перевізника. У разі перевищення норм стояння транспортного засобу під навантаженням або розвантаженням Замовник відраховує додаткову плату за встановленим тарифом залежно від часу простою. 4.3. Для додаткових платежів встановлюється термін у три доби від дня пред'явлення Замовнику рахунків на ці платежі. 5. Відповідальність сторін 5.1. У разі нестачі (недостачі), ушкодження чи псування вантажу з вини Перевізника він відшкодовує Замовнику всі завдані збитки. Недостача у межах норм природного зменшення, а також нестача (псування, пошкодження) вантажу в контейнері, якщо він не має слідів розпакування та має справні пломби, відшкодуванню не підлягають. 5.2. За порушення термінів перевезення з вини Перевізника він сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 % від вартості сплачених послуг за кожний день прострочення. 5.3. У разі затримання транспортного засобу на термін понад 24 години за порушення митних правил з вини Замовника транспортний засіб підлягає звільненню від вантажу з розміщенням його на митному складі за рахунок Замовника. В усіх інших випадках затримки транспортного засобу для перевірки вантажу уповноваженими на це державними органами транспортний засіб підлягає звільненню від вантажу протягом 24 годин. Подальше розпорядження вантажем здійснює Перевізник. 5.4. За порушення терміну вантажно-розвантажувальних робіт (непред'явлення вантажу до навантаження чи відмова від навантаження) Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі 200 гривень. 5.5. За порушення терміну виконання грошових зобов'язань з винної сторони стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 5.6. Перевізник звільняється від відповідальності за нестачу (пошкодження): - якщо вантаж мав особливі властивості, про які не був попереджений Перевізник; - якщо вантаж супроводжувався представником Замовника (Відправника); - якщо вантаж вчасно не розвантажений Замовником (Одержувачем); - якщо перевезенню перешкоджали обставини непереборної сили - стихійне лихо, воєнні дії, заборонні рішення (дії) державних владних структур. 5.7. За будь-яких умов сторони беруть зобов'язання вживати залежні від них дії щодо збереження вантажу. 6. Дія договору 6.1. Договір укладений на п'ять місяців і набирає чинності від дня його підписання. Виконання зобов'язань щодо перевезення настає у термін, встановлений договором для узгодження і прийняття замовлення до виконання. 6.2. Зміни до договору можуть бути внесені тільки письмовою угодою сторін. 6.3. Договір може бути припинений достроково як за угодою сторін, так і на вимогу однієї сторони -- рішенням буду - за порушення будь-якою зі сторін зобов'язань за договором. Юридичні адреси, банківські та транспортні реквізити: Замовник Перевізник Договір підписали: Голова правління товариства ___(Олійник В.В.) Директор (Ярош О.О.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?"
 1. § 3. Класифікація господарських договорів
  Класифікація господарських договорів виражає їх систему залежно від підстави їх виникнення у ролі і встановленні господарських зв'язків, порядку укладання, становища сторін, тривалості застосування у сфері господарської діяльності тощо. Класифікуються вони за ознаками цивільно - правових договорів із врахуванням особливостей, передбачених господарським законодавством, тому їх поділ можна
 2. § 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів
  Господарський договір є правовою формою господарських зв'язків, тобто тих відносин, які формуються між суб'єктами господарювання з приводу руху матеріальних благ, незалежно від того, чи перебувають їх учасники у відносинах диспозитивності або субординації. Цивілістична наука розглядає господарський договір як вид цивільно-правового договору1. Співвідношення цивільно-правового та господарського
 3. Стаття 201. Контрабанда
  1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само
 4. Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків
  Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних купонів для відповіді, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу - караються
 5. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  Договори перевезення на загальному рівні регулюються гл. 64 ЦК. Глава 32 ГК регулює перевезення вантажів; ч. 6 ст. 306 цього Кодексу вказує, шо відносини, пов'язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються ЦК та іншими нормативно-правовими актами. Спеціальне правове регулювання відносин перевезення вантажів, пасажирів і багажу залежить від виду транспорту, яким здійснюється таке
 6. § 3. Договір транспортного експедирування
  Відносини транспортної експедиції на загальному рівні врегульовано гл. 65 ІДК, ст. 316 ГК. Спеціальним нормативним актом у цій сфері є Закон "Про транспортно-експедиторську діяльність". Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності також регулюються законами "Про транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", Законом України від 20 жовтня 1999 р. "Про транзит вантажів",
 7. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  Термін «санкція» (лат. sanctio - непорушний закон, найсуворіша постанова)означає передбачені законом або договором примусові заходи впливу, міра юридичної відповідальності за порушення законодавства або договірного зобов'язання, що застосовується до винної особи і зумовлюють певні несприятливі (негативні) для неї наслідки. Власне господарським санкціями як правовий засіб відповідальності у сфері
 8. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
  Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань закон називає договір. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх).
 9. Які зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів?
  За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений йому другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладання договору
 10. Які особливості обов'язкового особистого страхування пасажирів?
  Обов'язковість страхування пасажирів передбачена Положенням про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті від 14 серпня 1996 р. Застрахованими вважаються: - пасажири залізничного, морського і водного, автомобільного та електротранспорту; - водії усіх підприємств, організацій і закладів, незалежно від форм власності та виду діяльності, машиністи, провідники поїздів (у
© 2014-2022  yport.inf.ua