Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Договір міни з сучасного російському цивільному праву

Поняття та ознаки договору міни
Під договором міни розуміється цивільно - правовий договір, відповідно до якого кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший (п. 1 ст. 567 ЦК).
У реальному майновому обороті підприємці воліють користуватися поняттям "бартерні угоди", хоча воно не повною мірою відповідає суті зобов'язань, що виникають з таких договорів. У російському законодавстві традиційно відносини, що складаються при обміні товарів на еквівалентній основі, регулювалися саме договором міни (див., напр., Гл. 22 ЦК РРФСР 1964 р.).
Порівняно з попереднім законодавством чинний нині ГК РФ містить ряд нових правил, викладених у вигляді диспозитивних норм, які покликані регламентувати деякі правовідносини сторін, тривалий час залишалися поза увагою законодавця.
Наявність у ЦК спеціальних правил, що відносяться виключно до договору міни (хай і нечисленних), свідчить про те, що ставлення законодавця до цього договору як до самостійного типу цивільно - правових договірних зобов'язань є не тільки даниною багатовікової цивилистической традиції, а й результатом розуміння місця договору міни в системі договірного регулювання цивільно - правових відносин, а також прагненням детальної регламентації зазначених правовідносин з урахуванням всіх притаманних їм особливостей.
Самостійний характер договору міни в сім'ї цивільно - правових договорів передбачає виділення певних, властивих цим договором ознак, що відрізняють його від всіх інших типів договірних зобов'язань, у тому числі і від найбільш близького до договору міни договору купівлі - продажу. У цьому сенсі можуть бути названі наступні основні ознаки договору міни.
По-перше, договір міни відноситься до числа договорів, спрямованих на передачу майна (до цієї ж категорії належать і договори купівлі - продажу, дарування, позики, ренти, позички, оренди та деякі інші), і тим самим він відрізняється від договорів на виконання робіт (наприклад, підряд і деякі інші), на надання послуг (комісія, доручення, агентування, транспортно - експедиційне обслуговування і деякі інші) і від засновницьких договорів (наприклад, просте товариство).
По-друге, за договором міни обмінюване майно передається у власність (а у відповідних випадках - у господарське відання або оперативне управління) контрагента. Даний ознака дозволяє відмежувати договір міни від тих договорів на передачу майна, за якими майно передається у володіння і користування або тільки в користування контрагента (оренда, позичка).
По-третє, від інших відплатних договорів, за якими, як і за договором міни, майно також передається у власність контрагента (купівля - продаж, позика), договір міни відрізняється характером зустрічного надання.
За договором позики сторона, яка одержала грошову суму або певну кількість майна, що визначається родовими ознаками, повинна повернути позикодавцеві таку ж грошову суму або відповідна кількість майна. Зустрічним наданням з боку покупця за договором купівлі - продажу товару є сплата його ціни (тобто певної грошової суми, що становить вартість товару).
Що стосується договору міни, то його сторони один товар обмінюють на інший. За договором міни в принципі виключаються як повернення майна, аналогічного отриманому, так і оплата його вартості, як це має місце відповідно при договорі позики і при договорі купівлі - продажу. Даний ознака (обмін товарів) являє собою особливість предмета договору міни і є безперечним критерієм для виділення його в самостійний тип цивільно - правових договірних зобов'язань.
По-четверте, ще одним кваліфікуючою ознакою договору міни, який вирізняє його як від договору купівлі - продажу, так і від усякого іншого договору, що передбачає передачу майна у власність контрагента, є момент переходу права власності на обмінювані товари. Як відомо, за загальним правилом право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі (п. 1 ст. 223 ЦК); момент переходу права власності ніяк не пов'язаний з виконанням контрагентом, який отримав річ у власність, своїх зобов'язань, наприклад по оплаті отриманої речі.
Стосовно до договору міни діє спеціальне правило, що визначає момент переходу права власності на обмінювані товари, яке істотно відрізняється не тільки від норм, що регулюють договір купівлі - продажу, а й від загальних положень про цивільно - правовому договорі . Суть цього правила полягає в тому, що за договором міни право власності на отримані в порядку обміну товари переходить до кожної зі сторін одночасно після того, як зобов'язання з передачі товарів виконані обома сторонами (ст. 570 ЦК).
З точки зору загальної характеристики договору міни як всякого цивільно - правового зобов'язання він є консенсуальним, оплатним, двостороннім, сіналлагматіческій.
Договір міни відноситься до консенсуальних договорами, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення сторонами в необхідній у належних випадках формі згоди з усіх істотних умов договору, а момент вступу договору в силу не пов'язується з фактичною передачею сторонами обмінюваних товарів . Власне, фактичний обмін товарами являє собою виконання укладеного і вступив у силу договору міни. Навіть у тих випадках, коли момент вступу договору в силу відповідно до його умов збігається з фактичною передачею сторонами товарів один одному, ми можемо говорити про те, що даний договір міни виповнюється в момент його укладення, але не про реальний характер договору. Про те, що договір міни є консенсуальним договором, свідчить також саме його законодавче визначення: кожна зі сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший.
Договір міни є оплатним, оскільки кожна з його сторін за виконання своїх обов'язків по передачі товару контрагенту повинна отримати від останнього зустрічне надання у вигляді іншого обмінюваного товару.
Договір міни є двостороннім, оскільки кожна із сторін цього договору несе обов'язку на користь іншої сторони і вважається боржником іншого боку в тому, що зобов'язана зробити на її користь, і одночасно її кредитором у тому, що має право від неї вимагати. Більш того, в договорі міни мають місце дві яскраво виражені зустрічні обов'язки, однаково суттєві і важливі: кожна зі сторін зобов'язується передати контрагенту відповідний обмінюваний товар, - які взаємно обумовлюють один одного і є в принципі економічно еквівалентними. Тому договір міни відноситься до договорів сіналлагматіческій.
Причому сіналлагматіческій характер договору міни в правовому регулюванні цього договору (незважаючи на невелике число норм) враховується в більшій мірі, ніж у правових нормах, що регламентують інші типи цивільно - правових двосторонніх договорів. Дана обставина виражається: у встановленні презумпції рівноцінності обмінюваних товарів (п. 1 ст. 568 ЦК); у визначенні моменту переходу права власності на обмінювані товари, який "прив'язується" до моменту виконання зобов'язань по передачі товарів обома сторонами (ст. 570 ЦК); в застосуванні до відносин, що випливають з договору міни, правил про зустрічний виконанні зобов'язань (ст. 569 ЦК); в наділенні добросовісної сторони, яка передала товар контрагенту, не забезпечив належне виконання свого зобов'язання, в певних ситуаціях правом вимагати від останнього повернення переданого йому товару (ст. 571 ЦК).
Співвідношення понять "договір міни" і "бартерна угода"
В останні роки увійшло в широке вживання поняття "бартерна угода", не передбачене ГК. Коли говорять про бартерною угодою, або бартері, мають на увазі різного роду угоди, які об'єднує те, що по них не проводиться грошова оплата, а здійснюється своєрідний обмін (у побутовому сенсі) товарами, роботами, послугами. Причому при вживанні поняття "бартер" часто ототожнюється з поняттям "договір міни". Якщо це відбувається в побутових відносинах, то дана обставина не породжує ніяких особливих проблем, оскільки у правозастосовчій практиці завжди можна забезпечити вірну юридичну кваліфікацію відповідних правовідносин. Біда в тому, що ототожнення понять "бартерна угода" і "договір міни" нерідко має місце і в різних нормативних правових актах.
Ілюстрацією до сказаного можуть служити положення, що містяться у відомому Указі Президента Російської Федерації від 18 серпня 1996 р. N 1209 "Про державне регулювання зовнішньоторговельних бартерних угод" "*". Відповідно до цього Указу "під зовнішньоторговельними бартерними угодами розуміються здійснюються при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності угоди, що передбачають обмін еквівалентними за вартістю товарами, роботами, послугами, результатами інтелектуальної діяльності (далі іменуються бартерні угоди). До бартерним угодам не належать угоди, що передбачають використання при їх здійсненні грошових чи інших платіжних засобів. Бартерні угоди відбуваються в простій письмовій формі шляхом укладення двостороннього договору міни "(виділено нами. - В.В.).
---
"*" СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4141.
Таким чином, Указ розцінює як договір міни не тільки угоди, за якими кожна зі сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший, як це передбачено ЦК (п. 1 ст. 567), але також і будь-які інші угоди, які не передбачають використання грошових коштів. Якщо слідувати Указом, то в розряд договорів міни потраплять всі договори, за якими розрахунки за товари, роботи, послуги виробляються не шляхом їх оплати, а наданням знову ж товарів, робіт, послуг. Однак таке необгрунтоване розширення сфери дії договору міни суперечить нормам ЦК про це договорі. У ГК є спеціальне положення, згідно з яким у разі суперечності указу Президента Російської Федерації Цивільному кодексу чи іншого федерального закону підлягає застосуванню Цивільний кодекс або відповідний закон (п. 5 ст. 3 ЦК). Отже, в цій частині названий Указ не підлягає застосуванню, а так звані бартерні угоди ніяк не можуть вчинятися "шляхом укладення двостороннього договору міни", як це пропонується в Указі.
Як же кваліфікувати правовідносини, які підпадають під використовуване в Указі поняття "зовнішньоторговельна бартерна угода"? "*" Очевидно, що в якості договору міни можуть розглядатися тільки ті угоди, які передбачають обмін одного товару на інший. В інших же випадках, коли замість розрахунків за товари, роботи, послуги передбачаються виконання робіт, надання послуг, передача виняткових прав тощо, угоди повинні кваліфікуватися як змішані договори. До таких правовідносин підлягають застосуванню положення, передбачені п. 3 ст. 421 ГК, згідно з якими сторони можуть укласти договір, що містить елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами (змішаний договір); до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору.
---
"*" З точки зору міжнародного приватного права таке питання може виникнути тільки в тому випадку, якщо російське законодавство опиниться в ролі застосовного права.
Як бачимо, положення ЦК про змішаному договорі також не залишають місця указам Президента і постановам Уряду Російської Федерації в регулюванні таких договорів. Це важлива обставина для правозастосовчої практики, враховуючи, що в Указі Президента РФ від 18 серпня 1996 р. N 1209 зроблена спроба регламентувати форму та зміст таких договорів (тобто зовнішньоторговельних бартерних угод). Так, наприклад, Указом передбачено, що договір повинен оформлятися у вигляді одного документа (що, до всього іншого, суперечить п. 2 ст. 434 ЦК); що він повинен включати в себе наступні умови: номенклатура, кількість, якість, ціна товару по кожній товарній позиції, терміни і умови експорту, імпорту товарів; перелік робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, їх вартість, терміни виконання робіт, момент надання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності; перелік документів, що подаються російському особі для підтвердження факту виконання робіт, надання послуг і прав на результати інтелектуальної діяльності; порядок задоволення претензій у разі невиконання або неналежного виконання сторонами умов договору (п. 2). Ймовірно, малося на увазі зробити названі умови істотними умовами всіх договорів, що підпадають під поняття "зовнішньоторговельна бартерна угода". Однак і ця спроба виявилася невдалою.
Слід зауважити, що в практиці Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС) при Торгово - промисловій палаті Російської Федерації так звані бартерні контракти, що передбачають зобов'язання однієї зі сторін з поставки товарів у рахунок оплати отриманих товарів (як особливу форму розрахунків за передані товари), ніколи не розглядалися і не розглядаються як договору міни. Так, М.Г. Розенберг наводить приклад однієї зі справ МКАС, за яким в рахунок бартерного контракту позивач поставив відповідачу товари, прийняті за дорученням відповідача третьою особою без будь-яких зауважень по кількості і якості. Своє зобов'язання за контрактом про постачання позивачу товарів на вартість, рівну вартості поставленого позивачем товару, відповідач не виконав. У відгуку на позов відповідач заявив, що поставлений позивачем товар був неякісним, у зв'язку з чим він не міг бути використаний за призначенням. Відповідних доказів свого твердження він не представив. Виносячи рішення, МКАС визнав, що невиконане зобов'язання відповідача поставити товар в обмін на отриманий ним трансформувалося в грошове зобов'язання. Тому з відповідача стягнуто вартість поставленого йому позивачем товару. Відповідно до умов контракту з відповідача стягнуто також неустойка за невиконання ним зобов'язання щодо поставки товару "*".
  ---
  "*" Див: Практика Міжнародного комерційного арбітражного суду: Науково - практичний коментар / Упоряд. і авт. комм. М.Г. Розенберг. М., 1997. С. 23.
  Що ж до Указу Президента РФ від 18 серпня 1996 р., то його основні цілі лежать у сфері митного законодавства. У цій області він і підлягає застосуванню. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Договір міни з сучасного російського цивільному праву "
 1. § 2. Предмет цивільного права
    договірні й інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси, а також з обігу до інших положень Цивільного кодексу видно, що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані із створенням
 2. § 2. Право спільної часткової власності
    договором. Право спільної часткової власності надає співвласникам можливість володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, яке є єдиним цілим. Кожен учасник спільної власності має певну частку в праві власності на річ. Частки учасників спільної часткової власності вважаються рівними, якщо законом або угодою сторін не встановлено інше.
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 5. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
    договорів про поступку авторських прав, який знайшов відоме підкріплення у законодавстві. З прийняттям Закону про авторське право, в якому авторські права також розглядалися як виняткові, відбулося відновлення справжнього змісту поняття винятковості авторських прав. Закон визнав, що тільки сам володар авторського права може вирішувати всі питання, пов'язані із здійсненням
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 7. 3. Зміна осіб у зобов'язанні
    договором прямо не передбачено інше (ст. 384 ЦК), наприклад часткова поступка грошової вимоги. Заміна учасників зобов'язання може не тільки здійснюватися за згодою сторін (угоді з відступлення вимоги або з переведення боргу), а й передбачати безпосередньо законом (ст. 387 ЦК). Така ситуація виникає у випадках універсального правонаступництва в правах і обов'язках, у
 8. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
    договірним. Разом з тим ГК 1922 мав і вельми ємний розділ "Речове право", який об'єднав право власності, право застави та право забудови. У Кодексі 1964 р. за ряду причин, швидше ідеологічних, ніж юридико - технічних, речове право було зведено до права власності. Але вже в чинному Кодексі речове право виявилося відновленим. При цьому відповідний розділ (розділ II
 9. 2. Договірні умови
    договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та літературі як синонім умов договору його пункти. Договірні умови прийнято об'єднувати в певні групи.
 10. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
    договірного зобов'язання. У таких роботах цивільно - правова відповідальність розглядається як обов'язок боржника, що допустив порушення зобов'язання, відшкодувати кредиторові завдані збитки і сплатити встановлену законом або передбачену договором неустойку. Наприклад, М.І. Брагінський зазначає, що "відповідальністю за порушення зобов'язання називають встановлені законом заходи
© 2014-2022  yport.inf.ua