Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Договір надання послуг і суміжні договори

Виділення окремих типів (видів) договорів, як це було видно на прикладах вже розглянутих раніше, пов'язано в кінцевому рахунку з тим, що для відповідної моделі договору виникає необхідність встановити спеціальний правовий режим. Він повинен бути особливим, а значить, при відсутності прямих відсилань до нього допускати застосування норм, розрахованих на іншу договірну модель, можна тільки в порядку аналогії закону (ст. 6 ЦК).
Якщо простежити походження гл. 39 ГК на базі післяреволюційного цивільного права, слід визнати, що для відмежування договору послуг від суміжних договорів першорядну роль відігравало співвідношення цього договору з договором підряду. У цьому зв'язку особливе значення має ст. 702 ГК, яка включила в саме визначення підряду вказівку на обов'язок замовника прийняти та оплатити роботу (як це передбачалося у ст. 350 ЦК 1964 р., а ще раніше - у ст. 228 і 230 ДК 1922 р. - оплатити результат роботи) " * ".
---
"*" Як вдало зауважує з цього приводу Ю.В. Романець, всіх послуг притаманний загальний ознака: "... результату передує вчинення дій, які не мають матеріального втілення, складових разом з ним єдине ціле. Тому при наданні послуг продається» не сам результат, а дія до нього "(Романець Ю. Договір возмездного надання послуг / / Закон. 1999. N 10. С. 110).
Вирішальне значення для розмежування договорів підряду і надання послуг має лежачий в їх основі характер інтересу відповідної сторони - замовника. Якщо цей інтерес зводиться до вчинення дій, в наявності договір надання послуг, а в разі, коли передбачається вчинення дій з передачею результату, має місце договір підряду, для якого іманентний принцип: "результат вінчає справа". З цим, крім іншого, пов'язано і те велику увагу, яке приділено при регулюванні цього договору саме актом здачі-приймання робіт.
Результат разом з тим грає роль розмежувальної для зазначених договорів ознаки тільки в його особливій формі: коли він виражається в досягненні результату або матеріального, або, принаймні, матеріалізованого. Результат у такому випадку повинен бути не тільки виразно позначеним, а й віддільним від дій.
У цьому зв'язку послуги мають місце насамперед тоді, коли результат дій якщо і є, то знаходиться за межами договору "*". Досить навести настільки часто використовуваний приклад договору, укладеного філармонією зі співаком або музикантом. У подібному випадку не може бути сумнівів у тому, що замовник не має права розраховувати на який-небудь результат, в усякому разі, наявний у нього до цього інтерес знаходиться за межами зобов'язання.
---
"*" Результат, про який йде мова, і стосовно до послуг має значення не сам по собі, а лише у зв'язку з досконалими діями. З цієї причини Президія Вищого Арбітражного Суду РФ, відмовляючи у визнанні що відбулася цесії, що мала своїм предметом права організації, яка уклала договір про надання інформаційних, консультаційних та посередницьких послуг на отримання винагороди, вказав на те, що в даному випадку має викликати сумнів саме існування уступаемого права. При цьому він послався на те, що "немає у справі доказів фактичної діяльності виконавця, передбаченої договором на надання послуги, і реальної участі у проведенні грошової операції по зарахуванню коштів замовнику "(Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2001. N 6. С. 58).
Разом з тим можливі такі види послуг, в яких результат стає невід'ємною частиною відповідних дій як таких. У цьому випадку можна виходити з принципу: немає результату - немає і дій. Мається тим самим на увазі, що наявність або, навпаки, відсутність подібного результату дозволяє визначити, зробити або не зробити прийняті на себе виконавцем дії.
Одним із прикладів може служити надання аудиторських послуг. З цього приводу укладається договір на проведення незалежної перевірки бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організації індивідуальних підприємців. Метою аудиторської перевірки є "вираження думки про достовірність такої фінансової (бухгалтерської) звітності" (ст. 1 Закону про аудиторську діяльність), по завершенні перевірки неодмінно складається аудиторський висновок, який являє собою аудиторський офіційний документ, що виражає у встановленій формі вказане думку (див. ст. 10 того ж Закону). Аналогічна ситуація складається, наприклад, у договорі, укладеному замовником (інвестором) з державним експертним органом з приводу проведення державної експертизи містобудівної, передпроектної та проектної документації. Затверджене на цей рахунок Положення передбачає особлива вимога до завершального експертизу і заснованому на її результати "зведеному" ув'язнення. В одному з інформаційних листів Вищого Арбітражного Суду РФ "*" підкреслюється можливість включення в договір на надання правових послуг "не тільки вчинення певних дій (діяльності), а й надання замовнику результату дій виконавця (письмові консультації та роз'яснення з юридичних питань: проекти договорів, заяв, скарг та інших документів правового характеру тощо). І хоча в самому інформаційному листі цей висновок обгрунтовується посиланням на ст. 421 ГК, є підстави вважати, що договір за своєю природою є не договором на надання послуг, а звичайним підрядом.
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1999. N 11. С. 81.
Можна вказати також на договір між замовником і оцінювачем. Дії оцінювача щодо встановлення ринкової або іншої вартості об'єкта оцінки (послуга, що веде свій початок з часів римського права) завершуються "звітом про оцінку об'єкта оцінки". Відповідно до ст. 11 Закону "Про оціночну діяльність" він складається в письмовій формі і передається замовнику.
Разом з тим існує і ще одна модель, при якій виконавець приймає на себе обов'язок вчинити певну дію, з тим, що якщо дія призведе до того, що досить вдало називають "ефектом послуги" "*" , то виконавцю буде виплачена інша, більш висока сума.
---
"*" Див: Степанов Д. Послуги як об'єкт прав / / Відомості Верховної Ради. 2000. N 2. С. 17.
Елементарний приклад - медичні або ветеринарні послуги. Відповідний договір може мати своїм предметом або "лікування", або "лікування". Другий договір вміщає в себе перший. З цієї причини недосягнення "ефекту послуги", вираженого в одужанні, перетворює укладений таким чином договір у звичайний договір надання послуг. У подібному договорі може міститися умова про подвійною ціною, маючи на увазі, що в одних випадках будуть оплачуватися самі дії як такі, а в інших - дії з наперед визначеним позитивним результатом. Маючи на увазі, що мова йде, як зазначалося, про різні договорах, у випадку, коли в договорі встановлена лише ціна послуг "з ефектом", стосовно до другого договором залишається вдатися до п. 3 ст. 424 ГК, маючи на увазі передбачені ним для возмездного договору, в якому відсутня ціна, розрахунки за звичайною ціною.
Висновок подібних "подвійних" договорів отримало певне поширення на практиці стосовно до правових послуг "*". Йдеться про договори, в яких передбачена оплата на випадок досягнення позитивного, з точки зору замовника, "ефекту". Таким ефектом, наприклад, може служити винесення судом рішення про задоволення заявленого від імені замовника позову або, навпаки, про відмову в позові, пред'явленому замовнику, винесенні виправдувального вироку замовнику або іншій особі, в долі якого замовник, який уклав договір на надання правових послуг, зацікавлений .
---
"*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1999. N 11. С. 81.
Вищий Арбітражний Суд РФ висловив своє негативне ставлення до подібних договірними умовами. Так, в інформаційному листі від 29 вересня 1999 р. N 48 "Про деякі питання судової практики, що виникають при розгляді спорів, пов'язаних з договорами на надання правових послуг" містяться на цей рахунок такі вказівки: "При розгляді спорів, пов'язаних з оплатою наданих в відповідно до договору правових послуг, арбітражним судам необхідно керуватися положеннями статті 779 ГК РФ, за змістом яких виконавець може вважатися належно виконав свої зобов'язання при здійсненні зазначених у договорі дій (діяльності). При цьому слід виходити з того, що відмова замовника від оплати фактично наданих йому послуг не допускається. Водночас не підлягає задоволенню вимога виконавця про виплату винагороди, якщо дана вимога позивач обгрунтовує умовою договору, що ставлять розмір оплати послуг в залежність від рішення суду або державного органу, яке буде прийнято в майбутньому. У цьому випадку розмір винагороди повинен визначатися в порядку, передбаченому статтею 424 ГК РФ, з урахуванням фактично здійснених виконавцем дій (діяльності) ".
Про послідовність наведеної позиції можна судити за деякими опублікованими справах. В одному з них йшлося про стягнення з відповідача винагороди, що належить позивачу, відповідно до укладеного між сторонами договором на участь у справі, в якому йшлося про визнання відповідної угоди ув'язненої. Договором (він абсолютно справедливо віднесено до одного з видів договорів на надання послуг - договором доручення) була передбачена виплата винагороди у розмірі 10% від "суми, яку позивачу вдасться захистити". Посилаючись на ту обставину, що, незважаючи на участь позивача у справі, позитивного, з точки зору відповідача, результату не вдалося досягти, відповідач просив суд відмовити в позові. З цим, однак, Президія Вищого Арбітражного Суду РФ не погодився. При цьому він вказав, що "відповідно до статті 971 ГК РФ предметом договору доручення є вчинення повіреним від імені та за рахунок довірителя певних юридичних дій. У зв'язку з цим при вчиненні названих у договорі дій повірений вважається який виконав свої зобов'язання і має право при безкоштовнедоговорі вимагати виплати належної винагороди. Відмова довірителя від оплати фактично виконаної роботи не допускається. Тим часом встановлена договором оплата передбачена не за вчинення фірмою певних дій (представництво у суді), а за прийняття арбітражним судом вигідного для довірителя судового акта, що не відповідає зазначеній нормі закону , характером та природою відносин сторін. Розглядаючи справу, суди всіх інстанцій не взяли до уваги, що вимога про оплату робіт, виконаних за договором, у розмірі 10 відсотків від суми, яку фірма захистить в судовому порядку, ставиться в залежність від рішення суду, яке буде прийнято в майбутньому "" * ".
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2001. N 3. С. 38.
В іншій справі йшлося про оплату послуг, що виражаються в наданні юридичної допомоги у стягненні відсотків з підприємства, який прострочив виконання рішення, винесеного в свій час проти нього судом. Вищий Арбітражний Суд РФ у своєму рішенні вказав на те, що "в договорі міститься умова про розмір оплати послуги залежно від рішення суду, яке буде прийнято в майбутньому, що не допускається законом. Розмір винагороди у цьому випадку повинен визначатися в порядку, передбаченому статтею 424 ГК РФ, з урахуванням фактично здійснених виконавцем дій (діяльності) "" * ".
---
"*" Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2001. N 11. С. 33.
Здається, що вирішальне значення для оцінки встановленої договором залежності оплати правових послуг від кінцевого результату судового рішення має характер правової послуги. Зокрема, якщо мова йде про учасника процесу, то визначальне значення повинно мати займане особою процесуальне становище. З цієї причини ст. 17 Цивільного процесуального кодексу, визначаючи коло учасників у справі, які підлягають відводу, якщо вони особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлені в результаті справи, обмежилася суддями, народним засідателем, прокурором, секретарем судового засідання, експертом і перекладачем. Відповідно, наприклад, договір сторони на надання послуг експерта, який передбачає оплату в залежності від результатів справи, повинен вважатися нікчемним за ст. 167 ГК що порушує основи правопорядку. Це ж відноситься до договору замовника з оцінювачем. Мається на увазі ст. 16 Закону "Про оціночну діяльність", що виключає можливість укладення такого договору оцінювачем, який є "засновником, власником, акціонером чи посадовою особою юридичної особи або замовником або фізичною особою, яка має майновий інтерес в об'єкті оцінки, або складається із зазначеними особами близька родичка чи властивості ". Вказаною вимогу прямо суперечить умова про ціну послуг залежно від результату. Така умова слід вважати нікчемним.
Зіставлення з купівлею-продажем для аналізованого договору може здатися малоцікавим, оскільки цей договір, на відміну від підряду, передбачає ні створення речі, ні її подальшої передачі у власність замовнику. І все ж питання про співвідношення зазначених договорів несподівано набув практичного значення. Це сталося в безпосередньому зв'язку з появою ФЗ РФ від 24 листопада 1996 р. "Про основи туристичної діяльності в Російській Федерації" "*".
  ---
  "*" Збори законодавства РФ. 1996. N 49. Ст. 5491.
  Стаття 6 зазначеного Закону передбачає, що відносини між туристом і туристичною фірмою (туристичним агентством) представляють собою договір про "роздрібної купівлі-продажу". Його предметом служить "туристичний продукт", під яким мається на увазі "право на тур, призначений для реалізації туристу". У свою чергу, "тур" означає "комплекс послуг, які надаються туристу".
  З приводу наведених положень слід перш за все вказати на те, що ст. 454 ГК дійсно допускає продаж не тільки речі, але і права. Однак у подібних випадках чітко розрізняються два самостійних правовідносини. Одне з них становить купівлю-продаж і породжує цессию, при якій продавець - цедент, а покупець - цессионарий. Інше правовідношення - те, в яке в результаті купівлі-продажу вступає покупець, замінюючи в ньому собою продавця-кредитора.
  Прикладом може служити покупка орендних прав, яка призводить до того, що покупець стає стороною правовідносини, яке пов'язувало раніше продавця з третім по відношенню до договору купівлі-продажу особою (орендодавцем). Тим часом сенс самого договору, який пропонується вважати "роздрібною купівлею-продажем", в даному випадку полягає в тому, що відповідне право туристу не передається, а вперше в його особі виникає, при цьому відносно контрагента - туристичної фірми. Таким чином, договір з приводу надання туристичних послуг нічим не відрізняється від відносин, наприклад, з аудиторською фірмою того, хто звертається за відповідними послугами. У тому і в іншому випадку сутність договору полягає у виникненні у однієї особи (туриста, клієнта аудиторської фірми) права по відношенню до контрагента вимагати надання останнім певних послуг.
  У літературі була висловлена думка, що використання відповідної конструкції (купівлі-продажу) для туристичних послуг стало можливим тому, що "турфірма при укладанні договору з туристом надає йому не самі послуги як такі, а права (гарантії) на ці послуги, реально здійснювані іншими фірмами, що не мають прямих договірних відносин з даним туристом "" * ". При цьому, однак, не враховується, що в запропонованій для розгляду ситуації має місце в дійсності звичайний, широко поширений випадок покладання боржником виконання зобов'язання на третю особу (див. ст. 313 ЦК). Можливість використання такої конструкції стосовно договору послуг прямо випливає із ст. 780 ГК, хоча б у силу типовою для відповідної конструкції розстановки учасників: клієнт був і залишається кредитором, туристична фірма була і залишається боржником, а той, хто буде безпосередньо надавати послуги, стає третьою особою в зобов'язанні, що зв'язує зазначеного кредитора з боржником. Отже, сама допустимість залучення третьої особи не може надати жодного впливу на природу основного зобов'язання.
  ---
  "*" Сергєєв В.І. Договір про надання міжнародних туристських послуг: Теоретичні проблеми та практичні аспекти правовідносин туриста і туристичної фірми в процесі укладання договору / / Право і економіка. 1998. N 4. С. 18. Автор солідаризується в цьому питанні з поглядами А. Герасимової і М. Скапенкер (Туристичний бізнес: особливості бухобліку та оподаткування / / Економіка і життя. 1996. N 14. С. 23).
  Центральним елементом зазначеної конструкції служить те, що в силу ст. 403 ЦК боржник несе відповідальність за дії третьої особи перед кредитором. У даному випадку мається на увазі відповідальність туристичної фірми за дії будь-якого, хто за її дорученням повинен буде надати послуги туристу, який придбав відповідне право.
  Наведені доводи дозволяють розділити висновок А.Ю. Кабалкіна, який вважає, що визнання відповідним Законом правовою формою послуг з туристичного обслуговування договір роздрібної купівлі-продажу не тільки не відповідає сутності останнього і самої туристичної діяльності, а й фактично спотворює співвідношення названих категорій "*". У цьому ж зв'язку Я. Парцій, маючи на увазі той же Закон, предметом якого він вважав різновид послуг, справедливо вважав, що "говорити про послуги як про процесі споживання путівки" щонайменше некоректно . До всього цього слід додати і ще одне міркування: застосування конструкції "роздрібна купівля-продаж" для туристичних послуг прямо суперечить ст. 779 ГК. Дана стаття передбачає, що правила гл. 39 ЦК, в якій вона приведена, поширюються на зазначені в цій статті послуги. При цьому поряд з іншими в ній прямо названі "послуги ... з туристичного обслуговування" .
  ---
  "*" Див: Кабалкин А.Ю. Договір надання послуг / / Відомості Верховної Ради. 1998. N 3. С. 15.
   Парцій Я. Федеральний закон "Про основи туристичної діяльності в Російській Федерації". Коментар / / Господарство право. 1998. N 7. С. 11. Детальна аргументація на користь визнання відносин з туристичного обслуговування договором послуг міститься в "Коментарі до Закону про захист прав споживачів" (М., 1997. С. 29 і сл. (Автори - Т.Л. Левшина, А.Є. Шерстобитов).
   Підтвердженням необхідності віднесення відповідних відносин до договорів послуг можуть служити також особливості складу витрат, що включаються до собівартості "туристичного продукту" організаціями, що займаються туристичною діяльністю (Господарство і економіка. 1998. N 35). Кожен з дев'яти елементів собівартості "турпродукту" складає витрати на певні цілі.
  В.А. Кабатов особливо виділив випадок укладення договору з приводу надання медичних послуг, який відрізняється тим, що відповідні послуги виражаються у певному овеществленном результаті: виготовлення та встановлення серцевого стимулятора, зубного протеза і т.п. При цьому автор приходить до висновку, що "досягнення такого матеріалізованої результату нерозривно пов'язане з проведенням різного роду медичних обстежень, хірургічного, медикаментозного лікування і складає з ними певну єдність. Тому навряд чи було б обгрунтованим відносити подібного роду медичні послуги до підрядних відносин" "* ".
  ---
  "*" Кабатов В.А. Указ. соч. С. 393.
  З наведеним положенням можна погодитися лише частково. У подібних випадках якраз і з'являються підстави використовувати конструкцію змішаного договору з елементами, що володіють ознаками, які притаманні, з одного боку, тим, що зазначені у ст. 702, а з іншого - в ст. 779 ГК. Отже, в силу п. 4 ст. 421 ЦК до "медичних послуг" в їх чистому вигляді повинні застосовуватися норми гл. 39 ГК, а до зобов'язань, безпосередньо пов'язаним з протезними роботами, - норми гл. 37 ГК. Мається на увазі, що для тієї частини відносин, яка охоплює виключно виготовлення та встановлення протеза, необхідно використовувати принцип: "якщо отримано передбачений договором результат - є і оплата". І навпаки: "немає результату - немає і оплати" "*".
  ---
  "*" Підтвердженням підрядних елементів у відповідних відносинах може служити Положення про ліцензування діяльності з надання протезно-ортопедичної допомоги (Збори законодавства РФ. 2001. N 4. Ст. 292). Сутність відповідної діяльності вбачається у виготовленні та реалізації протезів, виробництві, виготовленні та реалізації ортезів різних конструкцій. До цієї діяльності, однак, віднесена і "діагностика стану дефектів і реабілітаційних можливостей у осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги, з метою визначення обсягу, виду та характеру зазначеної допомоги".
  Самостійність окремих видів цивільно-правових договорів традиційно визначалася шляхом зіставлення їх з іншими спорідненими договорами тієї ж галузі - цивільного права. Виняток становив договір підряду. Як "договір про працю" його зазвичай порівнювали з договором іншої галузі - трудового права. При цьому чи не кожен автор, який займався цією проблемою, виділяв насамперед два розмежувальних ознаки. Мова йшла про те, що на відміну від трудового договору поспіль має своїм предметом не праця як такий, а його результат "*". До цього приєднувалося те, що підряд охоплює час, необхідний для одержання зазначених у договорі результатів, у той час як трудовий договір не передбачає обмеження відносин сторін у часі, опосередковуючи трудову діяльність .
  ---
  "*" Так, наприклад, зазначається, що "при роботі за трудовим договором правової регламентації підлягає сам процес праці та умови його застосування". На відміну від цього в цивільному правовідношенні "процес праці та умови його застосування перебувають за межами зобов'язального правовідносини. Праця служить лише способом виконання зобов'язання" (Трудове право / Под ред. А.С. Пашкова. СПб., 1994. С. 121).
   Серед інших можна вказати на підручники з цивільного права: Т. 2. М.: Юріздат, 1938. С. 143; М.: Юріздат, 1944. С. 77; М.: Юріздат, 1965. С. 143; М.: Госюриздат, 1976. С. 154; Л., 1982. С. 122; Киiв, 1983. С. 190; М., 1985. С. 170 - 171; М.: Госюриздат, 1993. С. 203; Ландкоф С.Н. Основи цівiльного права. Киiв, 1948. С. 277; Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 912.
  Одним з прямих наслідків виділення гл. 39 ГК стало те, що обидва цих розмежувальних ознаки стосовно до відплатним надання послуг втратили значення, оскільки заново виділений договір має своїм предметом дію (праця) як таке, і, крім того, ст. 779 ГК включила у визначення договору можливість того, що на виконавця буде покладено обов'язок як "вчинити певні дії", так і "здійснити певну діяльність" "*". Проте залишається третій, безсумнівно властивий трудовим договором ознака, сенс якого вбачають у "підпорядкованості", "залежності", "несамостійності" виконавця (працівника).
  ---
  "*" Не випадково Н.Г. Александров, докладно обгрунтовував галузеву самостійність трудового договору, висував в якості одного з аргументів те, що Цивільний кодекс РРФСР "не знає договору найму послуг" (Александров Н.Г. Трудові правовідносини. М.: Юріздат, 1948).
   Так, Ю.П. Орловський (Орловський Ю.П. Трудове право Росії. М., 1995. С. 19; Він же. Сфера дії трудового законодавства і практика його застосування / / Право і економіка. 1998. N 10) вказував на таку особливість трудового договору, як підпорядкування відповідної сторони внутрішньому трудовому розпорядку, а одно розпорядженням адміністрації. І.Л. Брауде виділяв в трудовому договорі ознака "керівництво" (підпорядкування) як елемент дисципліни праці (Брауде І.Л. Окремі види зобов'язань. С. 217).
  Слід зазначити, що питання про розмежування договорів, регульованих цивільним і трудовим правом, виникав неодноразово. В одних випадках це було пов'язано з предметом договору, за яким замовляються різні предмети кустареві-одиночці (Там же. С. 215 і сл.); В інших - з виконанням громадянами окремих епізодичних робіт за завданням підприємств (див.: Антимонов Б.С ., Граве І.В. Договір трудового доручення / / Уч. зап. ВИЮН. Вип. 2. М., 1966; Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 413 і сл.), по-третє, з контрактом, укладеним з керівником організації. Прихильниками цивільно-правової природи відповідного договору були, зокрема, Е.А. Акопова і А.В. Акопов (Держава і право. 1997. N 6. С. 57), а трудовий - Т.Ю. Коршунова (Російське право. 1998. N 6. С. 36 і сл.), Нуртдінова А.Ф. і Чіканова Л.А. (Новий Цивільний кодекс і галузі законодавства. М., 1995. С. 15).
  У новому Трудовому кодексі зазначений ознака трудового договору знайшов місце в легальному його визначенні, що містить вказівку на необхідність "дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку" (ст. 56). Ця ознака рівним чином визнається властивим і трудових правовідносин в цілому (див. ст. 15 того ж Кодексу).
  У цих умовах в різний час виникало питання: чи достатньо цієї ознаки для винесення трудових договорів за рамки цивільного права чи ні? Відомо, що саме з цього останнім шляхом пішли свого часу Французький цивільний кодекс, Німецьке цивільне укладення, Звід законів, а також проект цивільного положення Росії. Подібна тенденція проявилася в ряді прийнятих в останні роки цивільних кодексів.
  Прикладом може служити Цивільний кодекс Нідерландів. Хоча відповідна частина цього Кодексу повністю ще не вступила в силу, прийнято рішення перенести знаходився раніше в Торговому кодексі відповідний договір до Цивільного кодексу, включивши в ще не прийняту частина книги 7, присвячену окремим видам цивільних договорів, крім трудового, також особливо і колективний трудовий договір "*".
  ---
  "*" Arthur S. Hartkamp. Civil Code Revision in the Netherland 1947 - 1992, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het Vermogensrecht, Kluwer and Taxation Publishers, 1992. Р. XVIII.
  Як нам здається, є деякі підстави вважати, що побоювання, що виражаються в неминучій втраті однієї зі сторін - працівником пільг та переваг, які йому надає тепер трудове право, є перебільшеними. Практика інших країн, в яких питання вирішене саме таким чином, наведеного побоювання не підтверджує. Це пов'язано, принаймні, з тим, що правила, що створюють особливий режим для трудового договору і найбільш повно виражаються в Трудовому кодексі, зберігають свою дію. Гарантією для цього служить збереження дії і самого Трудового кодексу. Інтерес в цьому сенсі являє Цивільний кодекс Квебеку (1991 р.). У його розділі, присвяченому трудовим договором, міститься в самому визначенні вказівка на те, що нанявшийся зобов'язується здійснювати роботу за винагороду відповідно до інструкцій і під керівництвом або контролем іншого боку - наймача. Там же передбачено, що дія договору може бути не обмеженим у часі, а також те, що наймач зобов'язується вживати заходів згідно з природою самої роботи для захисту здоров'я, безпеки та гідності найняла. Поряд з вказівкою на необхідність для найняла виконувати роботу сумлінно і чесно, не розголошувати конфіденційну інформацію, яка може стати для нього доступним при виконанні роботи, Кодекс передбачив гарантії для нанявшихся на випадок відчуження підприємства або іншої зміни його організаційно-правової структури шляхом злиття або іншим чином .
  Певні тенденції до зближення правових режимів трудових і цивільних договорів в нашій країні знаходили різні прояви, особливо останнім часом. Прикладом може слугувати Закон від 17 березня 1997 р. "*", присвячений зміні окремих статей раніше чинного Кодексу законів про працю.
  ---
  "*" Збори законодавства РФ. 1997. N 12. Ст. 1382.
  Новий Трудовий кодекс РФ (2001 р.) продовжив певною мірою зазначену тенденцію. Найповніше це знайшло своє вираження в з'явилася спеціальної гл. 38 "Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником", в яку, серед іншого, включена ст. 236 "Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати" (пор. ст. 395 ЦК), а також ст. 237 "Відшкодування заподіяної шкоди працівнику" (пор. ст. 151 ЦК) "*".
  ---
  "*" Правда, в редакції відповідних норм обох Кодексів можна відзначити певні розбіжності. Так, ст. 395 ГК, на відміну від ст. 236 Трудового кодексу, встановлює можливість заяви вимоги про відшкодування збитків у сумі, що перевищує відсотки, нараховані виходячи із ставки рефінансування, а ст. 151 ГК, на відміну від ст. 237 Трудового кодексу, передбачає визначення розміру підлягає відшкодуванню моральної шкоди в залежності не від досягнутого сторонами трудового договору угоди, а від ступеня вини порушника та інших заслуговують уваги обставин, включаючи "ступінь фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій завдано шкоду" .
  Звертає на себе все ж уваги те, що Трудовий кодекс, на відміну від виданих після ГК Сімейного та Земельного кодексів, не містить норм, які передбачають субсидіарне застосування Цивільного кодексу. Ця позиція Трудового кодексу викликає певний сумнів. Для її оцінки заслуговує уваги вислів П.В. Крашенинникова напередодні прийняття відповідних кодексів: "Звичайно ж необхідно прийняття Житлового та Трудового кодексів. Відразу хочу обмовитися, що приватне право і Житловий чи Трудової кодекси не завжди збігаються, тому що ці Кодекси містять досить багато публічних норм. Але в основі даних відносин лежить договір , а це предмет приватноправового регулювання "" * ".
  ---
  "*" Крашенинников П.В. Школа школі ворожнечу / / Економіка і життя. 2000. N 49. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Договір надання послуг і суміжні договори "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної
 2. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
    договір про виховання дитини (дітей). Такі особи щодо прийнятого на виховання дитини (дітей) мають права й обов'язками опікунів (піклувальників). Опіка та піклування встановлюються за наявності необхідних на те передумов (рішення суду про визнання громадянина недієздатним або обмеження його дієздатності, а щодо неповнолітніх - обставин, зазначених у п. 3 ст.
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    договором або установчими документами юридичної особи (ст. 174 ЦК). Стосовно операцій юридичної особи, що виходять за межі його правоздатності (позастатутні угоди), необхідно чітко визначити сферу застосування належних до них правил. Як у гол. 7 підручника, правоздатність юридичних осіб підрозділяється на загальну і спеціальну. При цьому загальноїправоздатністю
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 5. § 1. Загальні положення про підряд
    договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37 ЦК) та Особливої, куди увійшли
 6. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
    договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на
 7. § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
    договірній основі незалежним інтернет-провайдерам. Домен ru є відкритим. Це означає, що зареєструвати в ньому своє доменне ім'я може будь-яка фізична або юридична особа незалежно від громадянства і місця знаходження. Формально до власника доменного імені пред'являються певні вимоги технічного характеру, проте вони легко обходяться шляхом укладення ним договору з особою,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 10. 1. Поняття агентського договору
    договір є новим для російського права. Він широко поширений в англо-американському праві, де цей договір замінює традиційні для континентальної правової системи договори доручення і комісії. Не слід вважати, що цей договір повністю запозичений (рецепірованного) ГК з англо-американського правопорядку, хоча вплив останнього на цей інститут неможливо повністю заперечувати.
© 2014-2022  yport.inf.ua