Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту


У КК злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту присвячена самостійна глава. Їх ві-довим об'єктом є суспільні відносини, які забезпечують-вающие безпека функціонування різних видів транс-порту.
У кримінальному праві існує загальна вимога, згідно з яким злочини, об'єднані в одну главу, повинні зі-ставлять в сукупності єдину систему, що в гол. 27 КК соблю-дено не повною мірою. Так, у спеціальній літературі зазначає-лось, що до транспортних злочинів не слід було відносити діяння, передбачені ст. 270 і 271 КК (ненадання капита-ном судна допомоги потерпілим і порушення правил між-народного польотів). Перше з них являє собою окремий випадок залишення в небезпеці, а другий швидше зазіхає на поря-док керування1.
Ряд авторів сумніваються з приводу обгрунтованості віднесення-ня до даної групи злочинів порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК), відзначаючи, що пору-шення правил будівництва трубопроводів не вписується в об-щую характеристику транспортних преступлений2.
Безпосереднім об'єктом різних злочинів, що входять у гл. 27 КК, слід визнати суспільні відносини, що забезпечують безпеку функціонування конкретного виду транспорту.
1 Див, наприклад: Чуча А.І. Злочини проти безпеки дви-
жения та експлуатації транспорту. Ульяновськ, 1997. С. 17.
2 Див, наприклад: Коробеев А.І. Кримінальна відповідальність за порушення-ня правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів / / Кримінальне право: стратегія розвитку в ХХI столітті. М., 2004. С. 401.

Предмет аналізованих злочинів різноманітний, але в обо-
бщенном вигляді їм є транспорт.
Диспозиції всіх норм про транспортні злочини, со-пряженого з порушенням певних правил, носять бланкет-ний характер. Щоб поставити в провину порушення конкретних пра-вил, необхідно встановити, які саме правила безпеки руху або експлуатації транспорту були порушені, тому крім КК слід звернутися до нормативного акту іншої га-лузі права, що передбачає ці правила. До них відносяться Повітряний кодекс РФ, Водний кодекс РФ, Федеральний закон від 10 січня 2003 р. № 17-ФЗ «Про залізничний транспорт в Російській Федерації» 1, Федеральний закон від 10 грудня 1995 р. № 196-ФЗ «Про безпеку дорожнього руху »2, Правила дорожнього руху Російської Федерації 1993 р.3 і ряд інших нормативних актів.
Склади двох злочинів слід віднести до формальних. Це - ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 270 КК) та порушення правил міжнародних польотів (ст. 271 КК). Склади інших злочинів проти-пеки руху та експлуатації транспорту по конструкції є при-ляють матеріальними, тому крім вчинення дії або бездіяльності необхідна наявність передбаченого в законі наслідки і причинного зв'язку між діянням і наслідком.
Встановлення причинного зв'язку в необережних преступлени-ях, особливо якщо вони пов'язані з використанням техніки, на практиці викликає серйозні труднощі. Ще в 70-х рр.. ХХ в. на цю проблему звернув увагу П.С. Дагель, який при аналі-зе ознак складу таких злочинів виділяв кілька ця-пов в розвитку причинного зв'язку:
1) можливість заподіяння шкоди, коли правила вже нару-
шени;
2) виникнення аварійної ситуації, коли техніка ще на-ходиться під контролем особи, яка порушила правила, і воно може уникнути заподіяння шкоди;
1 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169.
2 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
3 Затверджені постановою Ради Міністрів - Уряди РФ
від 23 жовтня 1993 р. № 1090 / / Саппа РФ. 1993. № 47. Ст. 4531.

3) вихід техніки під контролю суб'єкта і повна втрата ним можливості запобігання наслідків;
4) реальне настання последствій1.
Вивчаючи особливості причинного зв'язку в розглянутих злочином, фахівці в галузі кримінального права відзначали множинність заподіюють факторів, здатних вплинути на розвиток причинного зв'язку (порушення правил обережності виступає лише як один з них) 2. Так, серйозних-езное вплив на розвиток ситуації можуть надати поведінка самого потерпілого, наприклад перехід вулиці в невстановлений-ном місці при інтенсивному русі транспорту, дефекти до-рожного покриття і т.п. Не виключені й випадки вимушеного заподіяння шкоди, коли особа в силу зовнішніх факторів вияви-лося в ситуації крайньої необхідності. За загальним правилом шкода, заподіяна при крайній необхідності, не є злочином.
В якості наслідки в основних складах злочинів передбачено заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини. Тільки в ч. 1 ст. 267 КК вказується і на заподіяння великого збитку.
Кваліфікуючим ознакою (за винятком ст. 270 і 271
КК) є наслідок у вигляді заподіяння людині смерті з необережності, а особливо кваліфікуючою - смерть двох або більше осіб.
Суб'єктивна сторона розглянутих злочинів, за винятком передбачених ст. 270 і 271 КК, характеризується необережністю. Ненадання капітаном судна допомоги терплячи-щим лихо і порушення правил міжнародних польотів со-вершать з прямим умислом.
У тих складах, в яких суб'єкт наділений спеціальними ознаками, пов'язаними з виконуваної ним роботою, його віз-раст - не менше 18 років. Суб'єктом злочину, передбачений-ного ст. 267 КК, є особа, яка досягла віку 14 років. У ос-тальних складах суб'єкт - особа, яка досягла 16 років.
1 Див: Дагель П.С. Причинний зв'язок у злочинах, скоєних з необережності / / Питання боротьби зі злочинністю. М., 1981. Вип. 34. С. 30.
2 Див: Нерсесян В.А. Відповідальність за необережні злочини.
СПб., 2002. С. 161, 162.

Питання про класифікацію злочинів, включених в гол. 27
КК, в літературі вирішується неоднозначно. Іноді їх підрозділі-ня на види відсутній, але найчастіше пропонуються дві гру-пи. Так, І.М. Тяжкова виділяє злочини, безпосередньо пов'язані з порушенням правил безпеки руху та експлуатації в процесі руху транспорту (ст. 263, 264, 271), і інші злочини у сфері функціонування транспорту1. Згідно угрупованню складів, запропонованої А.І. Чучаева, до посягающим на безпеку руху та експлуатації транс-порту віднесені злочини, передбачені ст. 263-269 КК, а до інших злочинів у сфері функціонування транспор-та - діяння, передбачені ст. 270 і 271 УК2. Таким чином, з даної (найбільш логічною) класифікації злочину, які не зовсім чітко вписуються в гол. 27 КК за ознакою видового об'єкта, виділені в самостійну групу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Збільшуються з кожним роком інтенсивність і обсяг перевезень, а також число транспортних засобів висувають як одним із першочергових завдань забезпечення безпеки руху та експлуатації транспорту. Цей висновок підтверджується також неблагополучної динамікою і збільшенням питомої ваги таких злочинів у загальній структурі злочинності. Так, в 1998 р. на території Російської
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  Вивчення основних положень кримінального права необхідно почати з визначення його предмета, завдань, місця у вітчизняній правовій системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з раніше розглянутими галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи усвідомити поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути
 5. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  Проблема володіння, сама по собі непроста, в нашій цивілістиці придбала ще й додаткову специфіку, викликану загальним спрощенням юридичної картини світу з одночасним розривом історичних зв'язків, особливо важливих саме в теорії володіння, яка в силу одного тільки відродження нормального товарного обміну, як це в тій чи іншій мірі можна очікувати від інших юридичних феноменів, ніяк не 2. Система і значення Особливої частини кримінального законодавства
 6. Під системою Особливої частини Кримінального кодексу прийнято розуміти її структуру, тобто послідовність розташування розділів і глав (підсистем) і норм всередині глав. Структурування системи Особливої частини має не тільки прикладної, юридико-технічний пошуковий сенс, подібний алфавітно-предметному покажчику статей Кримінального кодексу, а й показує ієрархію охоронюваних їм соціальних цінностей
  3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
 7. Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
  1. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
 8. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку являють собою передбачені Кримінальним кодексом умисні або необережні суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), які заподіюють істотну шкоду безпечним умов життя суспільства, здоров'ю населення і суспільної створюють реальну загрозу заподіяння такої шкоди. Розділ про злочини проти
  4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
 9. Теppоpізм (ст. 205 КК). Як наголошується в Концепції національної безпеки Російської Федерації, затвердженої Указом Президента РФ від 17 грудня 1997 р. N 1300 (в ред. Указу від 10 січня 2000 р. N 24): "У багатьох країнах, у тому числі в Російській Федерації, різко загострилася проблема тероризму, що має транснаціональний характер і загрожує стабільності у світі, що обумовлює
  1. Поняття, загальна характеристика і види екологічних злочинів
 10. Екологічна * (494) проблема в нашій країні і в більшості країн світу - одна з найважливіших економічних і соціальних проблем. На думку вчених, безвідповідальне і споживацьке ставлення до природи поставило світ на грань екологічної катастрофи. Природа знаходиться в настільки критичному стані, що її неблагополуччя відбивається на умовах життя і здоров'я людей, зростає число генетичних
  Экологическая*(494) проблема в нашей стране и в большинстве стран мира - одна из важнейших экономических и социальных проблем. По мнению ученых, безответственное и потребительское отношение к природе поставило мир на грань экологической катастрофы. Природа находится в столь критическом состоянии, что ее неблагополучие отражается на условиях жизни и здоровье людей, растет число генетических
© 2014-2022  yport.inf.ua