Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287 КК)


Предметом аналізованого злочину є інформа-ція, тобто відомості про певні факти, події та явища-пах. Закон уточнює, що інформація як предмет розглядає-ваемого злочину може бути виражена у вигляді документів
1 ВПС РФ. 1991. № 16. Ст. 503.
2 Пленум Верховного Суду СРСР у постанові від 30 березня 1990
№ 4; роз'яснював, що зброя може бути використана «для фізичного впливу на потерпілого шляхом заподіяння йому смерті або нанесення тілесних ушкоджень »(п. 12). Це явна редакційна неточність, по-скільки, як вказувалося вище і як зазначав сам Пленум, умисне заподіяння смерті і тяжкої шкоди здоров'ю не охоплюється складом перевищення посадових повноважень.
3 БВС РФ. 2002. № 5. С. 20; № 7. С. 7.

Або матеріалів. Документ (документована інформація) - зафіксована на матеріальному носії інформація з рек-візитами, що дозволяють визначити таку інформацію або у встановлених законодавством Російської Федерації слу-чаях її матеріальний носій (ст. 2 Федерального закону від
27 мюля 2006 р. № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» 1).
Оскільки поняття «матеріали» багатозначне, предметом розглядається злочину слід вважати інформацію незалежно від форми її носія, в тому числі і усні звіти.
Об'єктивна сторона злочину характеризується діянням у формі як дії, так і бездіяльності. Закон передбачає чотири види злочинних діянь, кожне з яких утворює розглядається злочин:
1) неправомірну відмову в наданні інформації - чет-ко і недвозначно виражене небажання надати відповідні документи чи матеріали без поважних на те причин ;
2) ухилення від надання інформації - завуалюють-ванна форма відмови, при якій небажання надати відповідні документи або матеріали не виражається відкрито, проте інформація не надається під різними пропози-гами (наприклад, її неповнота), або вимога її надати взагалі залишається без уваги;
3) надання завідомо неповної інформації - форма пасивного обману, при якій інформація надається завідомо для винного в неповному обсязі, в результаті чого неможлива її правильна оцінка ;
4) надання завідомо неправдивої інформації - форма активного обману, при якій органам представницької влади повідомляються або передаються відомості, що не відповідають дей-ствительности.
В останніх двох випадках необхідно достовірне знання ві-новного про те, що інформація не повна або не вірна. При відсутність про-наслідком цієї умови кримінальна відповідальність виключається.
1 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.

У законі вказані органи, відмова яким у наданні інформації утворює розглядається злочин: Рада Фе-ської Федерації, Державна Дума і Рахункова палата. Відмова предос-тавить відповідну інформацію утворює розглядається злочин не тільки в тих випадках, коли вона запитується цими органами, але й тоді, коли інформація не надає-ся депутатам, групам депутатів за їх запитами або обращені-ям, комітетам палат, окремим аудиторам і інспекторам Рахунок-ної палати1.
Склад злочину - формальний; воно закінчено в момент вчинення одного із зазначених вище діянь.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єктом злочину є посадова особа, обя-занное надати інформацію палатам Федерального Собра-ня чи Рахунковій палаті.
Кваліфікований склад злочину містить вказівку на особливу посадове становище винного, яким є особа, що займає державну посаду Російської Фе-ської Федерації чи державну посаду суб'єкта РФ (ч. 2 ст. 287 КК). Зміст цієї ознаки розглянуто више2.
Ознаки особливо кваліфікованого складу описані в ч. 3
ст. 287 КК, де йдеться про три випадки.
У пункті «а» передбачена підвищена кримінальна відпові-венность за будь-який вид відмови в наданні інформації, якщо він пов'язане з приховуванням правопорушень, скоєних посадовими особами органів державної влади. Таким чином, в даному випадку не надається або неналежним чином надається інформація або про факти та обставинах вчинення посадовими особами органів державного-кої влади злочинів, адміністративних правопорушень
1 Див ст. 13, 14, 41 Федерального закону від 8 травня 1994 р. № 3-ФЗ «Про статус члена Ради Федерації і статус депутата Державної Думи Фе-дерального Зборів Російської Федерації»; ст. 13 Федерального закону від
11 січня 1995 № 4-ФЗ «Про Рахункову палату Російської Федерації».
2 Слід мати на увазі, що, на відміну від злочинів, передбачений-них ст. 285, 286 і 290 КК, кваліфікований склад злочину, передбаченої ст. 287 КК, не містить вказівки на главу органу місцевого само-врядування.

Та дисциплінарних проступків (хоча б одного) або про осіб, які їх вчинили. Разом з тим цього кваліфікуючої ознаки не буде, якщо предметом відомостей виступає протиправна діяль-ність посадових осіб органів місцевого самоврядування.
У пункті «б» передбачена відповідальність за будь-який вид відмови, досконалий в наступних формах співучасті: група осіб за попередньою змовою і організована група. Відмова вважається вчиненим групою осіб за попередньою згор-вору, якщо кілька посадових осіб, кожен з яких обов'яз-зан надати певні відомості, відмовляються зробити це, маючи попередню домовленість. Організована група відрізняється від групи осіб за попередньою змовою наявністю такої ознаки, як стійкість (тривалість су-ществованія, наявність організатора, єдність форм і методів злочинної діяльності тощо), і характером дій співучастю-ників, при якому не потрібно соісполнітельства. Тому в організовану групу можуть входити не тільки посадові особи, а саме надання (ненадання) інформації може бути вчинено одним із співучасників.
У пункті «в» передбачено такий особливо кваліфікуюча ознака, як настання тяжких наслідків у результаті від-каза. Це оціночне поняття, встановлення ознак якого в кожному конкретному випадку є завданням правопримени-ля. До тяжких наслідків можна віднести порушення консти-туціонних прав і свобод громадян, загострення політичного протистояння між гілками влади, прийняття палатами Фе-дерального Зборів необгрунтованих постанов, зрив законодавчого плану та ін Психічне ставлення до тяжких наслідків може бути виражене у формі необережності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287 КК) "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 3. Стаття 287. Відмова у наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації Коментар до статті 287
  Об'єктом злочину виступають відносини у сфері інформаційного забезпечення Федеральних Зборів РФ і Рахункової палати РФ, виступаючого умовою їх нормальної діяльності. Предметом злочину є інформація у вигляді різних документів і матеріалів, яка або запитується даними органами у зв'язку з виниклою необхідністю, або надається їм періодично в силу встановленого
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 5. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
  Різноманітна діяльність будь-якої держави, в тому числі і Російської Федерації, реалізується насамперед через систему його державних органів. Орган держави являє собою організаційно і структурно відокремлену частину державного механізму, наділену у встановленому Конституцією Росії порядку державно-владними повноваженнями, правовими та матеріально-фінансовими
 6. Коментар до статті 17.1
  1. Статус посадової особи встановлено ст. 2.4, однак суб'єктами адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 коментованої статті, можуть бути тільки посадові особи державних та інших органів, зазначених у п. 2 даного коментаря (див. коментар до ст. 2.4, про статус посадових осіб органів виконавчої влади суб'єктів Федерації см . також п. 3 коментарю до ст. 14.9).
 7. § 38. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Невиконання чи неналежне виконання установленно го Бюджетним кодексом порядку складання та розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання і конт роля за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації визнається порушенням бюджетного законодавства, яке тягне застосування до порушника заходів примусу. У со-відповідності зі ст. 282
 8. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
 9. 1. Поняття і система норм злочинів проти державної влади
  Однією з новел чинного Кримінального кодексу РФ, як уже зазначалося, є об'єднання ряду глав за ознакою родового об'єкта в розділи. Розділ Х "Злочини проти державної влади" містить 4 глави. Це: гол. 29 "Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави", гл. 30 "Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби
 10. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  Однією з гарантій успішного функціонування держави і громадянського суспільства є належне створення умов ефективної діяльності державного апарату влади і органів управління, а також органів місцевого самоврядування. Це особливо важливо в період докорінної перебудови всіх найважливіших сфер життя суспільства, побудови демократичної правової держави, розвитку стабільної і
© 2014-2022  yport.inf.ua