Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна. Право європейського союзу. Питання історії і теорії, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і основні особливості джерел права європейського союзу


1. Вельми банальним виглядало б твердження про те, що джерела права Європейського союзу (ЄС), так само як і будь іншої правової системи, потрапляючи під загальне поняття джерела або форми права, мають як загальними для них всіх родовими ознаками і рисами, так і мають свої особливості, якби, по-перше, не брати до уваги той факт, що ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі не склалося стійкого уявлення про загальні ознаки і рисах, що формують общеродового поняття джерела права, а по-друге - не враховувати ту обставину , що саме в особливостях кожного джерела права "закладена" його конкретна суть і зміст * (437).
Виходячи з цього при розгляді джерел права Європейського союзу, так само як і будь-який інший правової системи, щоб уникнути плутанини теоретично і методологічно важливим видається спочатку визначитися з вихідними, загальнотеоретичними положеннями, що стосуються джерел права, а потім, спираючись на них і використовуючи їх, звернутися до розгляду особливостей джерел шуканої правової системи.
2. Широко відомо, що серед вітчизняних правознавців і государствоведов на питання типу: "Що таке форма права і що собою представляє джерело права?", "Чи є вони ідентичними явищами і поняттями або ж вони різняться між собою?" - Також як і на інші аналогічні їм питання, традиційно не було і немає однозначної відповіді. Так, в одних випадках форма права розглядалася як явище, ідентичне нормі права. Передбачалося, що "юридична норма" виступає у вигляді внутрішньої форми права, "що повідомляє йому общеобязательность", а "нормативні акти держави" - у вигляді зовнішньої форми права * (438).
В інших випадках як "двох основних форм права", до яких "зараховувалися" і за допомогою яких впорядковувалися норми права, розглядалися основні напрямки (теорії) і підходи до права, такі як позитивне і природне право * (439).
У третьому же випадках під формою права розуміється внутрішня організація права (внутрішня форма) і "прийнята в даному суспільстві форма вираження нормативної державної волі правлячого класу" * (440).
Суперечливі думки, як відомо, домінують не тільки щодо "форми права", але й стосовно "джерела права", а також їх співвідношення між собою.
Відзначаючи багатозначність і разом з тим невдалість терміну "джерело права", введеного в науковий обіг ще Титом Лівіем * (441), вітчизняні дослідники під "ім'ям" джерела розуміють сили, які творять право; матеріали, " покладені в основу того чи іншого законодавства "; історичні пам'ятники," які колись мали значення діючого права ", і засоби пізнання чинного права * (442).
Зарубіжні автори, часто не вдаючись у визначення поняття джерела права, розглядають його в двох проявах - формальному і матеріальному.
Для західних правознавців, констатує професор Оксфордського університету І. Броунли, є "загальноприйнятим проводити розходження між формальним і матеріальним джерелом права" * (443). Причому на відміну від вітчизняних авторів, які під формальними, а точніше - формально-юридичними джерелами розуміють способи (прийоми, засоби) внутрішньої організації та зовнішнього вираження права, а під матеріальними - економічні, соціальні та інші життєві умови, що визначають необхідність прийняття або зміни, скасування, доповнення тих чи інших правових актів * (444), зарубіжні дослідники вкладають у поняття формального та матеріального джерела права зовсім інший зміст. А саме - формальний джерело представляється у вигляді "юридичних процедур (процесуальних норм) і методів, що використовуються в процесі вироблення і прийняття правил загального характеру, які є юридично обов'язковими для всіх, кому вони адресовані" * (445). Матеріальний джерело при цьому розглядається у вигляді якогось "свідоцтва (докази) існування прийнятих у встановленому порядку загальних норм, що мають обов'язковий характер" * (446).
Відсутність у вітчизняних і зарубіжних правознавців єдиної думки з питань, що стосуються понять форми права та джерел права, доповнюється різноманітністю в судженнях, які зачіпають проблеми їх співвідношення.
Констатуючи той широко відомий факт стосовно праву Європейського союзу, що "джерела системи європейського права відрізняються своєрідністю" і що "поділ європейського права на утворюючі його частини значною мірою зумовлено природою його джерел" * (447), автори, докладно займаються дослідженням даної матерії, в одних випадках, як правило, повністю ототожнюють джерело права з формою права, а в інших - проводять між ними розмежувальну лінію * (448).
Не вдаючись у причини різнобою в думках щодо понять джерела і форми права, які мають як об'єктивний, породжений складністю, а нерідко - суперечливістю досліджуваного предмета, так і суб'єктивний характер, звернемо увагу в плані розглянутого предмета - джерел права Євросоюзу та їх особливостей - лише на наступне.
По-перше, на те, що форма права, незважаючи на різне про неї уявлення і її далеко не завжди збігаються один з одним тлумачення, в даному дослідженні буде трактуватися як спосіб формування і вираження зовні загальнообов'язкових (для тих, кому вони адресовані) правил поведінки, що видаються уповноваженими на те державними та наддержавні органами, а також формуються в надрах самого європейського суспільства (звичай, традиція, принцип, "розум") і визнаних судами.
По-друге, на те, що джерело права, будучи тісно пов'язаним з формою права і з процесом виникнення і розвитку самого права, в теоретичному і практичному плані буде розглядатися під кутом зору формально-юридичних та фактичних , а точніше матеріальних (економічних, соціальних, політичних та інших) умов, або факторів, формування і розвитку права, які зумовлюють його сутність, зміст і форми вираження.
І, по-третє, при розгляді форми права і джерела права під кутом зору їх співвідношення випливає, як видається, звернути увагу на те (щоб уникнути мають іноді місце у вітчизняній і зарубіжній літературі крайнощів), коли форма права і джерело права або повністю і у всіх своїх проявах ототожнюються, або так само беззастережно один одному протиставляються.
Не вдаючись у подробиці розглянутого питання, слід між тим зауважити, що істина, як завжди в подібних випадках, знаходиться десь посередині.
Грунтовне вивчення характеру взаємовідносин форми і джерела права вказує на те, що в одних випадках вони можуть збігатися один з одним і розглядатися як тотожні, а в інших - значно відрізнятися один від одного і відповідно не можуть вважатися тотожними.
Збіг їх і тотожність мають місце на формально-юридичному рівні, коли, наприклад, закон, указ або будь інший нормативний правовий акт виступає одночасно і як форма організації містяться в ньому норм, і як джерело, свого роду "постачальник" для тієї чи іншої правової системи нових норм.
Розбіжність і відповідно нетотожність джерела і форми права проявляються на матеріальному (фактичному) рівні, де джерело виступає у вигляді економічних, фінансових, соціально-політичних та інших "вихідних" умов (факторів), що впливають на процес формування та розвитку правової системи та її формально-юридичних форм.
На даному рівні ніякого тотожності і збіги джерела права з формою права немає і за визначенням не може бути, оскільки матеріал, умовно кажучи, первинне джерело "обслуговує" одну - матеріальну - сферу життя суспільства, а форма права поряд з формально-юридичними, вторинними похідними разом з формою права від первинного, джерелами "обслуговує" безпосередньо зовсім іншу сферу - формально-юридичну * (449).
3. Зазначені та інші їм подібні загальнотеоретичні положення, що стосуються поняття джерел права і їх співвідношення з формами права, певною мірою, як видається, застосовні, з попередженням на них регіональної та іншої специфіки не тільки до традиційних правовим сім'ям та системам, а й до перехідних, що формується правовим системам, до числа яких і відноситься правова система Європейського союзу * (450).
Розглядаючи її і властиві їй джерела права з загальнотеоретичних позицій, з точки зору вироблених правовою доктриною і підтверджених юридичною практикою теоретично і методологічно важливих універсальних положень, слід зауважити, що не менш, а можливо, і більш важливим для розуміння природи і характеру джерел права Євросоюзу є розгляд та їх особливостей * (451).
Серед них слід виділити, по-перше, таку особливість, яка асоціюється зі своєрідною юридичною природою і характером джерел правової системи Європейського союзу. Суть цієї своєрідності полягає в тому, що на відміну від джерел національного права, вихідним початком і основою яких є, принаймні теоретично, воля й інтереси того чи іншого народу, що проживає в межах юрисдикції національної держави, в основі джерел, як і самого права Євросоюзу, лежить сукупний інтерес європейських народів і узгодженість їх волі.
Це стосується безпосередньо таких джерел правової системи Європейського союзу, як установчі договірні акти, на основі яких спочатку виникли всі три Європейських співтовариства (Європейське об'єднання вугілля і сталі, Європейське економічне співтовариство і Європейське співтовариство з атомної енергії) , а потім на їх основі утворився і Євросоюз. За своєю юридичною природою і характером ці договірні акти завжди були і залишаються не чим іншим, як міжнародними правовими актами, в яких, як і в будь іншому міжнародному правовому акті, виражаються і відображаються воля і інтереси не однієї держави, а всіх що у даних договірних відносинах держав * (452).
Якщо в установчих договірних актах узгоджена воля й інтереси держав - членів Євросоюзу виражаються безпосередньо, то у правових актах - також джерелах права Євросоюзу, що виходять від формованих ними наддержавних інститутів в особі Європейського Парламенту, Ради Європейського союзу, Європейської комісії та інших органів, узгоджена воля та інтереси цих держав проявляються опосередковано.
За своєю природою і характером ці акти не є ні національними, ні міжнародними правовими. Будучи в просторово-територіальному відношенні регіональними актами, вони за своєю суттю, змістом і призначенням займають як би проміжне місце між національними та міжнародними правовими актами. Основна причина їх юридичної невизначеності і в деякому роді подвійності полягає не в них самих і навіть не в формованої і постійно поповнюється ними за рахунок містяться в них норм правовій системі Євросоюзу, а в самому Європейському союзі, а точніше, в його двоїстої юридичною природою.
Своє конкретне вираження ця двоїста юридична природа Євросоюзу, а разом з тим його правової системи та джерел права знаходить, як резонно зауважують автори, з одного боку, в тому, що Євросоюз через відповідні органи здійснює реальне управління суспільством, з широкого кола питань приймає загальнообов'язкові акти, виносить судові рішення, випускає власну валюту, а також здійснює інші дії, властиві "державно-подібної інстанції, механізму політичної влади" * (453). А з іншого боку - в тому, що весь обсяг владних повноважень Євросоюзу, як і сам факт його виникнення і функціонування, є "не результатом волевиявлення одного" європейського народу ", а продуктом узгодження воль і інтересів багатьох країн, які спільно делегували цієї європейської інстанції частину своїх суверенних прерогатив "* (454).
Констатуючи двоїстий характер Євросоюзу, його правової системи, "яка має автономією по відношенню до правових систем держав - членів Євросоюзу" * (455), і двоїстий, а точніше, роздвоєний характер джерел права Європейського союзу, разом з тим необхідно відзначити, що на генетичному рівні установчі договори, будучи міжнародними за своєю природою і характером актами, за логікою речей значною мірою тяжіють до міжнародного правопорядку, в той час як правові акти Євросоюзу, будучи по суті регіональними актами, набагато ближче складаються і глибше пов'язані з національними правопорядками. Це забезпечує стійкий зв'язок Євросоюзу та його правової системи як з національними правовими системами держав - членів цього загальноєвропейського інституту, так і з міжнародним правопорядком та інститутами.
По-друге, важливою особливістю джерел права Євросоюзу є виникнення їх і розвиток разом з його правовою системою на основі принципів традицій двох домінуючих у сучасному світі правових сімей - романо-германського (континентального) і англосаксонського (загального) права. Особливість ця обумовлена тим, що у складі Євросоюзу перебувають представники кожної з цих сімей в особі Франції - прародительки романо-германського права - та інших європейських континентальних держав, з одного боку, і Великобританії - загальновизнаною батьківщини загального права, з іншого * (456).
Практичним результатом такого синтезу правових сімей і відповідно породили їх правових культур є існування і одночасне функціонування в рамках правової системи Євросоюзу таких різнопланових джерел права, як закон в широкому сенсі, тобто фактично нормативний правовий акт - основне джерело романо-германського права, і прецедент - домінуючий джерело англосаксонського права * (457). Закон виходить від законодавчих і виконавчо-розпорядчих органів Європейського союзу, а прецедент створюється його відповідними судовими органами в особі Європейського суду справедливості (The European Court of Justice).
  Таке еволюційно склалося розподіл сфер "додатка" даних правових сімей і властивих їм джерел зовсім не означає, як іноді стверджується у вітчизняній літературі, що романо-германська правова сім'я є "систематизирующим фактором" у європейському праві і що "інтенсифікація розвитку джерел права ЄС (по вертикалі) більшою мірою адекватна романо-германської правової системи ", в той час як" екстенсивне їх розвиток (по горизонталі) орієнтовано на англосаксонську систему права, але з жорстким дотриманням рамок, позначених міжнародним правом "* (458).
  Подібне твердження вимагає більш грунтовної і предметної аргументації, бо з аналізу права Євросоюзу та його джерел зовсім не випливає, що тільки романо-германське право є системоутворюючим фактором і що тільки йому більшою мірою адекватна "інтенсифікація розвитку джерел права ЄС (по вертикалі)", а не англосаксонському праву. Швидше навпаки - інтенсифікація джерел права ЄС по вертикалі властива більшою мірою англосаксонському праву, ніж романо-германському, оскільки саме суду - одному з найважливіших традиційних атрибутів (інститутів) англосаксонського права - віддані, згідно філософії, що лежить в основі установчих договорів, виняткові повноваження " бути вищим арбітром "правової системи Європейського союзу, а отже, шляхом створення прецеденту - вирішувати питання, що стосуються ієрархії тих чи інших актів, що виходять від відповідних органів Євросоюзу, за їх юридичною силою.
  По-третє, до числа особливостей джерел права Європейського союзу слід віднести відсутність їх чіткого ієрархічної побудови та функціонування.
  У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі проблемам виявлення ієрархічних зв'язків, що існують між різними джерелами права Європейського союзу, приділялася певна увага. Однак в одних випадках це зводилося лише до констатації того, що у зв'язку зі спробами чітко побудувати ієрархію правових актів спільнот виникає багато спірних питань * (459), в інших - до припущення про те, що ієрархія джерел правової системи Євросоюзу "поступово приходить у відповідність із загальноприйнятою в континентальній правовій системі (взяти хоча б ухвалення Конституції ЄС) "і що" в той же час механізм реалізації права більшою мірою тяжіє до англосаксонської системи права (судова практика, неписане право), так само як і сам процес нормотворчості "* (460).
  У третьому же випадках пояснювалося, що в межах правової системи Євросоюзу йдеться лише про ту "справжньої ієрархії правових актів, яка добре відома національним правовим порядкам" * (461).
  Автори, як видається, вірно виходять при цьому з того, що не слід спрощувати ситуацію з наявністю або повною відсутністю ієрархічних зв'язків між різними джерелами права Євросоюзу, бо, з одного боку, очевидна ієрархія відносин існує, скажімо, між конституційними актами Європейського союзу, виступаючими у вигляді установчих договорів, та видаються на їх основі правовими актами, а з іншого - далеко не очевидна, важко вловима ієрархічна зв'язок (якщо така існує взагалі) у ряді випадків може простежуватися між прецедентами і законодавчими актами.
  Стикаючись зі складністю, багатоаспектністю і внутрішньою суперечливістю досліджуваної матерії - джерел права Євросоюзу, розглянутих під кутом зору існуючих між ними ієрархічних зв'язків, деякі західні експерти цілком виправдано вважають за краще говорити не про ієрархію джерел права, а "про ієрархію правових принципів, які склалися в рамках правової системи Євросоюзу на основі установчих договорів "* (462).
  Серед подібного роду "ієрархічних" принципів виділяються такі, як принцип повної відповідності актів, що виходять від уповноважених на їх видання органів Євросоюзу, європейським установчим актам; принцип, згідно з яким акти тлумачення та правозастосування повинні відповідати основним положенням актів, які тлумачаться і застосовуються; принципи, відповідно до яких "міжнародні угоди Європейських співтовариств мають пріоритетом по відношенню до внутрішніх актам Євросоюзу", пізніші акти, які виходять від органів Євросоюзу, превалюють над аналогічними раніше виданими актами, а спеціальні акти - над загальними, і ін * (463)
  Зрозуміло, дані та інші їм подібні принципи не вирішують усіх проблем, що виникають у зв'язку з відсутністю чіткої ієрархії джерел права Євросоюзу, але вони, на думку експертів, допомагають "дозволяти певні протиріччя, час від часу виникають між правовою системою і джерелами права Європейського союзу, з одного боку, та національними правовими системами і їх джерелами, з іншого "* (464).
  По-четверте, до однієї з особливостей джерел права Євросоюзу слід віднести їх дію в незвичайному просторі, а точніше - на території, що є одночасно територією Євросоюзу і територією входять до нього європейських держав.
  Подібна "совмещенность" територій, на якій функціонують правова система ЄС та її джерела, обумовлена самою природою Євросоюзу, учреждаемого, згідно з Договором про його створення, "на базі Європейських співтовариств, доповнених сферами політики і формами співробітництва" суверенних держав, а також закріпленими в цьому Договорі цілями його сприяння економічному та соціальному прогресу, високому рівню зайнятості, досягненню збалансованого та сталого розвитку, "особливо шляхом створення простору без внутрішніх кордонів" * (465).
  На відміну від джерел національного права, які функціонують на території, що знаходиться під юрисдикцією суверенних держав, джерела права Європейського союзу функціонують в територіальному просторі зовсім іншого правового режиму. Суть його і зміст обумовлюється тим, що на відміну від правового режиму територій національних держав - складових частин території Євросоюзу, на яких діє суверенна влада, правовий режим "сукупної" території Євросоюзу характеризується відсутністю стосовно неї якої б то не було суверенної влади.
  Євросоюз, зауважують з цього приводу правознавці, будучи унікальним і цілком самостійним наддержавним інститутом * (466), не має тим не менш ні міжнародної правосуб'єктності, ні суверенної влади стосовно своєї власної території. Це проявляється, зокрема в тому, що Євросоюз не має права вести переговори щодо територіальних змін і не може переглядати межі Європейського союзу, хоча і "може регулювати просторову сферу застосування європейського права за допомогою встановлення вилучень і обмежень" * (467).
  Однак відсутність суверенної влади Європейського союзу стосовно своєї власної "сукупної" території зовсім не означає, що вона юридично і фактично не є "потенційно просторової сферою дії європейського права" і відповідно реалізації його джерел * (468).
  Це зумовлюється насамперед загальними принципами, що лежать в основі правової системи Євросоюзу, згідно з якими правові акти, що породжуються даним наддержавним інститутом, володіючи такою властивістю, як пряму дію, підлягають обов'язковому застосуванню на території держав, які є членами Європейського союзу * (469).
  Більш того, це зумовлюється і підкріплюється також усталеними в рамках європейського правового порядку принципом, відповідно до якого нормативні акти Євросоюзу, видані на основі установчих договорів і з дотриманням встановлених процедур, мають безсумнівним пріоритетом у разі виникнення між ними протиріч * (470).
  По-п'яте, важливою особливістю джерел права Європейського союзу є особливий, диференційований порядок їх прийняття і вступу в силу, а також включення які у них норм у внутрішнє право держав - членів Євросоюзу.
  Диференційований порядок прийняття і вступу в силу різних джерел права Євросоюзу обумовлений тим, що у них різні юридична природа, характер, роль і призначення.
  Одні з них - установчі договори, будучи за своєю природою і характером міжнародно-правовими актами, виникають в результаті договірного процесу і спрямовані на створення Європейських співтовариств і самого Європейського союзу з відповідними цілями і завданнями * (471).
  Порядок вступу в силу, так само як і час набрання чинності, а також термін дії договорів вказуються в текстах договорів. Всі установчі договори, включаючи Договір про Європейський союз, крім Договору про заснування Європейського об'єднання вугілля і сталі, укладені були на "необмежений термін", як кажуть в Договорі про Євросоюз (ст. 51), або носять "безстроковий характер", як закріплюється в Договорі про заснування Європейського Співтовариства (ст. 312).
  Договір про заснування Європейського об'єднання вугілля і сталі, який набув чинності 23 липня 1952, був укладений на 50 років і втратив чинність 24 липня 2002
  Порядок набуття чинності установчих договорів передбачає ратифікацію їх "Високими Договірними Сторонами відповідно до їх конституційних процедур" * (472).
  Аналогічний порядок передбачається, за загальним правилом, і у всіх випадках, коли мова йде про доповнення, поправки або зміни установчих договорів.
  Інакше в порівнянні з установчими договірними актами вирішується питання про порядок і часу набрання чинності, а також про терміни дії юридично значимих актів, що видаються уповноваженими на те органів Європейського союзу.
  Як вірно помічається в юридичній літературі, в даному випадку все залежить від правового режиму того чи іншого акта, що виступає в якості джерела права, а також від характеру закріплених у ньому положень * (473). За загальним правилом такі, наприклад, загальнообов'язкові акти прямої дії, як регламенти, набирають чинності на другий день після їх опублікування в офіційному виданні, якщо інше не зазначено в самому тексті даного акту. Директиви та рішення, адресовані вузькому колу суб'єктів, набирають чинності з моменту їх нотифікації, тобто доведення до відома тих, кому вони адресовані. Рішення Європейського суду справедливості набирають чинності з моменту їх прийняття.
  У переважній більшості випадків питання про терміни дії актів, що виходять від національних європейських органів, вирішується відповідно до принципу, згідно з яким раніше прийнятий акт діє до тих пір, поки не буде замінений або скасований наступним аналогічним актом або актом, що містить подібні з чинним, але оновлені юридично значущі положення.
  У директивах і рішеннях, адресованих порівняно вузькому колу суб'єктів, може вказуватися термін їх дії або ж термін виконання тих чи інших розпоряджень, які у даних актах.
  Що ж до питань включення норм, що містяться в актах національних органів, в систему права держав - членів Євросоюзу, то вони вирішуються відповідно до положення, передбаченим установчим законодавством та "конституційними процедурами" цих держав * (474).
  Крім названих особливостей джерел права Європейського союзу, існують і інші специфічні риси, в тій чи іншій мірі виділяють їх серед джерел національного права і різних правових сімей. Однак вони не мають принципового значення для ідентифікації як даних форм - джерел права, так і самої співвідноситься з ними правової системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття і основні особливості джерел права європейського союзу"
 1. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
    поняття * (96), що включає в себе безліч елементів. Причому система права - лише один з них. Іншими елементами правової системи виступають правосвідомість, акти застосування права, право здійснення в цілому * (97). При цьому, на думку Т.М. Нешатаєва * (98), "широке розуміння правової системи, що не зводить її до юридичним нормам, цілком виправдано в силу того, що воно дозволяє уникнути вузького,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 5. 1.5. Об'єкти авторського права
    поняття і особливого правового режиму оригіналу твору. Стаття 1291 вказує, що при відчуженні автором оригіналу твору (рукописи, оригіналу твору живопису, скульптури і тому подібного), у тому числі при відчуженні оригіналу твору за договором авторського замовлення, виключне право на твір, зберігається за автором, якщо договором не передбачено інше. У разі,
 6. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
    поняття збереглося і в післяреволюційної літературі. Так, наприклад, І.Б. Новицький вважав, що "звичайне право, яке має в малорозвиненому суспільстві винятково велике значення, у міру розвитку господарського життя відступає на другий план: поступовість його освіти і невизначеність змісту не відповідають вимогам усложнившейся суспільного життя". І навіть О.С. Іоффе, що підкреслював
 7. 4. Учасники страхових відносин
    поняття - "застрахована особа" - використовується і стосовно договору страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди. Це притому що зазначена різновид страхування відноситься до страхування майновому. Мова йде про п. 1 ст. 955 ГК, який під "застрахованим" має на увазі відмінне від страхувальника особа, чий ризик відповідальності виявився застрахованим. Стаття, про яку йде
 8. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М.: Наука, 1991. С. 105 - 131. Аналіз історичного розвитку руху до уніфікації дозволяє виділити кілька періодів. Шмиттгофф виділяє три стадії розвитку права міжнародної торгівлі. Перша стадія охоплює середні віки - період, протягом якого виникла міжнародна торгівля та інструмент її регулювання - Law
 9. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
    поняття англійського права, як "істотне і просте умова договору", "зустрічне задоволення", "істотне порушення договору", "марність договору"; таке поняття французького права, як "підстава договору", або німецької, як "mise en demeure або nachfrist ", неоднакове ставлення до неустойку в континентальному праві і в загальному праві і т.д. Третім правовим чинником, що зумовив
 10. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
    поняття, говорить тією ж мовою. Складніша ситуація виникає, коли суд повинен застосовувати право держави, належить до іншої правової сім'ї (наприклад, ірландський суд - право Греції). Отримання інформації про зміст і застосуванні іноземного права створює проблеми, вимагає часу і дорого коштує. Якщо ж справа є досить складним, ці труднощі зростають багаторазово. Саме по
© 2014-2022  yport.inf.ua