Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

1.1. Поняття права


Право як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, виступає необхідною умовою існування будь-якого суспільства.
Обумовлена матеріальними, соціально-культурними умовами життєдіяльності суспільства, характером класів, соціальних груп, окремих індивідів, загальна воля проявляється в праві. Ця загальна воля, що закріплюється в праві, офіційно засвідчується і забезпечується державною владою; відповідає вимогам нормативності; має специфічні форми зовнішнього вираження (закон, судовий прецедент, нормативний договір, правовий звичай і т.д.); є результатом узгодження інтересів учасників регульованих відносин.
Функції права - це основні напрямки юридичного впливу на суспільні відносини, що визначаються сутністю і соціальним призначенням права в житті суспільства. Виділяють регулятивну функцію права, як обумовлене соціальним призначенням напрям правового впливу, що виражається у встановленні позитивних правил поведінки, а також охоронну функцію права - обумовлене соціальним призначенням напрям правового впливу, націлене на охорону загальнозначущих, найбільш важливих економічних, політичних, національних, особистих відносин.
Система права - це ієрархічно організована сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих галузей права, підгалузей, правових інститутів і норм, що відображає, з одного боку, єдність правових норм, а з іншого - їх спеціалізацію.
Система права складається з п'яти рівнів: норми, правові інститути, підгалузі права, галузі, система права в цілому.
Норма права - це сформульоване державою і забезпечене державним захистом загальнообов'язкове, формально визначене правило загального характеру, яке на ролі моделі правомірної поведінки.
Правовий інститут - це сукупність правових норм, що регулюють відокремлену в рамках галузі групу взаємопов'язаних, однорідних суспільних відносин. Наприклад, спадкове право, право власності, поспіль, купівля-продаж - все це правові інститути галузі цивільного права.
Підгалузь права - це великий правовий інститут, який прагне до виділення в самостійну галузь права. У фінансовому праві як таких інститутів можна розглядати податкове та бюджетне право, в конституційному праві - виборче право, в цивільному - підприємницьке, авторське, житлове право.
Галузь права - це відособлена сукупність правових норм, що регулює певну сферу суспільних відносин специфічним правовим методом. Галузь формують різноманітні норми-визначення та норми-принципи, загальні та спеціальні, регулятивні та охоронні, що забороняють, зобов'язують і дозволяють. Галузь права об'єднує норми, що регулюють однорідні суспільні відносини. Галузі права поділяються на публічні та приватні.
Публічно-правові галузі регулюють сферу державного управління, міждержавні відносини, місцеве самоврядування, правосуддя, державно-правовий примус.
До сфери приватного права відносять, насамперед, комерційні, майнові, сімейні, трудові, нематеріальні відносини. Приватноправові норми спрямовані на захист інтересів окремих осіб - індивідів і організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Поняття права "
 1. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 2. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 3. § 3. Позовна давність
  Поняття і значення терміну позовної давності. Під терміном захисту цивільних прав розуміється строк, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права. Оскільки основним засобом захисту порушеного цивільного права є позов, зазначений термін отримав найменування терміну позовної давності. Необхідність регламентації термінів, в
 4. § 1. Власність і право власності
  Історія поняття власності. Перш ніж перейти до поняття права власності, з'ясуємо, що таке власність в цілому. Це питання тисячоліття займав розуми юристів, політиків, економістів і філософів. У самому грубому наближенні власність-ставлення до речі як до своєї. Історично це відношення наповнювалося різним змістом. Розвиток поняття власності відображає, по суті, розвиток
 5. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 6. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
  Поняття права приватної власності громадян. Основний правовою формою наділення громадян матеріальними благами для задоволення їх потреб у сучасних умовах є право приватної власності. У зв'язку з цим саме визначення права приватної власності для російського цивільного права має принципове значення. Визнання права приватної власності в Росії насилу пробивало
 7. § 1. Загальні положення про публічної власності
  Економічне значення публічної власності. Одна з найважливіших функцій держави - забезпечення задоволення суспільних потреб. Дана обставина усвідомлювалася вже в давнину. Так, давньогрецький філософ Сократ вважав спонукальною причиною створення держави різноманіття матеріальних потреб людини і неможливість задовольняти їх поодинці. А оскільки задоволення
 8. § 2. Право спільної часткової власності
  Поняття права спільної часткової власності. Юридична природа частки у праві спільної власності. Загальна часткова власність - це власність двох і більше осіб, чиї частки у праві власності визначені законом або договором. Право спільної часткової власності надає співвласникам можливість володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, яке є єдиним
 9. § 3. Право спільної сумісної власності
  Поняття права спільної сумісної власності. Другим видом спільної власності є спільна сумісна власність, що не припускає наявність часток, тобто носить бездолевой характер: учасники спільної сумісної власності володіють правами на спільне майно, але у них немає часток у праві на це майно. Загальна спільна власність виникає лише у випадках, прямо передбачених
 10. § 5. Право господарського відання і право оперативного управління
  Поняття права господарського відання та права оперативного управління. Право господарського відання і право оперативного управління не є класичними речовими правами. Теорія оперативного управління одержала доктринальне обгрунтування в 40-50 рр.. XX в. у радянському цивільному праві (А.В. Венедиктов * (1043)) і була вперше легально закріплена в Основах цивільного законодавства СРСР 1961
© 2014-2022  yport.inf.ua