Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

1. Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства

Ось вже більше ста років вчені-компаративісти світу сперечаються про те,; чи є порівняльне правознавство самостійною галуззю юридичної науки або ж воно являє собою особливий порівняльний метод, застосовуваний при дослідженні кожної з галузей науки права. Останнім часом в юридичній літературі все більш, переконливо обгрунтовується положення про порівняльному правознавстві як про самостійне науковому напрямку правових досліджень, причому число його прихильників безперервно зростає. Такий принципово новий підхід до розуміння порівняльного правознавства в компаративістики значно розширює колишні вузькі уявлення про нього як про порівняно-правовому методі. Він відкриває про-
стор для розширення конкретних порівняльно-правових досліджень та підняття їх на новий, більш високий рівень. Виникнення цього підходу викликано насамперед нагальною необхідністю всебічного осмислення тих якісних і кількісних змін у правовій карті світу, які відбулися в XX ст.
Широкий підхід до завдань порівняльного правознавства обумовлює і іншу структуру предмета. Мова йде не про порівняння окремих правових норм та інститутів, а про розгляд основних правових систем сучасності. Кожна з них виступає як самостійний комплекс, що розглядається стосовно до одного і того ж питання (наприклад, історія, основні поняття і структура, джерела, застосування права). Такий підхід в значно більшій мірі дозволяє уникнути небезпеки не побачити за подібними юридичними формами різний зміст.
У той же час незалежно від того, як ми розуміємо порівняльне правознавство - більш вузько, зводячи його лише до методу, або більш широко, розглядаючи його як самостійний напрям правових досліджень, - на сьогоднішній день воно вже стало реальністю і зайняло міцне місце в юридичній науці.
У загальному плані можна стверджувати, що порівняльно-правові дослідження націлені головним чином на вивчення юридичної географії світу, розкриття взаємин і взаємовпливів правових систем сучасності. Це не просте зіставлення правових систем, а дослідження закономірностей їх розвитку, виявлення у них спільного, особливого і одиничного.
Основні правові системи сучасності виступають в якості головного об'єкта порівняльного правознавства як на мікрорівні, так і на рівні макросравненія.
Порівняльне правознавство допомагає долати вузьконаціональні установки при вивченні права, дозволяє поглянути на нього під більш широким кутом зору. Співвіднесення національної правової системи з зарубіжними створює умови для більш чіткого виявлення національної своєрідності правової системи кожної країни. Дослідження різних правових систем сприяє більшому розумінню шляхів та особливостей розвитку права кожної країни, в тому числі і з точки зору юридичної науки власної країни. Отже, значення порівняльного правознавства для розвитку юридичної науки полягає не тільки в придбанні нових теоретичних знань про правову дей-ствительности, а й у тому, що ці знання тим чи іншим чином враховуються при виробленні концепцій розвитку національного права.
Отже, відносна самостійність порівняльного правознавства визначається низкою об'єктивних і суб'єктивних факторів. По-перше, як наука, так і практика відчувають потребу в більш розгорнутому і глибокому вивченні правової карти сучасного світу, по-друге, необхідно заповнити прогалини у вивченні права основних зарубіжних країн, мусульманського права і т.д. Все це призвело до певної автономізації та спеціалізації порівняльного правознавства, розширенню його сфери, появи нової наукової проблематики, а також до вдосконалення методів наукового дослідження.
Не можна скидати з рахунків і так званий суб'єктивний фактів - наявність групи вчених, що спеціально займаються систематичної розробкою проблем нової науки, поширенням знань і пропагандою її завдань. У багатьох країнах світу існують численні центри, інститути, факультети порівняльного правознавства, спеціальні періодичні видання і т.д. Нарешті, ще одним аргументом на користь визнання порівняльного правознавства самостійною наукою є наявність специфічного предмета дослідження, що полягає в порівняльному вивченні правової карти світу. Предмет науки в свою чергу визначає методи дослідження та спосіб їх застосування в даній науці. Ось чому він постійно розвивається залежно від вдосконалення складових його методів і поглиблення знань про об'єкт. Відповідно змінюються і уявлення про те, що розуміти під предметом певної науки, в даному випадку - порівняльного правознавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Правова карта світу - основний предмет вивчення порівняльного правознавства "
 1. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять та інститутів права правових сімей. Основні
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
 3. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  правового регулювання економічних відносин між господарюючими суб'єктами, насамперед шляхом уніфікації права. Творче використання результатів, досягнутих у сфері універсальної та регіональної уніфікації міжнародних комерційних контрактів, може допомогти у виробленні найбільш оптимальних шляхів реалізації зазначеної потреби в рамках СНД. В одній з робіт 1928 В.М. Корецький
 4. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  правових систем сучасності, запропонувала створити Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Необхідність створення такого інституту слідувала з потреби розробки уніфікованих законів у сфері приватного права, опосредующего відносини міжнародного комерційного обороту, включаючи транспорт, авторське та патентне право, арбітраж, що дозволило б подолати відмінності,
 5. Використана література:
  правового регулювання. * (10) Крігер Г.А. Місце принципів радянського кримінального права в системі принципів права / / Радянська держава і право. 1981. N 2. С. 102. * (11) Кримінальний закон: досвід теоретичного моделювання / Под ред. С.Г. Келіном, В.Н. Кудрявцева. М., 1987. С. 167. * (12) Лопашенко Н.А. Принципи кодифікації кримінально-правових норм. Саратов, 1989. С. 28. * (13) Попов А.Н.
 6. Передмова
  правових системах сучасності. Сьогодні існує близько двохсот національних правових систем, про які ми маємо в своєму розпорядженні щодо точними відомостями. Різноманіття цих систем викликає необхідність перед їх порівняльним дослідженням провести їх класифікацію. Що стосується природи і кінцевої мети порівняльного правознавства, класифікації національних правових систем, то тут існують
 7. Введення
  правові дослідження. Вони мають на меті з'ясування закономірностей розвитку правових систем сучасності, вдосконалення національного законодавства. Значення цих досліджень полягає в тому, що вони дозволяють не тільки підійти під більш широким кутом зору до вирішення багатьох традиційних питань правознавства, а й поставити ряд нових проблем. Загалом на базі порівняльного вивчення правових
 8. 3. Предмет порівняльного правознавства
  правознавством і які функції і методи цієї дисципліни? У юридичній науці вже зроблені певні зусилля, спрямовані на прояснення самого предмета порівняльного правознавства та більш чітке, ніж раніше, визначення кола наукових і практичних проблем. Багато авторів відзначають, що порівняльне правознавство не можна розуміти лише як певний метод дослідження. Накопичений
 9. 5. Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна
  правознавство - це в певному сенсі структурована концептуально-понятійна система правових знань, систематизовані, так чи інакше пов'язані один з одним уявлення про основні правові системах сучасності, теорії застосування порівняльного методу як у науково-пізнавальному, так і в практико-прикладному аспекті. Зрозуміло, що питома вага кожного з названих аспектів і кожної
 10. 1. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині
  правознавства не може бути зрозуміле без розгляду його більш ніж річну історію. Розглядаючи поняття, предмет, мета і функції юридичної компаративістики, можна отримати науково обгрунтовані висновки лише в тому випадку, якщо будуть прийматися до уваги історичний шлях, пройдений порівняльним правознавством, виникнення і основні етапи його розвитку, і навпаки, саме сучасні
© 2014-2022  yport.inf.ua