Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009 - перейти до змісту підручника

1.2. Процесуальні терміни і строки позовної давності


Арбітражні суди зобов'язані вирішувати справи не тільки правильно, але й
своєчасно. Порушене право або охоронюваний законом інтерес повинні знайти в суді
швидкий захист, що сприяє реальному виконання постанов судом
рішенню. Так сказано в статтях 6 і 113 АПК РФ.
При здійсненні арбітражного судочинства важливе значення має
дотримання процесуальних строків.
Процесуальні терміни - це період часу, протягом якого можуть і повинні
бути вчинені певні процесуальні дії.
Прийнято розрізняти два види процесуальних строків:
- встановлені Арбітражним процесуальним кодексом або іншими
федеральними законами і
- призначені арбітражним судом або суддею.
До термінів, встановленим АПК РФ і іншими федеральними законами для
вчинення процесуальних дій судом або суддею, відносяться:
- питання про прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду (повинен
бути дозволений у п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви до
арбітражний суд);
- підготовка справи до судового розгляду повинна бути завершена в термін, що не
перевищує двох місяців з дня надходження заяви до арбітражного суду;
- перерву в попередньому судовому засіданні для подання сторонами
додаткових доказів може бути оголошений судом на строк не більше п'яти днів;
- провадження у справі може бути призупинено на різні терміни, зазначені в
статті 145 АПК РФ;
- справа має бути розглянута і по ньому прийнято рішення протягом одного
місяця з дня винесення ухвали суду про призначення справи до судового
розгляду;
- зауваження на протокол судового засідання повинні бути розглянуті протягом
одного дня з моменту надходження зауваження;
- судовий розгляд можна відкласти на термін не більше одного місяця;
- мотивоване рішення в повному обсязі має бути виготовлено протягом
п'яти днів з моменту оголошення резолютивної частини рішення.
Встановлені Арбітражним кодексом терміни для вчинення процесуальних
дій судом або суддею є службовими термінами.
Строки вчинення процесуальних дій визначаються точною календарною
датою, вказівкою на подію, яка обов'язково має настати, чи періодом, в
протягом якого дія може бути вчинена.
Процесуальні терміни можуть обчислюватися роками, місяцями і днями. Якщо терміни
обчислюються днями, в них не включаються неробочі дні.
Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями або днями,
починається наступного дня після календарної дати або дня настання події,
якими визначено початок процесуального строку.
Процесуальний строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і
число останнього року встановленого терміну.

Процесуальний строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця встановленого терміну. Якщо закінчення процесуального строку,
обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що відповідного числа не має,
строк закінчується в останній день цього місяця.
Процесуальний строк, який обчислюється днями, закінчується в останній день
встановленого терміну.
У випадках, якщо останній день процесуального строку припадає на неробочий
день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
Процесуальна дія, для здійснення якої встановлений строк, може бути
виконано до двадцяти чотирьох годин останнього дня встановленого терміну.
Якщо заява, скарга, інші документи чи грошові суми були здані на
пошту, передані або заявлені до органу чи уповноваженій їх прийняти особі до
двадцяти чотирьох годин останнього дня процесуального строку, строк не вважається
пропущеним.
Якщо процесуальна дія повинна бути вчинена безпосередньо в
арбітражному суді або іншої організації, термін закінчується в той час, коли в цьому суді або
цієї організації за встановленими правилами закінчується робочий день або
припиняються відповідні операції.
Доказом своєчасної здачі на пошту скарги або необхідних судом
процесуальних документів можуть служити поштовий штемпель на конверті, поштова
або телеграфна квитанція. Тому конверт та інші квитанції повинні бути
долучені до матеріалів справи.
Тривалість процесуальних строків встановлюється АПК, іншими
федеральними законами, або арбітражним судом, або суддею з таким розрахунком, щоб
максимально забезпечити умови для правильного та швидкого вирішення справи.
Згідно ст. 116 АПК, протягом всіх неистекших процесуальних строків
зупиняється з призупиненням провадження у справі (ст. 143 і 144 АПК).
Процесуальні терміни зупиняються з настанням того обставини,
яке послужило підставою для зупинення провадження у справі (з дня смерті
боку, втрати стороною дієздатності, призову боку в армію і т.д.).
Терміни, які призначаються судом або суддею, можуть бути на прохання зацікавленої
боку продовжені (ст. 118 АПК).
Продовження процесуального строку означає надання судом або суддею нового
терміну для вчинення процесуальної дії, не виконаної з поважної
причини в призначений термін .
У разі пропуску з поважних причин процесуального строку,
встановленого законом, арбітражний суд або суддя відновлює його за клопотанням
особи, що бере участь у справі, якщо не минули передбачені статтями 259 і 276 АПК
гранично допустимі строки для відновлення. Це означає, що право на вчинення
процесуального дії не втрачено.
Відповідно до ЦК РФ визначені строки позовної давності щодо захисту порушених або
оспорюваних в суді прав.
Позовною давністю визнається строк для захисту права за позовом особи, право якої
порушено.
Тому при зверненні до арбітражного суду за захистом порушеного права
необхідно перевірити, не пропущений строк позовної давності, встановлений
законодавством для захисту даного права. Загальний строк позовної давності встановлено
в три роки. Для окремих видів вимог законом можуть встановлюватися спеціальні
строки позовної давності, скорочені в порівнянні із загальним строком.
Наприклад, термін позовної давності за вимогами, що випливають із перевезення вантажу,
встановлений в один рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних
статутами та кодексами.

За загальним правилом перебіг строку позовної давності починається з дня, коли особа
дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. За зобов'язаннями з
визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається після закінчення
терміну виконання. Якщо строк виконання зобов'язання не визначений або визначений
моментом вимоги, перебіг позовної давності починається з моменту, коли у
кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання, а якщо
боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, обчислення
позовної давності починається після закінчення зазначеного терміну.
За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається з моменту
виконання основного зобов'язання. При цьому зміна осіб у зобов'язанні не тягне
зміни строку позовної давності та порядку його обчислення.
Перебіг строку позовної давності зупиняється:
- якщо пред'явленню позову перешкоджає надзвичайна і невідворотна за
даних умов подія (непереборна сила);
- якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил, переведених на
воєнний стан;
- в силу встановленої на підставі закону Урядом РФ відстрочки
виконання зобов'язань (мораторій);
- в силу призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює
відповідне ставлення .
Перебіг строку позовної давності зупиняється за умови, якщо зазначені
обставини виникли або продовжували існувати в останні шість місяців строку
давності, а якщо цей термін дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - протягом
терміну давності.
З дня припинення обставини, була підставою для зупинення
давності, перебіг строку давності продовжується. Частина строку подовжується до шести
місяців, а якщо строк позовної давності дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - до
терміну давності.
Пред'явленням позову в установленому порядку, а також вчиненням зобов'язаною
особою дій, які свідчать про визнання боргу, протягом строку позовної давності
переривається . Після перерви протягом терміну позовної давності починається заново; час,
минув до перерви, не зараховується у новий термін.
Якщо позов залишено арбітражним судом без розгляду, то започаткували до
пред'явлення позову протягом строку позовної давності продовжується в загальному порядку.
Слід пам'ятати, що угодою сторін не можуть бути змінені строки позовної
давності та порядок їх обчислення.
Арбітражний суд приймає до розгляду вимоги про захист порушеного
права незалежно від закінчення строку позовної давності. Позовна давність застосовується
судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення.
Закінчення строку позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі,
є підставою до винесення арбітражним судом рішення про відмову в позові. При
цьому необхідно враховувати, що із закінченням строку позовної давності по головній
вимозі минає термін позовної давності і за додатковими вимогами
(неустойка, застава, порука тощо).
У виняткових випадках, коли арбітражний суд визнає поважною причину
пропуску строку позовної давності щодо обставин, пов'язаних з особистістю позивача
(важка хвороба, безпорадний стан, неграмотність і т.п.), порушене право
підлягає захисту. Причини пропуску строку позовної давності можуть визнаватися
поважними, якщо вони мали місце в останні шість місяців строку давності, а якщо
цей термін дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - протягом строку давності.

Боржник або інше зобов'язане особа, яка виконала обов'язок після закінчення терміну
позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, хоч би в момент
виконання зазначена особа і не знало про закінчення строку давності.
Позовна давність не поширюється на:
- вимоги про захист особистих немайнових прав і інших нематеріальних
благ, крім випадків, передбачених законом ;
- вимоги вкладників до банку про видачу вкладів;
- вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина.
Проте вимоги, пред'явлені після закінчення трьох років з моменту виникнення права
на відшкодування такої шкоди, задовольняються за минулий час не більш ніж за три роки,
передували пред'явленню позову;
- вимоги власника або іншого власника про усунення будь-яких порушень
його права, хоча б ці порушення не були поєднані з позбавленням володіння .
Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки законом можуть бути
встановлено інші вимоги, на які позовна давність не поширюється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Процесуальні терміни і строки позовної давності "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції »підкреслено, що при розгляді заяви особи, що у справі, про вжиття заходів щодо забезпечення позову у вигляді накладення арешту на грошові кошти, належать відповідачу, необхідно мати на увазі, що арешт накладається не так на його рахунки в кредитних установах, а на наявні на рахунках кошти в межах
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    процесуальним кодексом Російської Федерації. Арбітражні суди - це органи правосуддя, створені спеціально для вирішення спорів, що виникають у сфері економіки, у сфері підприємницької діяльності. Арбітражні суди здійснюють судову владу за допомогою судово-арбітражного провадження і винесення судових актів. Набрали законної сили рішення, ухвали і постанови
 3. § 3. Позовна давність
    процесуальному та матеріальному сенсах. Будучи строком примусової захисту порушеного права, позовна давність тісним чином пов'язана з процесуальним поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    процесуальних дій від імені довірителя (індосанта) ". Однак це твердження хибне. Для ведення процесу препоручительной індосат не потребує якомусь особливому уповноваження. Видане йому доручним индоссантом повноваження на отримання вексельної суми покриває також позов про стягнення за векселем і виконавче виробництво (см .: Stranz M. Wechselgesetz. Kommentar. 14 Aufl. Berlin,
 5. § 1. Загальні положення про підряд
    процесуального порядку. Закон, закріплюючи обов'язок замовника оглянути і прийняти виконану роботу (її результат) (див. ст. 720 ЦК), диференціює всі недоліки результату виконаної роботи на явні (які могли бути встановлені при звичайному способі приймання результату) і приховані (які не могли бути виявлені при звичайному способі приймання). Оскільки явні недоліки можуть бути
 6. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    терміни, визначені у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами, а за відсутності таких строків-у розумний строк * (532). Згідно ст. 152 КТМ, присвяченій порядку встановлення терміну і визначення маршруту перевезення вантажу, перевізник зобов'язаний доставити вантаж в строк і маршрутом, які встановлені угодою сторін, за відсутності угоди - в строк, який розумно вимагати від
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    процесуальними нормативними правовими актами - ЦПК, АПК. Після цього етапу слідують вже в цілому процесуальні дії - судовий розгляд, винесення рішення і, можливо, виконавче провадження. По-друге, не завжди процедура застосування цивільно-правової відповідальності у відносинах з пасажирських перевезень може включати в себе всі три зазначених етапи. Наприклад, обов'язковий
 8. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
    процесуальним і т.д. * (47) Однак з прийняттям нових ЦПК і АПК стан справ кардинальним чином змінилося. Відповідно до п. 1 ст. 249 ЦПК (п. 6 ст. 194, п. 5 ст. 200 АПК) обов'язки по доведенню обставин, що стали підставою для прийняття нормативного правового акта, його законності, а також законності оспорюваних рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади,
 9. § 3. Охорона спадкових прав
    процесуальний спосіб захисту цивільних прав, що полягає у вчиненні нотаріусом (іншими компетентними особами) передбачених законом дій фактичного і юридичного порядку з метою охорони прав громадян (інших осіб) на майно, що переходить в порядку спадкування * (783). Очевидно, що при такому підході за рамками цього інституту залишаються такі заходи, як розшук і оповіщення зацікавлених
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    процесуального права. Ярославль, 1987. С. 41 і слід.; Чуваків В.Б. Порочні угоди в системі юридичних фактів / / Збірник статей до 50-річчя Є. А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 27 і слід. * (281) Цей поділ, відоме багатьом зарубіжним правопорядкам, не отримало чіткого закріплення в Сімейному кодексі і не знайшло визнання серед вітчизняних фахівців з сімейного права,
© 2014-2022  yport.inf.ua