Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 219. Право працівника на працю в умовах, від-чающих вимогам охорони праці

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Кожен працівник має право на:
робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці;
обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у відповідності з федеральним законом;
отримання достовірної інформації від роботодавця, відповідних державних органів і громадських організацій про умови та охорону праці на робочому місці, про існуючий ризик ушкодження здоров'я, а також про заходи щодо захисту від впливу шкоду-них і (або) небезпечних виробничих факторів;
відмова від виконання робіт у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я внаслідок порушення вимог охорони праці, за винятком випадків, передбачених законами, до усунення такої небезпеки;
забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до вимог охорони праці за рахунок коштів ра роботодавцями;
навчання безпечним методам і прийомам праці за рахунок коштів роботодавця;
професійну перепідготовку за рахунок коштів роботодавця у разі ліквідації робочого місця внаслідок порушення ви-мог охорони праці;
запит про проведення перевірки умов і охорони праці на його робочому місці федеральним органом виконавчої влади, уповноваженими на здійснення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, іншими федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють дер-дарчий контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, органами виконавчої влади, що здійснюють дер-ную експертизу умов праці, а також органами профспілкового контролю за дотриманням трудового законодавства та інших актів, зі-тримають норми трудового права;
(в ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
звернення до органів державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Феде-рації та органи місцевого самоврядування, до роботодавця, в об'єднання роботодавців, а також у професійні союзи, їх об'єд-нання та інші уповноважені працівниками представницькі органи з питань охорони праці;
особисту участь або участь через своїх представників у розгляді питань, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов праці на його робочому місці, і в розслідуванні події з нею нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
позачерговий медичний огляд (обстеження) відповідно до медичних рекомендацій із збереженням за ним місця роботи (посади) і середнього заробітку під час проходження зазначеного медичного огляду (обстеження);
компенсації, встановлені відповідно до цього Кодексу, колективним договором, угодою, локальним нормативним актом, трудовим договором, якщо він зайнятий на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Розміри компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, та умови їх надання встановлюються у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації, з урахуванням думки Російської трьох-сторонньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
(Частина друга введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Підвищені або додаткові компенсації за роботу на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці можуть встановлюватися колективним договором, локальним нормативним актом з урахуванням фінансово-економічного становища роботодавця.
(Частина третя введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі забезпечення на робочих місцях безпечних умов праці, підтверджених результатами атестації робочих місць за вус -ловіям праці або висновком державної експертизи умов праці, компенсації працівникам не встановлюються.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 219. Право працівника на працю в умовах, від-чающих вимогам охорони праці"
 1. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці, див. коментар. до ст.
 2. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  219 ТК, держава одночасно в коментованій статті визначає його гарантії і покладає на роботодавця відповідно до ст. 212 ТК обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників, а також передбачає згідно ст. 419 ТК необхідність державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці та встановлює відповідальність осіб, винних у
 3. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  стаття відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. До неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці відповідно до гл. 34 ТК.
 4. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  статтями розділів "Робочий час" і "Час відпочинку"), а також інші вимоги, пропоновані законами і правилами охорони праці (див. коментар. до ст. ст. 212, 184, 219, 221, до статей гл. 57 ТК "Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 5. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  працівникам захист їх права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці. Умови праці, передбачені трудовим договором, повинні відповідати вимогам охорони праці. На час призупинення робіт у зв'язку з адміністративним призупиненням діяльності або тимчасовою забороною діяльності в відповідно до законодавства Російської Федерації внаслідок порушення
 6. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці (див. також ст. 213, 215, 221-223, 225, 227 -230 ТК). Відповідно до державних вимог з охорони праці конкретні обов'язки роботодавця можуть бути
 7. Стаття 311. Умови, при яких допускається на-домна праця
  праці.
 8. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  працівником з погодинною оплатою праці робіт різної кваліфікації його праця оплачується за роботою вищої кваліфікації. При виконанні працівником з відрядною оплатою праці робіт різної кваліфікації його праця оплачується за розцінками виконуваної ним роботи. У випадках, коли з урахуванням характеру виробництва працівникам з відрядною оплатою праці доручається виконання робіт,
 9. Стаття 219. Право працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці
  статтях розд. X "Охорона праці" та інших розділах, тому при коментуванні статті робиться відсилання до відповідних статей ТК. Так, багатьом прав працівника (на робоче місце, що відповідає вимогам охорони праці, на інформацію про умови праці на робочому місці та ін.) відповідають обов'язки роботодавця, закріплені в ст. 212 ТК. Окремі права працівника розглядаються одночасно
 10. 5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
  219 - 231 Трудового кодексу РФ, а також іншими нормативно-правовими актами, в тому числі інструкціями з охорони праці. Комісія з охорони праці створюється в організації в порядку, передбаченому ст. 218 Трудового кодексу РФ. Для застосування крайній захід стягнення у вигляді звільнення в цьому випадку в загальному порядку видається відповідний наказ, з яким знайомлять працівника під
 11. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, вироб-водиться в підвищеному розмірі. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах у місцевостях з особливими кліматичними
 12. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  правовому догово-ру. Організації, які надають послуги в галузі охорони праці, підлягають обов'язковій акредитації. Перелік послуг, для надання кото-яких необхідна акредитація, правила акредитації, що включають в себе вимоги акредитації, яким повинні відповідати організації, які надають послуги в галузі охорони праці, порядок проведення контролю за діяльністю акредитованих
 13. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  правовому регулюванню у сфері праці. (частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Комітет (комісія) з охорони праці організовує спільні дії роботодавця та працівників щодо забезпечення вимог ох-рани праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, а також організує проведення перевірок умов і охорони праці на робочих місцях і
 14. Стаття 312.3. Особливості організації та охорони праці дистанційних працівників
  правовими актами Російської Федерації, зако-нами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, на дистанційних працівників не поширюються, якщо інше не передбачено трудовим договором про дистанційної
 15. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи-ти для виконання норм виробітку
  працівниками норм виробітку. До таких умов, в приватно-сти, відносяться: справний стан приміщень, споруд, машин, технологічного оснащення та обладнання; своєчасне забезпечення технічної та іншої необхідної для роботи документацією; належну якість матеріалів, інструментів, інших засобів і предметів , необхідних для виконання роботи, їх своевремен-ве надання працівнику;
 16. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
  правових актів Російської Федерації, законів та інших норма-тивних правових актів суб'єктів Російської Федерації в галузі охорони праці, а також федеральних цільових, відомчих цільових та територіальних цільових програм поліпшення умов і охорони праці; державне управління охороною праці; федеральний державний нагляд за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних
 17. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  правових актах суб'єктів Російської Федерації, встановлюються правила, процедури, критерії та нормативи, спрямовані на збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльно-сті. (в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 24.07.2009 N 206-ФЗ) Державні нормативні вимоги охорони праці обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами при
 18. Стаття 211. Державні нормативні вимоги охорони праці
  правових актах Мінздоровсоцрозвитку Росії та інших органів федеральної виконавчої влади (при цьому продовжують діяти деякі нормативні правові акти скасованого Мінпраці Росії). При розробці державних нормативних вимог охорони праці враховуються спеціальні методичні рекомендації, затверджені постановою Мінпраці Росії від 17.12.2002 N 80 * (327). Згідно ст. 22
 19. 61. Загальні положення законодавства про працю
  правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Трудове право виконує функції соціального захисту населення. Основні принципи російського трудового законодавства: 1) праця вільний, кожен має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію; 2) примусова праця заборонена, 3) кожен має право на
 20. Стаття 225. Навчання та професійна підготов-ка в галузі охорони праці
  працівники, у тому числі керівники організацій, а також роботодавці - індивідуальні підприємці, зобов'язані прохо- дить навчання з охорони праці і перевірку знань вимог охорони праці в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання ванию соціально-трудових
© 2014-2022  yport.inf.ua