Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 229. Порядок формування комісій по рас-слідування нещасних випадків

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Для розслідування нещасного випадку роботодавець (його представник) негайно утворює комісію у складі не менше трьох осіб. До складу комісії включаються спеціаліст з охорони праці або особа, призначена відповідальним за організацію роботи з охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця, представники роботодавця, представники виборного органу первинної проф-союзної організації чи іншого представницького органу працівників, уповноважений з охорони праці. Комісію очолює работо-датель (його представник), а у випадках, передбачених цим Кодексом, - посадова особа відповідного федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
При розслідуванні нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримай-ли важкі ушкодження здоров'я, або нещасного випадку (у тому числі групового) зі смертельним результатом до складу комісії також включаються державний інспектор праці, представники органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органу місцевого самоврядування (за згодою), представник територіального об'єднання організацій профспілок , а при расследова-ванні зазначених нещасних випадків із застрахованими - представники виконавчого органу страховика (за місцем реєстрації рабо-тодателя як страхувальника). Комісію очолює, як правило, посадова особа федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших норматив-них правових актів, що містять норми трудового права.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Якщо інше не передбачено цим Кодексом, то склад комісії затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Лі-ца, на яких безпосередньо покладено забезпечення дотримання вимог охорони праці на дільниці (об'єкті), де стався нещасний випад-стние випадок, до складу комісії не включаються.
У розслідуванні нещасного випадку в роботодавця - фізичної особи беруть участь зазначений роботодавець або його пів-номочний представник, довірена особа потерпілого, спеціаліст з охорони праці, який може залучатися до розслідування нещасного випадку та на договірній основі.
Нещасний випадок, який стався з особою, направленим для виконання роботи до іншого роботодавця і брали участь у його виробничої діяльності, розслідується комісією, утвореною роботодавцем, у якого стався нещасний випадок. У со-ставши комісії входить представник роботодавця, який направив цю особу. Неприбуття або несвоєчасне прибуття зазначеного пред-ставники не є підставою для зміни термінів розслідування.
Нещасний випадок, який стався з особою, що виконував роботу на території іншого роботодавця, розслідується комісією, утвореною роботодавцем (його представником), за дорученням якого виконувалася робота, за участю при необхідності робото-теля (його представника) , за яким закріплена дана територія на правах власності, володіння, користування (у тому числі оренди) та на інших підставах.
Нещасний випадок, який стався з особою, що виконував за дорученням роботодавця (його представника) роботу на відведеній у встановленому порядку земельній ділянці іншого роботодавця, розслідується комісією, утвореною роботодавцем, що здійснює цю роботу, з обов'язковою участю представника роботодавця, на території якого вона проводилася.
Нещасний випадок, який стався з працівником при виконанні роботи за сумісництвом, розслідується і обліковується за міс-ту роботи за сумісництвом. У цьому випадку роботодавець (його представник), який проводив розслідування, з письмової згоди працівника може інформувати про результати розслідування роботодавця за місцем основної роботи потерпілого.
Розслідування нещасного випадку, що відбувся в результаті катастрофи, аварії чи іншого ушкодження транспортного средст-ва, проводиться комісією, утвореною і очолюваної роботодавцем (його представником), з обов'язковим використанням матеріалів розслідування катастрофи, аварії чи іншого ушкодження транспортного засобу, проведеного відповідним федеральним орга-ном виконавчої влади, що здійснює державний контроль (нагляд) у встановленій сфері діяльності, органами дізнання-ня, органами слідства і власником транспортного засобу.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Кожен постраждалий, а також його законний представник чи інше довірена особа мають право на особисту участь в розслідую-вання нещасного випадку, що відбувся з потерпілим.
На вимогу потерпілого або у разі смерті потерпілого на вимогу осіб, які перебували на утриманні потерпілого, або осіб, які перебували з ним у близькій спорідненості чи властивості, у розслідуванні нещасного випадку може також брати участь їх за-кінний представник чи інше довірена особа. У разі коли законний представник чи інше довірена особа не бере участі в рас-слідуванні, роботодавець (його представник) або голова комісії зобов'язаний на вимогу законного представника або іншої довіреної особи ознайомити його з матеріалами розслідування.
Якщо нещасний випадок з'явився наслідком порушень в роботі, що впливають на забезпечення ядерної, радіаційної та технічної безпеки на об'єктах використання атомної енергії, то до складу комісії включається також представник територіального орга-на федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по федеральному державному нагляду в області ис-користування атомної енергії.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
При нещасному випадку, що сталося в організації або на об'єкті, підконтрольних територіальному органу федерального ор- гана виконавчої влади, що здійснює функції з контролю і нагляду у сфері промислової безпеки, склад комісії затверджується керівником відповідного територіального органу. Очолює комісію представник цього органу.
При груповому нещасному випадку з числом загиблих п'ять чоловік і більше до складу комісії включаються також представники федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення державного контролю (нагляду) за дотриманням тру-дового законодавства та інших нормативних правових актів , що містять норми трудового права, і загальноросійського об'єднання професійних спілок. Очолює комісію керівник державної інспекції праці - головний державний інспектор праці відповідної державної інспекції праці або його заступник з охорони праці, а при розслідуванні нещасного випадку, що відбувся в організації або на об'єкті, підконтрольних територіальному органу федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері промислової безпеки, - керівник цього територіального орга-на.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 229. Порядок формування комісій по рас-слідування нещасних випадків"
 1. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 3. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 4. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 5. Стаття 230.1 . Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 6. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 7. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 8. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Кожен оформлений в установленому порядку нещасний випадок на виробництві реєструється роботодавцем (його пред-ставники), здійснює відповідно до рішення комісії (у передбачених цим Кодексом випадках державного інспектора праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку на виробництві) його
 9. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  1. У випадках розбіжностей, що виникли між членами комісії в ході розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке
 10. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  1. Стаття, що докладно регламентує обов'язки роботодавця при нещасному випадку, що стався на його підприємстві, в тому числі, коли нещасний випадок призвів до загибелі працівника або групи працівників. 2. При виникненні нещасного випадку на виробництві роботодавець зобов'язаний: а) вжити заходів щодо надання першої допомоги потерпілому і при необхідності його доставки в
 11. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків чаїв
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали легкі ушкодження здоров'я, проводиться комісією протягом трьох днів. Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я,
 12. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні
 13. Стаття 229. Порядок формування комісій з розслідування нещасних випадків
  1. Стаття, що, аналога якій у раніше діяв КЗпП не було, регламентує порядок та основні етапи проведення розслідування нещасних випадків на виробництві. Найважливіші норми цієї статті відтворюють відповідні норми Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, затвердженого постановою Уряду РФ від 11.03.1999 N 279, нині втратив
 14. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
    1. Коментована стаття присвячена груповим нещасним випадкам (дві особи і більше), важких нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельним результатом, а також випадкам гострого отруєння. 2. Про нещасний випадок з числом потерпілих дві людини і більше (далі - груповий нещасний випадок), нещасний випадок, в результаті якого постраждали було отримано ушкодження здоров'я,
 15. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
    1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити розслідування комісією причин і обставин нещасного випадку протягом трьох днів. Разом з тим в коментованій статті передбачено й інші строки. Зокрема, при нещасному випадку зі смертельним результатом встановлений термін розслідування 15 днів. Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях,
 16. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
    (Введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Державний інспектор праці при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звертання-ня потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх законного
 17. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
    (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Розбіжності з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представите-лем) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку та складанні відповідного акту, незгоди потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), а при нещасних
 18. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
    Коментар до статті Розбіжності, які виникали з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду та
 19. Стаття 1293. Право слідування
    1. У разі відчуження автором оригіналу твору образотворчого мистецтва при кожній публічній перепродажу відповідного оригіналу, в якій в якості продавця, покупця чи посередника бере участь галерея образотворчого мистецтва, художній салон, магазин чи інша подібна організація, автор має право на отримання від продавця винагороди у вигляді процентних відрахувань від
© 2014-2022  yport.inf.ua