Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Допуск до кваліфікаційного іспиту

1. Рішення про присвоєння статусу адвоката приймає кваліфікаційна комісія при адвокатської палаті суб'єкта Російської Федерації (після здачі особою, яка претендує на набуття статусу адвоката, кваліфікаційного іспиту).
В стаж роботи за юридичною спеціальністю, необхідної для набуття статусу адвоката, включається робота:
а) в якості судді;
б) на вимагають вищої юридичної освіти державних посадах у федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, інших державних органах;
в) на які вимагали вищої юридичної освіти посадах в існували до прийняття чинної Конституції Російської Федерації державних органах СРСР, РРФСР та Російської Федерації, які перебували на території Російської Федерації;
г) на вимагають вищої юридичної освіти муніципальних посадах;
д) на вимагають вищої юридичної освіти посадах в органах Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації;
е) на вимагають вищої юридичної освіти посадах в юридичних службах організацій;
ж) на вимагають вищої юридичної освіти посадах у науково-дослідних установах;
з) в якості викладача юридичних дисциплін у закладах середньої професійної, вищої професійної та післявузівської професійної освіти;
та) в якості адвоката;
к) в якості помічника адвоката;
л) в якості нотаріуса.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які отримали статус адвоката в порядку, встановленому коментованим Законом, допускаються до адвокатської діяльності на всій території Російської Федерації у випадку, якщо інше не передбачено федеральним законом. Особа, що відповідає зазначеним вимогам, має право звернутися до кваліфікаційної комісії із заявою про присвоєння йому статусу адвоката.
2. Претендент крім заяви представляє в кваліфікаційну комісію копію документа, що засвідчує його особу, анкету, що містить біографічні відомості, копію трудової книжки або інший документ, що підтверджує стаж роботи за юридичною спеціальністю, копію документа, що підтверджує вищу юридичну освіту або наявність вченого ступеня за юридичною спеціальністю, а також інші документи у випадках, передбачених законодавством про адвокатську діяльність і адвокатуру.
3. Надання недостовірних відомостей може служити підставою для відмови в допуску претендента до кваліфікаційного іспиту. Претендент, який не склав кваліфікаційний іспит, допускається до його повторного складання не раніше ніж через один рік.
Представлені претендентом копії документів повинні бути засвідчені нотаріусом або завірені тією установою, яка їх видала. У разі подання оригіналів копії документів можуть бути завірені в секретаріаті кваліфікаційної комісії.
Голова кваліфікаційної комісії:
- скликає засідання кваліфікаційної комісії;
- організовує перевірку представлених претендентом документів;
- призначає дату і час складання іспиту;
- забезпечує відповідно до затвердженого радою Федеральної палати адвокатів переліком питань, пропонованих претендентам, складання екзаменаційних квитків і письмових завдань, які затверджуються кваліфікаційною комісією;
- підписує протокол засідання кваліфікаційної комісії та інші документи, що відображають роботу комісії;
- організовує узагальнення результатів роботи кваліфікаційної комісії і вживає заходів до поліпшення її діяльності, про що інформує конференцію (збори) адвокатів.
4. Претендентові, представившему зазначені документи та яке відповідає вимогам, пропонованим до нього ст. 9 коментованого Закону, не може бути відмовлено у допуску до складання іспиту. Про час і місце проведення іспиту претендент повинен бути повідомлений за десять днів до іспиту. Рішення про допуск до кваліфікаційного іспиту приймає кваліфікаційна комісія в строк, що не перевищує місяця, а при необхідності проведення перевірки достовірності поданих претендентом відомостей - у тримісячний термін з дня подачі заяви про допуск претендента до кваліфікаційного іспиту.
Рішення про відмову в допуску претендента до кваліфікаційного іспиту може бути прийнято кваліфікаційною комісією також не пізніше місяця, а при необхідності проведення перевірки достовірності поданих претендентом відомостей - у тримісячний термін з дня подачі заяви про допуск претендента до кваліфікаційного іспиту, і тільки з підстав, зазначених у коментованому Законі, а саме:
а) якщо претендент повідомив про себе відомості, що не відповідають дійсності, або представив неналежно оформлені документи;
б) за відсутності у претендента вищої юридичної освіти, отриманої в що має державну акредитацію освітній установі вищої професійної освіти, або наукового ступеня за юридичною спеціальністю;
в) у разі відсутності у претендента дворічного стажу роботи за юридичною спеціальністю на посадах, перелічених у п. 4 ст. 9 коментованого Закону, та відомостей про проходження ним стажування в адвокатському освіту строком не менше одного року;
г) якщо претендент визнаний недієздатним або обмежено дієздатним у встановленому законодавством України порядку;
д) за наявності у претендента непогашеної або незнятої судимості за вчинення умисного злочину.
Якщо особі відмовлено в допуску до кваліфікаційного іспиту, на його прохання видається витяг з протоколу засідання комісії з мотивованою рішенням комісії, яку може бути оскаржено до суду. Іспит проводиться не пізніше місяця з дня закінчення перевірки поданих претендентом документів і не пізніше трьох місяців з дня звернення претендента із заявою про складання іспиту.
5. Кваліфікаційний іспит складається з двох частин - письмових відповідей на запитання чи тестування і усної співбесіди. Форму проведення першої частини іспиту (письмові відповіді на запитання або тестування) вибирає кваліфікаційна комісія залежно від числа претендентів та інших обставин, що визначають можливість забезпечення належного проведення іспиту. Усну співбесіду проводиться за екзаменаційними білетами, в кожен з яких включається не менше чотирьох питань з переліку, затвердженого радою Федеральної палати адвокатів. Екзаменаційні квитки оновлюються щорічно. Що прийшов на іспит претендент пред'являє кваліфікаційної комісії документ, що засвідчує його особу.
Після встановлення особи претендент отримує питання для підготовки письмових відповідей або питання для тестування. При проведенні тестування можуть бути використані комп'ютерне обладнання та інші технічні засоби, що дозволяють виявити професійні знання претендента. Усну співбесіду проводиться після перевірки письмових відповідей на запитання чи отримання результатів тестування. На співбесіді претендент вибирає екзаменаційний білет з довільно розкладених на столі і в цьому ж приміщенні в межах встановленого комісією часу готується до відповіді.
Претендент, який має вчений ступінь з юридичної спеціальності (кандидат або доктор юридичних наук), звільняється від перевірки знань в ході кваліфікаційного іспиту з наукової спеціальності його дисертаційного дослідження. Час, який надається претенденту на підготовку до відповіді на питання білетів, включаючи вирішення завдань і складання процесуальних документів, може бути обмежене комісією, але лише до 45 хвилин.
Іспит проводиться з усіх питань квитка навіть у разі, якщо по якомусь з них претендент показав недостатню підготовленість. На розсуд кваліфікаційної комісії йому можуть бути запропоновані додаткові питання в межах переліку питань, затвердженого радою Федеральної палати адвокатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Допуск до кваліфікаційного іспиту "
 1. Стаття 207. Права та обов'язки учнів по закінченні учнівства
  допускаються особи, які успішно пройшли повний курс теоретичного та виробничого навчання в процесі курсового або індивідуального навчання на виробництві (розд. I Типової інструкції). Кваліфікаційні іспити проводяться в кінці встановленого терміну навчання працівників на виробництві, але не пізніше 10 днів після його закінчення. Для проведення кваліфікаційних іспитів у навчально-курсових
 2. Стаття 11. Кваліфікаційний іспит
  допуску до кваліфікаційного іспиту. У таких випадках рішення про відмову у присвоєнні статусу адвоката може бути оскаржене до суду. Статус адвоката присвоюється претенденту на невизначений термін і не обмежується віком адвоката. 2. Коментований Закон забороняє адвокатам перебувати на службі в установах, організаціях, на підприємствах. Цей традиційний заборона обумовлена тим, що така
 3. Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
  допускається. Працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, що здійснюють підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання підсумкових державних іспитів підсумовувати вільні від роботи дні і використовувати у зручний для них час по
 4. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
  іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція". Питання з 1 по
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
  іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція". Питання з 60 по
 6. Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати
  кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - 4 місяці, для здачі підсумкових державних іспитів - один місяць; працівникам, допущеним до вступних випробувань в мають державну акредитацію освітніх установ середньої професійної освіти, - 10 календарних днів; працівникам, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх
 7. Стаття 199. Зміст учнівського договору
  кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (ЕТКС), тарифно-кваліфікаційними характеристиками і кваліфікаційними довідниками посад службовців. 4. Обов'язок роботодавця щодо організації навчання або перенавчання працівників на виробництві грунтується на відповідних розділах колективних договорів, угод, в яких вказується чисельність працівників, які підлягають
 8. Стаття 451. Допуск віщим спеціалізованім судом України з РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ и крімінальніх справ справи до провадження
  допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти Суддів ВИЩОГО спеціалізованого суду України з РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ и крімінальніх справ, яка формується без участі Суддів, что Ухвалами решение, Яке оскаржується. 2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ и крімінальніх справ ПРОТЯГ п'ятнадцяти днів з
 9. Стаття 12. Присвоєння статусу адвоката
  кваліфікаційної комісії про присвоєння статусу адвоката і претендент стає членом адвокатської палати. 2. У процесі складання іспиту ведеться протокол, до якого заносяться всі питання, задані членами комісії, та короткий зміст відповідей на них. Протокол ведеться секретарем кваліфікаційної комісії і підписується всіма членами комісії, а також особою, що здавали іспит. Особа, повно і
 10. Стаття 173. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
  допускається. Студентам освітніх установ вищої професійної освіти, що здійснюють підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання підсумкових державних іспитів підсумовувати вільні від роботи дні і використовувати у зручний для них час за домовленістю з
 11. § 6.1. Поняття адвокатського статусу
  допускаються до здійснення адвокатської діяльності на всій території Російської Федерації у випадку, якщо інше не передбачено федеральним законом. Особа, що відповідає зазначеним вимогам має право звернутися до кваліфікаційної комісії із заявою про присвоєння йому статусу адвоката. Претендент крім заяви представляє в кваліфікаційну комісію копію документа, що засвідчує його
 12. Стаття 12.32. Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом
    Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан і експлуатацію транспортних засобів, у розмірі двадцяти тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 24.07.2007 N
 13. 8.3. Органи суддівського співтовариства
    кваліфікаційна колегія суддів РФ; - кваліфікаційні колегії суддів суб'єктів РФ.Висшій орган "суддівського співтовариства - Всеросійський з'їзд суддів, який представляє інтереси всього суддівського співтовариства. З'їзд визначає порядок формування органів суддівського співтовариства і обирає Вищу кваліфікаційну колегію суддів-Органи суддівського співтовариства: 1) обговорюють питання судової практики
 14. Стаття 12.32. Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом
    Допуск до керування транспортним засобом водія, що перебуває в стані сп'яніння або не має права керування транспортним засобом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан і експлуатацію транспортних засобів, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 15. Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
    стаття присвячена системам оплати праці працівників державних і муніципальних установ. Працівників державних і муніципальних установ слід відрізняти від державних цивільних службовців, які проходять службу в державних органах, і від муніципальних службовців, що проходять службу в муніципальних органах. Умови оплати праці державних цивільних і муніципальних
 16. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
    допуск до зазначених видів робіт, якщо таке свідоцтво є обов'язковим, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. 2. Недотримання юридичною особою або індивідуальним підприємцем при виконанні робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, мінімально необхідних вимог до видачі
 17. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
    стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua