Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Основні принципи правового регулювання-вання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаний-них з ними відносин

Виходячи із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і відповідно до Конституції Російської Федерації ос-новних принципами правового регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин визнають-ся:
свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право распоря-тулитися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності;
заборона примусової праці та дискримінації у сфері праці;
захист від безробіття і сприяння в працевлаштуванні;
забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці, в тому числі на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, права на відпочинок, включаючи обмеження робочого часу, надання щоденного відпочинку, вихідних і нера-бочих святкових днів, оплачуваної щорічної відпустки;
рівність прав і можливостей працівників;
забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої заробітної плати, забезпечують-вающей гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і не нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці;
забезпечення рівності можливостей працівників без будь-якої дискримінації на просування по роботі з урахуванням продуктивно-сті праці, кваліфікації та стажу роботи за спеціальністю, а також на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення ква -ліфікації;
забезпечення права працівників і роботодавців на об'єднання для захисту своїх прав та інтересів, включаючи право працівників створювати професійні спілки і вступати до них;
забезпечення права працівників на участь в управлінні організацією у передбачених законом формах;
поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відношень;
соціальне партнерство, що включає право на участь працівників, роботодавців, їх об'єднань у договірному регулюванні трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин;
обов'язковість відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;
встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, здійснення державного кон-тролю (нагляду) за їх дотриманням;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
забезпечення права кожного на захист державою його трудових прав і свобод, включаючи судовий захист;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
забезпечення права на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, а також права на страйк у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами;
обов'язок сторін трудового договору дотримуватися умов укладеного договору, включаючи право роботодавця вимагати від пра-цівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця і право працівників вимагати від роботодавця дотримання його обов'язків по відношенню до працівників, трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права;
забезпечення права представників професійних спілок здійснювати профспілковий контроль за дотриманням трудового законодав-ства та інших актів, що містять норми трудового права;
забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності;
забезпечення права на обов'язкове соціальне страхування працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 2. Основні принципи правового регулювання-вання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаний-них з ними відносин "
 1. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірних порядку
  У відповідності з трудовим законодавством регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними від-носіння може здійснюватися шляхом укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцями колективних договорів, Угоді, трудових договорів. Колективні договори, угоди, трудові договори не можуть містити умов, що обмежують права чи знижують рівень
 2. Стаття 11. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права, регулюються трудові відносини і інші безпосередньо пов'язані з ними відносини. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права, також застосовуються до інших відносин, пов'язаний-ним з використанням особистої праці, якщо це передбачено
 3. Стаття 45. Угоду. Види угод
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Угода - правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини і встановлює загальні принципи регулювання пов'язаних із ними економічних відносин, що укладається між повноважними представниками працівників і роботодавців на федеральному, міжрегіональному, регіональному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях соціального
 4. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Оскільки учнівський договір є підставою виникнення правовідносин, безпосередньо і тісно пов'язаних з трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам
 5. Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
  Цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців. Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення оптимально-го узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави,
 6. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірному порядку
  Коментар до статті 1. Стаття, що формулює одне з основних положень трудового права: крім законодавства трудові та безпосередньо пов'язані з ними відносини регулюються в договірному порядку; договірне регулювання здійснюється трудовим колективом в особі його представника та роботодавцем у формі угоди між працівниками і роботодавцями, укладеного на рівні
 7. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
  У порядку, передбаченому статутом, усі члени об'єднання роботодавців мають право брати участь у формуванні та діяльності органів управління об'єднання; отримувати інформацію про його діяльність, брати участь у визначенні змісту та структури укладаються об'єднанням угод, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини; отримувати від об'єднання
 8. Стаття 5. Трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин відповідно до Конституції Рос- сийской Федерації, федеральними конституційними законами здійснюється: трудовим законодавством (включаючи законодавство про охорону праці), що складається з цього Кодексу, інших федеральних законів і законів суб'єктів
 9. Стаття 45. Угоду. Види угод
  1. У коментованій статті формулюється поняття угоди як правового акта, що регулює соціально-трудові відносини і що встановлює загальні принципи регулювання пов'язаних із ними економічних відносин. Як і колективний договір (див. коментар. До ст. 40 ТК), угода є одним з правових актів, що містять норми трудового права, що регулюють трудові відносини і безпосередньо
 10. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  Соціальне партнерство здійснюється у формах: колективних переговорів з підготовки проектів колективних договорів, угод і укладення колективних договорів, угод; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) взаємних консультацій (переговорів) з питань регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, забезпечення гарантій трудових
 11. 26. Галузі права
  Галузь права - це сукупність взаємопов'язаних правових норм, що регулюють відносно самостійну область людських відносин. Тобто, складові частини системи права, згруповані по предмету свого регулювання, складають галузь права. Різні галузі права відрізняються один від одного предметом регулювання. Предмет правового регулювання галузі права - це однорідна група
 12. Стаття 64. Гарантії при укладенні трудового до-говору
  Забороняється необгрунтована відмова в укладенні трудового договору. Яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні-ванні трудового договору залежно від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового становища, віку, місця проживання (в тому числі наявності або
 13. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  1. Нічним вважається час з 22 до 6 годин (ст. 96 ТК). Підвищена оплата роботи в цей період забезпечується шляхом застосування доплат за роботу в нічний час. Розміри доплат за роботу в нічний час не можуть бути нижче розмірів встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права. За правилами, встановленими статтею коментарів,
 14. Стаття 355. Принципи діяльності та основні за-дачі федеральної інспекції праці
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Діяльність федеральної інспекції праці та її посадових осіб здійснюється на основі принципів поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, законності, об'єктивності, незалежності та гласності. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Основними завданнями федеральної інспекції праці є: (в ред .
 15. Стаття 6. Розмежування повноважень між Феде-ральних органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ні-ми відносин
  До відання федеральних органів державної влади у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин належить прийняття обов'язкових для застосування на всій території Російської Федерації федеральних законів та інших нормативних правових актів, що встановлюють: основні напрями державної політики у сфері трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з
 16. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Коментар до статті 1. У ст. 60, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи , не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми
© 2014-2022  yport.inf.ua