Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Права та обов'язки саморегулівної організації арбітражних керуючих

1. Саморегульована організація арбітражних керуючих вправі:
представляти інтереси членів саморегулівної організації у їх відносинах з органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування;
оскаржити від свого імені в установленому законодавством Російської Федерації порядку будь-які акти, рішення та (або) дії чи бездіяльність органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що порушують права і законні інтереси саморегулівної організації, її члена або членів або створюють загрозу такого порушення;
брати участь в обговоренні проектів федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, проектів законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування , державних програм з питань, пов'язаних з арбітражним управлінням, а також направляти в органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування висновку про результати проведених нею незалежних експертиз проектів зазначених нормативних правових актів;
вносити на розгляд органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування пропозиції відповідно з питань формування та реалізації державної політики та питань формування та реалізації органами місцевого самоврядування політики у сфері неспроможності (банкрутства) та фінансового оздоровлення;
запитувати в органах державної влади Російської Федерації, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, органах місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання саморегулюючою організацією покладених на неї федеральними законами функцій, і отримувати від цих органів таку інформацію в установленому федеральними законами порядку;
подавати позови про захист прав і законних інтересів арбітражних керуючих - членів саморегулівної організації, в тому числі про стягнення шкоди, заподіяної арбітражним керуючим органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації , органами місцевого самоврядування, а також іншими особами;
заявляти до арбітражного суду клопотання про відсторонення або звільнення від участі у справі про банкрутство членів саморегулівної організації у випадках, передбачених цим Законом;
оскаржити судові акти про затвердження, відсторонення або звільнення арбітражних керуючих - членів саморегулівної організації, а також судові акти, що зачіпають права, обов'язки або законні інтереси саморегулівної організації при проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство;
проводити акредитацію страхових організацій, оцінювачів, професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів, операторів електронних майданчиків, організаторів торгів з продажу майна боржника, а також інших осіб, що залучаються арбітражним керуючим для забезпечення виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство за рахунок коштів боржника;
здійснювати інші встановлені цим Законом права.
2. Саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана:
розробляти і встановлювати умови членства арбітражних керуючих у саморегулівної організації;
розробляти і встановлювати обов'язкові для виконання членами саморегулівної організації стандарти і правила професійної діяльності;
контролювати професійну діяльність членів саморегулівної організації в частині дотримання вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності;
розглядати скарги на дії члена саморегулівної організації, виконуючого обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство;
застосовувати заходи дисциплінарного впливу, передбачені цим законом і внутрішніми документами саморегулівної організації, щодо своїх членів, в тому зокрема виключення з членів саморегулівної організації;
заявляти до арбітражного суду клопотання про відсторонення від участі у справі про банкрутство арбітражного керуючого - члена саморегулівної організації у разі виключення арбітражного керуючого з членів саморегулівної організації в строк не пізніше дня, наступного за днем такого виключення;
здійснювати аналіз діяльності своїх членів на підставі інформації, що подається ними в саморегульовану організацію у формі звітів у порядку, встановленому статутом некомерційної організації чи іншим документом, затвердженим рішенням загальних зборів членів саморегулівної організації ;
зберігати звіти арбітражних керуючих та інші документи, затверджені рішенням загальних зборів членів саморегулівної організації, протягом п'яти років з дати подання відповідного документа;
здійснювати організацію та проведення стажування громадянина Російської Федерації в якості помічника арбітражного керуючого;
здійснювати ведення реєстру арбітражних керуючих, які є членами саморегулівної організації, і забезпечувати вільний доступ до включених до такого реєстру відомостями зацікавленим в їх отриманні особам у порядку, встановленому регулюючим органом ;
забезпечувати формування компенсаційного фонду саморегулівної організації для фінансового забезпечення відповідальності з відшкодування збитків, завданих членами саморегулівної організації при виконанні обов'язків арбітражних керуючих;
організовувати підвищення рівня професійної підготовки своїх членів ;
за запитами судді, органу з контролю (нагляду) у разі порушення справи про адміністративне правопорушення, в тому числі при проведенні адміністративного розслідування щодо арбітражного керуючого, представляти документи, які містять інформацію про виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство і мають відношення до зазначеного справі про адміністративне правопорушення;
укласти з керуючою компанією, що має ліцензію на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами (далі - керуюча компанія), і зі спеціалізованим депозитарієм, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності та ліцензії на здійснення діяльності спеціалізованих депозитаріїв інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів (далі - спеціалізований депозитарій), договори, передбачені цим законом, в строк не пізніше ніж протягом дев'яноста днів з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих;
у строк не пізніше ніж протягом чотирнадцяти робочих днів з дати виникнення невідповідності саморегулівної організації вимогам пункту 2 статті 21 цього Закону подавати до органу з контролю (нагляду) інформацію про таку невідповідність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22. Права та обов'язки саморегулівної організації арбітражних керуючих "
 1. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 2. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  права вимоги за грошовими зобов'язаннями та іншими зобов'язаннями, про сплату обов'язкових платежів, про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором; конкурсні кредитори - кредитори за грошовими зобов'язаннями (за винятком уповноважених органів, громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, моральної шкоди,
 3. Стаття 12. Збори кредиторів
  права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника - унітарного підприємства, представник саморегулівної організації, членом якої є арбітражний керуючий, затверджений у справі про банкрутство, представник органу з контролю (нагляду), які вправі виступати з питань порядку зборів
 4. Стаття 20. Арбітражні керуючі
  права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю за вчинення злочину; відсутність судимості за вчинення умисного злочину. 3. Умовами членства в саморегулюючої організації арбітражних керуючих є також наявність у члена саморегулівної організації договору обов'язкового страхування відповідальності, яке відповідає встановленим статтею
 5. Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство
  правах, і про зобов'язання боржника у фізичних осіб, юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування; подати до арбітражного суду заяву про звільнення від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство. Залучені арбітражним керуючим у відповідності з цим законом реестродержатель, аудиторська організація (аудитор), оцінювач
 6. Стаття 65. Тимчасовий керуючий
  права або законні інтереси заявника скарги, а також спричинило або могло спричинити за собою збитки боржника або його кредиторів; в разі виявлення обставин, які перешкоджали твердженням особи тимчасовим керуючим, в тому числі у разі, якщо такі обставини виникли після затвердження особи тимчасовим керуючим; в інших передбачених федеральним законом випадках. 4. Тимчасовий
 7. Стаття 83. Адміністративний керуючий
  права або законні інтереси цієї особи, а також спричинило або могло спричинити за собою збитки, завдані боржникові або його кредиторам; в разі виявлення обставин, які перешкоджали твердженням особи адміністративним керуючим, в тому числі в разі виникнення таких обставин після затвердження особи адміністративним керуючим; в інших передбачених федеральним законом випадках. В
 8. Стаття 110. Продаж підприємства боржника
  права вимоги, а також права на засоби індивідуалізації боржника, його продукцію (роботи, послуги) (комерційне позначення, товарні знаки, знаки обслуговування), інші належать боржникові виняткові права, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам. При продажу підприємства, яка здійснюється відповідно до цієї статті, грошові зобов'язання
 9. Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації
  права голосу, знайомитися з протоколами та іншими матеріалами загальних зборів засновників (учасників) фінансової організації та засідань інших органів управління фінансової організації, отримувати інформацію про діяльність тимчасової адміністрації, знайомитися з будь-якими документами фінансової організації. 12. Порядок взаємодії тимчасової адміністрації, контрольного органу та представників
 10. Стаття 46. Звернення до суду на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб
  права на звернення до суду на захист інтересів інших осіб є підставою для відмови у прийнятті заяви (п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК) або припинення провадження у справі (абз. 2 ст. 220 ЦПК). Федеральні і регіональні органи виконавчої влади можуть звертатися до суду на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб або невизначеного кола осіб у справах, що виникають з сімейно-шлюбних
© 2014-2022  yport.inf.ua