Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів

1. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право:
1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів;
2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах;
3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами.
2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів зобов'язані:
1) не допускати порушення прав інших власників водних об'єктів, водокористувачів, а також заподіяння шкоди навколишнього-щей середовищі;
2) утримувати в справному стані експлуатовані ними очисні споруди і розташовані на водних об'єктах гидротех-нічних та інші споруди;
3) інформувати уповноважені виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування про аварії та інших надзвичайних ситуаціях на водних об'єктах;
4) своєчасно здійснювати заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;
5) вести в установленому порядку облік обсягу паркану (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів і обсягу скидання стічних вод і (або) дренажних вод, їх якості, регулярні спостереження за водними об'єктами та їх водоохоронними зонами, а також безкоштовно і у встановлені терміни представляти результати такого обліку та таких регулярних спостережень в уповноважений Урядом Росій-ської Федерації федеральний орган виконавчої влади;
6) виконувати інші передбачені цим Кодексом, іншими федеральними законами обов'язки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів "
 1. Стаття 18. Відповідальність сторін договору під-допользованія
  1. Сторони договору водокористування несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором водокористування відповідно до цивільного законодавства. 2. Несвоєчасне внесення водокористувачем плати за користування водним об'єктом тягне за собою сплату пені в розмірі однієї стопятідесятой діючої на день сплати пені ставки рефінансування
 2. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (В ред.
 3. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  1. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забезпечення технологічних потреб теплоенергетики та атомної енерге-ки, зобов'язані дотримуватися температурного режиму водних об'єктів. 2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами осуществля-ється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони
 4. Стаття 19. Передача прав та обов'язків за догово-ру водокористування іншій особі
  1. Водокористувач за згодою виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, має право передавати свої права та обов'язки за договором водокористування іншій особі, за винятком прав і обов'язків за договором водокористування у частині забору (вилучення) водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів для
 5. Стаття 29. Басейнової ради
  1. З метою забезпечення раціонального використання і охорони водних об'єктів створюються басейнові ради, здійснюють розробку рекомендацій у галузі використання і охорони водних об'єктів у межах басейнового округу. 2. Рекомендації басейнових рад враховуються при розробці схем комплексного використання і охорони водних об'єктах-тов. 3. До складу басейнових рад входять
 6. Стаття 22. Зміст рішення про надання водного об'єкта в користування
  1. Рішення про надання водного об'єкта в користування має містити: 1) відомості про водокористувачів; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 2 статті 11 цього Кодексу; 3) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в
 7. Стаття 10. Припинення права користування водними об'єктами
  1. Право користування поверхневими водними об'єктами припиняється на підставах та в порядку, що встановлені цивільну законодавством і цим Кодексом, а також на підставах, встановлених законодавством Російської Федерації про концесійні угоди. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. Право користування підземними водними об'єктами припиняється по
 8. Коментар до статті 7.6
  1. Згідно ст. 8 Водного кодексу РФ водні об'єкти поділяються на поверхневі водні об'єкти, внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і підземні водні об'єкти (див. також ст. 9 - 11 Водного кодексу РФ). У державній власності перебувають водні об'єкти, що належать на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), і водні
 9. Стаття 42. Обов'язки власників земельних ділянок та осіб, які не є власниками земельних ділянок, щодо використання земельних ділянок
  Власники земельних ділянок та особи, які не є власниками земельних ділянок, зобов'язані: використовувати земельні ділянки відповідно до їх цільового призначення і приналежністю до тієї чи іншої категорії земель і дозволеним використанням способами, які не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу, в тому числі землі як природного об'єкту; зберігати межові, геодезичні та інші
 10. Глава 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА В КОРИСТУВАННЯ
  Водокористувачі, які здійснюють використання водних об'єктів на підставі рішень Уряду РФ або рішень орга-нів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами, відповідно прийнятих, виданих та укладених до введення в дію Водного кодексу РФ, зберігають права довгострокового або короткострокового
 11. Стаття 12. Договір водокористування
  1. За договором водокористування одна сторона - виконавчий орган державної влади або орган місцевого само-врядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, зобов'язується надати іншій стороні - водокористувачеві водний об'єкт або його частина у користування за плату. 2. До договору водокористування застосовуються положення про оренду, передбачені Цивільним кодексом
 12. Коментар до статті 8.14
  1. Згідно ст. 1 Водного кодексу РФ під користуванням водними об'єктами (водокористуванням) розуміється юридично обумовлена діяльність громадян та юридичних осіб, пов'язана з використанням водних об'єктів. Використання водних об'єктів без застосування споруд, технічних засобів і пристроїв (загальне водокористування) може здійснюватися громадянами та юридичними особами без отримання
 13. Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
  В цілях цього Кодексу використовуються такі основні поняття: 1) акваторія - водний простір в межах природних, штучних або умовних кордонів; 2) водне господарство - діяльність у сфері вивчення, використання, охорони водних об'єктів, а також запобігання та ліквідує-ції негативного впливу вод; 3) водні ресурси - поверхневі і підземні води, які знаходяться в
 14. Стаття 272. Наслідки втрати власником нерухомості права користування земельною ділянкою
  1. При припинення права користування земельною ділянкою, наданого власнику знаходиться на цій ділянці нерухомого майна (стаття 271), права на нерухомість, залишену її власником на земельній ділянці, визначаються відповідно до угоди між власником ділянки і власником відповідного нерухомого майна. 2. При відсутності або недосягнення
 15. 4. Негаторний позов
  Даний спосіб захисту права власності теж був відомий ще римському праву, про що свідчить і його назва ("actio negatoria" - буквально "заперечує позов"). Негаторний позов - вимога про усунення перешкод у здійсненні права власності, які не пов'язані з позбавленням власника володіння його майном (ст. 304 ЦК). Такі перешкоди можуть, наприклад, бути у
 16. Стаття 289. Квартира як об'єкт права власності
  Власнику квартири в багатоквартирному будинку поряд з належним йому приміщенням, займаним під квартиру, належить також частка у праві власності на спільне майно будинку (стаття 290). Про деякі питання практики розгляду спорів про права власників приміщень на спільне майно будівлі см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N
 17. Стаття 291. Товариство власників житла
  1. Власники квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами та їх спільним майном утворюють товариства власників квартир (житла). 2. Товариство власників житла є некомерційною організацією, що створюється і діє відповідно до закону про товариства власників
 18. Стаття 295. Права власника щодо майна, що перебуває у господарському віданні
  1. Власник майна, що перебуває у господарському віданні, відповідно до закону вирішує питання створення підприємства, визначення предмета і цілей його діяльності, його реорганізації та ліквідації, призначає директора (керівника) підприємства, здійснює контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємству майна. Власник має право на отримання
 19. § 1. Водні відносини
  (водне законодавство; об'єкти водних відносин; суб'єкти водних відносин; права на водні об'єкти) Води є найважливішим компонентом навколишнього середовища, поновлюваних, обмеженим і вразливим природним ресурсом. Вони використовуються і охороняються як основа життя і діяльності народів, що проживають на території Російської Федерації, забезпечують економічний, соціальний, екологічний
 20. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється відповідно до законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua