Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Суб'єкти цивільного права в промислово розвинених зарубіжних країнах


Збірним позначенням учасників цивільних правовідносин в країнах системи континентального права служить термін "суб'єкти". Коли йде мова про правовому відношенні, то підкреслюється, що між його учасниками виникає деяка юридична зв'язок. Це означає, що ключовим елементом правовідносини виступають його учасники, без яких було б неможливо встановлення зазначеної зв'язку. Їх прийнято іменувати особами. Такий термін з часів римського права вказує на те, що бути особою - означає бути володарем прав, або, користуючись сучасним юридичною мовою, бути суб'єктом правовідносин.
Термін "особа" - не єдиний, яким в зарубіжній юридичній лексиці позначається учасник правових відносин. Коли особа набуває будь-яке право, його можна позначити іншим терміном, наприклад "titulaire" (франц.), що приблизно відповідає терміну "власник права". Коли хочуть вказати на те, правами або обов'язками наділене особа в зобов'язальних відношенні, то користуються термінами "кредитор" або "боржник" і т.п. Тут важливо мати на увазі лише те, що термін "особа" тому і є збірним, що вказує на здатність того, кого він позначає, бути суб'єктом права.
Цивільно-правова наука промислово розвинених зарубіжних країн ділить суб'єктів цивільного права на дві категорії - фізичні та юридичні особи.
Фізичними, або "натуральними", особами (personnes physiques, natural persons) визнаються всі людські істоти, незалежно від їх віку, стану здоров'я та ін Цей термін склався історично для того, щоб підкреслити принцип рівності усіх перед законом, втілення якого дозволило скасувати дофеодальні і феодальні станові відмінності у правовому статусі людини. У числі факторів, що характеризують правове становище фізичних осіб, слід згадати правоздатність та дієздатність, право на ім'я, місце проживання (домицилий) і громадянський стан.
Найбільш послідовно відмінність між право-і дієздатністю проводиться в німецькому цивільному праві. Правоздатність (Rechtsfahigkeit) відмежовується тут від здатності вступати в юридичні угоди (Gescheftsfahigkeit, Handlungsfahigkeit) і здатності відповідати за делікти (Zurechnungskeit). Французьке цивільне право, оперуючи загальним поняттям capacite, розрізняє в ньому здатність до придбання прав (capacite de jouissance) і здатність до їх здійснення власними діями (capacite d'exercice). Аналогічним чином йде справа в Англії та США, де відповідно використовуються поняття passive і active capacity.
Різниця між право-і дієздатністю дозволяє відзначити дві важливі складові громадянського статусу - здатність до володіння правами і здатність до прийняття обов'язків і передачу прав за допомогою власних дій. Перша виникає з моменту народження, друга - з моменту досягнення віку громадянського повноліття. Проміжок часу між ними пов'язаний з фізичним, моральним і соціальним дозріванням, від якого залежить визнання людини юридично здатним до володіння волею, за допомогою якої він може вступати у правові відносини, змінювати або припиняти їх.
За загальним правилом виникнення правоздатності зв'язується з моментом народження. Іноді цей момент спеціально уточнюється. Наприклад, у § 31 Цивільного кодексу Швейцарії ним вважається момент закінчення народження живої дитини (avec la naissance accomplie de l'enfant vivant). Закордонному законодавству відомі, втім, і інші підходи. Так, Цивільний кодекс Бразилії передбачає, що громадянська особистість людини починається з народження живим, але закон визнає права ненародженої дитини з моменту зачаття (ст. 4). Цивільний кодекс Перу 1984 р., хоча і вказує, що людина стає суб'єктом права з моменту свого народження, але підкреслює, що людське життя починається з моменту зачаття. Зачата дитина стає суб'єктом права в усьому, що служить до його вигоди. Речові права надаються йому за умови, що він народиться живим (ст. 1) "*".
---
"*" Див: Цивільні і торгові кодекси країн Латинської Америки / Под ред. В.В. Безбаха. М., 1987.
Ім'я повідомляє особі індивідуальність, а право на ім'я виступає суб'єктивним правом (Namensrecht, § 12 ГГУ). Використання імені особи без її згоди з метою реклами або в іншому комерційному інтересі того, хто вдається до такого використання, неправомірно. Воно може служити підставою для вимоги про його заборону, а також про відшкодування моральної шкоди.
В деяких випадках використання чужого імені без згоди особи не може вважатися неправомірним. Так, вимога власника прибуткового будинку про припинення згадування його імені у засобах масової інформації у зв'язку з убивством одного з наймачів було залишено німецьким судом без задоволення.
У понятті місця проживання (le domicile; der Wohnsitz) для законодавства зарубіжних країн важливий акцент на питанні права, а не факту. Залежно від того, що вважається місцем проживання особи в юридичному сенсі цього терміна, визначається суд, якому підвідомчий спір за участю особи, місце здійснення суб'єктивного виборчого права, юрисдикція податкових органів та ін З цієї причини визначення цього поняття нерідко міститься в законі (§ 7 ГГУ).
Для цілей здійснення цивільних прав французький законодавець визначає місце проживання як місце, де особа має основне обзаведення (son principal etablissement - ст. 102 ГК Франції). Водночас підкреслюється важливість місця фактичного перебування особи "*". У Німеччині особа має право мати місце проживання одночасно в декількох місцях (п. 2 § 7 ГГУ). Для країн системи загального права характерне використання понять місця проживання і резиденції; особа має право мати кілька резиденцій, але не може мати більше одного місця проживання.
---
"*" "La question de savoir en quell lieu se trouve le domicile est essentiallement une question de fait.". Req. 21 Nov. 1905: DP 1906. 1.20 / / Code civil. Dalloz, 1997/98. P. 145.
Цивільний стан (l'etat civil) характеризує людину з точки зору стійкості його положення в суспільстві. Найбільш повно воно проявляється у сфері сімейних зв'язків. Народження, реєстрація імені, досягнення повноліття, усиновлення, вступ у шлюб, смерть, придбання або зміна громадянства - все це прояви громадянського стану (§ 39 ГК Швейцарії).
Як суб'єктів цивільного права виступають не тільки фізичні, а й юридичні особи. Та обставина, що в якості суб'єктів права визнаються якісь сутності, не належать до кола людських істот, розглядається у спеціальній юридичній літературі зарубіжних країн як цілком звичайне явище суспільного життя, нехай і не піддається однозначному теоретичного пояснення.
Різні теорії, які прагнуть розкрити природу юридичних осіб, зазвичай розбивають на дві основні групи - теорії фікції, що трактують юридична особа як якесь умовне допущення, визнане правом, і теорії, що визнають реальне існування юридичних осіб або у технічному сенсі, або в сенсі явища об'єктивної реальності. Найбільш відомим представником західноєвропейської науки, що стояли на позиціях теорій першої групи, був німецький правознавець Фрідріх Карл Савіньї (1779 - 1861 рр..), Який бачив в юридичних особах штучні утворення, здатні володіти майном. Фіктивним він вважав не буття юридичних осіб, а волю, яка фіктивно приписується їм законом для того, щоб наділити їх статусом суб'єкта права.
Критики такого підходу відкидали його на тій підставі, що якби воля була обов'язковою основою правоздатності, то не мають її неповнолітні і душевнохворі фізичні особи не могли б визнаватися суб'єктами права. Спростовуючи волю як conditio sine qua non реального існування суб'єкта права, вони тим самим наполягали на визнанні реальності юридичних осіб, вбачаючи в них "соціальну індивідуальність".
Інше пояснення природи юридичних осіб запропонував інший німецький правознавець - Алоїз фон Брінц (1820 - 1887 рр..). Він усунув питання про волю тим, що запропонував вважати юридичною особою певне майно, призначене для досягнення певної мети. У рамках його підходу питання про те, кому належать права юридичної особи, витіснявся питанням про те, чому вони належать. Вони, відповідав на таке питання Брінц, належать майну.
Замість цього ще один німецький учений, Отто фон Гірке (1841 - 1921 рр..), Висунув обгрунтування реальності юридичної особи у вигляді теорії соціального організму (теорії об'єктивної реальності). Іншу теорію запропонував іспанець Франсіско Феррара, який визначив юридична особа як асоціацію або установа, створена для досягнення певної мети і визнане правопорядком як суб'єкта права (теорія абстрактної реальності).
Для common law поняття юридичної особи (legalen tity) зводиться до суб'єкта, що не належить до кола фізичних осіб, який з юридичної точки зору визнається існуючим в ступені, достатньої для того, щоб виступати в якості позивача або відповідача, або приймати рішення через представляють його осіб (агентів) "*". Корпорація нерідко трактується в країнах системи загального права як "фіктивний юридичний суб'єкт" (fictious legal entity), який виступає найбільш поширеною формою ведення великого бізнесу " . Загалом же цивільно-правова наука Англії та США має в своєму розпорядженні поглядами на юридичну особу, які належать обом групам вищеназваних теорій .
--- -
"*" Black's Law Dictionary. P. 893-4.
Schwarz S., Lathrope DJ Corporate and Partnership Taxation. St.Paul , Minn., West Publishing Co., 1994. P. 61.
Див: Мозолин В.П. Корпорації, монополії і право США. М., 1966.
Сучасна правова доктрина продовжує використовувати підходи попередників у вирішенні зазначених питань, нерідко розвиваючи концепції органічної реальності корпорацій. Останні трактуються, наприклад, як суб'єкти права особливої природи, тобто як якісь реальні сутності, нехай і позбавлені тілесної оболонки і не володіють свідомістю. Так, Жан-Філіп Жервез (Канада) схвалює поширення положень Хартії про права і свободи на корпорації, хоча і підкреслює необхідність утримуватися від повної асиміляції останніх з фізичними особами "*". Його співвітчизник Марсель Лізі вказує, що і доктрина, і судові прецеденти дають достатньо підстав для того, щоб вважати юридичні особи здатними до вираження своєї волі і, отже, здатними до несення деліктної і навіть кримінальної відповідальності за свої дії .
---
"*" Див: Jean-Philippe Gervais. Les personnes morales et la Charte canadienne des droits et libertes. / / (1993) 38 McGill Law Journal, 263.
Див: Marcel Lizee. De la capacite organique et des responsabilites delictuelle et penale des personnes morales. / / (1995) 41 McGill Law Journal, 131.
Правове становище акціонерних товариств та підприємницьких корпорацій прийнято характеризувати не тільки під кутом зору загальної характеристики їх правосуб'єктності, але і в плані організації управління ними. Основи правового регулювання їх діяльності закріплюються звичайно в спеціальних законодавчих актах. У Німеччині діє Закон про акціонерні товариства від 6 вересня 1965 р., у Франції - Закон N 66-537 від 24 липня 1966 "Про торгові товариствах "" * ", в Англії - Закон про компанії 1989 р. У США відсутнє спеціальне федеральне законодавство про підприємницькі корпорації. Роль інструмент уніфікації акціонерного регулювання виконує тут Модельний закон про підприємницькі корпорації (1984) , розроблений Американською асоціацією адвокатів. Крім того, досить важливим актом виступає Загальний закон про корпорації штату Делавер, оскільки значне число американських підприємницьких корпорацій зареєстровано в цьому штаті.
--- ---
"*" У Франції прийнято новий Торговий кодекс, спроектований як звід прийнятих у різні роки актів чинного торгового права (законодавчих та актів органів виконавчої влади). У 1999 р. опублікована перша частина Кодексу, яка об'єднує законодавчі акти (Pertie Legislative). Положення Закону "Про торгові товариства" 1966 практично в незмінному вигляді знайшли місце у другій книзі (Des societes commerciales et des groupements d ' interet economique).
Див: США: конституція і законодавчі акти / Под ред. О.А. Жидкова. М., 1993.
Джерелами правового регулювання діяльності торгових товариств - повних і командитних - служать новий французький Торговий кодекс, Німецьке торговельне укладення, англійська Закон про партнерства, а також Однаковий закон про партнерства в США.
Акціонерні товариства та підприємницькі корпорації володіють статусом юридичної особи та дієздатні в межах, визначених положеннями статуту та діючих нормативних актів.
Французький законодавець вказує, що торгові товариства "користуються правами юридичної особи" з моменту їх реєстрації в торговому реєстрі (les societee commerciales jouissant de la personalite morale). Такий оборот введений ним, мабуть, для того, щоб об'єднати в одному акті становища як таких товариств, учасники яких обмежено відповідають за боргами товариства, так і тих, члени яких несуть необмежену відповідальність за його боргами. Всі учасники повного товариства (socite en nom collectif) несуть необмежену і солідарну відповідальність за боргами товариства. Проте кредитори товариства не вправі пред'явити позов до його учаснику перш, ніж звернуться з вимогою до товариству в цілому, заявленим у формі позасудового акта "*". Цей приклад демонструє можливість підприємницького об'єднання, що не задовольняє найважливішим ознакою юридичної особи, користуватися правами такого.
  ---
  "*" Див: Code de commerce. Dalloz, 2001/02 / Art. L221-1; Законодавство про компанії і конкуренції. Збірник нормативних актів / За ред. В.К. Пучінскій і М.І. Кулагіна. М., 1987. С. 17.
  Відмінності між загальною та спеціальною дієздатністю поступово стираються. Особливо яскраво проявляється процес набуття підприємницькими компаніями та корпораціями фактично загальної дієздатності на прикладі принципу ultra vires, використовуваного в країнах загального права для вказівки на межі дій та угод, що дозволяються юридичним особам, і спочатку визначала їх спеціальну дієздатність. Число винятків, що випливають з правил, таке, що фактично сам принцип став винятком із загального правила. Проте обсяг дієздатності акціонерних товариств не безмежний, і принцип не виключений з правопорядку, продовжуючи грати в ньому певну роль.
  Для країн Європейського союзу особливе значення в системі джерел правового регулювання діяльності торгових товариств мають акти, прийняті тут в цілях гармонізації норм акціонерного права. Основою гармонізації служить ст. 54 Римського договору, а початок процесу її практичного здійснення прийнято датувати 14 березня 1968, коли була прийнята Перша директива про компанії (N 68/151). Вона передбачала здійснення усіма державами-членами торговельної реєстрації всіх акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, заснованої на принципі гласності (публічності). Друга директива (N 77/91), прийнята 31 січня 1977, ставилася тільки до акціонерним товариствам і передбачала досягнення однакового регулювання в області емісії акцій і облігацій, а також зміни акціонерного капіталу. Крім того, вона сформулювала в якості загального правила заборона акціонерним товариствам набувати свої акції (виключаючи, в основному, випадки придбання їх для власних найманих працівників). Третя директива (N 78/855 від 20 жовтня 1978 р.) була присвячена порядку злиттів акціонерних товариств.
  Наступні директиви (зокрема, 4-я, N 78/660 від 14 серпня 1978 р. із змінами, внесеними 8 листопада 1990; 7-я, N 83/349 від 18 липня 1983 р.) важливі положеннями, спрямованими на досягнення однакового регламентування торгової звітності акціонерних товариств.
  Однак поряд з гармонізацією окремих питань регулювання діяльності торгових товариств в Європейському союзі завжди надавалося велике значення питанню створення універсального акту, що з'єднує в собі всі основні аспекти створення, функціонування та реорганізації акціонерних товариств. На досягнення цієї мети, в кінцевому рахунку, були розраховані і директиви про компанії, цілий ряд яких (наприклад, 5-а, 13-я) багато років залишалися лише проектами через розбіжності між державами-членами щодо яких торкається ними питань. Одна із спроб створення такого акта відбулася в 1989 р., коли Комісія ЄС запропонувала Регламент, націлений на застосування нової, єдиної для ЄС організаційно-правової форми підприємницької компанії ("ЄВРОКОМПАНІ"). Однак проект не вдалося здійснити зважаючи зберігаються принципових відмінностей між акціонерним правом континентальних країн-учасниць і правом Англії. Відмінності стосувалися несходства структури управління в акціонерних товариствах, і, особливо, участі найманих працівників в управлінні компаніями. Положення англійського права не передбачали можливості такої участі зважаючи концептуальних особливостей поняття компанії, традиційно що відображаються у законодавстві цієї країни.
  Перспективи подолання розбіжностей деякий час здавалися неясними. Однак 8 жовтня 2001 Радою міністрів ЄС був схвалений Регламент, який затвердив Статут європейської компанії, а також директиву про участь найманих працівників у справах ЄВРОКОМПАНІ. Обидва документа набудуть чинності в 2004 р.
  Нова організаційно-правова форма дозволить, нарешті, європейським підприємцям здійснювати підприємницьку діяльність в рамках усього Європейського союзу, незалежно від того, в якій із країн-учасниць була зареєстрована компанія. Їх найменування повинне включати абревіатуру SE (від лат. Societas Europaea), оподаткуванню вони будуть піддаватися за місцем знаходження їх постійних підприємств (якщо таких декілька і вони розташовані в різних країнах, то обкладатися кожне з них буде в країні свого перебування).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Суб'єкти цивільного права в промислово розвинених зарубіжних країнах "
 1. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 9. Комерційна концесія
    Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато, багато іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 5. § 1. Основні правові системи сучасності
    Поняття правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 7. § 6. Похідні підстави набуття права власності
    Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua