Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК


Комплексне дослідження адміністративної відповідальності пов'язане з об'єктивними труднощами. Насамперед це проблеми, породжені перманентної реформою національної системи законодавства на основі нової федеральної Конституції. У процесі її здійснення протягом останніх шести років було внесено безліч змін до КпАП, поряд з коригуванням кодифікованого законодавства про адміністративну відповідальність приймалися десятки федеральних законів, що передбачають накладення адміністративних санкцій ad hoc. Типовим прикладом цього підходу є Федеральний закон від 8 липня 1999 р. «Про адміністративну відповідальність юридичних осіб (організацій) та індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції». Законом передбачається накладення майнових адміністративних стягнень (штрафу та конфіскації) також і на юридичних осіб, при цьому процедура застосування санкцій так і не була регламентована. Одна з найбільш актуальних невирішених даними Законом проблем - співвідношення провини фізичних і юридичних осіб: чи можливо ототожнювати провину посадовців, що очолюють організацію, з виною юридичної особи?
Відповідь можна отримати лише при тлумаченні правових норм: відповідно до ст. 15 - 17 Федерального закону від 8 липня 1999 суб'єктом адміністративного проступку є законний представник юридичної особи, саме відносно нього порушується справа про адміністративне правопорушення, до нього застосовуються превентивні заходи - адміністративне затримання, особистий огляд, вилучення речей і документів та ін Власне поняття «вина» у цьому законі не згадується, хоча вчинення передбачених ним адміністративних проступків припускає, як правило, наявність вини у формі прямого умислу (ст. 2-12 Федерального закону від 8 липня 1999 р.).
Таким чином, створюється парадоксальна ситуація: адміністративне провадження має виробляється на основі розд. IV КпАП (див. ст. 14 Федерального закону від 8 липня 1999 р.), але відсутність ознак провини вчиненого діяння виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення (п. 1 ст. 227 КпАП).
Неминучі колізії у застосуванні адміністративних санкцій обумовлені введенням процесуальних заходів, не передбачених КпАП,

зокрема так званого адміністративного розслідування, а також порушенням справ про адміністративні правопорушення на основі непрямих , суб'єктивних доводів, при цьому можуть бути прийняті до уваги джерела інформації, достовірність яких викликає сумнів: заяви громадян, зацікавлених у застосуванні адміністративних санкцій, повідомлення в електронних та друкованих ЗМІ.
Проблеми, які стосуються названому Федеральним законом, типові для розвитку вітчизняного законодавства про адміністративну відповідальність: накладення стягнень виробляється на основі суперечливих критеріїв, при цьому не врегульована процедура застосування санкцій. Таким чином, суть проблеми полягає у співіснуванні різного правового базису - кодифікованого законодавства, насамперед КпАП, а також сотень інших джерел - федеральних законів, законів РФ, законів суб'єктів Федерації.
Зазначені суперечності притаманні і КпАП. Практика накладення адміністративних стягнень, не передбачених Кодексом, - одна з основоположних проблем, які потребують негайного врегулювання. Згідно ч. 3 ст. 1573 КпАП додатковим адміністративним стягненням є призупинення дії спеціального дозволу (ліцензії) або її анулювання, проте КпАП такі стягнення не визначені (див. ст. 24, 25); цілком очевидно, що призупинення дії ліцензії при її анулювання неможливо ототожнювати із зазначеними в ст. 25 КпАП різновидами позбавлення спеціального права.
До спірних проблем належить статус чинного КпАП, прийнятого 20 червня 1984 в умовах політико-правової системи Союзу РСР. Правове становище Кодексу як закону, прийнятого союзною республікою, що входила до складу припинив своє існування союзної держави, викликає неоднозначне тлумачення. Накладення адміністративних стягнень являє собою окремий метод обмеження правомочностей громадян, але згідно ч. 3 ст. 55 Конституції Росії такі обмеження можуть бути введені тільки федеральним законом, тобто у формі актів, якими вносилися зміни і доповнення до КпАП. Анахронізмом КоАП породжені та інші колізії, зокрема передбачена Кодексом процедура бессудной конфіскації, що суперечить ч. 3 ст. 35 Конституції Росії.
Багато із зазначених проблем можуть бути дозволені тільки в майбутньому Кодексі РФ про адміністративні правопорушення, першочергове завдання майбутнього законодавства - у подоланні колізій приватного та публічного права. Очевидно, що тільки нормами адміністративного законодавства можуть бути врегульовані численні майнові відносини, в тому числі виникають при застосуванні

так званих майнових стягнень (штрафу, оплатного вилучення, конфіскації та виправних робіт). Серед основних протиріч діючих КпАП та ГК слід зазначити наступні:
- різне тлумачення підстав припинення права власності (в частині, що стосується передбаченого КоАП стягнення у вигляді оплатного вилучення предмета, - див. ст. 235 ЦК);
- відсутність правових критеріїв майнових відносин, заснованих на владному підпорядкуванні (п. 3 ст. 2 ЦК);
- недостатність правових гарантій відшкодування шкоди, завданої незаконними діями правоохоронних органів. ГК передбачає відшкодування майнової та моральної шкоди лише при застосуванні двох з восьми адміністративних стягнень (див. п. 1 ст. 1070, ст. 1100ГК).
Цілком очевидна необгрунтованість розмежування наукових пошуків у сферах адміністративного та цивільного права, необхідність вирішення нагальних проблем синтезу цивілістичного і публічно-правового регулювання зумовлена не тільки прийняттям нових законів та підзаконних актів, що усувають лакуни правової регламентації; особливу значимість набуває вдосконалення викладацької діяльності, у тому числі і за загальнообов'язковим навчальному курсу адміністративної відповідальності.
Новий навчальний курс повинен поєднувати прагматику викладання з вирішенням наукових проблем. У кожній з лекцій необхідно приділити увагу становленню та розвитку наукових концепцій з даної теми, простежити генезу законодавчої регламентації по російському імперському, радянському та чинному праву.
Дослідження кореляції адміністративного та цивільного права необхідно при вивченні багатьох тем курсу, насамперед адміністративних правопорушень у сферах економіки, торгівлі і фінансів. При вивченні адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і встановлений порядок управління, дуже важливо виявити спільність санкцій за адміністративним і кримінальним правом.
Автор висловлює свою вдячність студентам і аспірантам Московської державної юридичної академії, що виявили особливу старанність, творчу цілеспрямованість при вивченні нового загальнообов'язкового курсу адміністративної відповідальності.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВИСНОВОК "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Укладенні угод; про заходи, що вживаються для ліквідації надзвичайних подій, що загрожують життю і здоров'ю людей. Також з метою подання інформації про результати роботи органів місцевого самоврядування їх керівникам доцільно забезпечувати підготовку та публікацію в засобах масової інформації щорічної доповіді за результатами діяльності очолюваних ними органів.
 2. § 2. Система муніципальних правових актів
  укладення трудового договору з керівниками муніципальних підприємств та установ; положення про порядок надання муніципальними підприємствами і установами звітів про використання майна, закріпленого за муніципальним підприємством чи установою; положення про порядок матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
 3. § 5. Правотворческий процес.
  Укладення даної особи. Тут слід зазначити, що на розгляд представницького органу муніципального утворення вносяться, звичайно ж, проекти нормативних правових актів. Відповідно, закінчення глави місцевої адміністрації дається на проект відповідного нормативного правового акта. Дача такого висновку є однією з найважливіших форм взаємодії керівника виконавчої
 4. § 1. Муніципальне майно.
  Укладення трудового договору з керівниками муніципальних підприємств і установ виробляються різними способами. Нерідко призначення на посаду керівників муніципальних підприємств і установ провадиться за конкурсом головою муніципального освіти у порядку, встановленому рішенням представницького органу муніципального утворення. При цьому організація та проведення конкурсу на
 5. § 2. Муніципальна посаду. Муніципальний службовець.
  Укладення трудового договору. Дискримінація громадян Російської Федерації в доступі до муніципальної службі заборонена. Громадяни Російської Федерації мають рівний доступ до муніципальної службі незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань. На
 6. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  укладення угод про взаємодію та координації діяльності; взаємного представництва сторін; прийняття спільних нормативно-правових актів; передачі частини своїх повноважень відповідно до Конституції РФ, федеральним і регіональним законодавством. Реалізація законодавчої ініціативи представницькими органами місцевого самоврядування в законодавчому (представницькому)
 7. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  укладання державних або муніципальних контрактів на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб (ст. 7.29 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення); надання, опублікування або розміщення недостовірної інформації про розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або
 8. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  Укладанні договорів без урахування встановлених законодавчими або іншими нормативними актами Російської Федерації пріоритетів; необгрунтовано перешкоджати створенню нових господарюючих суб'єктів у якій-небудь сфері діяльності; необгрунтовано надавати окремим господарюючому суб'єкту або декільком господарюючим суб'єктам пільги, що ставлять їх у переважне становище стосовно
 9. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  Укладення на проект такої схеми; розглядати проект схеми територіального планування Російської Федерації в частині врахування у пропозиціях, що містяться в зазначеному проекті, положень про територіальне планування, що містяться в документах територіального планування муніципальних утворень, обліку правил землекористування і забудови, пропозицій про зміну меж земельних ділянок,
 10. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  Висновків комісій з відновлення прав реабілітованих жертв політичних репресій, що також є окремим фрагментом в системі норм про повноваження органів влади і управління. Спеціальною компетенцією можуть наділятися і окремі органи місцевого самоврядування, наприклад органи опіки та піклування муніципального освіти. Так, на прохання неповнолітніх осіб органи
© 2014-2022  yport.inf.ua