Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

17.7. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ОЧНОЇ СТАВКИ


Поняття і значення очної ставки. Очна ставка - це слідча дія, передбачена ст.192 КПК РФ, яке полягає в почерговому допиті в присутності один одного двох раніше допитаних осіб з числа свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених, в показаннях яких є істотні суперечності. Специфічною рисою очної ставки є особливі психологічні умови допиту.
Поряд із загальною метою - встановленням достовірності показань, при проведенні очної ставки можуть бути поставлені і такі конкретні завдання: викриття брехні, подолання добросовісної помилки, самообмови, перевірка зібраних у справі доказів, викриття інсценівок.
Питання про суттєвості протиріч вирішує особа, яка провадить розслідування. Суперечності є суттєвими, якщо вони виникають з приводу обставин, що підлягають доказуванню, а також і за фактами, що мають значення для справи.
При підготовці до проведення розглянутого слідчої дії завжди виникає питання, чи треба навіть за наявності істотних протиріч в свідченні раніше допитаних осіб проводити з тактичних міркувань очну ставку? Проведення очної ставки є правом, а не обов'язком слідчого. Її результати можуть мати різні наслідки. Не виключена можливість відміни одним з учасників очної ставки іншого до дачі вигідних для себе неправдивих свідчень. Крім того, передчасне ознайомлення із зібраними в ході слідства доказами може призвести до негативних наслідків. У цьому зв'язку важливо своєчасно нейтралізувати негативний вплив одного учасника очної ставки на іншого, при одночасному використанні правдивих показань для викриття несумлінного учасника розглянутого слідчої дії.
Очна ставка - не єдиний і, зрозуміло, не абсолютний спосіб встановлення достовірних даних по справі. У цьому зв'язку рекомендується до вирішення питання про її проведення спробувати досягти цю мету шляхом проведення інших слідчих дій та тактико-психологічних прийомів (повторних допитів з пред'явленням доказів і використанням ефективних тактичних прийомів, відтворенням фонограми, відео-звукозапису і т.д.).
Як видно, при виявленні істотних протиріч у показаннях двох раніше допитаних осіб, не рекомендується поспішати з проведенням очної ставки. Треба спробувати зібрати такі докази, за допомогою яких можуть бути усунуті зазначені суперечності. Саме тому в більшості ситуацій очні ставки проводяться на наступному етапі розслідування. Разом з тим не можна не відзначити позитивного значення очної ставки як засобу безпосереднього психологічного впливу одного учасника очної ставки, що дає правдиві показання, на іншого.
Якщо зібрані докази не сприяли усуненню істотних протиріч, то, як правило, виникає питання про проведення очної ставки. Це рішення приймає слідчий з урахуванням перспектив її виробництва.
Підготовка до проведення очної ставки. При її підготовці необхідно визначити, своєчасно і чи доцільно її проведення, чи вироблені інші слідчі дії, які є процесуальною і тактичної передумовою очної ставки?
До моменту проведення очної ставки слід отримати достовірну інформацію про характер, поведінку, вольових і морально-психологічних якостях її учасників. Особлива увага приділяється дослідженню їх взаємовідносин (чи давно вони знайомі, чи не було між ними конфліктів, неприязних відносин, чи не перебував один з них під впливом іншого і т.д.).
Тактика проведення очної ставки розробляється в залежності від причин істотних протиріч, що виникли в показаннях її учасників. Суперечності в показаннях можуть бути наслідком добросовісної помилки, мимовільних помилок одного або обох допитуваних, що випливають з природи формування показань (помилки при сприйнятті, запам'ятовуванні, відтворенні), тобто через об'єктивні і суб'єктивні особливостей сприйняття тих чи інших подій. Але найчастіше протиріччя в показаннях виникають через явної брехні одного або обох учасників очної ставки.
На основі глибокого аналізу матеріалів справи слідчий визначає причини істотних протиріч в свідченні раніше допитаних осіб і залежно від цього вирішує питання про доцільність і тактику проведення очної ставки. Виявлені в процесі розслідування причини суперечностей в певній мірі носять гаданий характер, але такий аналіз необхідний для розробки найбільш ефективних тактичних прийомів.
Тактика очної ставки в ситуації ненавмисних помилок у показаннях допитуваних. Вона характеризується психологічним контактом її учасників і їх обопільним бажанням встановити достовірність певних обставин. Суперечності усуваються взаємними зусиллями учасників очної ставки. Дії слідчого мають бути спрямовані на активізацію їх психологічних властивостей.
При виявленні істотних протиріч у раніше отриманих показаннях причину протиріч необхідно встановити при роздільних допитах цих осіб і спробувати її усунути шляхом активізації пам'яті допитуваних з використанням зібраних в процесі розслідування доказів, їх найбільш ефективного пред'явлення, в тому числі відео-або звукозаписів показань третіх осіб, а також за допомогою допитів на місці події, що благотворно позначиться на активізації асоціативних зв'язків.
Навряд чи доцільна очна ставка при підвищеній сугестивності одного з її учасників, у зв'язку з чим він може змінити свої свідчення не в результаті пригадування, а під вселяє і можливо помилковим впливом іншого її учасника.
Допускаючи можливість задавати учасникам очної ставки один одному питання, обговорювати спірні моменти, слідчий продовжує активно керувати проведенням очної ставки і вживає заходів до усунення виявлених протиріч. Шляхом постановки додаткових питань слідчий повинен виявити у допитуваних такі деталі, які вони могли б згадати завдяки спілкуванню і спільного обговорення минулих подій, з приводу яких у них виникли протиріччя.
Тактика очної ставки, спрямованої на викриття брехні. У більшості випадків очна ставка проводиться для усунення істотних протиріч, що виникли в результаті завідомо неправдивих показань підозрюваних і обвинувачених, рідше - свідків і потерпілих. При проведенні очних ставок у подібній ситуації рекомендуються такі тактичні прийоми:
1) використання показань організаторів і найбільш активних учасників кримінальної діяльності, які зізналися у скоєнні злочину і дали розгорнуті свідчення у справі;
2) поділ предмета очної ставки на кілька епізодів (спірних питань) і поетапне з'ясування кожного з них з використанням не тільки показань другого учасника очної ставки, а й інших доказів (документів, речових доказів, висновків експертиз, протоколів слідчих дій, відео - або звукозапису показань інших співучасників, потерпілого або свідків і т.д.). Вивчення слідчої практики показало, що ефективність очної ставки значно зростає, якщо слідчий проводить її не ізольовано, а в поєднанні з іншими слідчими діями, насамперед, з допитами, пред'явленням для впізнання, перевіркою показань на місці і, зрозуміло, з іншими очними ставками.
Передбачене ч.3 ст.192 КК РФ право слідчого пред'являти в ході очної ставки речові докази і документи необхідно здійснювати, коли в розпорядженні слідчого є недостатньо сильні докази. У цій ситуації недостатня доказова сила речових доказів та документів доповнюється («компенсується») психологічною напругою самої очної ставки і комплексно посилює вплив від пропонованих доказів. Якщо ж у розпорядженні слідчого є великий обсяг сильних доказів, то їх, найчастіше, доцільно використовувати в ході допитів.
3) виробництво очної ставки під час допиту обвинуваченого (підозрюваного). Така ситуація можлива, якщо слідчий вирішив під час допиту використовувати зібрані по справі докази, в тому числі показання співучасників, свідків для викриття неправдивих свідчень обвинуваченого (підозрюваного). У подібних випадках слідчий перериває допит, проводить одну йди кілька очних ставок, після чого допит триває.
4) повторні очні ставки доцільні, якщо сумлінний учасник очної ставки згадав нові факти, які допоможуть внести ясність з раніше з'ясовувалися спірних обставинах, або якщо особа, яка дала правдиві свідчення, змінило їх на першій очній ставці, але надалі повернулося до цих показань і готово на повторній очній ставці їх підтвердити і пояснити причини зміни правдивих показань;
5) деталізація обставин, що підлягають з'ясуванню на очній ставці, що дозволить виявити внутрішні протиріччя в показаннях несумлінного учасника очної ставки, отримати аргументовані свідчення від іншого допитуваного і схилити першу до дачі правдивих показань;
6) недоцільно проведення очної ставки, якщо один з її учасників, який, хоча і надає правдиві свідчення, але неохоче погоджується на участь в ній і є підстави вважати, що під впливом іншого учасника очної ставки він може змінити свої свідчення.
7) Виробництво серії очних ставок або ж виробництво очної ставки в структурі тактичної операції або в структурі тактичної комбінації.
Як правило, в ході очної ставки першим дає показання особа, яка, на думку слідчого, займає правдиву позицію, оскільки при обранні іншої черговості конфліктує суб'єкт може негативно вплинути на іншого учасника цієї слідчої дії.
Фіксація ходу і результатів очної ставки має свої особливості. Під час її виробництва можна робити чорнові записи, а протокол складати по його закінченні. Однак значно більше оптимальний інший варіант, коли протокол складається одразу ж у ході її виробництва. Питання та відповіді фіксуються і підписуються на очній ставці в тому порядку, в якому вони задавалися слідчим. Питання, які задають учасники очної ставки один одному, і відповіді на них також фіксуються послідовно і підписуються допитуваними. Вони підписують також кожну сторінку і протокол в цілому.
При проведенні очної ставки рекомендується застосовувати відео-або звукозапис, інші технічні засоби фіксації, що дозволить уникнути втрату доказової інформації. Використання відео-або звукозапису, інших технічних засобів, знижує можливості змови учасників очної ставки, так як вони враховують, що їхні свідчення фіксуються. По закінченні очної ставки кіно-, звуко-та відеозапису прослуховуються і проглядаються всіма учасниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.7. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ОЧНОЇ СТАВКИ "
 1. Тактична операція
  тактичних прийомів, слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, об'єднаних єдиним задумом (планом) і керівництвом. Тактична рекомендація - науково обгрунтований, апробований практикою рада, що стосується оптимального вибору та застосування в типових ситуаціях розслідування злочинів техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів збирання, вивчення та
 2. Тактична комбінація
  тактичних прийомів, що використовуються в певному поєднанні в рамках одного або декількох слідчих дій з метою вирішення приватної завдання
 3. Тактичний прийом
  прийом - рекомендований криміналістикою найбільш ефективний в даній ситуації спосіб дії (лінія поведінки) особи, яка здійснює доказування, спрямований на оптимізацію розслідування (судового слідства) і (або) виробництва окремих процесуальних
 4. Стаття 192. Очна ставка
  очної ставки слідчий вправі пред'явити речові докази та документи. 4. Оголошення показань допитуваних осіб, які у протоколах попередніх допитів, а також відтворення аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки цих свідчень допускаються лише після дачі показань зазначеними особами або їх відмови від дачі показань на очній ставці. 5. У протоколі очної ставки свідчення
 5. Тактичне рішення
  прийомів і методів досягнення наміченої мети, визначення найбільш оптимального способу дії в даній слідчої ситуації на основі аналізу наявних
 6. Глава 18. Тактика допиту і очної ставки
  очної
 7. Глава 17. Тактика допиту і очної ставки
  очної
 8. Тактичний ризик
  Тактичний ризик - об'єктивно існуюча можливість негативного результату (шкідливих наслідків) при виробництві процесуального дії навіть при вірно обраної слідчим лінії
 9. § 4. Тактика очної ставки
  тактичної сторони очна ставка є досить складною слідчою дією, що вимагає ретельної підготовки до неї. Слід пам'ятати, що дана слідча дія буде найбільш ефективним лише при дотриманні трьох умов. По-перше, протиріччя, що містяться в показаннях двох осіб, повинні бути дійсно суттєвими, що мають значення для справи. Необхідно мати на увазі, що
 10. Слідча ситуація
  тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
 11. Допит допитуваного.
    тактично грамотно перекинути інформаційний «місток» до інших вероятностно встановленим і навіть невідомим обставинам справи. Оскільки допит підозрюваного - це, в більшості випадків, перша процесуальна зустріч слідчого з винною особою, тому дана слідча дія носить розвідувальний характер для обох сторін. У зв'язку з цим, значення тактико-психологічних прийомів
© 2014-2022  yport.inf.ua