Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

17.6. Фіксація результатів допиту


Основним засобом фіксації показань допитуваного є протокол, порядок складання якого передбачений нормами КПК РФ. Протокол допиту - процесуальний документ, в якому записані усні показання допитуваного в першій особі із збереженням його лексики, стилю, термінології, але при цьому неприпустимі нецензурні висловлювання і слова.
Допитуваний має право вимагати доповнення протоколу і внесення до нього поправок. Ці вимоги підлягають обов'язковому занесення до протоколу. Кожна сторінка протоколу підписується допитуваним окремо. Протокол допиту становить слідчий, особа, що проводить дізнання, або прокурор, якщо він проводить допит. Запис свідчень, питання і відповіді на них повинні записуватися точно. Правильність запису показань перевіряє слідчий, неточності він виправляє, погоджуючи їх з допитуваним. Показання допитуваного записуються в повному обсязі і в тій послідовності, в якій їх виклав допитуваний. Питання та відповіді фіксуються в тому випадку, коли питально-відповідна форма допиту має тактичну і доказове значення. Протокол доцільно складати по закінченні допиту, а в процесі допиту слід робити чорнові записи.
Для фіксації показань допитуваного може застосовуватися стенографування, фотографування, кінозйомка, звукозапис або відеозапис. Рішення про це приймає слідчий, про що повідомляє допитуваного, або на прохання свідка (потерпілого), обвинуваченого (підозрюваного). Ці способи фіксації є більш точними, ними відтворюється не тільки зміст показань, але і особливості мови, інтонації, специфічна термінологія. Аналіз показань, записаних на магнітну стрічку, кінострічку або касету відеозапису, дозволяє об'єктивно оцінити процес допиту і його особливості. Про застосування фотографування, кінозйомки, звукозапису, відеозапису складається протокол, в якому необхідно зазначити технічні дані застосовуваної апаратури, а також магнітних стрічок, відеокасет, кінострічок, фотоплівки і т.д., умови, за яких вони використовувалися, швидкість запису, перерви, обриви стрічок і т.п. Після закінчення допиту звукозапис прослуховується (відеозапис прослуховується і проглядається), про що робиться відповідний запис на магнітній стрічці і в протоколі. Допитуваний та особи, що беруть участь у допиті, засвідчують правильність фіксації показань (ст.190 КПК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.6. Фіксація результатів допиту "
 1. Допит
  фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 2. Стаття 187. Місце і час допиту
  допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна перевищувати 8 годин. 4. При наявності медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку
 3. Стаття 205. Допит експерта
  допитати експерта для роз'яснення даного ним висновку. Допит експерта до подання ним висновку не допускається. 2. Експерт не може бути допитаний з приводу відомостей, які стали йому відомими у зв'язку з виробництвом судової експертизи, якщо вони не відносяться до предмета даної судової експертизи. 3. Протокол допиту експерта складається відповідно до статей 166 і 167 цього
 4. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  допиту слідчий з'ясовує у обвинуваченого, чи визнає він себе винним, чи бажає дати показання по суті пред'явленого обвинувачення і якою мовою. У разі відмови обвинуваченого від дачі показань слідчий робить відповідний запис у протоколі його допиту. 3. Допит проводиться в порядку, встановленому статтею 189 цього Кодексу, з винятками, встановленими цією стати-їй. 4.
 5. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань. При роз'ясненні
 6. Стаття 188. Порядок виклику на допит
  допит повісткою, в якій вказуються, хто і в якій якості викликається, до кого і за якою адресою, дата і час явки на допит, а також наслідки неявки без поважних причин. 2. Повістка вручається особі, що викликається на допит, під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності особи, що викликається на допит, повістка вручається повнолітньому члену її
 7. Стаття 174. Протокол допиту обвинуваченого
  допиті обвинуваченого слідчий складає протокол з додержанням вимог статті 190 цього Кодек-са. 2. У протоколі першого допиту вказуються дані про особу обвинуваченого: 1) прізвище, ім'я та по батькові; 2) дата і місце народження; 3) громадянство; 4) утворення; 5) сімейний стан, склад його сім'ї; 6) місце роботи або навчання, рід занять або посада; 7) місце проживання; 8) наявність
 8. Стаття 425. Допит неповнолітнього подозре ваемого, обвинуваченого
  допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого бере участь захисник, який має право ставити йому запитання, а по закінченні допиту знайомитися з протоколом і робити зауваження про правильність та повноту зроблених у ньому записів. 3. У допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, який не досяг віку шістнадцяти років або досяг цього віку, але страждає психічним
 9. Стаття 189. Загальні правила проведення допиту
  допитом слідчий виконує вимоги, передбачені частиною п'ятою статті 164 цього Кодексу. Якщо у сле-дователя виникають сумніви, чи володіє допитувана особа мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі, то він вияс-няет, якою мовою допитувана особа бажає давати свідчення. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Задавати навідні запитання
 10. Стаття 149. Бездокументарні цінні папери
  фіксацію прав, закріплених іменний або ордерним цінним папером, у тому числі в бездокументарній формі (за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки тощо). До такої форми фіксації прав застосовуються правила, встановлені для цінних паперів, якщо інше не випливає з особливостей фіксації. Особа, яка здійснила фіксацію права в бездокументарній формі, зобов'язана на вимогу володаря права
 11. Рекомендована література
  допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві
 12. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога. 2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює педагогу його права,
 13. Стаття 278.1. Особливості допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку
  допиту свідка шляхом ис-користування систем відеоконференц-зв'язку. 2. Суд, що розглядає кримінальну справу, доручає суду за місцем знаходження свідка організувати проведення допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку. 3. Допит свідка проводиться за загальними правилами, встановленими статтею 278 цього Кодексу. 4. До початку допиту суддя суду за місцем знаходження
 14. Стаття 190. Протокол допиту
  результати допиту відображаються в протоколі, який складається згідно зі статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допитуваного особи записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них запису-вають в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на
 15. Стаття 275. Допит підсудного
  допиту сторонами. 4. Допит підсудного у відсутності іншого підсудного допускається за клопотанням сторін або за ініціативою суду, про що виноситься ухвала чи постанова. У цьому випадку після повернення підсудного до зали судового засідання головуючий повідомляє її зміст свідчень, даних в його відсутність, і надає йому можливість задавати питання підсудному,
© 2014-2022  yport.inf.ua