Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 15.19


1. Про статус емітента та професійного учасника ринку цінних паперів см. коментарі відповідно до ст. 15.17 і 15.18.
2. Згідно ст. 23 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" (в ред. Федерального закону від 28 грудня 2002 р. N 185-ФЗ) у разі реєстрації проспекту цінних паперів емітент зобов'язаний забезпечити доступ до інформації, що міститься в проспекті цінних паперів, будь-якою зацікавленою в цьому особам незалежно від цілей отримання цієї інформації.
У разі відкритої підписки емітент зобов'язаний опублікувати повідомлення про державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, при цьому вказавши порядок доступу будь-яких зацікавлених осіб до інформації, що міститься в проспекті цінних паперів, в друкованому органі масової інформації, розповсюджуваному тиражем не менше 10 тис. примірників. У разі закритої підписки, що супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів, емітент зобов'язаний опублікувати повідомлення про державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, при цьому вказавши порядок доступу потенційних власників емісійних цінних паперів до інформації, що міститься в проспекті цінних паперів, в друкованому органі масової інформації, розповсюджуваному тиражем не менше однієї тисячі екземплярів.
3. Згідно п. 2 ст. 51 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" професійні учасники ринку цінних паперів не вправі маніпулювати цінами на ринку цінних паперів і примушувати до купівлі або продажу цінних паперів шляхом надання навмисне спотвореної інформації про цінні папери, емітенти емісійних цінних паперів, цінах на цінні папери, включаючи інформацію, представлену в рекламі.
Під маніпулюванням цінами розуміються дії, що здійснюються для створення видимості підвищення та / або зниження цін і / або торгової активності на ринку цінних паперів щодо існуючого рівня цін та / або існуючої торгової активності на ринку цінних паперів з метою спонукати інвесторів продавати або купувати публічно розміщуються та / або публічно звертаються цінні папери, у тому числі:
- поширення помилкової або недостовірної інформації;
- вчинення угод з цінними паперами на торгах фондових бірж і інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, в результаті яких не змінюється власник цих цінних паперів;
- одночасне виставляння доручень на купівлю і продаж цінних паперів за цінами, які мають істотне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами;
- угода двох або декількох учасників торгів або їх представників про купівлю (продаж) цінних паперів за цінами, які мають істотне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами.
Вчинення зазначених дій професійними учасниками ринку цінних паперів є підставою для призупинення або анулювання виданого їм дозволу, а також інших санкцій, передбачених для членів саморегулівних організацій.
4. Відповідно до Федерального закону "Про ринок цінних паперів" під розкриттям інформації розуміється забезпечення її доступності всім зацікавленим у цьому особам незалежно від цілей отримання даної інформації за процедурою, що гарантує її знаходження і отримання; розкритою інформацією на ринку цінних паперів визнається інформація, щодо якої проведені дії по її розкриттю; загальнодоступною інформацією на ринку цінних паперів визнається інформація, яка потребує привілеїв для доступу до неї або підлягає розкриттю.
Вичерпний перелік обов'язків емітента публічно розміщуваних емісійних цінних паперів щодо розкриття інформації про свої цінні папери і своєї фінансово-господарської діяльності визначено ст. 30 Федерального закону "Про ринок цінних паперів".
5. Згідно ст. 6 Федерального закону від 5 березня 1999 р. N 46-ФЗ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів" професійний учасник, що пропонує інвестору послуги на ринку цінних паперів, зобов'язаний на вимогу інвестора надати йому такі документи та інформацію:
- копію ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
- копію документа про державну реєстрацію професійного учасника як юридичної особи або індивідуального підприємця;
- відомості про орган, що видав ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (його найменування, адресу і телефони);
- відомості про статутний капітал, про розмір власних засобів професійного учасника та його резервному фонді.
Стосовно до даного Федеральному закону під інвесторами розуміються фізичні та юридичні особи, об'єктом інвестування яких є емісійні цінні папери; під професійним учасником маються на увазі емітенти та інші учасники ринку цінних паперів.
6. Відповідно до ст. 6 вищевказаного Федерального закону професійний учасник при придбанні у нього цінних паперів інвесторів або при придбанні ним цінних паперів за дорученням інвестора зобов'язаний на вимогу інвестора крім інформації, склад якої визначений федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, надати наступну інформацію;
- відомості про державну реєстрацію випуску цих цінних паперів і державний реєстраційний номер цього випуску;
- відомості, що містяться в рішенні про випуск цих цінних паперів та проспекті їх емісії;
- відомості про ціни і котируваннях цих цінних паперів на організованих ринках цінних паперів протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення інвестором вимоги про надання інформації, якщо ці цінні папери включені в лістинг організаторів торгівлі, або відомості про відсутність цих цінних паперів у лістингу організаторів торгівлі;
- відомості про ціни, за якими ці цінні папери купувалися і продавалися цим професійним учасником протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення інвестором вимоги про надання інформації, або відомості про те, що такі операції не проводилися;
- відомості про оцінку цих цінних паперів рейтинговим агентством, визнаним в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
7. Згідно ст. 6 Федерального закону від 5 березня 1999 р. N 46-ФЗ професійний учасник при відчуженні цінних паперів інвестором зобов'язаний на вимогу інвестора крім інформації, склад якої визначений федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, надати інформацію про:
- цінах і котируваннях цих цінних паперів на організованих ринках цінних паперів протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення інвестором вимоги про надання інформації, якщо ці цінні папери включені в лістинг організаторів торгівлі, або відомості про відсутність цих цінних паперів у лістингу організаторів торгівлі ;
- ціни, за якими ці цінні папери купувалися і продавалися цим професійним учасником протягом шести тижнів, що передували даті пред'явлення інвестором вимоги про надання інформації, або відомості про те, що такі операції не проводилися.
Професійний учасник в будь-якому випадку зобов'язаний повідомити інвестора про його право отримати інформацію, зазначену в ст. 6 Федерального закону "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів". При цьому професійний учасник, надаючи послуги інвесторам - фізичним особам, зобов'язаний проінформувати останніх про права та гарантії, які їм надаються згідно з названим Законом.
8. Визначення порядку і процедури розкриття інформації відповідно до Федерального закону "Про ринок цінних паперів" віднесено до відання ФКЦБ.
КонсультантПлюс: примітка.
Постанова ФКЦБ РФ від 12.08.1998 N 32 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації про суттєві факти (події і дії), які зачіпають фінансово-господарську діяльність емітента емісійних цінних паперів" втратило чинність у зв'язку з виданням Постанови ФКЦБ РФ від 13.08.2003 N 03-35/пс "Про визнання таким, що втратив силу окремих нормативних актів федеральної комісії з ринку цінних паперів, що регулюють процедуру емісії цінних паперів та порядок розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів".
Положення про порядок розкриття інформації про суттєві факти (події і дії), які зачіпають фінансово-господарську діяльність емітента емісійних цінних паперів, затверджено Постановою ФКЦБ від 12 серпня 1998 р. N 32; Положення про порядок і обсязі розкриття інформації відкритими акціонерними товариствами при розміщенні акцій і цінних паперів, конвертованих в акції, шляхом підписки затверджено Постановою ФКЦБ від 20 квітня 1998 р. N 9.
Згідно з Постановою ФКЦБ від 29 листопада 1999 р. N 10 "Про деякі питання розкриття інформації на ринку цінних паперів" (в ред. Постанови ФКЦБ від 7 червня 2000 р. N 3) інформація фондового ринку, збір якої здійснюється федеральним державним унітарним підприємством "Центральний депозитарій - Центральний фонд зберігання і обробки інформації фондового ринку" відповідно до Указу Президента РФ від 16 вересня 1997 р. N 1034 "Про забезпечення прав інвесторів та акціонерів на цінні папери в Російській Федерації", включає в тому числі інформацію, яка підлягає оприлюдненню згідно з законодавством РФ.
9. Внесення в проспект емісії цінних паперів завідомо недостовірної інформації, твердження містить завідомо недостовірну інформацію проспекту емісії або звіту про підсумки випуску цінних паперів, а одно розміщення емісійних цінних паперів, випуск яких не пройшов державну реєстрацію, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі , кваліфікуються як злочин (ст. 185 КК в ред. Федерального закону від 4 березня 2002 р. N 23-ФЗ).
Згідно з приміткою до вищеназваної статті КК (в ред. Федерального закону від 8 грудня 2003 р. N 162-ФЗ) під великим збитком розуміється збиток, що перевищує 1 млн. руб.
10. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, розглядаються:
- посадовими особами ФКЦБ, зазначеними в п. 1 ч. 2 ст. 23.47 КоАП;
- керівниками регіональних відділень ФКЦБ - відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 23.47 КоАП (див. коментар до даної статті).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 15.19 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
    У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
    Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
    Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua