Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

8. Комерційна субконцесія

Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або частини цього комплексу на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії. У договорі може бути передбачена також обов'язок користувача надати протягом певного строку певній кількості осіб право користування зазначеними правами на умовах субконцесії (п. 1 ст. 1029 ЦК).
Економічний сенс комерційної субконцесії полягає в тому, що її використання у багато разів збільшує можливості правовласника з розширення своєї товаропровідної мережі. Г.Є. Авілов підкреслює, що "право або навіть обов'язок користувача видати певну кількість субконцесії на відповідній території ... вельми важливо для правовласників з точки зору створення збутових або торгових мереж і подальшого ефективного управління ними. При використанні системи субконцесії первинний користувач бере на себе додаткові організаційні та управлінські функції, які нерідко стають для нього основними. Таким чином він ще більш тісно інтегрується з правовласником "" * ".
---
"*" Авілов Г.Є. Указ. соч. С. 555. Аналогічним чином оцінює економічне значення договору комерційної концесії та Е.А. Суханов (див.: Суханов Е.А. Указ. Соч. С. 630).
Передбачені ст. 1029 ЦК підстави укладення користувачем договору комерційної субконцесії: право чи обов'язок користувача надати іншим особам право на використання виключних прав правовласника, передбачені безпосередньо в тексті договору комерційної концесії, - разюче відрізняються від підстав укладення субдоговоров, що відносяться до інших типів договірних зобов'язань. Наприклад, орендар має право здавати орендоване майно в суборенду за згодою орендаря (п. 2 ст. 615 ЦК), а підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань за договором підряду інших осіб (субпідрядників) в тому випадку, якщо із закону або договору підряду не випливає обов'язки підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто (п. 1 ст. 706 ЦК).
Можливість для правовласника встановлення у договорі комерційної концесії обов'язки користувача з надання певному числу осіб протягом певного терміну права на використання виключних прав, що належать правовласнику, на умовах субконцесії пояснюється цілями правовласника, переслідуваними ним при укладенні договорів комерційної концесії (створенням або розширенням своєї виробничої або торгово-збутової мережі). Однак з цієї точки зору незрозуміло, чому і право користувача дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або його частини на умовах субконцесії також має бути передбачено безпосередньо в тексті договору комерційної концесії. Більш оптимальним рішенням у цьому випадку було б просте згоду правовласника на укладення договору комерційної субконцесії на узгоджених з ним умовах.
Інша відмінність полягає в порядку визначення змісту договору комерційної субконцесії. Орендар повинен погоджувати з орендодавцем лише принципову можливість здачі орендованого майна в суборенду, а підрядник самостійно укладає договір субпідряду, якщо договором підряду не встановлено його обов'язок особистого виконання зобов'язань. В обох випадках зміст цих договорів визначається безпосередньо сторонами договорів суборенди або субпідряду.
Що стосується договору комерційної субконцесії, то його умови мають бути узгоджені з правовласником або визначені безпосередньо в тексті договору комерційної концесії. Необхідність жорсткого контролю правовласника за змістом договорів субконцесії диктується тим, що об'єктами таких договорів є фірмове найменування та інші виключні права, що належать правовласнику. Крім того, субкористувач за договором комерційної субконцесії, так само як і користувачі за основним договором, стають ланками товаропровідної мережі правовласника, яка повинна функціонувати як єдине ціле під вивіскою правовласника.
Договір комерційної субконцесії похідний від договору комерційної концесії (основного договору), і його доля нерозривно пов'язана з долею основного договору. Дана обставина знайшло відображення в нормах, що регулюють правовідносини, пов'язані з комерційної субконцесії. Зокрема, договір комерційної субконцесії не може бути укладений на більш тривалий термін, ніж договір комерційної концесії, на підставі якого він укладається. Недійсність договору комерційної концесії тягне за собою недійсність всіх укладених на її підставі договорів комерційної субконцесії (п. 1 і 2 ст. 1029 ЦК).
Особливим чином вирішується доля договору комерційної субконцесії при достроковому припиненні договору комерційної концесії, укладеного на визначений строк. У цьому випадку права і обов'язки вторинного правовласника за договором комерційної концесії (користувача за основним договором) переходять до правовласнику, якщо він не відмовиться від прийняття на себе прав та обов'язків за цим договором. Такий же підхід і до випадків розірвання договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку (п. 3 ст. 1029 ЦК).
І тут ми бачимо серйозна відмінність від інших субдоговоров. Так, дострокове припинення договору оренди тягне припинення укладеного відповідно до нього договору суборенди. Однак суборендар отримує право вимагати укладення з ним договору оренди на майно, що знаходилося в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку, що суборенди на умовах, що відповідають умовам припиненого договору суборенди (п. 1 ст. 618 ЦК).
Ця особливість правового регулювання договору комерційної концесії, коли при припиненні основного договору комерційної концесії допускається збереження договору субконцесії із заміною вторинного правовласника основним правовласником, пояснюється зацікавленістю правовласника у збереженні своєї товаропровідної мережі, заснованої на концесійних відносинах.
Значною своєрідністю відрізняється також правове регулювання відповідальності за шкоду, заподіяну вторинними користувачами за договором комерційної субконцесії. Згідно п. 4 ст. 1029 ЦК користувач несе субсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну правовласнику діями вторинних користувачів. Дане правило носить диспозитивний характер, отже, така відповідальність користувача може бути виключена договором комерційної концесії, зокрема у випадках, коли договором передбачено обов'язок користувача надати протягом певного строку певній кількості осіб право користування винятковими правами правовласника на умовах субконцесії.
Стосовно до іншим субдоговорів (суборенда, субпідряд і т.п.) подібні правила про відповідальність вторинного боржника за заподіяну шкоду безпосередньо перед основним кредитором не передбачені. А регулювання відповідальності обмежується положеннями про відповідальність за порушення договірних зобов'язань. Наприклад, за договором підряду генеральний підрядчик несе перед замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядником, а перед субпідрядником - відповідальність за невиконання або неналежне виконання замовником зобов'язань за договором підряду. Більш того, за загальним правилом замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником (п. 3 ст. 706 ЦК).
Можливість безпосередньої відповідальності вторинного користувача за договором субконцесії перед правоволодільцем за завдану йому шкоду Е.А. Суханов пояснює тим, що "предметом концесійних договорів є виключні права, що містять у собі як майнові, так і немайнові правомочності. Їх неналежне здійснення в багатьох випадках заподіює шкоду безпосередньо первісному правовласнику, що залишається незмінним суб'єктом цих прав. Йдеться, зокрема, йде про ситуації , коли в результаті діяльності зазначених користувачів заподіюється шкода діловій репутації правовласника, скорочується попит на його товари або послуги і т.п. " "*".
---
"*" Суханов Е.А. Указ. соч. С. 631.
Такі основні спеціальні правила, що регулюють договір комерційної субконцесії. В іншому до цього договору застосовуються положення про договір комерційної концесії, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії (п. 5 ст. 1029 ЦК).
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 8. Комерційна субконцесія "
 1. § 9. Комерційна концесія
  комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона
 2. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не порушував своїх обов'язків користувач, має переважне право укласти
 3. § 5. Договір комерційної субконцесії
  комерційної субконцесії. Надання протягом відповідного строку певної кількості субконцесії може бути не тільки правом, але й обов'язком користувача. Включаючи в договір концесії подібні умови, правовласник реалізує свій інтерес у розширенні мережі. Особливості договору комерційної субконцесії. У договорі субконцесії користувач виступає в ролі вторинного
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2. Цивільне право як галузь права Цивільне право в системі правових галузей. Предмет цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види
 5. 2. Комерційна субконцесія
  комерційної концесії (п. 5 ст. 1029). Це стосується насамперед змісту (обов'язкових умов), оформлення та реєстрації такого договору. Договір субконцесії залежить від основного концесійного договору. Тому строк субконцесії не може перевищувати строку дії основного концесійного договору, а недійсність останнього тягне безумовну недійсність субконцессіонного
 6. К
  комерційний К. XIV, 60, § 2 (4) - с. 420 - контокорентний К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 418 - ломбардний К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 416 - онкольний К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 418 - зміст і виконання К. договору XIV, 60, § 2 (2) - с. 415 - 416 - цільовий К. XIV, 60, § 2 (3) - с. 416 Кредиторські обов'язки XIV, 60, § 1 (2) - с.
 7. С
  Субконцесія Субліцензія XII, 51, § 2 (2) - с. 46; XII, 52, § 3 (1) - с. 59 Суброгация XIV, 59, § 5 (5) - с. 358 - 361; XIV, 59, § 6 (3) - с. 372 Судовий наказ XIV, 60, § 1 (3) - с. 402 Сускріптер XIV, 60, § 1 (3) - с. 403 Істотні умови - С. у. авторського договору XII, 50, § 1 (2) - с. 22 - 25 - С. у. договору надання послуг XIII, 54, § 2 (2) - с. 86 - 89 - С.
 8. 4. Недійсність договорів
  комерційної концесії (п. 1 ст. 1028). Поряд з цим у багатьох статтях вживається родовий термін - "недійсність договору". Маються на увазі договори про заставу (п. 4 ст. 339 ЦК), поручительство (ст. 362 ЦК), договір з особою, що виграв торги (п. 2 ст. 449 ЦК), купівлі - продажу (п. 2 ст. 459 ЦК), купівлі - продажу нерухомості (ст. 550 ЦК), купівлі - продажу підприємства (п. 2 ст. 560 ЦК),
 9. 2. Договірні умови
  комерційних договорів (ст. 2.11). Сенс наведеної статті полягає, очевидно, у визнанні істотним будь-якого запропонованого адресатом оферти умови. Що ж стосується виділення "істотних доповнень, обмежень або відмінних умов", це пов'язано лише з тим, яке значення надаватиметься мовчанню оферента. Мається на увазі, очевидно, що для несуттєвих доповнень і розбіжностей у
 10. 3. Суб'єкти договору
  комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (п. 3 ст. 1027 ЦК). Беручи до уваги основну мету договору комерційної концесії (створення або розширення товаропровідної мережі правовласника), як правовласника за договором комерційної концесії повинен виступати великий виробник товарів
© 2014-2022  yport.inf.ua