Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Договір комерційної субконцесії

Загальні положення. За загальним правилом без згоди правовласника користувач не має право делегувати третім особам надані йому виключні права, зокрема, надавати субліцензії, вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив і т.п. Дана норма є диспозитивною, і зазначене правило може бути змінено за згодою сторін.
Згода правовласника на те, щоб користувач мав право дозволяти іншим особам використання наданого йому комплексу виключних прав або його частини, має бути оформлене письмово і може або представлятися в кожному конкретному випадку (ad hoc vice), або закріплюватися в основному договорі як рамкову згоду на укладення договорів субконцесії на певних умовах. Слід підкреслити, що, на відміну, наприклад, від згоди власника на передачу майна в суборенду (п. 2 ст. 615 ЦК), закон передбачає, що правовласник повинен не просто висловити принципове схвалення на укладення таких договорів, а й визначити їх істотні умови (п. 1 ст. 1028 ЦК).
Як правило, відносини користувача з третьою особою оформляються договором комерційної субконцесії. Надання протягом відповідного строку певної кількості субконцесії може бути не тільки правом, але й обов'язком користувача. Включаючи в договір концесії подібні умови, правовласник реалізує свій інтерес у розширенні мережі.
Особливості договору комерційної субконцесії. У договорі субконцесії користувач виступає в ролі вторинного правовласника, а його контрагент - в ролі вторинного користувача. До договору комерційної субконцесії застосовуються передбачені гл. 54 ГК правила про договір комерційної концесії, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії. Виникає питання, які аспекти відносин сторін "припускають інше"? Логічно припустити, що давати інструкції та вказівки про характер використання комплексу виключних прав вторинного користувачеві і здійснювати контроль за його діяльністю може безпосередньо правовласник. Він же зобов'язаний забезпечити надання вторинного користувачеві технічної допомоги, сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників - адже компетенція первинного користувача в цих питаннях дуже обмежена.
Надані на основі субконцесії права похідні від прав, отриманих користувачем за основним договором. Їх обсяг не може виходити за межі прав, наданих користувачеві за основним договором комерційної концесії (див. п. 2 ст. 1027 ЦК). В іншому випадку вторинний правовласник спочатку не зможе виконати обов'язок по наданню вторинному користувачеві прав на використання об'єктів інтелектуальної власності (п. 1 ст. 1031 ЦК). З цієї обставини логічно випливає і правило, що договір комерційної субконцесії не може бути укладений на більш тривалий термін, ніж договір комерційної концесії.
Якщо договір комерційної концесії є недійсним, то недійсні і укладені на підставі його договори комерційної субконцесії.
У літературі зазначається, що договір комерційної субконцесії породжує не тільки прямі відносини між сторонами договору, а й опосередковані відносини між вторинним користувачем і основним правовласником * (918). Такі опосередковані відносини проявляються, зокрема, в положеннях про долю договору комерційної субконцесії при припиненні основного договору (за винятком припинення договору у зв'язку із закінченням його терміну). Права та обов'язки вторинного правовласника за договором комерційної субконцесії (користувача за договором комерційної концесії) у разі розірвання договору, укладеного без зазначення строку, або передчасного розірвання строкового договору переходять до правовласнику, якщо він не відмовиться від прийняття на себе прав та обов'язків за цим договором (п. 3. ст. 1029 ЦК). Тоді за згодою правовласника договір субконцесії трансформується в прямий договір між правовласником і колишнім субконцессіонером, тобто відбувається заміна осіб у зобов'язанні: правовласник заступає на місце вибулого "проміжної ланки" - користувача (ст. 1029 ЦК). Це правило захищає насамперед економічні інтереси правовласника, якому надається можливість зберегти відносини з субконцессіонерамі при вибутті проміжної ланки. Дане правило повинне застосовуватися з певними застереженнями. Зокрема, якщо ініціатором розірвання основного договору комерційної концесії виступив користувач, і підставами для такого розірвання стали зміна фірмового найменування або комерційного позначення правовласника (ст. 1039 ЦК) або допущені правовласником порушення зобов'язань за договором комерційної концесії, які зачіпають інтереси субконцессіонера, то субконцессіонер вправі відмовитися від трансформації договору субконцесії в основний договір.
На відміну від загальних правил про відповідальність боржника перед кредитором за дії третіх осіб (див. ст. 403, п. 3 ст. 706 ЦК) за договором субконцесії вторинний користувач за заподіяну його діями шкоду відповідає безпосередньо перед основним правовласником, хоча і не складається з ним у прямих договірних відносинах * (919). Ця норма буде, зокрема, застосовуватися, якщо дії вторинного користувача тягнуть розкриття конфіденційної інформації, порушують виключні права правовласника, підривають його ділову репутацію, ведуть до зниження попиту на його продукти.
Користувач несе субсидіарну відповідальність за дії вторинних користувачів (субконцессіонеров), які заподіюють шкоду правовласнику, хоча і не можуть бути кваліфіковані, як порушення обов'язків користувача за договором комерційної концесії (п. 4 ст. 1029 ЦК) . Зокрема, шкода може бути заподіяна розкриттям субконцессіонером відомостей, що становлять комерційну таємницю правовласника, а також діями, що тягнуть зниження привабливості бренду правовласника, що завдають шкоди його діловій репутації та вартості або охороноздатності його товарних знаків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Договір комерційної субконцесії "
 1. § 9. Комерційна концесія
  договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона
 2. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не порушував своїх обов'язків користувач,
 3. 2. Договірні умови
  договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та літературі як синонім умов договору його пункти. Договірні умови прийнято об'єднувати в певні групи.
 4. 7. Поновлення, зміна та припинення договору
  договору Однією з характерних рис договору комерційної концесії є наділення користувача, який сумлінно виконував свої обов'язки протягом усього терміну дії договору, правом на укладення нового договору на тих же умовах (право на поновлення договору). Зазначене право користувача знайшло відображення в п. 1 ст. 1035 ЦК, згідно з яким користувач, належним чином
 5. 8. Комерційна субконцесія
  договорі комерційної концесії. У договорі може бути передбачена також обов'язок користувача надати протягом певного строку певній кількості осіб право користування зазначеними правами на умовах субконцесії (п. 1 ст. 1029 ЦК). Економічний сенс комерційної субконцесії полягає в тому, що її використання у багато разів збільшує можливості правовласника з розширення
 6. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи. Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й обличчя,
 7. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який лягає основне навантаження по "запуску" підприємства.
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 9. 2. Комерційна субконцесія
  договором можливе встановлення обов'язку користувача з надання обумовленим числа інших підприємців дозволу на використання на певних умовах отриманого від правовласника комплексу прав або його певної частини (субконцесія). За умовами конкретного договору надання субконцесії може бути як обов'язком користувача, так і його правом (п. 1 ст. 1029
 10. 2. Зміна та припинення договору комерційної концесії
  договір може бути змінений сторонами протягом терміну його дії за загальними правилами про зміну цивільно-правових договорів. Однак будь-які зміни цього договору підлягають обов'язковій державній реєстрації в тому ж порядку, що і його висновок. Лише з моменту такої реєстрації відповідні зміни набувають чинності для третіх осіб , в тому числі для споживачів (контрагентів)
© 2014-2022  yport.inf.ua