Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Г.В. Смолин. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частина.Навчальний посібник, 2008 - перейти к содержанию учебника

Навчальна література

Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2002. - 279 с.
2. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (Теоретичний аспект): Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с
3. Вінник ОМ., Щербина B.C. Акціонерне право: Навчальний посібник // за ред. проф. Щербини B.C. - К.: Атіка, 2000. - 554 с.
4. Вінник ОМ. Господарське право: Навчальний посібник. - 2 - ге вид., змін та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 766 с.
5. Віхров ОТ. Господарське право: Спеціальна частина. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Слово», 2004. - 344 с.
6. Господарське право: Практикум // за ред. B.C. Щербини. - К.: Юрінком Інтер. -2003. -416с.
7. Господарське законодавство: Курс лекцій // за ред. Панікарова В.Д. - X. 2003.-124с.
8. Господарське законодавство: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2008. - 359 с.
9. Державне регулювання економіки // за ред. І.Р. Михасюка. - К.: Атіка, Ельга. - Н. 2000. - 347 с.
10. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за порушення у сфері економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: - 2003. - 212с.
11. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996. - 263 с.
12. Зобов'язальне право: Теорія і практика // за ред. О.В. Дзери. - К.: Юнінком Інтер, 2000. - 912 с.
13. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів.: Центр Європи, 1999. - 244 с.
14. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008 - 480 с.
15. Мандриківсъкий М.М. Господарське законодавство: Навчальний посібник 2-ге видавництво. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. - 172 с.
16. Пилипенко А.Я, Щербина B.C. Господарське право. - К: Вен турі , 1996 - 288 с.
17. Підприємницьке право України: підручник //За ред. Р.Б. Шишки. - X.: Еспада, 2000 - 480 с.
18. Підприємницьке право. Підручник // За ред. О.В. Старцева, 2-е вид., переробл. і доповн. - К.: істина, 20005 - 600 с.
19. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник // За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Душмана. X.: Право, 2000.-317 с.
20. Правові основи підприємницької діяльності / Під ред. В. І. Шакуна, П. В. мельника, В.М. Поповича. - К.: правові джерела, 1997. - 730с.
21. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарськрї діяльності в Україні: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 280 с.
22. Саниахматова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины. Учебное пособие. - X., Одиссей, 2004. - 800с. (до всіх розділів).
23. Саніахматова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник, 3-тє вид. -К.: А.С.К., 2005.-912с.
24. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікер, 1999. - 438с.
25. Хозяйственное право: Учебник // Под ред. Акад. В. К. Мамутова. - К.: Юрінком-Інтер, 2002. - 970с. (до всіх розділів).
26. Цивільне право України: Підручник: Кн. 1 // За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком-їнтер. - 2002. - 804с.
27. Цивільне право України: Підручник: Кн. 2 // За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком-їнтер. - 2002. - 784с.
28. Щербина B.C. Господарське право: Навчальний посібник. К.: Юрінком - Інтер, 2003. -480с.
29. Щербина B.C. Господарське право: Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком-Інтер, 2006. - 656 с.
30. Щербина В.С. Субєкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 264 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Навчальна література"
 1. Додаткова література
  Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К., М96-. 2. Венедиктов A.B. Государственная социалистическая собственность. - М.-Л., 1948. - С. 309 521. 3. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. - Харьков, 2000. 4. Карасе A.B. П рано государственной социалистической собственности. - М., 1954. 5. Майданик P.A. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. - К.,
 2. 6. Перелік використаних джерел.
  Законодавчі і нормативні акти органів державної влади 1. Конституція України 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 3. Кримінальний Кодекс України. 4. Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". 5. Законом України "Про міліцію". 6. Статут Патрульно-постової служби міліції України затвердженого Наказом Міністерства
 3. Який зміст суб'єктивного авторського права?
  навчального характеру; відтворення творів судового й адміністративного провадження та ін. Допускається вільне відтворення одного примірника твору репрографічним способом бібліотеками та архівами для власних потреб. Допускається також без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право, вільне відтворення примірників твору для навчання. Детально регламентовано вільне відтворення комп'ютерних
 4. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  навчальними закладами, в тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з: а) виховання та навчання
 5. § 3. Суб'єкти авторських відносин
  навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств та інших організацій часто створюють твори у порядку виконання службових обов'язків чи службового завдання. У цих випадках особисті немайнові права належать тільки авторам зазначених творів. Виключне право на використання твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором.
 6. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
  навчального характеру; 3) відтворення у пресі, передача в ефір або інше публічне повідомлення опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних питань або передача в ефір творів такого самого характеру, якщо це спеціально не заборонено автором; 4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, передача в ефір або
 7. § 4. Види юридичних осіб
  навчальні заклади силами колективів своїх кафедр або наукових підрозділів ведуть на замовлення інших організацій госпдоговірні наукові дослідження і реалізують їх результати на основі договорів про передачу науково-технічної продукції. Одержані від замовників кошти використовуються на розширення навчально-лабораторної бази, житлове будівництво, оплату праці та преміювання працівників вузу,
 8. § 5. Цивільне право як наука
  навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках). 2. Суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання, розглянуто у багатотомному курсі "Советское гражданское право", інших підручниках, посібниках та монографіях1. Вивчення їх має важливе значення, оскільки економічний зміст і ознаки таких відносин зумовлюють особливості їх цивільно-правового регулювання.
 9. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  навчальні (перевірні), спеціальні: 337 Збройний конфлікт (див. також: Військовий конфлікт): 111 Зброя: 410, у т. ч.: вогнепальна - 262 масового знищення - 439 холодна - 263 Збут (див. також: Незаконний збут): вогнепальної зброї, бойових припасів тощо - 263 завідомо підроблених знаків поштової оплати і проїзних квитків - 215 майна, завідомо одержаного злочинним шляхом - 198 підроблених
 10. Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини
  навчальні заклади. Залучаючи до виховання дітей юридичних осіб, батьки мають право на вибір навчального закладу в залежності від потреб дитини та можливостей батьків (ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту»; ст.29 Закону України «Про загальну середню освіту»; ст.6 Закону України «Про позашкільну освіту»). Відвідування дитиною навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати,
© 2014-2022  yport.inf.ua