Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне підприємництво (ст. 171 КК).

У відпо-відно до Конституції РФ кожен громадянин має право зани-маться підприємництвом та іншої, не забороненої законом економічною діяльністю (ст. 34). Заохочуючи підприємцям-тельство, держава встановлює певні форми контро-ля з метою забезпечення прав і законних інтересів інших підприемців, суспільства і держави. Порядок організації підприємництва та основні його принципи врегульовані нормами російського права, законами та підзаконними актами. Підприємницька діяльність, якщо вона здійснюється інді-виділеного підприємцем чи юридичною особою відпо-відно до положень цивільного, адміністративного, фінансовим-вого, митного, податкового права, вважатиметься законною. Підприємництво, здійснюване в обхід встановленого порядку, вважається незаконним і за певних умов вле-чет відповідальність за ст. 171 КК.
Об'єктивна сторона злочину характеризується п'ятьма формами злочинної діяльності: а) здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, б) здійснення підприємницької діяльності з порушенням правил реєстрації; в) подання до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, документів, що містять завідувачі-мо неправдиві відомості; г) здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії), коли

такий дозвіл обов'язково; д) здійснення підприємницької діяльності з порушенням ліцензійних вимог і умов . Зміст всіх форм злочинної діяльності можна усвідомити, звернувшись до постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р. № 23 «Про судову практику у справах про необ-законному підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом »1.
Здійснення підприємницької діяльності без ре-
гистрации має місце, коли індивідуальний підприємець або комерційна організація ухиляються від реєстрації. Ста-тя 171 КК має на увазі ті види підприємництва, які можуть бути зареєстровані і здійснюватися на законних ос-підставах, але винні ухиляються від цього обов'язку. У слу-чаях, коли підприємець займається забороненої законом економічною діяльністю, його відповідальність настає не за ст. 171 КК, а за іншими статтями КК. Наприклад, незаконне виготовлення зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, ком-плекту деталей, вибухових речовин тягнуть за собою кримінальну відповідальність за ст. 223 КК; незаконні придбання, зберігання-ня, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - за ст. 228 КК.
Відповідно до правил, встановлених ст. 23 ГК РФ, громадянин має право займатися підприємницькою діяльно-стю тільки з моменту реєстрації як індивідуального підприємця. Глава селянського (фермерського) госпо-дарства - після реєстрації цього господарства. Статті 50, 51 ГК РФ вимагають обов'язкової реєстрації юридичних осіб як комерційних організацій. Таким чином, державна реєстрація - це юридичне визнання підприємництва в певній організаційно-правовій формі. Підстави і тре-ги, які пред'являються при реєстрації Федеральним законом від 8 серпня 2001 р. № 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців» були розглянуті при аналізі ст. 169 КК.
Можливі три варіанти поведінки винних осіб: а) інді-
виділеного підприємець або комерційна організація
1 БВС РФ. 2005. № 1.

Повністю ухиляються від реєстрації, не маючи намір її осуще ствіть, хоча мають право на реєстрацію, б) господарюючий суб'єкт представив заяву та всі необхідні документи до органу юстиції і, не чекаючи одержання реєстраційного свідоцтва, почав економічну діяльність, в) підприємницьку діяльність здійснюється після отримання від-каза в реєстрації або продовжується після анулювання реєстраційного свідоцтва за рішенням органу, який його видав, або за рішенням суду.
Здійснення підприємницької діяльності з нару-ням правил реєстрації означає, що суб'єкти підприємницької діяльності, наприклад, маючи реєстраційне сві-детельство на один вид підприємницької діяльності, здійсню-ються іншу господарську діяльність або займаються нею в іншому місці або в інший організаційно-правовій формі. У тому випадку, коли строки дії реєстраційного свідок-ства минули, але господарюючий суб'єкт продовжує свою діяльність, буде мати місце перша форма злочинної діяльності.
Представлення до органу, який здійснює реєстрацію юри-дических осіб, документів, які містять завідомо неправдиві відомостей-ня, свідчить про те, що реєстрація була отримана об-манним шляхом. Реєструючий орган був введений в оману представленими документами, фальсифікація яких обготівковув-ружена пізніше, наприклад, документ про сплату реєстраційного збору виявився підробленим.
Здійснення підприємницької діяльності без спе-ціального дозволу (ліцензії) означає, що індивідуальний підприємець або юридична особа мають реєстраційне свідоцтво на право ведення підприємницької діяльно-сті, але не мають спеціального дозволу (ліцензії) на той вид економічної діяльності, який вони здійснюють, коли така ліцензія обов'язкове (ст. 49 ГК РФ). Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. № 128-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності» відносить до ліцензованих такі види діяль-ності, здійснення яких може спричинити заподіяння шкоди правам, законним інтересам, моральності і здоров'ю громадян, оборони країни і безпеки держави. Закон пе-речісляет ці види діяльності із зазначенням конкретних видів,

які ліцензуються тільки на федеральному рівні (торгівля зброєю, всі операції з дорогоцінними металами і драгоцен-ними каменями, з наркотичними та психотропними речовинами, видобуток корисних копалин, зберігання газу, нафти та продуктів їх переробки, роботи, пов'язані з електро-і теплопостачання-ем, транспортні послуги (крім пасажирських автомобільних перевезень), платні юридичні послуги тощо), а також види діяльності, ліцензовані органами виконавчої влади суб'єктів РФ (ріелторська, медична (крім інфекційних та онкологічних захворювань), ветеринарна діяльність, екс-плуатації автозаправних станцій і т.д.). Ліцензії повинні бути отримані на кожен вид діяльності на строк не менше 5 років, але вони можуть бути безстроковими у випадках, передбачених нормативними правовими актами.
Порядок ліцензування робіт і послуг з космічної, вете-рінарной, медичної діяльності встановлюється спеці-ними положеннями. Частина 2 ст. 1 Федерального закону від 8 авгу-ста 2001 р. № 128-ФЗ перераховує види діяльності (всього 20), ліцензування яких здійснюється відповідно до дру-шими законами та нормативними правовими актами.
При виконанні злочинної діяльності в даній формі теж можливі три варіанти поведінки, як і при першій формі.
Здійснення підприємницької діяльності з порушен-ням ліцензійних вимог і умов означає, що у підприєм-приємець маються реєстраційне свідоцтво і ліцензія на певний вид підприємництва, але він порушує умови і вимоги, встановлені в ліцензії. Закон вказує загальні та спеціальні вимоги. Загальними вимогами є: а) підприємництво повинно здійснюватися тільки в тому виді діяльності, на який отримано ліцензію; вона видається на один вид діяльності, б) ліцензія видається певного індивідуальному підприємцю або керівнику юриди-чеського особи; в) не можна передавати ліцензію іншим особам; г) необхідно дотримуватися законів РФ і правила протипожежне-ної, технічної, екологічної, санітарно-епідеміологічної безпеки. Спеціальні вимоги встановлені щодо спеціальних знань підприємця або осіб, які виконуватимуть технічну частину діяльності, наявності примі-ня, обладнання, технічних засобів та інших особливостей

конкретної підприємницької діяльності. Відступи від цих вимог можуть бути визнані злочинними, але, як видається, тільки при порушенні основних умов лицен-зирования. В інших випадках ліцензія може бути відкликана в ад-міністратівного порядку, що й робиться на практиці.
Діяння, виражене в будь-який з п'яти форм незаконної підприємницької діяльності, буде визнано злочинним за наявності хоча б однієї з двох умов: а) якщо воно заподіяло великий збиток громадянам, організаціям або державі; б) якщо воно було пов'язане з отриманням доходу у великому розмірі. Поняття великої шкоди або доходу у великому розмірі визначається у примітці до ст. 169 КК - понад 250 тис. руб. Вчинення тих самих дій за відсутності зазначених умов тягне адміністративну відповідальність за ст. 14.1 КоАП РФ, а щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємцям, які представили до реєструючого органу документи, що містять завідомо неправдиві відомості, - за ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ. Слід погодитися з точкою зору, висловленою в літера-турі, що при цьому не утворюється сукупністю злочинів, передбачених ст. 171 і 198 або 199 УК1.
По конструкції складу сформульований двома способами. Ес-
Чи в характеристику об'єктивної сторони включити заподіяння великого збитку, то такий склад слід вважати материаль-ним. Злочин буде вважатися закінченим з моменту при-підпорядкування великого збитку. У тому випадку, якщо об'єктивна сто-рона злочину буде характеризуватися отриманням доходу у великому розмірі, то такий склад слід визнати формаль-ним, і злочин буде вважатися закінченим з моменту отримання такого дохода2.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом. Особа усвідомлює, що займається незаконною підприємницькою діяльністю, і бажає цього. Мотивів не ука-зани в законі, але вони завжди є корисливими.
Суб'єкт злочину - індивідуальний підприємець,
а також керівник юридичної особи.
1 Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 97.
2 Така законодавча формулювання, що нерідко зустрічається в визначеним економічних злочинів, послужила деяким авторам підставою для визнання формально-матеріального складу, що не представляється обгрунтованим з наукової точки зору.

Частина 2 ст. 171 КК містить два кваліфікуючих обставини: а) злочин вчинено організованою групою, б) діяння пов'язане з отриманням доходу в особливо великому раз-мірі. Поняття організованої групи дається у ч. 3 ст. 35 КК. Розмір особливо великого доходу визначено у примітці до ст. 169
КК - понад 1 млн. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконне підприємництво (ст. 171 КК). "
 1. § 2. Створення комерційних організацій
  незаконної відмови в реєстрації (ст. 16 ЦК). З моменту державної реєстрації комерційної організації виникає її правоздатність, тобто здатність мати цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з
 2. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особи, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  незаконних операцій із землею (ст. 170 КК); в) незаконне підприємництво (ст. 171 КК); г) незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК); д) контрабанда (ст. 188 КК); е) обман споживачів (ст. 200 КК) та ін Кримінальний кодекс РФ має три статті, що охоплюють злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях : а) зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і
 3. § 11. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок
  незаконно придбаних правопорушником речей, що свідомо робить неможливим їх повернення потерпілому; 2) стаття 34 Конституції РФ передбачає використання громадянином майнових і нематеріальних благ для підприємницької та іншої економічної діяльності, однак фактичне здійснення підприємництва фізичною особою в даному випадку пов'язане з двома різновидами
 4. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  незаконних операцій із землею, незаконну банківську діяльність, лжепредпринимательство, легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання державних
 5. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  незаконного втручання державних посадових осіб у діяльність індивідуального підприємця або комерційної організації порушуються їхні права при здійсненні законної економічної діяльності. Об'єктом злочину є гарантоване Конституцією РФ право кожного громадянина чи юридичної особи на заняття законною підприємницькою діяльністю. З об'єктивної сторони
 6. Порушення правил здачі державі дорогоцінних ме- таллов і дорогоцінного каміння (ст. 192 КК).
    незаконно, без ліцензії здійснюють видобуток або виробництво дорогоцінних металів або дорогоцінних каменів, несуть відповідальність за незаконне підприємництво (ст. 171 КК) і за наступне незаконне їх зберігання, перевезення чи пересилання (ст. 191 КК). Підняті і знайдені дорогоцінні метали і дорогоцінні камені - самородки таких металів і каменів. Об'єктивна сторона злочину
 7. Стаття 172. Незаконна банківська діяльність Коментар до статті 172
    незаконному підприємництву (ст. 171 КК РФ). 2. Банківська діяльність передбачає здійснення банківських операцій: - залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади; - розміщення цих залучених коштів від свого імені і за свій рахунок; - відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; - розрахунки за дорученням фізичних і юридичних осіб ,
 8. § 1. Поняття комерційного права
    підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами,
 9. § 1. Поняття і види підприємців
    незаконне обмеження їх прав займатися підприємницькою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження, законом можуть бути встановлені обмеження права займатися підприємницькою діяльністю для певних громадян. Насамперед, це обмеження стосується державних службовців, тобто громадян РФ,
 10. § 1. Індивідуальні підприємці
    незаконної діяльності, пов'язаної з веденням підприємницької діяльності без державної реєстрації. Відповідно до п. 4 ст. 23 ЦК суд застосовує до таких дій правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і обличчя в цьому випадку не має права посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що вона не є підприємцем.
© 2014-2022  yport.inf.ua