Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції (ст. 1711 КК).

Пред-метом злочину є товари та продукція, підлягають обов'язковому маркуванню.
Об'єктивна сторона злочину характеризується п'ятьма формами злочинної діяльності: а) виробництво товарів або продукції, які підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного збору, спеціальними марками та знаками відповідності; б) придбання немаркованих товарів або продукції; в) хра - ня таких товарів або продукції; г) перевезення немаркованих-них товарів або продукції; д) збут немаркованих товарів або продукції. При аналізі ознак об'єктивної сторони сле-дует врахувати, що перші чотири форми злочинної діяльності характеризуються додатковою ознакою суб'єктивного ха-рактер - метою збуту немаркованих товарів або продукції. Отже, у ст. 1711 КК йдеться про такий незаконний підприємницької діяльності (незареєстрованої і нелицам-зірованним), яка ні за яких умов не може бути при-знання законів, як це випливає зі змісту ст. 171 КК.
Обов'язковою умовою притягнення особи до кримінальної відпові-дальності є великий розмір вартості немаркованих-них товарів. Згідно з приміткою до ст. 169 КК круп-ним розміром визнається вартість немаркованих товарів і продукції, що перевищує 250 тис. руб. на момент вчинення злочину. Випуск організацією - виробником товарів і продукції в менших розмірах тягне адміністративну від-відповідальних (ст. 15.12 КоАП РФ).
Виробництво товарів або продукції, які підлягають обов'язковому маркуванню, означає, що індивідуальний перед-цям або комерційна організація (зареєстрований-ні або незареєстровані) виробляють для збуту товари або продукцію, які підлягають обов'язковому маркуванню, але

ухиляються від цього обов'язкового вимоги. Для нормального функціонування економічних відносин у сфері виробниц-ства, торгівлі та послуг встановлено особливий порядок маркування окремих видів товарів і продукції. Загальний порядок марки ровки передбачений в нормах гол. 76 ГК РФ 1. Він включає товар-ний знак виробника і знак обслуговування, найменування місця походження товару чи продукції, номер виробу, дату виготов-лення або випуску і термін придатності (у тих випадках, коли це потрібно, наприклад, при виробництві харчових продуктів і ле-карство) .
Товарний знак і знак обслуговування - це позначення (сло-весну, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінація, виконані та зареєстровані в будь-якому кольорі або колірному сполученні федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності у Державному реєстрі товарних знаків), служать для індивідуалізації това-рів, виконуваних робіт або послуг юридичних або фізичних осіб (ст. 1477 і 1482 ГК РФ). Найменування місця походження товару - це позначення товару, містить сучасне або історичне найменування країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта, пов'язане з місцем його виготовлення. Використанням зазначених позначення-ний визнається їх застосування на товарі, етикетках, упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, бланках та іншій документації, свя-занной з введенням товару в цивільний оборот (ст. 1516 ЦК РФ).
Закони та підзаконні акти Російської Федерації передбачати спеціальні види маркування товарів, продукції, послуг. До них відносяться: марки акцизного збору, спеціальні марки і зна-ки відповідності технічним стандартам, умовам виготовлення і зразкам.
Акцизи - це непрямі податки, що включаються в ціну товару і оплачувані покупцем. Обкладаються акцизним збором і мар-кіруются марками акцизного збору товари підвищеного попиту,
1 Закон РФ від 23 вересня 1992 р. № 3520-I, раніше регулював дан-ні відносини, втратив чинність. Однак фірмові найменування юри-ських осіб, зареєстровані відповідно до зазначеного закону, збереженні-няются і підлягають приведенню у відповідність з правилами, встановлений-ними нормами гл. 76 ГК РФ, при першому після 1 січня 2008 р. зміни установчих документів.

Предмети розкоші, певні види мінеральної сировини. Згідно ст. 181 НК РФ підакцизними товарами визнаються: спирт етиловий та спиртовмісна продукція (вміст спирту понад 9%), пиво, тютюнова продукція, ювелірні вироби, легкові автомобілі і мотоцикли, автомобільний бензин, ді-дизельного паливо, моторні масла.
Спеціальними марками маркуються алкогольна продукція, тютюн і тютюнові вироби для підтвердження легальності вироб-ництва даної продукції на території Російської Федерації 1.
Знак відповідності - це зареєстрований у встановлений-
ном порядку знак (з обліковою інформацією до нього), захищений від підробок, який підтверджує відповідність товару і про-дукції технічним стандартам, умовам виготовлення і образ-ЦАМ. Нормативними актами РФ встановлена і введена в дію Номенклатура продукції та послуг (робіт), що підлягають зобо-котельної сертифікації, і Номенклатура продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про соответствіі2.
Федеральний закон від 27 грудня 2002 р. № 184-ФЗ «Про техні-зації регулювання», 3 а також постанову Держстандарту Росії від 1 вересня 2003 р. № 99 «Про затвердження порядку проведення Державним комітетом Російської Федерації по стандартизації та метрології державного контролю та нагляду »4 встановлюють єдиний порядок правової регламен-
тації в області встановлення, застосування та виконання зобо-
вимог до продукції , процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації, утилізації, вико-нання робіт і надання послуг. Закон передбачає заміну державних стандартів технічними регламентами, що включають інші вимоги до продукції та маркуванню. У тече-ня 7 років російські виробники повинні перейти на систему технічних регламентів, в яких будуть задані обов'язкові
1 Див: постанова Уряду РФ від 11 квітня 2003 р. № 212
«Про маркування алкогольної продукції федеральними спеціальними мар-ками нового зразка» / / СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1528; та інші нормативні правові акти.
2 Див: постанови Держстандарту Росії від 30 липня 2002 р. № 64 і від
27 вересня 2002 № 214 / / Вісник Держстандарту РФ. 2002. № 12; 2003. № 7.
3 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140.
4 БНА РФ. 2004. № 3.

Норми безпеки продукції. Кожен технічний регламент буде мати статус закону. Коли продукція пройде сертифікатів-цію, тобто буде документально підтверджено її відповідність національним стандартам, вона буде маркуватися спеціальним знаком - знаком обігу на ринку (ст. 27) 1.
Технічні регламенти повинні бути прийняті в семирічний термін, але протягом цього часу діють обов'язкові вимоги-вання до продукції, процесів виробництва, експлуатації і т.д., встановлені нормативними правовими актами РФ 2, тому
згаданий Закон зберігає і старий порядок маркування
товарів і продукції знаками відповідності національному стандартах, що пройшли підтвердження відповідності у формі добро-вільної чи обов'язкової сертифікації (ст. 15, 20 , 22).
Придбання немаркованих товарів або продукції - це покупка, отримання як подарунка, взамін на інший товар або за надання якоїсь послуги для подальшого збуту. Зберігання - тимчасове складування в якому-небудь по-ня немаркованих товарів або продукції для далекої-дової збуту. Перевезення - це переміщення немаркованих товарів або продукції від місця їх придбання до місця хране-ня або від місця зберігання до місця збуту. Збут немаркованих-них товарів означає продаж, міну, надання в якості оплати за послугу, дарування, дачу в борг.
Склад по конструкції формальний. Злочин визнає-
ся закінченим з моменту виконання хоча б однієї дії.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що здійснює хоча б одну дію з передбачених у ст. 1711 КК, і бажає його вчинити. Мотиви і цілі не вказані в законі, але, як правило, вони корисливі. Ві-новні не маркується виготовлені товари або продукцію,
1 Опис і зображення знака обігу на ринку затверджено по-
становленням Уряду РФ від 19 листопада 2003 р. № 696 / / СЗ РФ. 2003.
№ 47. Ст. 4547.
2 Див: постанова Уряду РФ від 13 серпня 1997 р. № 1013
«Про затвердження переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації-ції та переліку робіт і послуг, підлягають обов'язковій сертифікації »/ / СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3899; Див також Правила з проведення серти-кации в Російській Федерації, утв. постановою Держстандарту Росії від 10 травня 2000 р. № 26 / / БНА РФ. 2000. № 28.

Щоб уникнути витрат, пов'язаних з реєстрацією, ліцензування-ристанням, придбанням марок і знаків відповідності, а головне - ухилитися від сплати податків з неврахованої продукції. У від-ділових випадках мотивом може бути інша особиста зацікавленості, наприклад, під час перевезення чи зберіганні (з родствен-них чи дружніх почуттів).
Суб'єкт злочину - особа віком 16 років; індивіду-альний підприємець, а також керівники виробничих них або торговельних організацій.
Частина 2 ст. 1711 КК містить два кваліфікуючих йдуть-
тва: а) вчинення злочину організованою групою, б) вчинення злочину в особливо великому розмірі. Поняття організованої групи дається у ч. 3 ст. 35 КК. Поняття особливо великого розміру - в примітці до ст. 169 КК, він становить суму, що перевищує 1 млн. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції (ст. 1711 КК). "
 1. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
  виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції (ч. 1 ст. 171.1 КК РФ), придбання чи збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 175 КК РФ), порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів (ч. ч. 2 і 3 ст. 264 КК РФ) і т.д. За багато злочини законом передбачено альтернативне покарання. Наприклад, ч.
 2. Стаття 171.1. Виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції Коментар до статті 171.1
  виробництва і обігу товарів і продукції, що підлягає обов'язковому маркуванню. Чинним законодавством передбачено перелік товарів та продукції, виробництво та реалізація яких без їх обов'язкового маркування марками акцизного збору та спеціальними марками заборонена. До них відносяться алкогольна продукція, тютюн і тютюнові вироби. Алкогольна продукція, тютюн і тютюнові вироби,
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  виробничих (економічних) відносин з приводу виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ * (2). У теорії кримінального права виділяється також видовий об'єкт. Видовим об'єктом прийнято вважати суспільні відносини (інтереси), на які посягають злочини, норми про відповідальність за вчинення яких поміщені в межах однієї глави Кодексу. Стосовно до
 4. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств. Під підприємницькою діяльністю розуміється самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості, в установленому законом
 5. Стаття 171.1 . Виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут немаркованих товарів і продукції Коментар до статті 171.1
  виробництва алкогольної продукції, тютюну та тютюнових виробів. Спеціальними марками маркуються алкогольна продукція, тютюн і тютюнові вироби, вироблені на території Росії. Вони можуть бути федеральними та регіональними. Знак відповідності - позначення, що служить для інформування набувачів про відповідність об'єкта сертифікації вимогам системи добровільної сертифікації або
 6. Стаття 171. Незаконне підприємництво Коментар до статті 171
  виробництво, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту або збут немаркованих товарів і продукції, що підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного збору, спеціальними марками або знаками відповідності, захищеними від підробок, вчинені у великому або особливо великому розмірі, дії особи слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 171 і 171.1 КК РФ
 7. Коментар до статті 15.12
  виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції "маркування здійснюється федеральними спеціальними марками, акцизними марками або регіональними спеціальними марками . Федеральна спеціальна марка, акцизна марка і регіональна спеціальна марка є документами державної звітності, що засвідчують законність (легальність) виробництва та (або) обороту
 8. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
    виробництва різних промислів. "Промислові" норми охороняють тваринний і рослинний світ (ст. 256-262). Об'єктивно оцінюючи високу суспільну небезпеку, масштаби і міжнародно-правовий характер екологічних злочинів, багато закордонних кримінальні кодекси, в їх числі і кодекси ряду країн СНД, виділяють групу норм про екологічні злочини в окремі розділи і глави. Так, кримінальні
 9. Алфавітно-предметний покажчик
    зберігання - 97; о. влади - 205, 287; о. правоохоронні, контролюючі - 317, 318, 320. Знаряддя вчинення злочину: 30, 33. Зброя: 63, 126, 127, 162, 188, 189, 205, 206, 208, 211 - 213, 222 - 227, 286, 313, 333 - 335, 338, 346 - 349, 355, 356. Огляд: 102. Звільнення: о. від покарання - 72, 80 - 81, 83 - 85, 92; о. від відповідальності - 75 - 78, 84, 90, 122, 126,
 10. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
    виробництво контрафактної продукції до 10 років і більше. --- Див: Заступник Генпрокурора запропонував саджати піратів на 10 років / / Стрічка новин. 2006. 14 лютого / / http://lenta.ru/news/2006/02/14/claim. Як вже зазначалося раніше, авторські та суміжні права захищаються трьома галузями права - кримінальних, адміністративних та цивільних. Застосування одних заходів
© 2014-2022  yport.inf.ua