Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК).

Уголов-но-правова норма, передбачена ст. 172 КК, є специ-альний по відношенню до норми, що міститься в ст. 171 КК: неза-кінна банківська діяльність є приватний вид незаконного підприємництва. За способом опису норми, за структурою і конструкції складів, по кваліфікуючою ознаками дан-ні злочину збігаються. Однак є істотні відмінності в порядку організації, ліцензування, в ознаках суб'єктів злочинів.
Згідно з положеннями Закону РФ від 2 грудня 1990 р. № 395-I
«Про банки і банківську діяльність» 1 банківська система України складається з Центрального банку Росії, кредитних організацій, їх філій та представництв іноземних банків. Кредитні організації включають банки та небанківські кредитні органи-
зації. Банк - це кредитна організація, яка має винятково право здійснювати банківські операції: залучати вклади фізичних та юридичних осіб, розміщувати їх від свого імені і за рахунок власних коштів в інших організаціях на основі платності, терміновості і поворотності, а також вести рахунки фізичних і юридичних осіб (ст. 1 Закону). Банки можуть дей-ствовать на основі будь-якої форми власності як господарське
1 ВПС РРФСР. 1990. № 27. Ст. 357; СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Суспільство з метою отримання прибутку. На основі ліцензії Цен-трального банку РФ банки можуть здійснювати й інші банків-ські операції: вести розрахунки за дорученням фізичних і юри-дичних осіб, проводити інкасацію коштів, поку-пать і продавати іноземну валюту у готівковій та безготівковій формі, приймати вклади в вигляді дорогоцінних металів, вироб-водити випуск, купівлю і продаж цінних паперів, що виконують функції платіжного засобу, та інші операції (ст. 5, 6). Неба-ковские кредитні організації (поштово-ощадна систе-ма, ломбарди, кредитні товариства, страхові компанії, пенсійний фонд та ін.) також діють з метою отримання прибутку, але має право здійснювати відповідно до ліцензії лише окремі банківські операції; їм заборонено займатися виробничою або торговельною діяльністю (ч. 3 ст. 1 Феде-рального закону «Про банки і банківську діяльність»).
Державну реєстрацію кредитних організацій і видав-чу їм ліцензій здійснює Центральний банк РФ (відпо-відно до ст. 34 Федерального закону від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ
«Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)») 1.
Для реєстрації кредитних організацій повинні бути представ-лени (крім документів, необхідних для реєстрації підприємницької діяльності) відомості про наявність капіталу, підтверджені деклараціями про доходи, анкети кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера з документами про наявність вищої юридичної або економічної освітньої-ня, а в разі відсутності вищої освіти - свідоцтва про стаж роботи не менше двох років, пов'язаної з банківськими опе-раціями, а також зазначені дані про наявність або відсутність су-димости. Ліцензії видаються одночасно з реєстрацією, де вказуються види банківських операцій, які вправі прово-дить кредитна організація, валюта, в якій вони можуть здійс-ствляться, а також місцевість, де ця діяльність буде вироб-диться. Порядок реєстрації та ліцензування було розглянуто при аналізі злочинів, передбачених ст. 169 і 171 КК.
Ознаки об'єктивної і суб'єктивної сторони аналізованих-мого злочину збігаються з аналогічними ознаками неза-кінної підприємницької діяльності. Слід виділити
1 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Особливості суб'єкта злочину. Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 172 КК, не може бути індивідуальний підприємець, так як кредитна організація, це коммерче-ське суспільство. Тому суб'єкти незаконної банківської діяльності - спеціальні: засновники кредитної організації, керівники, бухгалтер. Виходячи з анкетних даних цих осіб, які представляються в Центральний банк Росії для регист-рації (наявність вищої юридичної або економічної об-разования і досвіду роботи з банківськими операціями), вік суб'єктів буде значно старше 18 років.
Кваліфікуючі обставини повністю збігаються з ана-
логічними ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 171 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК). "
 1. § 2. Створення комерційних організацій
  незаконної відмови в реєстрації (ст. 16 ЦК). З моменту державної реєстрації комерційної організації виникає її правоздатність, тобто здатність мати цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з
 2. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особи, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  незаконних операцій із землею (ст. 170 КК); в) незаконне підприємництво (ст. 171 КК); г) незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК); д) контрабанда (ст. 188 КК); е) обман споживачів (ст. 200 КК) та ін Кримінальний кодекс РФ має три статті, що охоплюють злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях : а) зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  незаконних операцій із землею, незаконну банківську діяльність, лжепредпринимательство, легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання державних
 4. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  незаконного втручання державних посадових осіб у діяльність індивідуального підприємця або комерційної організації порушуються їхні права при здійсненні законної економічної діяльності. Об'єктом злочину є гарантоване Конституцією РФ право кожного громадянина чи юридичної особи на заняття законною підприємницькою діяльністю. З об'єктивної сторони
 5. § 2. Суспільно небезпечне діяння
  незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин часто здійснюється нарко-кур'єрами, яких використовують «наосліп», тобто їм невідомий характер переміщуваного вантажу. У зв'язку з цим скоєне зазначеними особами діяння, хоча об'єктивно і є загально-ного небезпечним і протиправним, проте не визнається ознакою об'єктивної сторони злочину, передбачений-ного ст. 228
 6. § 1. Поняття комерційного права
  банківська, інвестиційна і будь-яка інша діяльність. Для нього головне становить мета діяльності - систематичне отримання прибутку. У цьому сенсі діяльність у будь-якій сфері економіки є підприємницькою (комерційною, торговельної), оскільки вона спрямована на отримання прибутку (різниці між ціною придбання і ціною продажу). І чим більше прибутку обіцяє та чи інша сфера
 7. § 4. Акціонерні товариства
  незаконно передані акції. Відповідно до установчих документів право переважної покупки акцій може закріплюватися не тільки за акціонерами, а й за суспільством в цілому, якщо акціонери не реалізували це право. Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства, а строк його здійснення не може бути менше
 8. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  незаконного володіння, в тому числі з володіння заставодавця. Крім віндикаційного позову, заставодержателю, якому надано право користуватися переданим йому предметом застави, надається можливість використовувати і негаторний позов, в тому числі і проти заставодавця, для усунення яких порушень його права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння. При невиконанні
 9. § 1. Загальні положення
  незаконне втручання в діяльність індивідуального підприємця або комерційної організації, якщо ці діяння вчинені службовою особою з використанням свого службового становища ... », тягнуть за собою певну кримінальну відповідальність винних посадових осіб. [6] 3. Забезпечення відновлення майнового стану підприємця, права якого порушені. Збитки
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  незаконними і недійсними що порушують права та інтереси Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 451 підприємців неправомірні акти державних органів або органів місцевого самоврядування. Об'єктивно існуючі можливості реалізації способів захисту цивільних прав зводяться до наступних видів механізму
© 2014-2022  yport.inf.ua