Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

9. Особливості правової охорони секретних винаходів

Положення Патентного закону поширюються на секретні винаходи (винаходи, які містять відомості, що становлять державну таємницю) з особливостями їх правової охорони та використання, встановленими у розділі VI. 1 цього Закону (ст. ст. 30.2 - 30.6). Даний розділ в частині, що стосується секретних винаходів, набув чинності з 1 січня 2004
Відповідно до ст. 30.2 заявки на видачу патенту на секретні винаходи, для яких встановлено ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", а також на секретні винаходи, які відносяться до засобів озброєння і військової техніки та до методів і засобів в області розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності та для яких встановлено ступінь секретності "таємно", подаються в залежності від їх тематичної приналежності до уповноважених Урядом Російської Федерації федеральні органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи). Інші заявки на видачу патенту на секретні винаходи подаються в Роспатент.
У разі якщо при розгляді в Роспатенті заявки на винахід буде встановлено, що містяться в ній відомості становлять державну таємницю, заявка на винахід засекречується в порядку, встановленому законодавством про державну таємницю, і вважається заявкою на видачу патенту на секретний винахід. Засекречування заявки, поданої іноземними громадянами або іноземними юридичними особами, не допускається.
При розгляді заявки на видачу патенту на секретний винахід (далі - заявка на секретний винахід) відповідно застосовуються положення ст. 21 Патентного закону про експертизу. При цьому публікація відомостей про таку заявці, передбачена п. 6 ст. 21, не здійснюється.
Заперечення проти рішення, прийнятого за заявкою на секретний винахід уповноваженим органом, розглядається в порядку, встановленому цим органом. Рішення, прийняте по такому запереченню, може бути оскаржено до суду.
При встановленні новизни секретного винаходу в рівень техніки також включаються за умови їх більш раннього пріоритету секретні винаходи, запатентовані в Російській Федерації, і секретні винаходи, на які видані авторські свідоцтва СРСР, якщо для них встановлено ступінь секретності не вище, ніж ступінь секретності винаходу, новизна якого встановлюється.
До заявок на секретні винаходи положення ст. 28 Патентного закону про перетворення заявки на винахід в заявку на корисну модель не застосовуються. Подача заявок на секретні винаходи, розгляд цих заявок і поводження з ними здійснюються з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.
Реєстрація секретного винаходу в Державному реєстрі винаходів Російської Федерації та видача патенту на нього здійснюються Роспатентом або, якщо рішення про видачу патенту на секретний винахід прийнято уповноваженим органом, цим органом. Уповноважений орган, який зареєстрував секретний винахід і видав патент на нього, повідомляє про це Роспатент.
Відомості про заявки і патентах на секретні винаходи, а також про що відносяться до них зміни у реєстрах не публікуються. Передача відомостей про такі патенти здійснюється відповідно до законодавства про державну таємницю.
Зміна ступеня секретності та розсекречування винаходів, а також зміна і зняття грифів секретності з документів заявки і з патенту на секретний винахід здійснюються у порядку, встановленому законодавством про державну таємницю. При підвищенні ступеня секретності винаходу Роспатент передає документи заявки на секретний винахід в залежності від їх тематичної приналежності до відповідного уповноваженого органу. Подальший розгляд заявки, діловодство по якій до моменту підвищення ступеня секретності не завершено органом з інтелектуальної власності, здійснюється уповноваженим органом. При зниженні ступеня секретності винаходу подальший розгляд заявки здійснюється тим же уповноваженим органом, який розглядав заявку.
При розсекречування винаходу уповноважений орган передає наявні у нього розсекречені документи заявки до органу з інтелектуальної власності. Подальший розгляд заявки, діловодство за якою до моменту розсекречення не завершено уповноваженим органом, здійснюється органом з інтелектуальної власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9. Особливості правової охорони секретних винаходів "
 1. 31. Особливості правової охорони секретних винаходів
  Секретний винахід-винахід, віднесений компетентними органами до категорії винаходів за ступенем секретності особливої важливості, винахід, на який поширюється гриф «цілком таємно», а також відноситься до засобів озброєння і військової техніки, до засобів і методів в області розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно розшукової діяльності та для якого встановлена
 2. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  Класифікація прав і обов'язків сторін. Зміст договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який
 3. § 1. Об'єкти патентного права
  Поняття та ознаки винаходу. В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів) (абз. 1 п. 1 ст. 1350 ЦК). Винаходу надається правова охорона,
 4. § 3. Оформлення патентних прав
  Загальні положення. Одним з принципів патентного права є те, що неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці є офіційне визнання її об'єктом патентного права. Саме визнання може здійснюватися різними шляхами, бути відносно складним або, навпаки, зведеним до гранично спрощеної формальної процедури, яка, однак, обов'язкове. Якщо
 5. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
  Загальні положення. Дія патентів на об'єкти промислової власності, як правило, обмежується територією тих держав, патентні відомства яких їх видали. Щоб розробка користувалася правової охороною в інших країнах, вона повинна бути там запатентована. Іншими словами, володар прав на розробку повинен скласти і подати заявку на видачу патенту в усіх тих країнах, де він бажає
 6. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  Поняття секрету виробництва (ноу-хау). Стаття 1465 ЦК визначає секрет виробництва (ноу-хау) як відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або
 7. 28. Патентний закон Російської Федерації
  Патентний закон Російської Федерації від 23 вересня 1992 р. № 35171 регулює відносини , що виникають у зв'язку з правовою охороною та використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Закон складається з 9 розділів і 45 статей. Розділ 1 «Загальні положення» визначає відносини, що регулюються Патентним законом, встановлює місце і роль федерального органу виконавчої влади з
 8. 7.4. Регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права
  Відносини, що виникають у зв'язку з правовою охороною та використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, регулюються Патентним законом Російської Федерації від 23 вересня 1992 № 3517-1. Відповідно до ст. 3 Патентного закону права на винахід, корисну модель, промисловий зразок охороняються законом і підтверджуються відповідно патентом на винахід, патентом на
 9. § 3. Охорона « ноу-хау »
  1. У всіх країнах правова охорона надається не тільки винаходам, а й відомостями (інформації) про інших технічних рішеннях. Ця інформація отримала найменування« ноу-хау », що являє собою скорочення англійського виразу «to know how to do it» («знати, як це робити»). Зараховують до «ноу-хау» відомості, нерідко визначаються в літературі як «знання і досвід», можуть представляти
 10. § 8. Захист проти недобросовісної конкуренції
  1. Конкурентна боротьба на ринку ведеться з використанням самих різних методів і засобів здійснення підприємницької діяльності. Захищаючи підвалини капіталістичної економіки, буржуазна держава вже на рубежі XIX і XX століть встало на шлях розмежування конкуренції на два види - законну та незаконну - і встановлення правових засобів боротьби з деякими прийомами і методами діяльності
© 2014-2022  yport.inf.ua