Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов , І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

1.1. поняття і сутність державного управління в системі соціальних відносин

Управління у всі часи існування суспільства і держави доставляло громадянам багато проблем, які постійно не задовольняють і викликають великі нарікання. Увага до даного інституту настільки велике, тому що без організації, визначення можливостей і здібностей змоделювати, спроектувати будь-яку діяльність не вийде.
У найзагальнішому вигляді управління можна представити як сукупність заходів, спрямованих на досягнення конкретного результату (збереження стада, структури, племені, держави, будь-якого виду і т. Д.). Поняття «управління» складається з двох частин: управління і право правління - тобто діяльність через право, правління, через конкретні норми поведінки, визнання, звичаї, традиції, почуття і інстинкти Керувати - значить встановлювати, організовувати, конкретизувати, виправляти, впливати, вирішувати , приймати і застосовувати. Справжні міркування, напевно, не всім припадуть до смаку, але це не викликає негативних емоцій: скільки фахівців, стільки й думок, підходів і точок зору. Головне, щоб вони підкріплювалися результатами, а не одними лише повчаннями і намовою Підтвердженням цьому є утихнули щодо заміни управління грошовим (ринковими) регулюванням, що дозволило забезпечити безконтрольність з метою перехоплення владних повноважень та користування на їх основі матеріальними ресурсами
Управління є соціальним, його кінцева мета - створити умови для впорядкування відповідних суспільних відносин, що виникають у різних сферах життєдіяльності.
Ознаками соціальної призначеного управління, з нашої точки зору, слід вважати:
| потреба, необхідність регламентувати діяльність людей, суспільства;
| упорядкування, нівелювання поведінки учасників такої діяльності;
| супідрядність волі учасників управлінських взаємин;
| владність врегулювання законами та підзаконними актами;
| одержавлення суспільних відносин, що складаються в сфері управління.
Дані ознаки соціальності управління в різного ступеня свідчать про те, що соціальне управління - це синонім державного управління. У силу цього виникає необхідність розмежування понять «управління» і «державне управління». Управління - сукупність діянь (дія або бездіяльність), врегульованих законами та підзаконними актами, на основі яких реалізуються владні повноваження одних суб'єктів управлінської діяльності щодо інших. Основним, стрижневим показником, ознакою управління слід визнати цілеспрямоване законопред-писання, обмежена посадовими повноваженнями керуючого суб'єкта, обов'язкове для неухильного виконання підпорядковується елементам управлінської системи
Державне управління - це спеціальний вид державної діяльності, врегульований принципами і нормами адміністративного права. Незважаючи на те що розробники Конституції Російської Федерації вилучили дане поняття, воно існує. Без державного впливу на відповідні суспільні відносини зникне сама держава, перетворившись на розрізнені, погано керовані складові частини, постійно прагнуть довести своє право на існування. Фактично ця тенденція не тільки проявляється, але й зміцнюється, шириться в багатьох суб'єктах Російської Федерації
Від державного управління не відмовилася ще жодна країна, і навряд чи для цього є якісь підстави. Поряд з державним вправі уживатися та інші види управління (громадське, законодавче, судове, світське, релігійне і т д) Належне місце державного управління та його постійного вдосконалення приділяється в США, Великобританії, Німеччини, Франції (яка вважається родоначальницею адміністративного права і терміна «державне управління »), Китаї, Індії, Італії та інших державах. Таке положення ролі та місця державного управління у житті суспільства, держави і людини не випадково, воно дозволяє:
| здійснювати однакове, владне регулювання відповідних суспільних відносин на всій території держави;
| контролювати і своєчасно виправляти допущені збої в управлінні, замінювати відстали від життя елементи, складові частини новими, що відповідають відбуваються;
| своєчасно впроваджувати передовий досвід управління, враховувати особливості застосування владних рішень в конкретних ситуаціях (надзвичайних, військових);
| навчати, готувати кваліфіковані управлінські кадри, без наявності яких розраховувати на безперебійне, належне управління не доводиться;
| прогнозувати, планувати управлінську діяльність і приймати адекватні ситуації заходи.
Державне управління відрізняється від інших видів державної діяльності своїми специфічними рисами, функціями, методами, формами і принципами. До числа основних специфічних рис державного управління слід віднести подзаконность, підконтрольність і владність
Подзаконность означає, що державне управління грунтується і здійснюється на базі діючого російського законодавства. Діяльність суб'єктів державного управління будується в суворій відповідності з їх функціональними обов'язками та обсягами владних повноважень, тобто в якійсь мірі мова може вестися про наявність субординації, вертикальної і горизонтальної лінії самоврядування
Підконтрольність, в свою чергу , вимагає підпорядкування, правочинів на перевірку старанності розпоряджень вищих інстанцій системи державного управління нижчестоящими, тобто підлеглими по відношенню до наділеним правом вимагати, наказувати і впливати. Крім того, контрольна функція вирішує ще й таку задачу, як перевірка вірності відданого і виконаного владного припису Загалом у будь-якому управлінні, у тому числі державному, зобов'язана дотримуватися золоте правило: будь-яке припис має слідувати цілям досягнення конкретного результату При цьому чим швидше воно буде винесено , тим більше надій на його ефективність При наявності можливостей (залежно від ситуації) припис має видаватися безпосередньо приймає. Тільки відсутність таких умов зобов'язує керівника звернутися до винесення розпорядження або припису письмово. Будь-яке припис має бути виконано, проведено в життя. Для цих цілей і існує контрольна функція з тим, щоб упевнитися, як скоро і точно виконано вольове рішення і яка від нього пішла віддача
Владність зобов'язує учасників управлінської діяльності лояльно, на законних засадах будувати відносини, не перевищуючи владних повноважень, не зловживаючи службовим становищем і не допускаючи недбалості при участі в управлінських правовідносинах
Функціями державного управління визнаються три групи, або категорії:
| загальні;
| щоб забезпечити;
| спеціальні
У свою чергу, до загальних функцій відносяться організація, координація, планування, прогнозування, інформація, регулювання і контроль
До забезпечує функцій державного управління слід насамперед віднести ті з них, які не прямо, а опосередковано сприяють досягненню цілей і вирішення завдань, переслідуваних і ставляться перед ним (матеріально-технічне постачання; доставка і розподіл ресурсів ; розмножувальні, редакційні роботи; різні види обслуговування, підготовка та перепідготовка кадрів і т д)
Спеціальними функціями державного управління, з авторської точки зору, слід вважати правотворчу; регулятівноуправленческую; забезпечує соціально-правовий захист прав і свобод громадян і державних службовців; охоронну (підтримання громадського порядку); оперативно-виконавську та адміністративно-процесуальну (юрисдикційну)
Наведені три групи, або категорії, функцій державного управління повною або частковою мірою визнаються в США , Великобританії, Франції, Німеччині та Китаї Слід акцентувати увагу на тому, що кожна з трьох груп функцій розуміється і оцінюється по-різному, до того ж мають місце розбіжності як за кількістю, так і за призначенням
Основними методами державного управління, згідно з чинним російським законодавством і практиці государственноуправленческой діяльності, можна вважати переконання, примус, узгодження, надання допомоги, припис, перевірки та державні замовлення Перераховані методи можна об'єднати в три групи: адміністративні, економічні та соціально-психологічні З авторської точки зору , до адміністративних методів відносяться примус, припис та перевірки (контроль і нагляд); до економічних - державні замовлення і матеріальні види впливів (матеріальна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, обмеження при застосуванні заходів матеріального заохочення); до соціально-психологічних - переконання, узгодження і надання допомоги Крім того (і з цим слід погодитися), окремі вчені до адміністративних методів відносять такі види, як адміністративно-правові, адміністративно-організаційні, нормативні, індивідуальні, які зобов'язують, уповноважують, що заохочують, гарантійні і рекомендаційні. Однак, як нам видається, зазначені види адміністративних методів є похідні від раніше наведених (примусу, приписи та перевірок)
В адміністративному праві неоднозначно розуміються економічні методи Окремі автори відносять до них прибуток, премії, кредит та оподаткування . Як точка зору такий підхід можливий, але навряд чи ці методи здатні претендувати на важливе значення в системі державного управління, якщо тільки їх не визнавати допоміжними, опосередкованими до основних
Формами державного управління прийнято вважати реєстрацію, ліцензування, атестацію, державні договори і державні програми, концепції і доктрини Кожна з цих форм має свої особливості і механізм застосування За способом застосування форми управління поділяються на цілеспрямовані для внутрішніх і зовнішніх потреб і завдань, організаційні, матеріально-технічні, правотворческие, правозастосовні, регулятивні, правоохоронні, письмові, усні і конклюдентні (мовчазно виконувані, застосовувані)
Дослідження сутності, змісту і призначення інституту державного управління в системі соціальних відносин дозволяє зробити наступні висновки та пропозиції:
| державне управління в системі соціальних відносин займає чільне місце і служить зміцненню держави, стабілізації суспільних відносин, надійного захисту державних інтересів як всередині, так і за його межами;
| державне управління - це ефективний засіб проведення в життя внутрішньої, зовнішньої, економічної та оборонної політики;
| державне управління являє собою головний регулятор у боротьбі за підтримання законності, правопорядку, забезпечення соціальної справедливості та соціально-правового захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб та громадських об'єднань;
| державне управління в цілях безперебійності та ефективності дії вимагає наявності підготовленого кадрового складу, а також неухильного дотримання державними службовцями приписів Федерального закону Російської Федерації від 31 липня 1995 р. № 119-ФЗ « Про основи державної служби Російської Федерації »;
| використовувані в системі державного управління методи і форми себе виправдовують, однак вони вимагають уточнення та координації з урахуванням вже відбулися у взаєминах федеральних органів влади і суб'єктів Російської Федерації;
| державне управління здатне досягати цілей і завдань, що ставляться перед ним, тільки за умови проведення в життя властивих йому функцій і наявності належного контролю за їх неухильним виконанням;
| державне управління, маючи свої специфічні риси, істотно відрізняється від інших видів регламентації суспільних відносин, що вимагає їх обліку, розвитку і вдосконалення;
| зарубіжна управлінська практика свідчить про те, що окремі елементи системи соціально-управлінської діяльності різних зарубіжних держав (наприклад, Франції, Німеччини, Китаю та Італії) можуть бути використані у вітчизняному управлінні з урахуванням російської специфіки;
| ефективність, конкретність і дієвість механізму організації та здійснення державного управління можливі тільки при наявності спеціалізованих центрів, постійно діючих семінарів, в яких державні службовці, особливо керівники різних відомств, служб і комісій, освоювали б методику управління колективами
Безперебійність дії системи державного управління залежить від багатьох факторів і умов До них слід віднести належно підготовлений кадровий склад, вміло обрані форми і методи управління, належним чином враховані специфічні риси управлінської діяльності, доведені до логічного завершення функції державно-управлінської діяльності, а також подальше вдосконалення правової бази, на якій будується регламентація суспільних відносин у сфері соціального управління
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.1. поняття і сутність державного управління в системі соціальних відносин "
 1. 14.1. Поняття та ознаки методів державного управління
    сутність, оскільки їх неможливо було б реалізувати на практиці. Наприклад, неможливо застосувати адміністративну відповідальність (метод примусу), якщо законодавчо така відповідальність не була б визначена (форма управління). Важливо відзначити, що в юридичній літературі замість терміна «метод державного управління» іноді використовуються інші терміни: «метод здійснення
 2.  Тема 1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: поняття, суть і МІСЦЕ В СИСТЕМІ соціальних відносин
    поняття, суть і МІСЦЕ В СИСТЕМІ соціальних
 3. Т
    поняття Т. н. в. II, 8, § 2 (3) - с. 279 - 283 - права та обов'язки вкладників у Т.н.в. II, 8, § 2 (3) - с. 283 - фірмове найменування Т.н.в. II, 8, § 2 (3) - с. 281 Товариство власників житла II, 9, § 3 (1) - с. 339 - 340 Товарна біржа - поняття Т. б. II, 9, § 7 (1) - с. 353 - 354 - права та обов'язки учасників Т. б. II, 9, § 7 (2) - с. 354 - 355 Товарно-грошовий
 4. 2.4. Система адміністративного п
    державного управління; - адміністративно-правового статусу громадян (фізичних осіб); - адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади; - державної та муніципальної служби; - адміністративно-правового статусу недержавних (громадських) об'єднань; - адміністративно-правового статусу підприємств, установ та інших суб'єктів управління;
 5. 1.2. Соціальне управління: поняття, загальні риси, види, елементи
    державне управління, місцеве (муніципальне) самоврядування, громадське самоврядування. Елементи соціального управління: суб'єкт управління, об'єкт управління, управлінські зв'язки (прямі зв'язки і зворотні зв'язки). Суб'єкт управління може бути індивідуальним або колективним. Виділяються такі об'єкти управління, як людина (індивід), колективи (соціальні групи),
 6. 1.3. Функції соціального управління: поняття і види
    управління - обумовлені соціальним призначенням, найбільш типові, однорідні, стабільні напрямки управлінського впливу, що відповідають його цільовим призначенням і завданням. Ознаки функцій соціального управління: - обумовлені соціальним призначенням управління; - характеризуються певною спрямованістю і стабільністю; - являють собою зовнішній прояв
 7. Контрольні питання
    державне управління. 6. Правова культура як фактор соціального прогресу. 7. Особливості правосвідомості та правової культури в Росії. 8. Шляхи подолання правового нігілізму в
 8. .1. Управління: поняття, ознаки, види
    управління: - обов'язково якість цілісної організованої системи; - наявність обов'язкових елементів: суб'єкта управління та об'єкта управління; - певна спрямованість, досягнення поставленої мети (управлінського результату); - служить інтересам взаємодії основних елементів; - забезпечується системою певних засобів. Види управління: механічне,
 9. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
    державної влади, органами місцевого само-управління, спрямована на забезпечення узгодження інтересів працівників і роботодавців з питань регулювання трудових від-носіння та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Частина друга втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N
 10. 21.2. Гарантії законності: поняття і види
    державного управління. Гарантії законності поділяються на загальні умови забезпечення законності та спеціальні засоби забезпечення законності. Загальні умови забезпечення законності - сукупність економічних, політичних, соціальних та ідеологічних умов функціонування системи державного управління. Їх види: економічні (стан базисних, економічних відносин,
 11. Контрольні запитання до розділу 6
    систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 12. Контрольні питання
    сутність держави. 6. Природно-правова теорія походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії походження
 13. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
    державного управління способи, прийоми впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в рамках управлінських відносин, які використовуються для досягнення цілей і завдань управління, реалізації функцій управління. Основні риси методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням
 14. 2. Поняття, ознаки та функції держави
    сутність і призначення в житті суспільства. До ознак функцій держави відносяться: 1) стійко склалася предметна діяльність держави у найважливіших сферах суспільного життя; 2) безпосередній зв'язок між сутністю держави та її соціальним призначенням, яка реалізується в діяльності держави; 3) спрямованість діяльності держави на виконання великих завдань і
 15. § 5. Держава як продукт суспільства, що розвивається
    поняття не збігаються. Перше ширше другого, бо в суспільстві крім держави є і недержавні структури: політичні партії, політичні рухи, громадські організації та об'єднання, трудові колективи і т.д. Держава є лише політична частина суспільства, його елемент. Держава займає в суспільстві центральне положення й відіграє в ньому головну роль. За характером держави
 16. У
    поняття У. XVIII, 67, § 3 (2) - с. 626 Утримання XIII, 57, § 2 (3) - с. 261 Вузлові угоди між транспортними організаціями XIII, 55, § 7 (3) - с. 200 - 203 Умисел XVIII, 67, § 5 (6) - с. 648 - 649; XVIII, 67, § 8 (4) - с. 681 Управління - довірче У., см. Довірче управління - колективне У. авторськими і суміжними правами XII, 50, § 3 (1 - 2) - с. 34-37 - оперативне
 17. 1.1. Поняття права
    сутністю і соціальним призначенням права в житті суспільства. Виділяють регулятивну функцію права, як обумовлене соціальним призначенням напрям правового впливу, що виражається у встановленні позитивних правил поведінки, а також охоронну функцію права - обумовлене соціальним призначенням напрям правового впливу, націлене на охорону загальнозначущих, найбільш важливих
 18. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
    державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів і укладанні колективних договорів, угод, участі представників працівників в управлінні організацією, участю представників працівників і роботодавців у вирішенні трудових спорів (див. коментар. До ст. 27). Це основні форми
 19. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
    понять (категоріальний апарат), 4) історія розвитку адміністративного права; 5) правозастосовна практика суб'єктів адміністративного права; 6) закордонне адміністративне право (порівняльне правознавство); 7) прогнози та рекомендації щодо вдосконалення і розвитку адміністративного
© 2014-2022  yport.inf.ua