Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду


Згідно зі ст. 894 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати в установлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи і оплатити їх.
Таким чином, договір будівельного підряду відповідно до наведеного визначення слід віднести до двостороннього, консенсуального й сплатного. Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність нових підходів до визначення і самого поняття підрядного договору в будівництві і його правової природи.
Новий ЦК України, на відміну від ЦК УРСР, не виділяє договір будівельного підряду в самостійний договірний вид, а відтак на нього поширюються всі загальні положення, передбачені для підрядних договорів.
Нові умови господарювання, приватизація економіки внесли відповідні корективи у регулювання підрядних договірних відносин у будівництві. Якщо в умовах адміністративно-командної економіки договір підряду на капітальне будівництво був виключно плановий, то в умовах ринкової економіки головним регулятором має стати сам договір.
Нове законодавство не обмежує і коло суб'єктів договірних відносин у будівництві лише юридичними особами, як це було в ЦК УРСР. Розвиток вільного підприємництва і в цьому питанні визначив відповідні зміни, які забезпечують рівні права будь-яких власників, незалежно від форми їх власності.
Відносно суто юридичних характеристик цього договору слід зазначити, що підрядні договори в будівництві є двосторонніми, тобто кожна із сторін має і права, і обов'язки. Договір підряду в будівництві завжди сплатний, це випливає насамперед із його взаємного характеру: за виконану роботу підрядник повинен дати відповідний грошовий еквівалент. Таким чином, і в будівництві підрядний договір зберігає ті самі ознаки, які властиві підрядним договорам у цілому, - взаємність (двосторонність) і оплатність.
Крім наведених рис, у договорі будівельного підряду, як і в загальному договорі підряду, підрядник виконує роботу на свій ризик, хоч про це прямо і не йдеться в ст. 894 ЦК України.
Договори підряду в будівництві мають особливості, зумовлені тривалістю виробничого циклу, значними витратами і характером самого будівельного процесу, техніки, робочої сили. Крім того, будь-який об'єкт будівництва має територіальне закріплення - розміщується на певній земельній ділянці. Тому при укладенні і виконанні договору підряду на капітальне будівництво слід враховувати не тільки цивільне, адміністративне, фінансове законодавство, а й норми земельного та природоохоронного права.
Закон України "Про інвестиційну діяльність" 1991 р. передбачає, що основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).
Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань чи будь-яких інших умов господарських відносин, які не суперечать чинному законодавству України, - це виключна компетенція суб'єктів інвестиційної діяльності. Втручання державних органів і посадових осіб у договірні відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності понад їх компетенцію не припускається.
Значення договорів підряду в будівництві визначається тим, що в умовах ринкової економіки саме договір як угода, що ґрунтується на вільному волевиявленні сторін, стає основним регулятором відносин між учасниками будівництва на всіх етапах інвестиційної діяльності - від проектування до виведення об'єкта на проектну потужність.
Як і будь-який цивільно-правовий договір, договір підряду має враховувати інтереси обох контрагентів - замовника і підрядника. При цьому юридична конструкція цього договору дає змогу, з одного боку, забезпечити повну господарську самостійність виконавцю робіт - підряднику, з другого - гарантує замовникові право здійснювати на всіх етапах контроль за ходом виконання договору.
Договори підряду в будівництві, укладені замовниками і відповідними підрядними організаціями, є підставою для формування їхніх виробничих планів і програм, а також для здійснення фінансово-кредитних відносин між замовниками, підрядниками та банками, що фінансують їхню діяльність.
Зміцнення договірних відносин, найповніше використання можливостей договору з метою прискорення будівництва, поліпшення його якісних показників є важливим напрямом удосконалення господарського механізму інвестиційної діяльності в цілому і капітального будівництва зокрема.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду"
 1. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
  поняття власне акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю в теперішньому їх тлумачення українським законодавством. Проте, досить скоро потреба Радянської держави в господарських товариствах відпала взагалі; норми, присвячені ним, вже являли навіть не теоретичний, а швидше - історичний інтерес. Деяке значення зберегли лише акціонерні товариства. Діяли вони на основі не норм
 2. § 1. Поняття та склад зобов'язання
  поняття зобов'язання, передусім слід відзначити, що зобов'язання - це цивільні правовідносини. Зміст будь-яких цивільних правовідносин включає в себе суб'єктивне право (в зобов'язальних правовідносинах - це право вимоги) і відповідний йому обов'язок, або, іншими словами, права та обов'язки на стороні кожного учасника правовідносин (наприклад, права та обов'язки продавця і покупця, підрядчика і
 3. Поняття та загальна характеристика договору підряду
  значена договором підряду, виконується підрядником із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків (ст. 840 ЦК
 4. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки
  поняття, що потягло за собою суперечки як в юридичній літературі, так і в практичній діяльності. 'Див.: Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. - О.: Юрид. л-ра, 2004. - С 955. У зв'язку з цим, цивілістична наука розробила декілька теорій, в яких розкривалася суть джерела підвищеної небезпеки: це сама діяльність, пов'язана з експлуатацією небезпечних
 5. § 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна
  поняття і не були наведені критерії розподілу речей на рухомі та нерухомі. Лише з прийняттям нового ЦК України цю прогалину у праві може бути усунуто. Поняття нерухомого майна міститься у ст. 182 нового ЦК України. До нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та
 6. § 1. Поняття та значення договору підряду
  значення майже збігаються з тією різницею, що в другому з них немає посилання на використовувані для роботи матеріали. Аналіз наведеного визначення договору підряду дає достатні підстави для висновку про те, що це консенсуальний, двосторонній та сплатний договір. Закон не розкриває змісту робіт, які можуть виконуватися за договором підряду. Безперечним, однак, є факт, що предметом договору
 7. § 2. Зміст договору підряду
  поняття договору, яке містить дані про сторони, їхні права та обов'язки, а також опосередковані дані щодо умов договору. У наведеній думці відбувається, по суті, ототожнення предмета договору підряду з іншими його елементами. Саме по собі "виконання" замовлення, як правило, не може бути предметом договору ще й тому, що здійснюється воно підрядником організаційно самостійно. За такого підходу ми
 8. § 3. Сервітути
  поняття "сервітут" та "право користування чужим майном" вживаються як рівнозначні. Отже, сервітут - це право обмеженого користування чужими речами (майном) з певною метою і в установлених межах. Призначення сервітуту - дозволити суб'єкту сервітутного права користуватися природними властивостями речі, стосовно якої встановлено сервітут. Суб'єктами сервітутних правовідносин є власник або
 9. § 1. Договір найму (оренди)
  поняттям, що опосередковує передачу майна в користування. Інші форми такої передачі (оренда майна різних форм власності, лізинг тощо) відповідають ознакам найму, з урахуванням специфічних ознак, притаманних саме їм. Виходячи з цього, положення § 1 гл. 58 ЦК "Загальні положення про найм (оренду)" застосовуються в усіх випадках, якщо таке застосування не суперечить спеціальним положенням як,
 10. § 10. Договір концесії
  значених вище нормативно- правових актів. Зважаючи на те, шо відносини, що виникають з передання майна і; концесію та користування ним, за своєю природою є господарсько- правовими, ЦК не регулює їх. Поняття концесії. Згідно зі ст. 1 Закону "Про концесії" концесією вважається падання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua