Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 3. Порядок укладення договору оренди


Закон України "Про оренду державного та комунального майна" досить детально регламентує процедуру укладення договору оренди.
Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди відповідному орендодавцеві. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у 5-денний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії проекту договору та інших матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном.
У випадках, якщо підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку; внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку; сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, - орендодавець надсилає копії проекту договору оренди та інших отриманих документів також до органу Антимонопольного комітету України.
Орган, уповноважений управляти відповідним майном державної власності, майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, та орган Антимонопольного комітету України розглядають надіслані орендодавцем копії документів і протягом п'ятнадцяти днів надсилають орендодавцеві висновки (дозвіл або відмову) щодо можливості оренди та умов договору оренди. У разі неодержання орендодавцем висновків у встановлений термін укладення договору оренди вважається погодженим із зазначеними органами.
Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, та органом Антимонопольного комітету України, а у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально-визначеного майна, крім нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це заявника.
Закон України "Про оренду державного та комунального майна" містить примірний перелік підстав відмови у передачі в оренду об'єктів. Це, зокрема:
прийняття рішення компетентним органом про приватизацію цих об'єктів;
включення об'єкта до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи місцевих органів влади;
відсутність згоди органу Антимонопольного комітету України на оренду;
відсутність згоди органу, уповноваженого управляти відповідним майном, на виділення структурного підрозділу;
інші підстави, передбачені законами;
прийняття рішення орендодавцем про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
Надаючи пріоритетне право на укладення договору оренди створеному трудовим колективом підприємства господарському товариству, законодавство передбачає, що укладення договору оренди з іншими фізичними та юридичними особами можливе лише за умови відсутності заяви господарського товариства
протягом двадцяти днів з дня направлення ним повідомлення про намір орендувати цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах. Порядок проведення конкурсу встановлюється:
Фондом державного майна України - для об'єктів, що перебувають у державній власності;
органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим;
органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.
У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду чи арбітражного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 3. Порядок укладення договору оренди"
 1. § 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
  порядок та строки виплати: ці питання вирішуються на розсуд сторін та мають бути закріплені в договорі про емфітевзис; - на переважне перед іншими особами придбання права корис- д пання земельною ділянкою в разі продажу цього права іншій особі М 2 ст. 411 ЦК); - на одержання відсотків від ціни продажу емфітевзису іншій особі - так званої "л ауле ми" (ч. 5 ст. 411 ЦК). Власник земельної
 2. § 5. Здійснення права інтелектуальної власності
  порядок і строки виплати грошей за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. При цьому предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та
 3. § 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні
  порядок передання документів та інформації визначається за домовленістю первісного та нового кредиторів. Якщо домовленості не досягнуто, чи заміна кредитора відбувається на підставі закону, передання документів здійснюється у 7-денний строк від дня пред'явлення вимоги цесіонарієм про надання йому документів (ст. 530 ЦК). У свою чергу боржник має право вимагати від нового кредитора доказів
 4. 3.1. Застава
  порядок оцінки предмета застави не встановлений договором або законом. Оцінка майна, що передається у заставу у відносинах за участю комерційних банків, здійснюється з урахуванням розроблених НБУ Методичних рекомендацій щодо застосування комерційними банками Закону України "Про заставу" від 8 жовтня 1993 р. НБУ рекомендує оцінювати заставлене майно на підставі Методики оцінки майна,
 5. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  порядок використання плати за оренду державного майна, а наказом Фонду державного майна України від 22 серпня 2000 р. № 1765 - роз'яснення і рекомендації до неї. Наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 2001 р. № 649 був затверджений Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його структурного
 6. § 5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
  порядок використання іати за оренду державного майна). 5. Будівля або інша капітальна споруда передається на певний і рок. Законодавство не обмежує ані мінімального, ані максимального строку, на який договір може бути укладений. Проте, від строку, на який укладається договір, залежить, зокрема, форма договору н.німу. За вимогами ст. 793 ЦК договір найму будівлі або іншої капі- І лдьної
 7. § 6. Договір найму транспортного засобу
  порядок використання плати за оренду державного майна розмір річної орендної мін у разі оренди окремого індивідуально визначеною майна ранспортні засоби належать саме до такого майна) встановлюється і модою сторін, але не менш як 5% вартості орендованого майна, ; . разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не ігніїї як 4% вартості орендованого майна. 5. Транспортний засіб
 8. § 8. Договір найму житла
  порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непри- іатними для проживання, затв. постановою Ради Міністрів УРСР під 26 квітня 1984 р. № 189, під час обстеження стану житлових будинків перевіряється: - двір будинку та елементи його благоустрою; - фундаменти, підвали; - стіни та
 9. § 10. Договір концесії
  порядок компенсації зазначених поліпшень; - умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів; - порядок використання амортизаційних відрахувань; - відновлення об'єкта концесії та умови його повернення; - відповідальність за виконання сторонами зобов'язань; - страхування концесіонером об'єктів концесії, взятих у концесію; - порядок продовження і припинення дії договору;
 10. § 3. Договір будівельного підряду
  порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-.3-2004", затв. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8. Поняття договору будівельного підряду. Згідно зі ст. 875 ІДК за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші
© 2014-2022  yport.inf.ua