Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА


Держава на будь-якому етапі свого розвитку приділяло і приділяє
велику увагу фінансовим ресурсам, оскільки, володіючи зна
чительно фінансовими ресурсами, воно може вирішувати еконо
мические, соціальні та інші завдання.
Особливе значення фінансові ресурси набувають в умовах
розвитку ринкових відносин. Основою цих відносин є
ються гроші, які покликані здійснювати перераспределітель
Цінні та стимулюючі процеси.
Маючи у своєму розпорядженні грошові кошти, держава
здатна ефективно управляти галузями економіки, розвивати
ринкові відносини, сприяти науково-технічному про
Гресс, зміцнювати соціальну сферу і т.д. Для забезпечення своїх
інтересів та інтересів громадян держава формує грошовий
фонд, званий бюджетом, завдяки якому під государ
тиментом забезпеченням знаходяться всі суспільні відносини.
Однак серед різноманіття цих відносин виділяється визна
ленна група відносин, що дозволяє формувати государ
дарські грошові фонди. Саме ці відносини регулюються
нормами щодо молодої галузі права - фінансового
права.
З розвитком економічних відносин розвивається і законо
давство. Держава за допомогою нормативного регулювання
намагається сконцентрувати грошові кошти на вирішенні необ
хідних йому завдань, не забуваючи і про поповнення своїх фінансових
ресурсів за рахунок вилучення частини доходів громадян і юридичних
осіб. Встановлюючи законом порядок формування, распределе
ня і використання грошових фондів, публічна влада охва
ють не тільки сферу власних інтересів (бюджет, внебюд
жетних фонди), а й сферу інтересів організацій, предприни
мателей будь-яких форм власності. Це пов'язано з тим, що, сти
муліруя і підтримуючи приватні підприємства та організації, го
сударство одночасно вирішує відразу цілий ряд проблем - без
безробіттю, нестача товарів, низька збирання податків та ін
Саме тому в структуру фінансової системи поряд з бюд
жетом входять також фінанси підприємств.
Нормами фінансового права регулюються і відносини, віз
никающие в галузі державного кредиту як одного з спе-

цифические фінансових інститутів. Питання внутрішнього і зовн
нього боргу раніше є, з одного боку, «живителем
вим процесом» за рахунок надходження додаткових грошових
коштів, а з іншого боку, - «процесом гальмування» еконо
мического розвитку. До елементів фінансової системи, форми
рующим грошові фонди, відноситься і страхування. Володіючи ши
рокімі інвестиційними можливостями, страхування стиму
лирует різні сфери діяльності держави, зокрема
банківську систему. Саме в банківській системі формується
і перерозподіляється вся реальна грошова маса, осуществля
ються всі розрахунки за коштами бюджету, підприємств, організує
ций і громадян.
Оскільки в основі фінансової діяльності лежать гроші,
то до норм фінансового права відносяться і норми, регулюю
щие грошову систему держави, грошовий обіг, а так
ж систему розрахунків, роль якої в сучасних умовах раз
витія економіки різко зросла. Тісно переплітається з денеж
ної системою валютне регулювання. Розвиток зовнішньоекономічну
мических зв'язків спонукало державу законодавчо забезпечити
захист національної валюти, чітко врегулювати валютні
операції, встановити порядок розрахунків в іноземній валюті і
сформувати систему валютного контролю.
У підручнику розглядаються найбільш актуальні питання пра
вового регулювання однією з найширших і найважливіших об
ластей діяльності держави. У конституціях багатьох країн фі
нансових забезпечення ставиться на перше місце серед їх основ
них положень (США, Японії, Швейцарії та ін.) Фінансове
право - одна з найскладніших правових дисциплін, оскільки її
вивчення неможливо без розгляду економічних і фінан
сових аспектів регульованих відносин. Однак метою даного
підручника є в першу чергу розкриття правового аспекту
фінансової діяльності держави.
Книга допоможе студентам, які навчаються за спеціальністю
«Правознавство» в середніх професійних освітніх уч
коджених, усвідомити основні інститути фінансового права, по
лучіть знання у сфері фінансового законодавства і вміло при
міняти їх у своїй майбутній практичній діяльності.
Автор висловлює подяку економісту А.А.Захаровой за
співпрацю при написанні глав 10 і 11 підручника.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (п. 1 ст. 1266 ЦК). У Законі РФ "Про авторське право і суміжні права" подібне право іменувалося "правом на захист репутації автора" і постійно зазнавало критики з боку деяких фахівців. Тим часом за своїм змістом воно мало чим відрізнялося від права на недоторканність і збігалося з найменуванням
 2. § 4. Авторські договори
  передмовою, післямовою, коментарями і т.п. Проте при укладенні договору автор може дати згоду на зміну свого твору. Наприклад, автор може заздалегідь погодитися з тим, що його робота буде ілюструватися художником, забезпечена передмовою і т.п. У цьому випадку згода автора не може бути відкликана в односторонньому порядку. В якості особливої обов'язки набувача
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  передмови - Е.А. Суханов). * (523) Детальніше про правонаступництво (у тому числі спадковому) див.: Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву (за вид. 1962 р.) / / Праці по цивільному праву. М., 2001. С. 307-442. Детальніше про спадкування див.: Кавелін К.Д. Нариси юридичних відносин, що виникають з успадкування майна. СПб., 1886; Халфіна Р.О. Правонаслідування в СРСР.
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 5. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  Справжнє, третє, перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права являє собою стабільний університетський курс цієї основоположної юридичної дисципліни, зміст і структура якого випробувані багаторічною практикою її викладання на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підручник підготовлено авторським колективом
 6. ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ТОМУ
  Другий том підручника цивільного права відкриває виклад підгалузей та інститутів особливою (спеціальної) частини цивільного права. У ньому викладаються положення про речовому праві (основне місце в якому посідає право власності); спадковому праві; про виняткові права ("інтелектуальної власності"), що включають авторське право і суміжні права, патентне право, виключні права
 7. 1. Особисті немайнові авторські права
  передмовою і післямовою, дозволяти переклад, переробку, аранжування або іншу переробку твору. Редакторська та інша правка допускається тільки за згодою автора. Закон не перераховує можливі відхилення по чиїй-небудь волі від істоти і форми твору, оскільки він захищає автора від якого спотворення твору. Разом з тим абз. 5 п. 1 ст. 15 ЗоАП говорить про захист
 8. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ТОМУ
  Третій том цього підручника присвячений викладу інститутів зобов'язального права - найважливішою і найбільш об'ємної підгалузі цивільного права, безпосередньо оформляє майновий (цивільно-правовий) оборот, тобто динаміку відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання. У ньому висвітлюються загальні питання зобов'язального і договірного права, а також міститься
 9. Передмова
  Цей підручник включає теми, проблеми і питання навчальної юридичної дисципліни, передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і відповідною програмою курсу, схваленими в Міністерстві загальної та професійної освіти РФ. Правовою базою викладу служать Конституція РФ 1993 р., Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р.,
 10. § 5. Об'єкти охорони навколишнього середовища
  передмову С. А. Боголюбова). М.: Байкальська академія, 1992. Робінсон Н. А. Правове регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища в США (післямова О. С. Колбасова). М.: Прогресс, 1990. Порівняльний огляд законодавства держав - учасниць СНД. М., 1995. Постанова Уряду РФ "Про укладення Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом
© 2014-2022  yport.inf.ua