Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Передумови виникнення і функціонування правовідносин

Правові відносини можуть виникати і функціонувати лише за певних передумов. У науці їх прийнято ділити на матеріальні (загальні) та юридичні (або спеціальні). До перших належать ті, які необхідні для виникнення та існування будь-якого відношення, а саме: а) не менше двох суб'єктів, бо людина не може полягати в будь-якому відношенні з самим собою, б) інтереси, потреби людей, під впливом яких вони вступають в різноманітні правовідносини; в) цінність, благо.
Потреби можуть бути матеріальними, духовними або фізіологічними. Прагнення до задоволення названих потреб і викликає до життя відповідні правовідносини, у цьому їхня першопричина. У більш широкому плані під матеріальними передумовами розуміється сукупність економічних, соціальних, культурних та інших факторів, що обумовлюють об'єктивну необхідність правового регулювання тих чи інших суспільних відносин.
Однак загальних передумов недостатньо, щоб у конкретних випадках практично виникали і діяли реальні правові відносини, для цього потрібні ще формально-юридичні. До них відносяться: а) норма права; б) праводееспособность суб'єктів; в) юридичний факт (див. схему 49).
Схема 49
--- ---
| ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ |
| ПРАВОВІДНОСИН |
L --- --- T ---
¦
¦
--- --- + ---
--- --- + --- + ---
| Матеріальні (загальні) | | Юридичні (спеціальні) |
L --- --- T - LT ---
| |
| |
--- | | --- ---
| інтереси | --- + --- + норма права |
| і потреби людей | | | L ---
L --- --- | |
--- | | --- ---
| об'єкт | --- + --- + правосуб'єктність |
| (цінність, благо ) | | | L ---
L --- --- | |
--- | | --- ---
| не менше двох + --- L --- + юридичний факт |
| суб'єктів | L ---
L --- ---
Як зазначалося вище, правова норма і правове ставлення органічно взаємопов'язані і являють собою у відомому сенсі єдине ціле. Це невелика, але чітка динамічна система, в якій два головних компонента жорстко припускають один одного. Норма поза правовідносини мертва, а правовідносини без норми взагалі немислимо. Вони співвідносяться як причина і наслідок - перше передує другому, а не навпаки.
Зв'язок норми права і правовідносини має складний, багатосторонній характер. Конкретно вона виражається в наступному.
1. Правове відношення виникає і функціонує тільки на основі норми права. Без юридичної норми не може виникнути жодне правовідносини. Іншими словами, правовідношення є лише там, де є що передбачає його правова норма. Суб'єкти не можуть самі, крім цих норм, тобто всупереч волі держави, встановлювати угодні їм правовідносини - такі відносини офіційна влада не стала б охороняти.
2. Правовідносини є форма реалізації юридичної норми, спосіб втілення її в життя. Саме в правовому відношенні проявляється реальна сила та ефективність державного приписи, досягається поставлена ??мета. Правовідносини - це норма права в дії. Кінцеві цілі їх в принципі збігаються, вони покликані врегулювати те чи інше суспільне ставлення, скоординувати взаємну поведінку відповідних фізичних і юридичних осіб.
3. Норма права і правовідносини є складовими частинами (елементами) єдиного механізму правового регулювання та виконують у ньому, крім власних, деякі загальні функції. Без цих головних компонентів зазначений механізм попросту не міг би працювати. Його чіткість, налагодженість значною мірою залежать від ступеня синхронізації та гармонізації правової норми і правового відношення.
4. Норма права в своїй гіпотезі вказує на умови виникнення правовідносин; в диспозиції - на права і обов'язки його суб'єктів; в санкції - на можливі негативні наслідки у разі порушення даної норми і виниклої на її основі правовідносини. Норма права містить в собі модель реального громадського відносини, а значить, і правовідносини як його юридичної форми.
У літературі склалися дві концепції взаємозв'язку норми права і правовідносини. Відповідно до першої з них, що розділяється більшістю теоретиків, правове відношення є результат регулюючого впливу правової норми на суспільне відношення. Послідовність тут така: норма права - фактичне ставлення - правовідносини. Згідно другої концепції, правовідносини є не результат, а засіб регулювання суспільних відносин (Ю.К. Толстой). Послідовність у цьому випадку вже інша: норма права - правовідносини - суспільне ставлення. Спочатку на основі тієї чи іншої норми права складається правовідносини і тільки потім воно направляється на регулювання відповідного ставлення.
Думається, ближче до істини перша точка зору, точніше відображає реальність. Проте в обох випадках ясно одне: не можна зрозуміти сутність правовідносини поза зв'язку з правовою нормою, і навпаки (див. схему 50).
Схема 50
--- ---
| ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НОРМ ПРАВА |
| І ПРАВОВІДНОСИН |
L --- --- T ---
¦
--- --- + ---
--- + --- + ---
| одна точка зору | | інша точка зору |
L --- T --- L --- T --- ---
| |
--- + --- - + ---
| норма права | | норма права |
L --- T --- - L --- T ---
--- + --- --- + ---
| громадські | | --- |
| відносини | | | правовідносини | |
L --- T --- | | (як засіб) | |
--- + --- | L --- |
| - --- | L --- T ---
| | правовідносини | | - --- + ---
| | (як результат) | | | громадські |
| L --- --- | | відносини |
L --- L --- ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Передумови виникнення і функціонування правовідносин"
 1. § 6. Юридичні факти і їх класифікація
  передумови виникнення і функціонування правовідносин? 3. Хто може бути суб'єктом правовідносин? Назвіть види цих суб'єктів. 4. У чому полягає юридичний зміст правового відношення? 5. Визначте поняття суб'єктивного права і юридичного обов'язку. Назвіть структурні елементи цих понять. 6. Якими властивостями (якостями) повинні володіти суб'єкти права? 7. Що
 2. § 1. Поняття комерційного права
  передумови здійснення господарської діяльності [8]. Всі йде якраз навпаки: організаційно-регулятивні відносини є доповненням товарно-грошових, вони виникають у зв'язку з необхідністю нормалізації (упорядкування, формування) первинних товарно-грошових відносин. Звідси, з природи цих відносин, і виникає відмінність тих начал, на яких будуються ці відносини, і відмінність
 3. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  передумова перетворення норми ст. 131 Конституції про право населення самостійно визначати структуру органів місцевого самоврядування в фіктивну. Крім того, не можна не відзначити, що в ряді випадків Федеральний закон 2003 р., регулюючи систему органів місцевого самоврядування, відтворив недоліки Федерального закону 1995 Так, згідно зі ст. 41 нового Федерального закону (і нормі ст. 20
 4. § 2. Предмет цивільного права
  передумови для їх регулювання нормами цивільного права. Особливість цивільних майнових відносин полягає в тому, що вони мають тісний зв'язок з економікою, товарним виробництвом і обміном, а значить, товарними цінностями (товарами) * (10). Товари в їх широкому сенсі (у тому числі готові речі, виконувані роботи, послуги, а також інші блага) володіють споживчої і мінової
 5. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  передумова останніх до об'єднання в організацію виступає як ознака і особливості пристрою юридичної особи. Саме так є в господарських товариствах, кооперативних, громадських і релігійних організаціях (об'єднаннях), фондах та багатьох інших. Одні з них передбачають створення організації для здійснення від її імені підприємницької діяльності (ст. 69, 82 ЦК),
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  передумовою до автономії господарсько-правової підсистеми, вирішальне значення в якій належить законам відтворення (див.: Сафіуллін Д.М. Теорія і практика правового регулювання господарських зв'язків у СРСР: автореф. дис ... д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 25-26). * (22) О.А. Красавчиков виділив чотири типи цивільних організаційних відносин: а) предпосилочних, службовці зав'язці або
 7. § 4. Прийомна сім'я
  передумови утворення прийомної сім'ї та укладення відповідного договору полягають в наступному. Особи, які бажають взяти дитину на виховання в прийомну сім'ю, подають до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути прийомними батьками. До заяви мають бути додані документи, що підтверджують матеріальне та сімейне становище
 8. 1. Публічно-правові передумови укладення договору соціального найму житлового приміщення
  передумовам (умовам), за наявності яких громадянин може претендувати на безкоштовне отримання житлового приміщення з державного або муніципального житлового фонду (фонду соціального використання) за договором соціального найму , відносяться, по-перше, визнання його нужденності у житловому приміщенні (ч. ч. 2 і 3 ст. 49 ЖК) і, по-друге, прийняття його на облік органом місцевого самоврядування в
 9. 1 . Поняття та види договору перевезення
  передумови договору перевезення. Так, на думку Д.А. Медведєва і В.Т. Смирнова, "укладення договору перевезення вантажу вимагає наявності організаційних передумов. Вони втілюються у зустрічних діях сторін зобов'язання перевезення: перевізник повинен подати під навантаження транспортні засоби, а вантажовідправник - пред'явити вантаж до перевезення (ст. 791 ЦК) ... При системі заявок (замовлень )
 10. 1. Установчий договір
  передумовою створення юридичної особи і, отже, первинний по відношенню до його статуту. Тому при наявності розбіжностей між положеннями договору і статуту слід керуватися умовами установчого договору "(Козлова Н.В. Указ. соч. С. 77). Судова практика з цього питання в даний час займає все ж іншу позицію. Підтвердженням може служити Постанова Пленуму